Sorter

Mødedato

Nordiske Medier A/S

Resumé

Nordiske Medier A/S har påklaget Konkurrence-og Forbrugerstyrelsens afslag af 17. januar 2019 på aktindsigt i en klage fra en uafhængig reparatør over en motorkøretøjsproducent. Styrelsen havde afvist anmodningen om aktindsigt med henvisning til, at Nordiske Medier ikke er part i sagen, jf. forvaltningslovens § 9, stk. 1, at offentlighedsloven ikke finder anvendelse i sager efter konkurrenceloven, jf. konkurrencelovens § 13, stk. 1, og at der heller ikke var grundlag for at give aktindsigt ud fra princippet om meroffentlighed. Ankenævnet stadfæstet dette ved kendelse af 20/2-2019.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Aktindsigt
Udfald
afvist
Mødedato

Breeders of Denmark A/S mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (aktindsigt)

Resumé

KFST havde afviste at indrømmer klager, i en konkurrencesag, aktindsigt med henvisning til denne ikke var part i sagen. Dette blev stadfæstet af Konkurrenceankenævnet den 9 DEC 2015, hvilket bekræfter at der gælder et snævert partsbegreb på konkurrenceområdet. Den underliggende sag er kun sparsommeligt beskrevet men omfatter en klage indleveret af Breeders of Denmark A/S over Videncenter for Svineproduktions administration af afgifter i DanAvl-systemet. Aktørerne i systemet, herunder Breeders of Denmark, betaler en række afgifter, herunder en genafgift, der begregnes på baggrund af salgstal. I følge Breeders of Denmark skete der dog en diskrimination af udenlandske svineproducenter ved at en del af de indkomne afgifter blev udbetalt til danske svineproducenter. I forlængelse af klagen afholdt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen møde med Breeders of Denmark den 25. marts 2015, hvor selskabet uddybede sin klage og KFST tilkendegav at de ville kigge nærmere på sagen. Uafhængigt af klagen henvendte Videncenter for Svindeproduktion sig til KFST omkring en planlagt omstrukturering af systemet, hvilket tillige skulle være kommunikeret til Breders of Denmark. Denne ønskede dog indsigt i KFST korrespondance med Videncenter for Svineproduktion hvilket KFST afviste den 11. august 2015. Styrelsen havde fundet, at virksomheden ikke havde en sådan væsentlig individuel interesse i sagen og dens udfald, at virksomheden kunne anses for at være part i sagen, jf. forvaltningslovens § 9. Konkurrenceankenævnet stadfæstet dette 9 DEC 2015.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Aktindsigt
Udfald
afvist
Mødedato

Journalist Anette Dybbro Klokkerholm, DR Danmark (aktindsigt)

Resumé

En journalist fra DR havde søgt aktindsigt i alle sager, hvor AMGROS (regionernes lægemiddelorganisation) eller CD Pharma var involveret (klager, indklagede eller anmelder) hos KFST siden 1. januar 2013, herunder dokumenter, mails, korrespondance, notater mv. Derudover havde hun ønsket aktindsigt i alle sager, hvor der er blevet anmeldt eller klaget over prisforhøjelser af lægemidler siden 1. januar 2013. KFST havde afviste denne med henvisning til, at aktindsigtssøgende ikke er part efter forvaltningsloven. Konkurrenceankenævnet stadfæstet dette 10 NOV 2015. Kendelsen synes ikke at vedrører nogen underliggende konkret konkurrencesag, men alene et journalistisk ønske om generel aktindsigt i et sagsområde.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Aktindsigt
Udfald
afvist
Mødedato

Ryan Air Ltd.s opkrævning af gebyr for brug af betalingskort over internettet

Resumé

Ved afgørelse af 26. oktober 2005 traf Konkurrencestyrelsen afgørelse vedrørende Ryan Air Ltd.’ opkrævning af gebyr for brug af betalingskort over internettet. Konkurrencestyrelsen fandt således ikke, at Ryan Air var forpligtet til at ændre selskabets betalingsgebyr, idet betalingsmiddellovens § 14 ikke fandt anvendelse på Ryan Air’ virksomhed, jf. e-handelslovens § 4.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Betalingkort
Udfald
afvist
Mødedato

Afslag på aktindsigt i kildes identitet

Resumé

En virksomhed anmodede om at få oplyst, hvem der havde klaget over virksomheden til Konkurrencestyrelsen. Virksomheden anførte, at det var nødvendigt at kende kilden, fordi styrelsens henvendelse havde været af stor økonomisk betydning samt skabt uberettiget tvivl om, hvorvidt virksomheden overholdt konkurrenceloven. Styrelsen meddelte efter en konkret afvejning af de modsatrettede hensyn, at styrelsen tillagde det væsentlig betydning at bevare anonymiteten af sin kilde, og at anmodningen derfor ikke kunne imødekommes under henvisning til forvaltningslovens § 15, stk. 1, nr. 3 og 4.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Aktindsigt
Udfald
afvist