Sorter

Mødedato

E-takeaway vs. Konkurrence & Forbrugerstyrelsen (JustEat I)

Resumé

E-takeaway mente at være ofre for "misbrugsadærd" iværksat af konkurrencen Just Eat i perioden 2005 - 2008 samt implicit heri at Just-Eat indtog en dominerende stilling på markedet for online takeaway portaler. Selve misbruget er kun delvis konkretiseret i dommen, men synes at have vedrørt Just-Eat brug af langvarige (over 12 måneder) samarbejdsaftaler med eksklusiveelementer, men der synes at herske en del uenighed mellem E-takeaway og KFST om kundernes mulighed for at opsige aftalerne. KFST havde dog afvist at åbne en sag bl.a. da det var uklart hvordan markeret skulle afgrænses. Derudover var E-takeaway ikke tillagt partsstatus samt ikke "partshørt" om indholdet af et møde mellem KFST og Just-Eat. E-takeaway anlagde herefter sag mod KFST med påstand om at denne var forpligtet til at åbne en sag samt tillægge E-takeaway partsstatus. Retten frikendte Konkurrence & Forbrugerstyrelsen for begge påstande og stadfæster derved både KFST generelle skønsmargin i forhold til hvilke sager man åbner samt det snævre partsbegreb på Konkurrenceområdet. Se også Sø & Handelsrettens dom af 5 MAR 2015 - e-takeaway vs. just eat, der vedrørte samme underliggende konflikt blot rettet direkte mod Just-Eat.

Mødedato

MetroXpress Danmark A/S ctr. Konkurrencerådet

Resumé

Sagen vedrørte en ny klage fra MetroXpress, som Konkurrence og Forbrugersturelsen dog havde afvist at behandle den 12. november 2003 under henvisning til konkurrencelovens § 15, stk. 3. Klagen vedrørte formentlig en overtrædelse af konkurrencelovens § 11 fra Urban/Berlingske Officen, som en opfølgning på den tidligere sag. Sagen for ankenævnet vedrørte alene om MetroExpress kunne klage over beslutningen om ikke at behandle klagen, hvilke konkurrenceankenævnet afviste.

Mødedato

Klage over Scandlines afvist

Resumé

En tidligere direktør for rederiet Easy Line havde klaget til Konkurrencestyrelsen over, at Scandlines efter hans opfattelse misbrugte sin dominerende stilling. Dels som færgeoperatør med monopol på ruten Rødby – Puttgarden, som færgeoperatør med dominerende stilling på ruten Gedser – Rostock, samt som havneejer med monopol i Rødby, Puttgarden og Gedser til skade for den daværende konkurrent Easy Line. Konkurrencestyrelsen havde tidligere undersøgt forholdene omkring lukningen af Easy Line i december 2000, herunder blandt andet erstatning til Easy Line for ophør med færgefart på ruten Gedser – Rostock. Denne sag blev i november 2001 oversendt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK), men tilsyneladende ikke fremmede nærmere. Efter henvendelse fra Easy Line har Konkurrencestyrelsen desuden tidligere undersøgt en sag om konkurrencebegrænsende eksklusivbestemmelser i Scandlines’ aftaler med busvognmænd på færgeruterne over Østersøen. Denne sag var oversendt til SØK i maj 2000, hvor Scandlines accepteret et bødeforlæg den 2. juli 2003 på 1,7 mio. Konkurrencestyrelsen havde således allerede behandlet og oversendt to sager til SØK vedr. samme forhold som den nye klage. For så vidt angår spørgsmålet om åbning af havnen i Puttgarden for konkurrerende færgeoperatører, henviste styrelsen til en tysk sag, om samme spørgsmål. Som følge heraf ønskede Konkurrencestyrelsen ikke at prioritere sagen og afviste den.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11
Udfald
afvist
Mødedato

Afvisning af at genoptage tidligere klagesag over daka a.m.b.a.

Resumé

Henvendelsen fra den tidligere ejer af Miljøcenter Vantinge vedrørte en anmodning om at genoptage en tidligere klage over daka a.m.b.a. Styrelsen har tidligere foretaget en omfattende undersøgelse af markedet, og der er ikke væsentligt nyt i henvendelsen fra den tidligere ejer af Miljøcenter Vantinge. Styrelsen har på den baggrund afvist at iværksætte en fornyet undersøgelse af forholdene på markedet for afhentning af slagteaffald. Det er uklart hvilken tidligere klage sagen vedrører, idet de ikke synes at være offentliggjort ældre sager mod daka.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11
Udfald
afvist