Sorter

Mødedato

CityMail Danmark A/S mod Konkurrencestyrelsen

Resumé

Sagen vedrørte aktindsigt i en underliggende sag om vilkårene for adgangen til Post Danmarks postkasser (sag /4/0120-0100-0204). I denne havde CityMail gjort gældende, at de opstillede vilkår udgjorde et misbrug af dominerende stilling. KFST havde herefter i efteråret 2006 rettet henvendelse til transport- og energiministeren for at afklare om de opstillede vilkår faldt indenfor kl. § 2. Post Danmark havde ved brev af 22. september 2006 fremsat en række bemærkninger til henvendelse, hvilke CityMail ønskede aktindsigt i. Post Danmark tilkendegav i forbindelse hermed, at Post Danmark ikke kunne anerkende, at CityMail blev tillagt partsstatus, men ikke ville modsætte sig at at CityMail fik aktindsigt i det pågældende brev. KFST imødekom herefter CityMails anmodning om aktindsigt uden derved at tage stilling til, om CityMail havde krav herpå efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven. Den 1. november 2006 fremkom CityMail med en ny anmodning om aktindsigt – denne gang i et brev af 21. september 2006 til Konkurrencestyrelsen fra Post Danmarks advokat, advokat Søren Zinck, indeholdende bemærkninger til CityMails klage af 21. juni 2006. Ved Konkurrencestyrelsens afgørelse af 8. december 2006 meddelte styrelsen afslag på aktindsigt efter forvaltningsloven, men gav CityMail egenacces efter offentlighedsloven i de dele af brevet, der indeholder oplysninger, der direkte vedrører CityMail. CityMail indbragte spørgsmålet for konkurrenceankenævnet, idet man gjorde gældende, at man burde tillægges partsstatus. Dette blev ikke imødekommet. Det er uklart, hvad der er sket med den underliggende sag.

Myndighed
Rådet
Regel
Aktindsigt
Udfald
stadfæstet
Mødedato

Forbruger-Kontakt Distribution a-s mod Konkurrencestyrelsen

Resumé

Forbruger-Kontakt Distribution A/S (herefter Forbruger-Kontakt) indgav den 22. september 2005 en klage til Konkurrencestyrelsen over Post Danmark A/S’ pris- og rabatsystem for magasinpost, som Forbruger-Kontakt mente udgjorde misbrug af dominerende stilling på markedet for distribution af adresserede forsendelser i Danmark. I forbindelse med sagens behandling anmodede FK om partsstatus og aktindsigt. Dette blev ikke imødekommet. Spørgsmålet blev indbragt og opretholdt af ankenævnet.

Myndighed
Rådet
Regel
Aktindsigt
Udfald
stadfæstet
Mødedato

Offentliggørelse af notat om Realkredit Danmarks formidlingshonorarer

Resumé

Realkredit Danmark A/S (RD) anmeldte den 3. september 2002 to alternative tillægsaftaler til eksisterende aftaler med lokale ejendomsmæglere om formidling af realkreditlån mv. til privatmarkedet. RD anmodede om en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens § 9, subsidiært om individuel fritagelse efter konkurrencelovens § 8, stk. 1, såfremt en erklæring om ikke-indgreb ikke kunne meddeles. Der blev i sagen meddelt en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens § 9. Stadfæstet af ankenævnet.

Mødedato

Lufthavnsafgifterne i Københavns Lufthavne

Resumé

Københavns Lufthavne A/S varslede i september 1998 en række forhøjelser af lufthavnsafgifterne, hvilket fik en række flyselskaber til at klage til KFST. Da kompetencen til at godkende takstforhøjelserne lå hos ministeriet afgav KFST en udtalelse om rimeligheden takstforhøjelserne. Styrelsen fandt konkret forhøjelserne rimelige, men anbefalet ændre luftfartslovens § 71 således, at både principperne for fastsættelse af takster for lufthavnsselskabers anvendelse af danske lufthavne og myndighedsopgaverne herom overgik til regulering efter den almindelige konkurrenceregulering. Ved brev af 20. januar 1999 afviste Trafikministeriet styrelsens synspunkter.

Myndighed
Rådet
Regel
off. reg.
Udfald
Henvendelse
Mødedato

Renholdningsselskabet af 1898 og I/S Amagerforbrænding ctr. Konkurrencerådet

Resumé

I 1996 og 1997 var en række restaurationer i Nyhavn ramt af en arbejdskonflikt, der bl.a. medførte, at de ikke kunne få afhentet affald. Disse klagede herefter til KFST, idet renovationsselskabet 1898 på den ene side havde eneret til at afhente affald og på den anden side nægtede at afhente hos de konfliktramte restaurationer. Konkurrencerådet fandt, at dette udgjorde en ulovlig leveringsnægtelse, der ikke var fritaget, jf. konkurrencelovens § 3, om løn og arbejdsforhold. Konkurrenceankenævnet kunne dog ikke tiltræde dette og ophævede afgørelsen ved kendelse af 22/12-1997. Ankenævnet lagde vægt på, at sympatikonflikter måtte antages at være omfattet af konkurrencelovens § 3.

Myndighed
Ankenævn
Regel
kl § 3
Udfald
Omfattet af kl. § 3