Sorter

Mødedato

Findan El-anlæg A/S - Tiltalefrafald

Resumé

Tiltalen mod kølemontørvirksomheden Findan El-anlæg blev frafaldet efter reglerne om liency. I sagen havde Findan sammen med en konkurrent opdelt markedet. Findan Virksomheden henvendte sig i november 2017 til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med en ansøgning om straflempelse i forbindelse med en aftale om ulovlig markedsdeling med konkurrenten Sydkystens Automatik P/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der sammen med Konkurrencerådet udgør en uafhængig konkurrencemyndighed, anmeldte sagen til SØIK i januar 2018. Sydkystens Automatik fik i december 2020 en bøde for forholdet på 400.000.

Mødedato

Anmodning om ophævelse/ændring af tilsagn i Dendek/Ditas fusionen

Resumé

Sagen vedrørte anmodning om ophævelse/ændring af et tilsagn i Dendek/Ditas-fusionen. Efter anmodning fra Ditas a.m.b.a. blev den tidligere tilsagnsløsning, der blev indgået ved den tidligere fusion, ændret, således at andelshaverne kunne pålægges ikke at købe direkte med de leverandører, Ditas havde indgået aftale med. Tilsagn endeligt ophævet 24. september 2008.

Mødedato

Tilkøbsydelser på hjemmehjælpsområdet

Resumé

Efter anmodning om vurdering af en forespørgelse fra Århus Kommune, fandt Konkurrencestyrelsen, at eftersom det fulgte direkte af offentlig regulering, at kommunerne ikke kan tilbyde tilkøbsydelser, fandt Konkurrenceloven ikke anvendelse, jf. lovens § 2, stk. 2, på

Myndighed
Rådet
Regel
off. reg.
Udfald
KL § 2
Mødedato

Ikke muligt at gribe ind over for flybonusprogrammer i Danmark

Resumé

Økonomi- og Erhvervsministeren gjord det klart, at konkurrencelovens forbudsbestemmelser hverken kunne finde anvendelse på anvendelsen af SAS’ flybonusprogram på danske indenrigsruter eller på måden, bonusprogrammet er konstrueret på, jf. konkurrencelovens § 2, stk. 2. Bonus programmet rummede ellers en række loyalitetsskabende elementer.

Myndighed
Rådet
Regel
off. reg.
Udfald
KL § 2
Mødedato

Konkurrenceforvridende støtte efter folkeoplysningsloven

Resumé

På vegne af en privat erhvervsdrivende blev Konkurrencestyrelsen opfordret til at genbehandle en tidligere klage fra 1994, hvori det gøres gældende, at private danseskoler udsættes for konkurrenceforvridning som følge af kommunale tilskud. Statsministeren udtalte i den forbindelse, at kommunerne havde adgang til at give støtte til fritidsaktiviteter, hvorfor støtten var lovlig, men at kommunerne i deres afgørelser skulle overveje de konkurrencemæssige konsekvenser. Styrelsen valgte derfor at udsende en vejledning til kommunerne om deres pligter i henhold til folkeoplysningsloven til at være opmærksom på de konkurrencemæssige konsekvenser af kommunal støtte til fritidsaktiviteter.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11a
Udfald
KL § 2
Mødedato

Ole Lynggaard ApS' samhandelsbetingelser

Resumé

Konkurrencerådet havde oprindeligt afvist en klage (30/8-00) over at Ole Lynggaard ApS’ nægtede at optage Skov Larsen som forhandler. Konkurrenceankenævnet havde hjemvist sagen ved kendelse af 14. maj 2001, idet eksistensen og praktiseringen af vilkårene for Ole Lynggaard ApS’ forhandlersystem ikke indgik i styrelsens afgørelse af sagen. Styrelsen vurderede nu at Ole Lynggaard ApS’ markedsandel på markedet var væsentligt under 10 pct., hvorfor aftalen faldt uden for forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1. jf. lovens § 7, stk. 1, nr. 1.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
Fritagelse jf. § 7
Mødedato

Udelukkelse af mindre teatre fra teaterkatalog ikke omfattet af konkurrenceloven

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte ved afgørelse af 6. februar 2002 Foreningen Af Små Teatre, at styrelsen ikke kunne foretage en vurdering af foreningens klage over hvorvidt, at Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskabs beslutning om at udelukke foreningens medlemmer fra et teaterkatalog, er i strid med konkurrenceloven, jf. § 2, stk. 2. Kulturministeriet meddelte at udsendelsen er en direkte følge af DST’s forvaltning af tilskud modtaget i henhold til teaterloven, og dermed en direkte følge af offentlige regulering.

Myndighed
Rådet
Regel
off. reg.
Udfald
KL § 2
Mødedato

Godkendelse af statens salg af statshavnene

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt, at overdragelsen af 10 statshavne til henholdsvis kommuner og aktieselskaber var lovligt henhold til offentlig regulering, da Folketingets finansudvalg havde godkendt de aktstykker, hvori overdragelsen fremgik. Der var derfor ikke tale om konkurrenceforvridende statsstøtte.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11a
Udfald
KL § 2
Mødedato

Anmeldelse af koncession for Renholdningsselskabet af 1898

Resumé

R98 anmeldte den 30. juni 1998 selskabets koncession med de to kommuner (Københavns- og Frederiksbergs Kommune) og anmodede om en ikke-indgrebserklæring, subsidiært en fritagelse i medfør af konkurrencelovens § 8. Kommunerne afgav dog samtidig en erklæring i medfør af lovens § 2, stk. 4, om at aftalen var undtaget fra lovens forbudsbestemmelser, jf. § 2, stk. 2. Styrelsen har den 27. juni 2001 meddelt Københavns og Frederiksberg Kommuner samt R98, at styrelsen indstillet behandlingen af henvendelsen indtil den verserende sag var afklaret. Kommunerne havde tilkendegivet, at § 2, stk. 5 henvendelsen kunne øve indflydelse på retssagen, som vedrørte de to kommuners ordning for indsamling af renovation.

Mødedato

Klage over konkurrenceforvridende støtte til Skolen for Luftfartsuddannelser I

Resumé

Konkurrencestyrelsen afviste at behandle en sag vedrørende mulig krydssubsidiering i forbindelse med direkte og indirekte støtte til Skolen for Luftfartsuddannelser. Styrelsen begrundede afvisningen med, at en del af støtten var lovlig i henhold til offentlig regulering, og da støtten var egnet til at påvirke samhandlen, var det Europakommissionen, som var enekompetent til at vurdere støtten. Det sidste forhold blev påklaget til Konkurrenceankenævnet, som hjemviste afgørelsen. Sagen blev herefter genoptaget og ny afgørelse truffet 26-11-2003.