Sorter

Mødedato

Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab

Resumé

I sagen havde to virksomheder koordineret priser på service af naturgasfyr i 2014 til 2016. Formålet med dette var bl.a. at omlægge taksterne således, at disse samlet var lavere, hvilket Konkurrencerådet havde set som havende til formål at begrænse konkurrencen. Retten afviste dog at udmåle fængselsstraf herfor. For det første havde aftalen alene varet kortere end et år, dvs. den var af kortere varighed. For det andet var overtrædelsen, ud fra en samlet vurdering ikke af tilstrækkelig grov beslaffenhed. Bl.a. da aftalerne sægte at realisere lavere samlet priser. Retten udmålte bøder til virksomhederne på DKK 8 mio til hver, og til de ansvarlige personer på DKK 100.000, 75.000 og 50.000. Sagen er en udløber af Konkurrencerådets afgørelse fra 30/11-2016. Sagen er anket.

Mødedato

Sydkystens Automatik

Resumé

Retten i Roskilde har dømt Sydkystens Automatik til at betale en bøde på 400.000 kroner for at have aftalt at dele markedet med Findan El-anlæg A/S. Landsretten stadfæstet dommen september 2021. Findan El-anlæg A/S opnået straffritagelse under liency reglerne.

Mødedato

Søndergaard Nedrivning A/S

Resumé

Søndergaard Nedrivning A/S og tre medarbejdere fra virksomheden har fået tiltalefrafald i sagskomplekset om nedrivningskarteller. Dermed er sagskomplekset afsluttet. I alt har seks virksomheder og 12 personer betalt bøder for cirka 18 millioner kroner i sagerne. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) har givet tiltalefrafald til Søndergaard Nedrivning og tre medarbejdere i sagskomplekset om nedrivningskarteller. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foretog en række uanmeldte kontrolbesøg hos virksomheder i nedrivningsbranche i efteråret 2015 og Søndergaard Nedrivning A/S søgte om straflempelse efter konkurrencelovens § 23 a. Søndergaard Nedrivning blev i forbindelse med sagskomplekset tiltalt for 55 forhold af tilbudskoordinering med konkurrerende virksomheder. Selskabet har under sagen aktivt medvirket til opklaringen af de ulovlige forhold og i øvrigt opfyldt kriterierne for at opnå tiltalefrafald. Tiltalefrafaldet sætter punktum for hele sagskomplekset. I alt er der udstedt bøder for ca. 18 millioner kroner fordelt på seks virksomheder og 12 personer. Sagskompleksets højeste bøde på 5,9 millioner kroner blev vedtaget i en sag med 12 forhold af tilbudskoordinering.

Mødedato

Villy C. Petersen Entreprise A/S

Resumé

Tre nedrivningsvirksomheder har vedtaget bøder på samlet 6,4 millioner kroner i et større sagskompleks om karteller i nedrivningsbranchen. Samdig har tre ledende medarbejdere i virksomhederne accepteret bøder på 125.000 kroner. Tscherning A/S har betalt 5.900.000 kroner i bøde for i perioden fra april 2012 l august 2013 i 12 lfælde at have udvekslet priser med konkurrenter. En ledende medarbejdere fra G. Tscherning A/S har desuden vedtaget en bøde på 125.000 kroner for sin personlige andel i overtrædelserne. Villy C. Petersen Entreprise A/S har betalt en bøde på 400.000 kroner for i en periode fra januar 2012 l august 2013 i fire lfælde at have udvekslet priser med konkurrenter. To ledende medarbejdere fra virksomheden har hver betalt en bøde på 125.000 kroner for deres andel i overtrædelserne. Brandis A/S har betalt en bøde på 100.000 kroner for i perioden fra juni 2012 l oktober 2013 i fire tilfælde at have udvekslet priser med konkurrenter.

Mødedato

Brandis A/S

Resumé

Sagen vedrører karteller i nedrivningsbranchen. Brandis A/S har betalt en bøde på 100.000 kroner for i perioden fra juni 2012 til oktober 2013 i fire tilfælde at have udvekslet priser med konkurrenter. Det drejer sig blandt andet om nedrivningsopgaver for Gentofte Hospital og Roskilde Sygehusapotek. Sagen er en del af det københavnske nedrivningskartel.

