Sorter

Mødedato

Integration af forsyningssikkerhed i den økonomiske regulering af vandsektoren

Resumé

Der er et politisk ønske om, at det skal være økonomisk fordelagtigt for vandselskaber at levere høj forsyningssikkerhed til gavn for hele samfundet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fremlægger nu sit bud på, hvordan tilskyndelse til fortsat høj forsyningssikkerhed kan styrkes gennem den økonomiske regulering.

Mødedato

FCP HoldCo ApS og FCP BidCo ApS’ erhvervelse af Geia Food A/S

Resumé

Transaktionen medfører, at FCP HoldCo ApS opnår enekontrol over Geia Food A/S. FCP HoldCo ApS ejer 100 % af aktierne i FCP BidCo ApS og er kontrolleret af Triton Smaller Mid-Cap Fund II, som er en del af Triton-gruppen.
Triton-gruppen er en gruppe af uafhængige kapitalfonde og selskaber, der fokuserer på investeringer i virksomheder navnlig i Belgien, Danmark, Finland, Holland, Italien, Luxembourg, Norge, Schweitz, Spanien, Sverige, Tyskland og Østrig. Triton-gruppen omfatter aktuelt 48 porteføljevirksomheder, navnlig industrielle virksomheder, forretningsservice, samt virksomheder i forbruger og sundhedssektoren. Ud af de 48 porteføljevirksomheder er 34 aktive i Danmark. Geia Foods A/S er en uafhængig fødevareleverandør til detailhandlen inden for frost, køl, kolonial og drikkevarer, primært i Danmark og det øvrige Skandinavien. Geia Food A/S leverer herudover også madkonceptsløsninger primært til dagligvarekunder. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

The Promotion of Competitive Neutrality by Competition Authorities

Resumé

Building on the 2021 OECD Recommendation on Competitive Neutrality, this paper describes the main types of distortive measures jurisdictions may adopt and the tools available to competition authorities in order to address them. Section 2 of the paper focuses on how competitive neutrality may be distorted in six fields: the competition law framework, which may include exclusions that benefit certain companies and may be enforced in a discriminatory manner; the regulatory framework, which may grant some market players preferential market access or special terms for operating in the market; public procurement legislation and processes, which may favour SOEs, domestic bidders or incumbents (and, in some cases, SMEs); public support, which may grant unfair financial advantages to selected companies; exclusive and special rights – usually granted for the provision of public services – which may create undue advantages in the way beneficiaries are selected, the rights and privileges that are attached to the public services, and the compensation paid; and state activism, in particular, the creation or favouring of national champions. Section 3 of the paper focuses on the tools that competition authorities have to address competitive neutrality violations in these fields. In essence, authorities have three sets of tools. The first set of tools are those aimed to stop legislative and administrative acts that distort competitive neutrality. The extent of competition authorities’ powers varies across jurisdictions. Competition authorities may act as direct enforcers (directly removing the anti-competitive act) or they may challenge the act before a court (which can then remove it). The second set of tools allows competition authorities to review legislation and provide advice to government on potential competition implications of legislation and reform initiatives. This is typically done in one of three ways: mandatory regulatory impact assessments, in which the assessment is conducted as part of the policy making process; ad hoc assessments of laws and regulations, in which an analysis is carried out on a case-by-case basis, in relation to both proposed and existing laws and regulations; and market studies or sector inquiries, which are large scale resource-intensive exercises in which competition authorities only engage if there is some prima-facie case for concern. The third set of tools are those dealing with the control of public support measures. Most competition law regimes around the world do not contain specific provisions to address public support measures and so most competition authorities have a limited role in enforcement. Still, some authorities may rely on more general powers allowing them to intervene against anti-competitive state interventions. In addition, some competition authorities have specific advocacy roles in relation to subsidies, set out in legislation. Finally, competition authorities may support governments by drafting guidelines for public bodies, issuing opinions, and taking on a monitoring function.

Myndighed
OECD
Regel
Rapport
Udfald
Rapport
Mødedato

Praktisk vejledning om fortrolige oplysninger

Resumé

Ved anmodninger om aktindsigt (partsaktindsigt eller egenacces) i konkurrencesager skal Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurdere, om sagen omfatter oplysninger, som er fortrolige og eventuelt skal undtages fra retten til aktindsigt. Hvis styrelsen er i tvivl om, hvorvidt oplysninger er fortrolige, vil den som udgangspunkt høre den virksomhed, som oplysningerne vedrører. Det primære formål med den nye, praktiske vejledning er at beskrive, hvordan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens høring om fortrolighed normalt foregår, og hvordan en virksomhed bedst afgiver sit høringssvar. Hvis en virksomhed mener, at oplysninger er fortrolige, skal den både identificere de fortrolige oplysninger og begrunde, hvorfor de er fortrolige. Herefter vil Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurdere, om oplysningerne er fortrolige og skal undtages fra partsaktindsigt/egenacces. Derudover giver vejledningen en kort, overordnet beskrivelse af styrelsens vurdering af fortrolighed i forbindelse med partsaktindsigt og egenacces, men den har ikke i øvrigt til formål at give en detaljeret, juridisk gennemgang af reglerne herom.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Aktindsigt
Udfald
Vejledning
Mødedato

