Sorter

Mødedato

Indskærpelse om konkurrenceforvridende støtte i form af kommunal garantistillelse

Resumé

På baggrund af en henvendelses fra Statsforvaltningen, blev Konkurrence- og Forbruger styrelsen gjort bekendt med, at en kommune havde indestået for en garanti på et aktieopkøb ved lån for en forening. Statsforvaltningen var kommet frem til, at denne adfærd var i strid med lovgivningen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fandt, at dette kunne udgøre ulovlig statstøtte i strid med KL § 11a, men valgte efter omstændighederne, herunder at forholdet var afsluttet, ikke at forfølge sagen yderligere.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11a
Udfald
Problem
Mødedato

Vejledende udtalelse om kommunal lånegaranti

Resumé

På baggrund af en henvendelse på vegne af Statsforvaltningen Hovedstaden besvarede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen et spørgsmål vedrørende en kommunal lånegaranti, der skulle ydes i forbindelse med udbygningen af Nivå-Karlebo-Kokkedal Hallen. Styrelsen kunne ikke udelukke, at en kommunal lånegaranti der gives til andelsselskabet NKK-Hallen amba, ville være i strid med Konkurrencelovens § 11a. Styrelsen henviste desuden til, at den rette ressortmyndighed var statstøttesekretariatet under Erhvers- og Vækstministeriet.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11a
Udfald
Vejledning
Mødedato

Indskærpelse til Bygge- og Boligforeningen af 1938 vedrørende konkurrenceforvridende støtte fra Hjørring Kommune.

Resumé

Efter en henvendelse vedrørende en mulig ulovlig anvendelse af et offentlig tilskud indskærpede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen overfor Bygge- og Boligforeningen af 1938, at såfremt tilskuddet fra Hjørring Kommune gik til inddækning af et underskud ved cafédrift, ville dette være i strid med KL § 11a. Det var på daværende tidspunkt ikke afklaret om dette var tilfældet, hvorfor styrelsen ikke ville foretage sig yderligere.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11a
Udfald
Problem
Mødedato

Vejledende udtalelse om opstilling af el-ladestationer

Resumé

På baggrund af en henvendelse fra Aabenraa kommune vedrørende opstilling af el-ladestationer, udtalte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at udlejning af arealerne skulle ske til markedspris, med mindre andet fulgte af offentlig regulering. Styrelsen var ikke bekendt med en offentlig regulering, der kommunerne mulighed for at give tilladelse til gratis opstilling af el-ladestationer på offentlige vejarealer, men at en sådan afgørelse skulle træffes af den pågældende ressortminister.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11a
Udfald
Vejledning
Mødedato

IRMA's jordlejekontrakt i Værløse Bymidte

Resumé

Konkurrencerådet fandt, at Furesø Kommune (tidligere Værløse Kommune) havde givet konkurrenceforvridende offentlig støtte i form af for lav ( reelt ingen) huslejeopkrævning af en Irma daligvarebutik. Da aftalen var indgået inden bestemmelsen om konkurrenceforvridende offentlig støtte blev indført, havde rådet ikke mulighed for at kræve ophævelse af aftalen eller tilbagebetaling af den ulovlige offentlige støtte.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11a
Udfald
Problem
Mødedato

Aftale om leje af Farum Park Idræts- og Kulturcenter

Resumé

På baggrund af en henvendelse fra Statsamtet København (nu Statsforvaltningen Hovedstaden) fandt Konkurrencestyrelsen, at FC Nordsjællands lejebetaling for Farum Park lå under markedsniveauet ved kontraktens indgåelse, og at der er tale om konkurrenceforvridende støtte, jf. KL § 11 a, hvilket blev indstillet og taget til efterretning af Konkurrencerådet. Den ulovlige statsstøtte blev ikke påbudt tilbagebetalt. Sagen var i øvrigt genstand for et processuelle saganlæg vedr. omfanget af partsindsigten under aktindsigtsreglerne da Konkurrencestyrelsens til brug for behandlingen havde indsamlet en række markedsdata. Disse ønskede FC Nordskælland aktindsigt. Konkurrencestyrelsen ønskede dog at kunne tilbageholde nogle af disse grundet karakteren af erhvervshemmeligheder m.v. Sø- & Handelsretten havde indrømmet aktindsigt i et videre omfang end Konkurrencestyrelsen havde ønskede, men måtte efterfølgende delvist imødekommet dette. Der var dog fortsat dokumenter, som Konkurrencestyrelsen ønskede at tilbageholde. Højesteret tiltrådte at dette kunne ske. I separat aktindsigt afviste ankenævnet, at der kunne indrømmes aktindsigt til konkursboet efter FC Nordsjælland, idet dette ikke var part i konkurrencesagen, efter at FC Nordsjælland var overdraget til en ny enhed. Dette galt uanset konkursboet forsøgte at anfægte denne overdragelse.

