Sorter

Mødedato

Bunzl Holding Danmark A/S’ erhvervelse af enekontrol over ICM A/S

Resumé

Ved transaktionen erhverver Bunzl en kontrollerende andel på 78,9 pct. Af aktierne i ICM, og opnår dermed enekontrol over ICM. ICM er en dansk leverandør af sikkerhedsudstyr, arbejdstøj samt varer og forbrugsmaterialer primært til beskyttelse af arbejdsmiljøet på industrielle arbejdspladser, herunder rengørings- og hygiejneprodukter. ICM agerer både som grossist, der sælger produkter til detailleddet, og som forhandler, der sælger produkter til slutkunder. Bunzl, der er en del af Bunzl-gruppen, leverer blandt andet sikkerhedsudstyr, rengørings- og hygiejneprodukter, og agerer både som grossist, der sælger produkter til detailleddet, og som forhandler, der sælger produkter til slutkunder. ICM og Bunzl er dermed begge aktive inden for salg af sikkerhedsudstyr, rengøringsprodukter og hygiejneprodukter. Styrelsen lod det stå åbent om det relevante produktmarked skulle afgrænses som et samlet marked for salg af sikkerhedsudstyr, rengøringsprodukter og hygiejneprodukter på tværs af salgs-kanalerne, eller om det skulle segmenteres efter produktgrupper og/eller salgskanaler. Uanset afgrænsning ville fusionen ikke begrænse konkurrencen. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Konkurrencereglerne beskytter også i krisetider

Resumé

Meddelelsen skitserer, hvordan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen overordnet vil håndhæve konkurrenceloven under sundhedskrisen. Der kan være områder, hvor de problemer, der opstår på grund af COVID-19 ikke kan løses på andre måder end ved fælles tiltag, fordi det ellers vil gå ud over forbrugere og forsyningssikkerhed. De samarbejder der kan være brug for, fx for at sikre et stabilt udbud af kritiske værnemidler eller begrænse smitterisikoen vil oftest ikke være problematiske i forhold til konkurrencereglerne, enten fordi de slet ikke begrænser konkurrencen, eller fordi effektivitetsgevinsterne for forbrugerne overstiger begrænsningen i konkurrencen. Styrelsen vil i prioriteringen mellem sager have for øje, om der foreligger denne slags beskyttelseshensyn og modsat være på vagt overfor samarbejder den nuværende alvorlige situation ved fx at koordinere priser, aftale begrænsninger af produktion eller lignende.

Mødedato

Frister for fusionskontrol afbrydes

Resumé

Erhvervsministeren har udstedt en bekendtgørelse, som indebærer, at fristerne for fusionskontrol afbrydes i 14 dage. Fristerne blev den 30/3-2020 forlænget til og med 13/4-2020. Det første skete ved BEK nr 225 af 17/03/2020 og det andet ved BEK nr 302 af 26/03/2020. 15 APR blev det annonceret at fristerne ville blive suspenderet frem til 10 Maj. Dette skete ved BEK nr 409 af 14/4-2020 og 12 MAJ skete der ved BEK 587 af 7/5-2020 forlængelse til 18 MAJ. Den 18 MAJ blev det meddelt at suspenderingen ville blive forlænget til 8 JUN jf. BEK 609 af 13/05/2020 og den 8 juni skete der ny forlængelse jf. BEK nr 786 af 03/06/2020.

Mødedato

Velfungerende markeder 34 - Adgang til konkurrencefølsomme oplysninger via offentlige kilder

Resumé

Udveksling af konkurrencefølsomme oplysninger mellem virksomheder kan hæmme den effektive konkurrence til skade for forbrugerne. Konkurrenceskadelig information kan fx komme fra offentlige myndigheder. Artiklen handler konkret om Fødevarestyrelsens VetStat-register, som indeholder oplysninger om salg af veterinærmedicin i Danmark. VetStat er et vigtigt værktøj til at afsløre uhensigtsmæssig eller ulovlig anvendelse af antibiotika i danske husdyrbesætninger. Men samtidig kan virksomheder imidlertid få adgang til konkurrencefølsomme oplysninger via aktindsigt i registeret. Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at det kan have medført højere priser på veterinærmedicin til skade for blandt andet landmænd og forbrugere.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Vejledning
Udfald
Vejledning
Mødedato

Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co., Ltd. og Total Solar INTL SAS’ erhvervelse af fælleskontrol over Maxeon Solar Technologies, Pte. Ltd

