Sorter

Mødedato

By & Havn I/S’ og PFA DK Boliger Høj A/S’ oprettelse af et JV - Vejlands Kvarter P/S

Resumé

Transaktionen medfører, at der oprettes et selvstændigt fungerende joint venture på varigt grundlag, der vil være underlagt PensionDanmark Ejendomme Holding K/S’ og By & Havn I/S’ fælles kontrol. By & Havn I/S’ formål er bl.a. at forestå udvikling af interessentskabets arealer samt forestå havnedrift i Københavns Havn. PensionDanmark Ejendomme Holding K/S’ formål er at besidde kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder, som investerer i danske ejendomme. Vejlands Kvarter P/S vil eje, udvikle, drive mv. Vejlands Kvarter (matr.nr. 409, Eksercerpladsen, København) på Amager. Der er både tale om (i) arealer, der skal anvendes til bolig og erhverv, (ii) arealer, der skal anvendes til almene boliger, (iii) arealer, der skal anvendes til offentlige formål, og (iv) arealer, der skal anvendes til parkeringsformål samt fællesarealer- og anlæg, herunder infrastruktur.KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Mødedato

By & Havn I/S’ og PFA DK Boliger Høj A/S’ oprettelse af et JV - Stejlepladsen

Resumé

Transaktionen medfører, at der oprettes et selvstændigt fungerende joint venture på varigt grundlag, der vil være underlagt PFA DK Boliger Høj A/S, og By & Havn I/S’ fælles kontrol. By & Havn I/S’ formål er bl.a. at forestå udvikling af interessentskabets arealer samt forestå havnedrift i Københavns Havn. PFA DK Boliger Høj A/S’ formål er bl.a. at investere, eje og drive boligejendomme med tilhørende erhverv i Danmark, herunder foretage køb, salg og projektudvikling i forbindelse hermed. Joint venturet skal eje, drive, udvikle og delvist sælge ejendomme/arealer på Stejlepladsen (beliggende på matr.nr. 409, 482 og 566, Kongens Enghave, København) i Sydhavn, København. Det er hensigten, at arealerne beliggende på Stejlepladsen skal etableres som en fokuseret boligbydel med private lejeboliger, almene boliger, parkering og institutioner og/eller offentlige formål. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Mødedato

Enemærke & Petersen A/S’ erhvervelse af Raunstrup A/S

Resumé

Transaktionen medfører, at Enemærke & Petersen a/s erhverver 100% af aktiekapitalen i Raunstrup A/S. Dermed opnår Enemærke & Petersen a/s enekontrol over Raunstrup A/S. Enemærke & Petersen a/s er en dansk entreprenørvirksomhed, der beskæftiger sig med renovering af bl.a. almene boliger, skoler, hospitaler, daginstitutioner og andels- og ejerforeninger, samt nybyggeri af bl.a. offentlige institutioner og erhverv samt mindre entrepriser. Enemærke & Petersen a/s indgår i MT Højgaard koncernen. Koncernen er en nordisk bygge- og anlægskoncern bestående af moderselskabet MT Højgaard Holding A/S og datterselskaberne MT Højgaard Danmark A/S, Ajos A/S, Scandi Byg A/S, Enemærke & Petersen a/s, MT Højgaard International A/S og MT Højgaard Projektudvikling A/S samt en række datterselskaber til disse datterselskaber. Koncernen udfører projekter i Danmark og har endvidere fokuserede aktiviteter i udvalgte lande. Raunstrup A/S er en entreprenør- og tømrervirksomhed, som udfører totalentrepriser, hovedentrepriser og fagentrepriser. Raunstrup A/S er desuden aktiv inden for bygnings- og skadeservice. Raunstrup A/S er primært aktiv i Jylland. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

STARK Danmark A/S’ erhvervelse af enekontrol over Jens Schultz A/S

Resumé

Konkurrencerådet har godkendt Stark Danmark A/S’ overtagelse af Jens Schultz A/S, som driver fire byggemarkeder på Sydfyn, Langeland og Ærø. Indledningsvist var Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen betænkelig ved fusionen, fordi den muligvis ville skade kunderne, men de nærmere undersøgelser har medført, at fusionen nu kan godkendes. [RESUME].

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Francisco Partners’ erhvervelse af enekontrol over CDK Global Holdings (UK) Limited og CDK Global (Thailand) Limited

Resumé

Transaktionen omfatter at Francisco Partners, gennem datterskelskabet Concorde Bidco ltd., ved en
aktieoverdragelse 100 pct. af aktierne i CDK Global Holdings (UK) Limited (eksklusiv selskaberne CDK Global (India) Private Limited, CDK Global (Canada) Limited samt PFW Systems Corporation) og CDK Global (Thailand) Limited (”CDK”). Francisco Partners, der har hovedkvarter i San Francisco, Californien, USA, er en private equity fond, der fokuserer på investeringer i teknologi og teknologibaserede virksomheder. CDK er en global udbyder af IT-løsninger til motorkøretøjsbranchen og tilstødende brancher. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Postlane Capital Partners LLCs overtagelse af 100% af aktiekapitalen i Dansk Shell

