Sorter

Mødedato

Sonofons anmeldelse af standardforhandleraftale

Resumé

Ved Sonofons anmeldes af sine standardforhandleraftaler, fandt Konkurrencestyrelsen, at bestemmelserne om bindende videresalgspriser for taletidskort og startpakker samt begrænsninger i markedsførelse af konkurrerende udbyderes mobiltjeneste var konkurrencebegrænsende. Grundet Sonofons markedsandel fandtes begrænsningen af markedsførelsen af konkurrende mobiltjeneste dog at falde udenfor KL § 6, stk. 1, i medfør af KL § 4. Bestemmelsen om bindende videresalgspriser kunne ikke fritages efter KL § 8, stk. 1, og Konkurrencestyrelsen udstedte påbud til Sonofon om enten at ophæve de bindende videresalgspriser eller ændre bestemmelsen til maksimale videresalgspriser.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
fritagelse jf. § 10
Mødedato

Topdanmarks samarbejdsaftale med Danske Bank

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte Topdanmark A/S og Danske Bank A/S, at en overdragelses- og samarbejdsaftale vedr. Topdanmarks erhvevelse af skadesforsikringsaktiviteterne i Danske Dank var omfattet af og opfyldte betingelser i gruppefritagelsen for vertikale aftale, jf. KL § 10 og var derfor fritaget fra KL § 6, stk. 1. Aftalen betragtes som vertikal, men de er potentielle konkurrenter, hvorfor den burde behandles som en horisontal aftale. Muligvis samme resultat efter KL § 8, stk. 1.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
fritagelse jf. § 10
Mødedato

Vedtægter og idégrundlag for Flügger farver kæden

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte Flügger A/S, at selskabets anmeldte kædeaftale faldt indenfor rammerne af Erhversministeriets bekendtgørelse om gruppefrigtagelse for vertikale aftaler, og var derfor undtaget fra forbudet i KL § 6, stk. 1. Aftalen blev anset for en vertikal aftale, idet Flügger A/S var hovedleverandør af malerartikler til kæden.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
fritagelse jf. § 10
Mødedato

Lufthavnsafgifterne i Københavns Lufthavne

Resumé

Københavns Lufthavne A/S varslede i september 1998 en række forhøjelser af lufthavnsafgifterne, hvilket fik en række flyselskaber til at klage til KFST. Da kompetencen til at godkende takstforhøjelserne lå hos ministeriet afgav KFST en udtalelse om rimeligheden takstforhøjelserne. Styrelsen fandt konkret forhøjelserne rimelige, men anbefalet ændre luftfartslovens § 71 således, at både principperne for fastsættelse af takster for lufthavnsselskabers anvendelse af danske lufthavne og myndighedsopgaverne herom overgik til regulering efter den almindelige konkurrenceregulering. Ved brev af 20. januar 1999 afviste Trafikministeriet styrelsens synspunkter.

Myndighed
Rådet
Regel
off. reg.
Udfald
Henvendelse
Mødedato

Klager over Matas A/S

Resumé

Konkurrencerådet fandt, at Matas A/S' vedtægtbestemmelser om optagelse af nye butikker i kædesamarbejdet, faldt ind under gruppefritagelsen for kædesamarbejde i detailhandlen. Ifølge vedtægterne kunne Matas afslå ansøgning om nye butikker, hvis 1) områdets kundegrundlag ikke skønnes at være tilstrækkeligt, 2) områdets Matas-omsætning dækkes effektivt af de eksisterende Matas-forhandlere eller 3) etableringen måtte anses at skade Matas-kædens image. En række spørgsmål blev indbragt for Konkurrenceankenævnet. Det første vedrørte adgangen til aktindsigt for en klager. Her fandt ankenævnet at der skulle indrømmes aktindsigt i den del af materialet, som var relevant for deres respektive sager. Det næste vedrørte eventuelt mundtlig forhandling. Her fandt Konkurrenceankenævnet at det ville være mest hensigtsmæssigt, at sagen blev berammet til mundtlig forhandling med henblik på afgørelse af sagens realitet, således at der i forbindelse med denne kunne tages stilling til eventuelle udestående aktindsigtsspørgsmål og i givet fald behovet for fortsat forhandling. Det sidste vedrørte den materielle sag. Ved kendelse af 15/10-99 stadfæstet Konkurrenceankenævnet Konkurrencerådets afgørelse for så vidt angik Matas A/S’ regelsæt om beliggenhedsgodkendelse, men hjemviste spørgsmålet om Matas A/S' centerprioritetsregel til fortsat behandling. Spørgsmålet indgik derfor i rådets afgørelse af 21/6-2000 om Matas vedtægter.

Mødedato

Renholdningsselskabet af 1898 og I/S Amagerforbrænding ctr. Konkurrencerådet

Resumé

I 1996 og 1997 var en række restaurationer i Nyhavn ramt af en arbejdskonflikt, der bl.a. medførte, at de ikke kunne få afhentet affald. Disse klagede herefter til KFST, idet renovationsselskabet 1898 på den ene side havde eneret til at afhente affald og på den anden side nægtede at afhente hos de konfliktramte restaurationer. Konkurrencerådet fandt, at dette udgjorde en ulovlig leveringsnægtelse, der ikke var fritaget, jf. konkurrencelovens § 3, om løn og arbejdsforhold. Konkurrenceankenævnet kunne dog ikke tiltræde dette og ophævede afgørelsen ved kendelse af 22/12-1997. Ankenævnet lagde vægt på, at sympatikonflikter måtte antages at være omfattet af konkurrencelovens § 3.

Myndighed
Ankenævn
Regel
kl § 3
Udfald
Omfattet af kl. § 3