Sorter

Mødedato

E-takeaway vs. Konkurrence & Forbrugerstyrelsen (JustEat I)

Resumé

E-takeaway mente at være ofre for "misbrugsadærd" iværksat af konkurrencen Just Eat i perioden 2005 - 2008 samt implicit heri at Just-Eat indtog en dominerende stilling på markedet for online takeaway portaler. Selve misbruget er kun delvis konkretiseret i dommen, men synes at have vedrørt Just-Eat brug af langvarige (over 12 måneder) samarbejdsaftaler med eksklusiveelementer, men der synes at herske en del uenighed mellem E-takeaway og KFST om kundernes mulighed for at opsige aftalerne. KFST havde dog afvist at åbne en sag bl.a. da det var uklart hvordan markeret skulle afgrænses. Derudover var E-takeaway ikke tillagt partsstatus samt ikke "partshørt" om indholdet af et møde mellem KFST og Just-Eat. E-takeaway anlagde herefter sag mod KFST med påstand om at denne var forpligtet til at åbne en sag samt tillægge E-takeaway partsstatus. Retten frikendte Konkurrence & Forbrugerstyrelsen for begge påstande og stadfæster derved både KFST generelle skønsmargin i forhold til hvilke sager man åbner samt det snævre partsbegreb på Konkurrenceområdet. Se også Sø & Handelsrettens dom af 5 MAR 2015 - e-takeaway vs. just eat, der vedrørte samme underliggende konflikt blot rettet direkte mod Just-Eat.

Mødedato

CityMail Danmark A/S mod Konkurrencestyrelsen

Resumé

Sagen vedrørte aktindsigt i en underliggende sag om vilkårene for adgangen til Post Danmarks postkasser (sag /4/0120-0100-0204). I denne havde CityMail gjort gældende at de opstillet vilkår udgjorde et misbrug af dominerende stilling. KFST havde herefter i efteråret 2006 rettet henvendelse til transport- og energiministeren for at afklare om de opstillet vilkår faldt idenfor kl. § 2. Post Danmark havde ved brev af 22/9-2006 fremsat en række bemærkninger til henvendelse, hvilke CityMail ønskede aktindsigt i. Post Danmark tilkendegav i forbindelse hermed, at Post Danmark ikke kunne anerkende, at CityMail blev tillagt partsstatus, men ikke ville modsætte sig at at CityMail fik aktindsigt i det pågældende brev. KFST imødekom herefter CityMails anmodning om aktindsigt uden derved at tage stilling til, om CityMail havde krav herpå efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven. Den 1. november 2006 fremkom CityMail med en ny anmodning om aktindsigt – denne gang i et brev af 21. september 2006 fra Post Danmarks advokat, advokat Søren Zinck, til Konkurrencestyrelsen indeholdende bemærkninger til CityMails klage af 21. juni 2006. Ved Konkurrencestyrelsens afgørelse af 8. december 2006 meddelte styrelsen afslag på aktindsigt efter forvaltningsloven, men gav CityMail egenacces efter offentlighedsloven i de dele af brevet, der indeholder oplysninger, der direkte vedrører CityMail. CityMail indbragte spørgsmålet for konkurrenceankenævnet, idet man gjorde gældende at man burde tillægges partsstatus. Dette blev ikke imødekommet. Det er uklart hvad der er sket med den underliggende sag.

Myndighed
Rådet
Regel
Aktindsigt
Udfald
stadfæstet
Mødedato

Forbruger-Kontakt Distribution a-s mod Konkurrencestyrelsen

Resumé

Forbruger-Kontakt Distribution a-s (herefter Forbruger-Kontakt) indgav den 22. september 2005 en klage til Konkurrencestyrelsen over Post Danmark A/S’ pris- og rabatsystem for magasinpost, som Forbruger-Kontakt mente udgjorde misbrug af dominerende stilling på markedet for distribution af adresserede forsendelser i Danmark. I forbindelse med sagens behandling anmodede FK om partsstatus og aktindsigt. Dette blev ikke imødekommet. Spørgsmålet blev indbragt og opretholdt af ankenævnet.

Myndighed
Rådet
Regel
Aktindsigt
Udfald
stadfæstet
Mødedato

Offentliggørelse af notat om Realkredit Danmarks formidlingshonorarer

Resumé

Realkredit Danmark A/S (RD) anmeldte den 3. september 2002 to alternative tillægsaftaler til eksisterende aftaler med lokale ejendomsmæglere om formidling af realkreditlån mv. til privatmarkedet. RD anmodede om en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens § 9, subsidiært om individuel fritagelse efter konkurrencelovens § 8, stk. 1, såfremt en erklæring om ikke-indgreb ikke kunne meddeles. Der blev i sagen meddelt en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens § 9. Stadfæstet af ankenævn.

Mødedato

Carlsberg og Orklas øl- og læskedrikdivision fusionerer

Resumé

Sagen vedrører fusionen af Carlsberg og Orklas øl-og læskedriksvision. Det nye selskab, Carlsberg Breweries A/S, ville efter fusionen eje 60% af aktierne og Orkla de resterende 40%. Det nye selskab kommer til at bestå af Carlsbergs bryggeri- og læskedriksaktiviteter (undtagen Coca-Cola Nordic Beverages) og Orklas bryggerier Pripps og Ringnes og Orklas ejerandel på 50% af Baltic Beverage Holding, der har en meget stærk position på det baltiske og russiske marked. Fusionen er ikke omfattet af de nye danske fusionsregler, da de først træder i kraft den 1. oktober 2000.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Ej omfattet