Resumé

Transaktionen indebærer at Postlane gennem sit danske datterselskab PLESG Denmark Co ApS erhverver 100 pct. af aktierne i Dansk Shell, hvormed Postlane opnår enekontrol over Dansk Shell. Dansk Shell, der er et datterselskab til Royal Dutch Shell plc, er aktiv inden for raffinering af råolie og salg af raffinerede olieprodukter.
Postlane er et privatejet investeringsselskab der primært investerer i råvarecentrerede industrier i Nordamerika. Postlane er ikke aktiv inden for raffinering eller salg af olieprodukter i hverken Danmark eller EEA. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

JV mellem Triax A/S og Klode Media, S.L.U

Resumé

Transaktionen omfatter et JV mellem Triax A/S og Klode Media. Klode Media S.L.U. (tidligere Ikusi) er en spanskfunderet producent af tekniske produkter og udstyr til modtagelse, behandling og distribution af AV-, radio-, og datasignaler. Klode Media S.L.U. er forud for gennemførelsen af fusionen ultimativt enekontrolleret af den spanske familieejede teknologikoncern Velatia Group. Triax A/S er en dansk producent af tekniske produkter og udstyr til modtagelse, behandling og distribution af AV-, radio-, og datasignaler. Triax A/S er forud for gennemførelsen af fusionen ultimativt enekontrolleret af investeringsfonden Polaris Private Equity. KFST ogodkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Vejledning om betalingsloven og hvidvaskloven

Resumé

En ny vejledning skal gøre det lettere for penge- og betalingsinstitutter at navigere efter både hvidvask- og betalingsloven. Finanstilsynet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet vejledningen efter en sag, hvor et pengeinstitut havde overtrådt betalingsloven

Mødedato

Semler Retail A/S' erhvervelse af enekontrol med Semler Retail Holbæk A/S

Resumé

Transkationen omfatter at Semler Retail A/S erhverver enekontrol med Semler Retail Holbæk A/S. JAN 21. Inden fusionen er Semler Retail Holbæk kontrolleret af Semler Retail og FP & PL Invest ApS i fællesskab, men overgår ved fusionens gennemførelse til Semler Retail enekontrol. Semler Retail er en del af Semler Gruppen, som er dansk importør af bilmærkerne Volkswagen, Audi, ŠKODA, SEAT og Porsche, samt motorcykelmærket Ducati. Desuden er Semler Gruppen forhandler af Lamborghini og Bentley. Semler Retails hovedaktivitet er detailsalg af nye biler af mærkerne VW Personbiler, VW Erhvervsbiler, Audi, ŠKODA, SEAT, detailsalg af reparations- og serviceydelser samt reservedele og tilbehør, hvilket sker fra 14 forhandlerlokationer i Danmark. Semler Retail Holbæk er autoriseret forhandler af VW Personbiler, VW Erhvervsbiler, ŠKODA og SEAT. Desuden er Semler Retail Holbæk autoriseret servicepartner af disse bilmærker samt af mærket Audi. Semler Retail Holbæk sælger desuden service- og reparationsydelser, reservedele og tilbehør i detailledet. Virksomheden er beliggende i Holbæk. Da fusionen ikke gav anledning til indsigelser godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Danish Agros erhvervelse af Himmerlands Grovvarer

Resumé

Transaktionen omfatter Danish Agro a.m.b.a.'s erhvervelse af Himmerlands Grovvarer A/S. Transationen blev gennemført som to i princippet adskilte handler, hvor Danish Agro først købte en minoritetsaktiepost på 45 pct. (Tranche 1) og herefter (Tranche 2) den resterende majoritetsaktiepost på 55 pct. af aktiekapitalen. Danish Agro er aktiv i hele Danmark og har sine aktiviteter inden for bl.a. produktion, engros- og detailsalg af færdigfoder til svin, kvæg og fjerkræ, afgrøder, gødning, planteværn, såsæd, premix, foderråvarer til landbruget, energi, pakke- og katalogvarer samt opkøb af korn. Hertil kommer en række aktiviteter, som ligger i forlængelse af værdikæden for de primære aktiviteter, der omhandler distribution af landbrugsmaskiner, produktion og salg af ornesæd, veterinærmedicin, friske skalæg, øvrige ægprodukter samt daggamle kyllinger. Derudover besidder Danish Agro enekontrollen over DLA Agro a.m.b.a., der er et indkøbsselskab for en række danske og nordeuropæiske grovvareselskaber. Himmerlands Grovvarer er en privatejet aktør, som primært driver sine ak-tiviteter i Midt- og Nordjylland. Selskabet har sine aktiviteter inden for traditionel grovvarehandel med opkøb af korn og detailsalg af færdigfoder til svin og kvæg, gødning, planteværn, såsæd, mineralblandinger, energi, pakke- og katalogvarer samt foderråvarer til landbruget. Modsat Danish Agro er Himmerlands Grovvarer ikke aktiv med detailsalg af fjerkræsfoder eller med engrossalg af grovvarer. Da fusionen ikke gav anledning til konkurrenceproblemer skete der ikke endelig markedsafgræning. KST synes dog tilbøjelig til at afgrænse markederne nationalt, idet detailmarkedet for indkøb af korn og færdigfoder til svin muligvis skulle opdeles i øst og vest Danmark sammen med detailmarkedet for salg af agrodiesel til landmænd. Modsat kunne engrosmarkedet for ensilerings- og høst-produkter godt være støre end Danmark. Det samme galt for detailmarkederne for pakke- og katalog-varer til landmænd.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt