Sorter

Mødedato

Markedsdeling i Botex

Resumé

I sagen havde den frivillige kæde Botex, der består af selvstændige butikker, overtrådt konkurrenceloven ved at anvende et forbud mod at husstandsomdele reklamer i hinandens områder. Endvidere var dette påtalt. Konkurrencerådet havde ikke reservationer overfor selve kædesamarbejde, der omfattede salg af boligartikler. Da der forelå en formålsovertrædelse, var det irrelevant, at kædens markedsandele var under 5 %. Sagen er indbragt for Sø- og Handelsretten med henblik på bøde.

Myndighed
Rådet
Regel
kl. § 6
Udfald
Problem
Mødedato

Clearhaus A/S' adgang til Arbejdernes Landsbank A/S' betalingskontotjenester

Resumé

Konkurrencerådet har afgjort, at Arbejdernes Landsbank ulovligt har opsagt betalingsinstituttet Clearhaus som kunde. Desuden er dele af bankens vilkår for at få adgang til dens betalingskontotjenester i strid med betalingsloven. Konkurrencerådet har besluttet at anmelde overtrædelserne til politiet.

Mødedato

Kollektiv boykot af Bilbasen i Peugeot Forhandler Foreningen (bilbasen.dk)

Resumé

Konkurrencerådet har afgjort, at Peugeot Forhandler Foreningen har overtrådt konkurrenceloven ved at have vedtaget en kollektiv boykot af bilportalen bilbasen.dk. Sagen er overendt til politiet. I april 2022 modtog foreningen en bøde.

Mødedato

Indskærpelse om ikke at fastsætte handelsbetingelser for branchemedlemmer

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen havde modtaget en klage over en brancheforenings beslutning om at medlemmerne skulle undlade at anvende såkaldte "no-cure no-pay". KFST gennemførte herefter en kontrolundersøgelse den 12. november 2019 hos brancheforeningen, samt udvalgte medlemmer. Materialet indhentet her viste, at brancheforeningens medlemmer i 2018 havde diskuteret et no-cure no-pay princip, men foreningen fremførte efterfølgende, at beslutningen ikke var blevet vedtaget. KFST lukkede herefter sagen, men indskærpede, at hvis en brancheforening vedtager retningslinjer eller iværksætter andre tiltag, som normerer de enkelte branchemedlemmers forretningsbetingelser, herunder prispolitikken, kan det udgøre en overtrædelse af konkurrencelovens § 6.

Myndighed
Styrelsen
Regel
kl § 6
Udfald
Problem
Mødedato

FK Distribution

Resumé

Sagen vedrørte selskabet FK Distribution og dettes koblingssalg i forhold til fysisk distribution af adresseløse forsendelser og digital visning af tilbudsaviser. FK Distribution er den største distributør af fysiske tilbuds- og lokalaviser i Danmark og distribuerer adresseløse forsendelser til ca. to mio. husstande i Danmark om ugen. Frem til udgangen af 2017 var der i Danmark to landsdækkende distributører af adresseløse forsendelser, der udover FK Distribution talte Post Nord A/S. I marts 2017 havde Post Nord A/S dog offentliggjort at ville indstille sine aktiviteter ved udgangen af 2017, hvorefter FK Distribution var den eneste landsdækkende distributør af adresseløse forsendelser i Danmark. Fra maj 2017 begyndte FK Distribution at indføre et vilkår i virksomhedens kontrakter vedrørende distribution af adresseløse forsendelser, om at kunderne også skulle købe digital formidling af tilbudsaviser mv. fra FK Distribution (koblingssalg). KFST afgænsede de relevante markeder til (i) markedet for distribution af adresseløse forsendelser i Danmark og (ii) markedet for digitale platforme for tilbudsaviser i Danmark. FK Distributions markedsandel på det første blev opgjort til minimum 85 % og 40-50 % på det andet. FK Distribution var derfor dominerende og havde koblet to uafhængige produkter på en konkurrencebegrænsede måde. Det sidste blev antaget på baggrund af en samlet vurdering af adfærden, herunder FK Distributions meget høje markedsandele, omfanget af kunder, der blev bundet, samt markedets indretning. Opretholdt af Konkurrenceankenævnet 28/4-2021.

Mødedato

Ageras

Resumé

Ageras er en digital platform, hvor brugerne kan få tre tilbud på eksempelvis revisionsydelser. Det skete ved at brugerne lagde opgaver ind, som Ageras’ partnere skulle konkurrere om. Ageras anvendte dog også en prisalgoritme, der indikeret om en af parterne indlagde for lave priser. Såfremt dette skete, blev den ”estimerede markedspris” oplyst i et besked vindue, og partneren fik mulighed for at justere sit bud. Desuden havde Ageras i flere tilfælde tilføjet minimumspriser til opgavebeskrivelser. Endelig havde Ageras indrettet sin gebyrmodel, så betalingen til Ageras afhang af buddets størrelse, medmindre det lå under den estimerede pris. I så fald blev gebyret beregnet på baggrund af den estimerede pris. Formålet hermed var at overvåege for useriøse bud og implicit heri sikre kvaliteten af forbrugeroplevelsen. Konkurrencerådet fandt den udviste adfærd uforenelig med konkurrenceloven da adfærden medførte en horisontal priskoordinering. Rådet anmeldte sagen til politiet, og Ageras accepterede en bøde 5/7-2021 på DKK 1.275.000.

Mødedato

Informationsudveksling mellem HUGO BOSS og Kauffmann

Resumé

Sagen vedrører en samordnet praksis om informationsudveksling af priser, rabatter og/eller mængder i forbindelse med fremtidige udsalg mellem konkurrenterne HUGO BOSS NORDIC ApS (”HUGO BOSS”) samt xel Kaufmann ApS (”Kufmann”). En adfærd rettet mod at begrænse konkurrencen på detailmarkedet for beklædnings-genstande i Danmark. HUGO BOSS er både leverandør/producent og forhandler af beklædningsgenstande af mærket Hugo Boss. Kaufmann er forhandler af beklædningsgenstande af bl.a. mærket Hugo Boss. Virksomhederneer derfor begge aktive på detailmarkedet for beklædningsgenstande. Parterne indgår derfor både i et kunde-/leverandørforhold og er samtidig konkurrenter på detailmarker hvorfor informationsuvekslingen både var vertikal og horisontal. Sagen blev indledt på baggrund af en kontrolundersøgelse foretaget den 4. oktober 2018 hos Kaufmann, der afsløret at der i perioden fra den 28. januar 2014 til den 30. november 2017 er udvekslet informationer mellem HUGO BOSS og Kaufmann. Det har bl.a. omfattet at HUGO BOSS på forespørgsel fra Kauffman løbende i perioden har orienteret Kauffman om strategiske, individualiserede og fremtidige forhold, herunder priser, rabatter og/ellermængderi forbindelse med fremtidige udsalg. Rådet fandt, at informationsudveksling var egnet til fjerne eller væsentligt reducere strategiske usikkerhedsmomenter om den fremtidige adfærd og bl.a. have medført lavere udsalgsrabatter og kooridneret, nogle gange mindre, varesortiment på udsalg. Det relevante marked var umiddelbart detailmarkedet for beklædningsgenstande i Danmark, men endelig afgrænsning var ikke nødvendig. Da informationsudveksling i hele perioden forfulgte det samme konkurrencebegrænsende formål forelå der en samlet sammenhængende overtrædelse af konkurrencelovens § 6 og Artikel 101. Stadfæstet af Konkurrenceankenævnet 23/6-2021, men dissens omkring hvorvidt der forelå en formålsovertrædelse. Parallel, men formentlig seperat straffesag mod Kauffmann blev afgjort med bødeforlæg i 24/8-2021.

Mødedato

Informationsudveksling mellem HUGO BOSS og Ginsborg

Resumé

Sagen vedrører en samordnet praksis om informationsudveksling af priser, rabatter og/eller mængder i forbindelse med fremtidige udsalg mellem konkurrenterne HUGO BOSS NORDIC ApS (”HUGO BOSS”) samt Ginsborg ApS og Ginsborg Frederiksberg Centret ApS (samlet”Ginsborg”). En adfærd rettet mod at begrænse konkurrencen på detailmarkedet for beklædnings-genstande i Danmark. Konkurrencerådet fandt, at Ginsborg ApS og Ginsborg Frederiksberg Centret ApS udgjorde én økonomisk enhed, hvorfor de to virksomheder kan anses for sammen at have foretagetinformationsudvekslingen. HUGO BOSS er både leverandør/producent og forhandler af beklædningsgenstande af mærket Hugo Boss. Ginsborg er forhandler af beklædningsgenstande af bl.a. mærket Hugo Boss. Virksomhederneer derfor begge aktive på detailmarkedet for beklædningsgenstande. Parterne indgår derfor både i et kunde-/leverandørforhold og er samtidig konkurrenter på detailmarker hvorfor informationsuvekslingen både var vertikal og horisontal. Sagen blev indledt på baggrund af en kontrolundersøgelse foretaget den 4. oktober 2018 hos Ginsborg ApS, der afsløret at der i perioden fra den 5. december 2014 til den 19. april 2018 er udvekslet informationer mellem HUGO BOSS ogGinsborg. Det har bl.a. omfattet at HUGO BOSS på forespørgsel fra Ginsborg løbende i perioden har orienteret Ginsborg om strategiske, individualiserede og fremtidige forhold, herunder priser, rabatter og/ellermængderi forbindelse med fremtidige udsalg. Rådet fandt, at informationsudveksling var egnet til fjerne eller væsentligt reducere strategiske usikkerhedsmomenter om den fremtidige adfærd og bl.a. have medført lavere udsalgsrabatter og kooridneret, nogle gange mindre, varesortiment på udsalg. Det relevante marked var umiddelbart detailmarkedet for beklædningsgenstande i Danmark, men endelig afgrænsning var ikke nødvendig. Da informationsudveksling i hele perioden forfulgte det samme konkurrencebegrænsende formål forelå der en samlet sammenhængende overtrædelse af konkurrencelovens § 6 og Artikel 101. Stadfæstet af Konkurrenceankenævnet 23/6-2021, men dissens omkring hvorvidt der forelå en formålsovertrædelse.

Mødedato

Konkurrencemyndigheder kan ikke gribe ind over for advokatetisk regel

Resumé

Efter henvendelse fra KFST udtalte Justitsministeren, at de advokatetiske regler, der forbød såkaldt "klientfiskeri", var en direkte og nødvendig følge af retsplejeloven. Afgørelsen afskar derfor KFST fra at gribe ind overfor både forbuddet og håndhævelsen heraf, hvilket KFST fandt svækkede konkurrencen mellem advokater. Henvendelsen skete tilsyneladende ikke som led i en konkret sag, men KFST arbejder med en analyse af konkurrencen i advokatbranchen.