Sorter

Mødedato

Lemvig Kommunes beregning af priser for praktisk hjælp og personlig pleje

Resumé

Ved undersøgelsen af afregningsprisen for praktisk hjælp og personlig pleje i Lemvig Kommune fandt styrelsen, at kommune ikke havde beregnet prisen i overensstemmelse med vejledningen herfor, idet beregningerne kun havde taget udgangspunkt i 2 ud af 3 hjemmehjælpsgrupper i distriktet. Dog fandt styrelsen, at der ikke var belæg for at skønne eller fastslå, at prisen ville være lavere såfremt beregningsreglerne i vejledningen blev overholdt, hvorfor styrelsen ikke kunne skride ind. Konkurrencestyrelsen valgte i stedet, at anmode Statsforvaltningen Midtjylland om at avende sine beføjelse overfor Lemvig Kommune og sikre, at kommunens beregningsgrundlag var i overensstemmelse med servicelovens vejledning, at kommunes priser for praktisk og personlig hjælp blev beregnet på grundlag af den kommunale leverandørvirksomheds samlede omkostninger for levering af hver ydelseskategori i hele kommunen og at kommune efterbetaler de private leverandører, hvis prisen for kommunens levering af fritvalgsydelser på ældreområdet som følge af manglende overholdelse af Velfærdsministeriets beregningsregler har været for lav.

Myndighed
Rådet
Regel
off. reg.
Udfald
afvist
Mødedato

Klage over Scandlines afvist

Resumé

En tidligere direktør for rederiet Easy Line havde klaget til Konkurrencestyrelsen over, at Scandlines efter hans opfattelse misbrugte sin dominerende stilling. Dels som færgeoperatør med monopol på ruten Rødby – Puttgarden, som færgeoperatør med dominerende stilling på ruten Gedser – Rostock, samt som havneejer med monopol i Rødby, Puttgarden og Gedser til skade for den daværende konkurrent Easy Line. Konkurrencestyrelsen havde tidligere undersøgt forholdene omkring lukningen af Easy Line i december 2000, herunder blandt andet erstatning til Easy Line for ophør med færgefart på ruten Gedser – Rostock. Denne sag blev i november 2001 oversendt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK), men tilsyneladende ikke fremmede nærmere. Efter henvendelse fra Easy Line har Konkurrencestyrelsen desuden tidligere undersøgt en sag om konkurrencebegrænsende eksklusivbestemmelser i Scandlines’ aftaler med busvognmænd på færgeruterne over Østersøen. Denne sag var oversendt til SØK i maj 2000, hvor Scandlines accepteret et bødeforlæg den 2. juli 2003 på 1,7 mio. Konkurrencestyrelsen havde således allerede behandlet og oversendt to sager til SØK vedr. samme forhold som den nye klage. For så vidt angår spørgsmålet om åbning af havnen i Puttgarden for konkurrerende færgeoperatører, henviste styrelsen til en tysk sag, om samme spørgsmål. Som følge heraf ønskede Konkurrencestyrelsen ikke at prioritere sagen og afviste den.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11
Udfald
afvist
Mødedato

Danske Banks efterlevelse af fusionstilsagn (salg af aktier i PBS - Internationale Kort)

Resumé

Sagen vedrørte Danske Banks efterlevelse af fusionstilsagn. Konkurrencestyrelsen fandt ikke grundlag for at udsætte fristen for opfyldelsen af de tilsagn afgivet ved den tidligere fusion. Endvidere blev det indskærpet, at det ikke ville være i overenstemmelse med tilsagnsaftalen, såfremt Danske Bank ved frasalget af aktie- og stemmebeholdningen erhvervede en andel af aktiverne i PBS International Holding, som oversteg 25,9 pct. Aktieposten blev herefter frasolgt til Syd Bank. Den oprindelige fusion blev godkendt den 8. november 2000.

Mødedato

Microsofts tilbud om at købe Navision

Resumé

Sagen vedrørte Microsofts tilbud om at købe Navision. I anledning af Microsofts tilbud om at overtage Navision rettede en engelsk konkurrent til Navision, Sage, henvendelse til Konkurrencestyrelsen og anmodede styrelsen om at overveje, om sagen i medfør af fusionsforordningens artikel 22, stk. 3, burde oversendes til EUKommissionen. Konkurrencestyrelsen meddelte ved brev af 11. juni 2002 at styrelsen ikke fandt grundlag for at indstille til økonomi- og erhvervsministeren at rette henvendelse til Kommissionen i medfør af fusionskontrolforordningen.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
ej til EU
Mødedato

Carlsberg og Orklas øl- og læskedrikdivision fusionerer

Resumé

Sagen vedrører fusionen af Carlsberg og Orklas øl-og læskedriksvision. Det nye selskab, Carlsberg Breweries A/S, ville efter fusionen eje 60% af aktierne og Orkla de resterende 40%. Det nye selskab kommer til at bestå af Carlsbergs bryggeri- og læskedriksaktiviteter (undtagen Coca-Cola Nordic Beverages) og Orklas bryggerier Pripps og Ringnes og Orklas ejerandel på 50% af Baltic Beverage Holding, der har en meget stærk position på det baltiske og russiske marked. Fusionen er ikke omfattet af de nye danske fusionsregler, da de først træder i kraft den 1. oktober 2000.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Ej omfattet
Mødedato

Afvisning af at genoptage tidligere klagesag over daka a.m.b.a.

Resumé

Henvendelsen fra den tidligere ejer af Miljøcenter Vantinge vedrørte en anmodning om at genoptage en tidligere klage over daka a.m.b.a. Styrelsen har tidligere foretaget en omfattende undersøgelse af markedet, og der er ikke væsentligt nyt i henvendelsen fra den tidligere ejer af Miljøcenter Vantinge. Styrelsen har på den baggrund afvist at iværksætte en fornyet undersøgelse af forholdene på markedet for afhentning af slagteaffald. Det er uklart hvilken tidligere klage sagen vedrører, idet de ikke synes at være offentliggjort ældre sager mod daka.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11
Udfald
afvist