Mødedato

Dansk Industris klage over Frederikssund Brand- og Redningsberedskab

Resumé

På baggrund af en klage fra Dansk Industri over Frederikssund Brand- og Redningsberedskabs fastsættelse af for lave priser for udførelse af svære redningsydelser spurgte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Forsvarministeriet om udtalelse i sagen. Ministerierne svarede, at fastsættelsen af priser for redningsydelser fulgte beredskabslovens § 18, stk. 2, hvorfor kl § 11a ikke fandt anvendelse. Styrelsen afviste derfor klagen.

Mødedato

Aftale om leje af Kastrup Strandpark 9 (Hellers Yachtværft)

Resumé

Konkurrencerådet fandt, at Tårnby Kommunes udlejning af lokaler til Hellers Yachtværft ApS var under markedspris, hvorfor der var tale om ulovlig statsstøtte efter KL § 11a. Konkurrencerådet pålagde Tårnby Kommune at ændre lejekontrakten således, at udlejning skete til markedspris. Endvidere påbød rådet, at Hellers Yachtværft skulle betale kr. 80.000,00 tilbage til Tårnby Kommune, idet de var ulovligt modtaget statsstøtte. Konkurrenceankenævnet tillagde ikke klage opsættende virkning (kendelse af 31/8-2010), men hjemvist af ankenævnets (kendelse af 10/2-2011), mhp fornyet fastlæggelse af det tilbagebetalingspligtige beløb. og opretholdt Konkurrencerådet afgørelse (kendelse af 13/1-2012). På baggrund af hjemvisning af sagen hævede konkurrencerådet tilbagebetalingsbeløbet fra kr. 80.000,00 til kr. 800.000,00 ved afgørelse af 22/6-2011. Efter en konkret vurdering, hvor Sø & Handelsretten forkastede en af de indhentet vurderinger fandt Sø & Handelsretten det ikke godtgjort at den opkrævet pris ikke skulle være markedsbaseret.

Mødedato

Salg af Østre Havn

Resumé

På baggrund af en klage fra folketingsmedlem Per Clausen vuderede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om salget af Østre Havn i Aalborg til A. Enggaard A/S for 42,8 mio. kr. var i strid med reglerne om ulovligstatstøtte, jf. konkurrencelovens § 11a. Østre Havn var ejet af Aalborg Havn A/S, hvor Aalborg kommune ejede 99 % af aktiekapitalen, samt havde via vedtægterne rådede over 6 af 9 bestyrelsesposter herunder formandsposten som altid skulle være den siddende borgmester. Det fremgik af Kommissionens ikke-bindende vejledning, at et salg af jord og grunde fra det offentlige ville være i overenstemmelse med reglerne om ulovligstatsstøtte såfremt, salget enten var bragt i udbud eller der forinde salget, var foretaget en vurdering af en uafhængigskønsmand for at vudere markedsprisen. Aalborg kommune havde ikke foretaget hverken udbud eller en uafhængig vurdering af salgsprisen forinde salget. Salget fulgte derfor ikke Kommissions meddelelse, hvorfor styrelsen fik foretaget en uafhængig markedsprisvurdering af grunden på salgstidspunktet. Vurderingen viste, at Østre Havn på det givne tidspunkt havde haft en markedspris på 71,7 mio. kr. Dog mente vurderingsmanden, at markedsprisen var behæftet på en skønsmargin på 35-50 % som følge af en række risici køber påtog sig i forbindelse med købet. Markedsprisen måtte derfor vurderes til at ligge i mellem 40 og 100 mio. kr.. Da salget var sket til 42,8 mio. kr., mente styrelsen, at prisen måtte være et udtryk for markedsprisen, hvorfor salget ikke var i strid med konkurrencelovens § 11a.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11a
Udfald
intet problem
Mødedato

Århus Kommunes pris for levering af praktisk hjælp

Resumé

I forbindelse med en klage over Århus Kommunes prisfastsættelse for prisen for levering af praktisk hjælp i hjemmet, når den ikke var kombineret med levering af personlig pleje i 2008, fandt Konkurrencestyrelsen ikke anledning til at gribe ind. Kommunen havde iværksat effektiviseringsmål for området ved, at tillade uuddannet personale ansat på timeansættelse uden ret til kompensation i forbindelse med fravær og sygdom at varetage praktisk hjælp i hjemmet, såfremt der ikke samtidig var behov for personlig pleje. Kommunen havde dog ikke kunne dokumentere denne effektivisering i første halvår af 2008, hvorfor kommunen havde valgt at efterbetale forskellen. Styrelsen fandt derfor ikke anledning til at gribe yderligere ind i sagen.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11a
Udfald
intet problem