Konkurrencelovens Tvangsindgreb

Resumé

Tænketanken Justicia har gennemført en analyse af konkurrencelovens tvangsindgreb mhp. 1) at belyse de retssikkerhedsmæssige udfordringer, der knytter sig til den omfattende ændring af konkurrenceloven, som trådte i kraft den 4. marts 2021, som led i implementeringen af EU-direktiv 2019/1 i dansk ret, samt 2) at analysere, om de nye konkurrenceregler i nødvendigt omfang inddrager hensynet til retssikkerheden for de virksomheder og personer, som underkastes konkurrencelovens tvangsindgreb. Lovændringen har medført meget vidtgående ændringer i den måde, overholdelse af konkurrencelovens regler håndhæves og kontrolleres på, hvilket overordnet set udvider myndighedernes beføjelser og rejser en række retssikkerhedsmæssige problemer. Analysen indeholder derfor adskillige anbefalinger til forbedringer af såvel regler som praksis på de områder, hvor Justitia ikke finder, at retssikkerheden for de involverede tilgodeses i tilstrækkelig høj grad. De væsentlige udvidelser af konkurrencemyndighedernes beføjelser til at kontrollere og forfølge overtrædelser af konkurrenceloven, som fulgte med lovændringen, stiller nye og øgede krav til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens faglige kompetencer og grundighed og domstolenes prøvelse af styrelsens beslutninger om kontrolundersøgelser. I analysen gennemgås derfor de krav, der ifølge danske retsregler og EMD’s retspraksis vedr. EMRK artikel 8, stilles til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens beslutninger om kontrolundersøgelse, domstolsprøvelsen heraf og indholdet af den retskendelse, som tillader kontrolundersøgelsen. Herefter gennemgås forskellige eksempler på beslutninger og kendelser, som ifølge Justitias vurdering kun i meget ringe omfang lever op til de nævnte krav. Analysen indeholder på denne baggrund en anbefaling om, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foretager en gennemgang af praksis i forbindelse med beslutninger om kontrolundersøgelser og undersøger, i hvilket omfang beslutningerne lever op til de krav, der stilles. Analysen indeholder ligeledes anbefalinger til, hvilke elementer både styrelsens beslutning om kontrolundersøgelse og den efterfølgende retskendelse bør indeholde for fuldt ud at være i overensstemmelse med de krav, der kan udledes af danske retsregler og EMD’s praksis vedrørende EMRK artikel 8. Analysen indeholder desuden anbefalinger til, hvordan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sikrer, at den oplysningspligt, der pålægges virksomheder og fysiske personer, ikke går videre end lovgivning og retspraksis tillader, men også hvordan virksomheder og fysiske personer bedst sikrer, at grænserne for deres oplysningspligt respekteres. Analysen indeholder også anbefalinger til retssikkerhedsmæssige forbedringer af reglerne om kære af kendelser om kontrolundersøgelser og afgørelser om selvinkriminering og legal professional privilege, da reglerne medfører en række problemer, der tilsyneladende ikke er blevet overvejet ved ændringen af konkurrenceloven.

Myndighed
Justicia
Regel
Analyse
Udfald
Analyse
Mødedato

Gjensidige Forsikring ASA’s erhvervelse af enekontrol over NEM Forsikring A/S

Resumé

Ved transaktionen erhverver Gjensidige Forsikring ASA samtlige kapitalandele i NEM Forsikring A/S og opnår dermed enekontrol over NEM Forsikring A/S. Gjensidige Forsikring ASA er en nordisk funderet forsikringsvirksomhed, som er aktiv inden for salg af skadesforsikringer til privat- og erhvervskunder i Danmark, Sverige, Norge og Baltikum. I Norge tilbyder Gjensidige desuden ydelser inden for livsforsikringer. NEM Forsikring er en dansk funderet forsikringsvirksomhed med hovedsæde i Skanderborg. NEM Forsikring er aktiv inden for salg af skadesforsikringer til privat- og erhvervskunder i Danmark. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Bison Acquisition Corp’s erhvervelse af en kontrollerende andel af aktierne i Inter Pipeline Ltd, herunder det danske datterselskab Inter Terminals Denmark A/S