Resumé

Transkationen omfatter Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co., Ltd. og Total Solar INTL SAS' erhvervelse af fælleskontrol over Maxeon Solar Technologies, Pte. Ltd.. SunPower Corporation (”SunPower”) er et børsnoteret selskab, hvori TSI har en ejerandel på 55,66 pct. (senest opgjort pr. 31. december 2018). Den ultimative ejer af TSI og SunPower er Total SA (”Total”). Som led i en intern reorganisering opsplittes SunPower i to uafhængige og børsnoterede selskaber: SunPower og Maxeon Solar Technologies, Pte. Ltd. (”Maxeon”). SunPower er eneejer af Maxeon forud for fusionen. Den anmeldte fusion består i en samtidig erhvervelse af aktier i Maxeon fra det kinesiske selskab, TZS’ side, hvilket vil resultere i, at TZS og TSI opnår fælles kontrol over Maxeon. Maxeon vil efter fusionen operere som et selvstændigt fungerende joint venture i konkurrenceretlig forstand. Både TZS og TSI (gennem SunPower) er aktive inden for den fotovoltaiske sektor (produktion, udvikling og salg af solceller og solcellemoduler m.v.), men ingen af parterne har aktiviteter inden for denne sektor i Danmark. På koncernniveau er Total aktiv i det meste af verden inden for områderne vedvarende energi og strømforsyning. I Danmark har Total primært aktiviteter inden for olieefterforskning og -produktion samt markedsføring og salg af olieprodukter, fx smøremiddel, asfalt, flybrændstof m.v. Maxeon er etableret i Singapore og vil udvikle, producere, sælge, importere og eksportere produkter og ydelser relateret til solceller og solcellemoduler. Maxeon har visse, begrænsede aktiviteter i Danmark. Idet fusionen ikke gav anledning til indsigelser, godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Mødedato

Søndergaard Nedrivning A/S

Resumé

Søndergaard Nedrivning A/S og tre medarbejdere fra virksomheden har fået tiltalefrafald i sagskomplekset om nedrivningskarteller. Dermed er sagskomplekset afsluttet. I alt har seks virksomheder og 12 personer betalt bøder for cirka 18 millioner kroner i sagerne. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) har givet tiltalefrafald til Søndergaard Nedrivning og tre medarbejdere i sagskomplekset om nedrivningskarteller. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foretog en række uanmeldte kontrolbesøg hos virksomheder i nedrivningsbranche i efteråret 2015 og Søndergaard Nedrivning A/S søgte om straflempelse efter konkurrencelovens § 23 a. Søndergaard Nedrivning blev i forbindelse med sagskomplekset tiltalt for 55 forhold af tilbudskoordinering med konkurrerende virksomheder. Selskabet har under sagen aktivt medvirket til opklaringen af de ulovlige forhold og i øvrigt opfyldt kriterierne for at opnå tiltalefrafald. Tiltalefrafaldet sætter punktum for hele sagskomplekset. I alt er der udstedt bøder for ca. 18 millioner kroner fordelt på seks virksomheder og 12 personer. Sagskompleksets højeste bøde på 5,9 millioner kroner blev vedtaget i en sag med 12 forhold af tilbudskoordinering.

Mødedato

Digital Disruption inBanking and its Impacton Competition

Resumé

The report, by Professor Xavier Vives (IESE Business School) surveys technological disruption in banking, examining its impact on competition and its potential to increase efficiency and customer welfare. It analyzes the possible strategies of the players involved—incumbents and FinTech and BigTech firms—and the role of regulation. The industry is facing radical transformation and restructuring, as well as a move toward a customer-centric platform-based model. Competition will increase as new players enter the industry, but the long-term impact is more open. Regulation will decisively influence to what extent BigTech will enter the industry and who the dominant players will be. The challenge for regulators will be to keep a level playing field that strikes the right balance between fostering innovation and preserving financial stability. Consumer protection concerns rise to the forefront. This is a revised version of the paper prepared for an OECD Competition Committee roundtable held on 5 June 2019.

Myndighed
OECD
Regel
Rapport
Udfald
Rapport
Mødedato

Competition in Labour Markets

Resumé

A recent fall in the labour share of income in some countries has stirred a debate on monopsony and the market power of employers to reduce workers’ wages or working conditions below competitive levels. The debate focused attention on the role that competition agencies may have to help ensure efficient labour input purchasing markets. This paper sets out the economic drivers and effects of employer monopsony power in labour markets. It analyses when the creation or exercise of monopsony power by employers may infringe competition law and identifies the cases where competition enforcement can effectively address monopsony power in such markets. It also looks at how monopsony power is exercised in digital markets, examining how the intermediation power of some big platforms may negatively affect wages and working conditions of self-employed platform workers. Whilst competition law enforcement has been so far limited, competition authorities may have an increased role to play in labour input markets, particularly in addressing anticompetitive agreements that artificially creates monopsony power, abuses of monopsony power and merger transactions leading to increased monopsony power. Finally, the paper looks at some practical and analytical challenges to the application of the traditional tools of competition enforcement analysis in these markets. It then discusses ways to overcome such challenges and proposed adjustments to these tools suggested in the recent literature, as well as competition advocacy solutions to address monopsony power in these markets.

Myndighed
OECD
Regel
Rapport
Udfald
Rapport
Mødedato

Merger Control in Dynamic Markets

Resumé

The competition dynamics observed in rapidly-evolving sectors, such as high-technology, consumer services and online retail, is challenging the role of competition authorities in merger control, where enforcement decisions depend on an effects-based analysis of the likely future effects of the merger. As these sectors are typically characterised by high entry and exit rates, as well as innovation that continuously disrupts existing business models, it is increasingly harder for authorities to predict how markets will evolve in order to support merger decisions. This is made worse by the fact that many of the merger tools currently available tend to focus on the recent-past or current state of the market, instead of forwardly looking at how the market might evolve post-merger. This paper discusses the role of merger control in dynamic markets and identifies the main practical proposals that have been made to adapt the different stages of the review process to take into account market dynamics over time: (1) the competitive assessment of the merger, (2) the analysis of efficiency effects and (3) the design of remedies.

Myndighed
OECD
Regel
Fusion
Udfald
Rapport