Mødedato

G. Tscherning A/S

Resumé

Sagen vedrører karteller i nedrivningsbranchen. G. Tscherning A/S har betalt 5.900.000 kroner i bøde for i perioden fra april 2012 til august 2013 i 12 tilfælde at have udvekslet priser med konkurrenter. En ledende medarbejdere fra G. Tscherning A/S har desuden vedtaget en bøde på 125.000 kroner for sin personlige andel i overtrædelserne. Prisudvekslingen fandt sted i forbindelse med entrepriser på nedrivningsopgaver for blandt andet Region Sjælland, Københavns Lufthavn og Københavns Universitet. Sagen er en del af det københavnske nedrivningskartel.

Mødedato

Nedrivningsaktieselskabet J. Jensen

Resumé

Retten i Hillerød har idømt Nedrivningsaktieselskabet J. Jensen en bøde på 1.000.000 kroner og to ledende medarbejdere en bøde på hver 25.000 kroner. Bøderne er givet, fordi virksomheden har udvekslet priser med en konkurrent i fire tilfælde. Retten afviste at se sagen som forældet. Sagen er en del af et sagskompleks med flere nedrivningsvirksomheder. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foretog i efteråret 2015 uanmeldte kontrolbesøg hos en række virksomheder i nedrivningsbranchen. Efter de indledende undersøgelser foretog Konkurrencerådet i april 2016 anmeldelse l Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK). SØIK har siden efterforsket sagen og rejst tiltale mod flere virksomheder.

Mødedato

Kingo Karlsen A/S

Resumé

Retten i Roskilde dømte nedrivningsvirksomheden Kingo Karlsen A/S til at betale en bøde på fire millioner kroner, og en ledende medarbejder til at betale en bøde på 125.000 kroner for brud på konkurrenceloven. I perioden fra marts 2012 l marts 2013 har Kingo Karlsen A/S i fire tilfælde overtrådt konkurrenceloven ved at udveksle priser med konkurrenter i forbindelse med udbud af nedrivningsentrepriser. Overtrædelserne er sket i forbindelse med nedrivningsopgaver for både offentlige og private kunder, blandt andet opgaver på Mønbroen og et plejecenter i Farum Midtpunkt. Sagen er en del af et sagskompleks med flere nedrivningsvirksomheder

Mødedato

Icon Hairspa

Resumé

Retten i Næstved har idømt hårproduktgrossisten Icon Hairspa A/S en bøde på 1.000.000 kroner for at overtræde konkurrencelovens forbud mod bindende videresalgspriser. En ledende medarbejder har fået en personlig bøde på 100.000 kroner. Sagen begyndte i 2016, da en forhandler henvendte sig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med materiale, der viste, at der kunne være tale om en overtrædelse af konkurrenceloven. Konkurrencerådet besluttede herefter at sagen skulle anmeldes l Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), der efterforskede sagen. Byrettens dom blev stadfæstet af landsretten 10/12-2019.

Mødedato

CMP Nedrivning ApS

Resumé

Retten i Hillerød har idømt nedrivningsvirksomheden CMP Nedrivning ApS en bøde på 5 millioner kroner og to ledende medarbejdere har samtidig fået bøder på hver 125.000 kroner. Virksomheden har udvekslet priser på nedrivningsopgaver med konkurrenter i 11 tilfælde. Retten har lagt vægt på, at der er 10 forhold til pådømmelse efter den tidligere lovgivning, og at disse 10 forhold er begået over en periode på ca 1 ½ år, samt alene ét forhold af kortere varighed til pådømmelse efter de skærpede regler fra 2013, og at samtlige forhold er begået forsætligt med en samlet entreprisesum på 11-12 mio. kr. Retten har videre lagt vægt på, at CMP rent faktisk vandt opgaven i forhold 11 og må antages at have opnået en økonomisk gevinst, og at forholdet derfor kan karakteriseres som en alvorlig overtrædelse. Der foreligger hverken skærpende eller formildende omstændigheder. Retten idømmer CMP Nedrivning en bøde på 5 millioner kroner og to ledende medarbejdere får bøder på hver 125.000 kroner. Den ene er dømt for at have deltaget i alle 11 forhold, mens den anden har deltaget i fem af forholdene