Resumé

Fusionen finder sted ved et frivilligt offentligt overtagelsestilbud, som Bison Acquisition Corp’s har fremsat til aktionærerne i Inter Pipeline Ltd om at erhverve samtlige aktier i Inter Pipeline Ltd. Gennemførelsen af overtagelsestilbuddet er blandt andet betinget af, at Bison Acquisition Corp erhverver mere end 66⅔ pct. af aktiekapitalen i Inter Pipeline Ltd. Overtagelsestilbuddet blev fremsat den 22. februar 2021. Købstilbuddet er i øjeblikket gældende indtil den 7. juni 2021. Efter gennemførelse af fusionen vil Bison Acquisition Corp udøve enekontrol over Inter Pipeline Ltd. Bison Acquisition Corp er et nystiftet selskab, der er kontrolleret af aktivforvalteren Brookfield Asset Management Inc. Brookfield har hovedkontor i Toronto, Canada. Brookfields investeringsfokus er inden for fast ejendom, infrastruktur, vedvarende energi og private equity. Brookfield er aktiv i Danmark gennem porteføljeselskaberne Clarios Denmark ApS, som producerer batterier til bl.a. bilproducenter, motorcykler og maritime fartøjer, Schoeller Plast A/S, som producerer retursystemer for plastik samt Greenergy, som indkøber og leverer brændstof på verdensplan. Herudover har Brookfield fælles kontrol over Oaktree Capital Group, der er aktiv i Danmark gennem en række porteføljeselskaber inden for sektorer som shipping, udlejning af kemikalietankere og beklædning. Inter Pipeline Ltd er et børsnoteret aktieselskab med hovedkontor i Calgary, Canada. Inter Pipeline Ltd er aktiv inden for transport og bearbejdelse af råolie og naturgas i Vestcanada samt inden for oplagring af flydende massegods i Sverige og Danmark, i Danmark via datterselskabet Inter Terminals Denmark A/S. Inter Pipeline Ltd’s aktiver i Sverige og Danmark omfatter otte lagerterminaler, som tilbyder lagerydelser for destillater og brændselsolieprodukter. I Danmark har Inter Pipeline Ltd lagerterminaler i Asnæs, Stignæs, Gulfhavn og Ensted. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Mødedato

Kirk Kapital A/S' og Karsten Ree Holding C ApS' erhvervelse af fælleskontrol over Ellepot A/S og PlantPaper Holding ApS

Resumé

Transaktionen omfatter, at Kirk Kapital og Karsten Ree opnår fælleskontrol med Ellepot og PlantPaper gennem Danish Horticulture Group A/S. Kirk Kapital og Karsten Ree opnår fælles kontrol på basis af henholdsvis aftale og overdragelse af aktier og anparter. Kirk Kapital har aktiviteter inden for industri-, udviklings-, handels-, ejendomsadministrations-, finansierings- og investeringsvirksomhed. Karsten Ree-koncernen foretager investeringer i mellemstore og store virksomheder i Danmark. Koncernen har desuden aktiviteter med køb og salg af aktier. Karsten Ree-koncernen kontrollerer aktuelt PlantPaper. Ellepot sælger og udlejer semi- og fuldautomatiske maskiner, som benyttes til at producere spiringspotter. I tilknytning til salg og udlejning af maskinerne sælger Ellepot det papir, som anvendes i produktionen, bakker og serviceydelser til købere og lejere af maskinerne. PlantPaper sælger via Sungrow A/S semi- og fuldautomatiske maskiner til produktion af spiringspotter samt tilhørende salg af plantebaseret papir, der anvendes på maskinerne og serviceydelser. Derudover producerer og sælger PlantPaper via PlantPaper Production A/S færdigproducerede spiringspotter. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Mødedato

Velfungerende markeder 47 - skalafordelene-der-blev-væk

Resumé

Pensionsselskaberne høster ikke skalafordele, når de investerer pensionskundernes opsparing. Selskabernes omkostninger ved investering er således steget nogenlunde i takt med de pensionsformuer, som forvaltes. Fordelene kunne ellers være kommet opsparerne til gode. Det fremgår af en artikel, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har offentliggjort som uafhængig konkurrencemyndighed

Mødedato

CBRE Corporate Outsourcing ApS’ erhvervelse af enekontrol over Intego A/S

Resumé

Transaktionen medfører, at CBRE Corporate Outsourcing ApS opnår enekontrol med Intego A/S. CBRE Corporate Outsourcing ApS leverer facility management service, herunder drift af bygninger for bygningsejere. CBRE Corporate Outsourcing ApS indgår i CBRE-koncernen. Koncernen er et kommercielt ejendomsservice- og investeringsselskab, som tilbyder en række integrerede tjenester, herunder transaktions- og projektstyring, ejendomsadministration, investeringsstyring og meget andet. Intego A/S er en dansk teknisk servicevirksomhed, der bistår danske virksomheder med vedligeholdelse og servicering af maskiner og bygninger, samt produktionsoptimering og -automatisering. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt