Sorter

Mødedato

Tolk mod Konkurrence og Forbrugerstyrelsen III

Resumé

KFST havde kontaktet en tolk og oplyst om at styrelsen var blevet opmærksom på en mulig kollektiv boycut rettet mod EasyTranslate. Tolken anmodede herefter om aktindsigt. Styrelsen afviste dette hvilke ankenævnet stadfæstet. Dog kunne der indrømmes aktindsigt i enkelte dokumenter jf. reglerne om meroffentlighed. Det er uklart hvad den underliggende sag vedrører, men der formentlig en egentlig undersøgelse af en iværksat kollektiv boycut. Af kendelsen fremgår dog at undersøgelsen af den specifikke tolk var indstillet.

Mødedato

Tolk mod Konkurrence og Forbrugerstyrelsen II

Resumé

KFST havde kontaktet en tolk og oplyst om at styrelsen var blevet opmærksom på en mulig kollektiv boycut rettet mod EasyTranslate. Tolken anmodede herefter om aktindsigt. Styrelsen afviste dette hvilke ankenævnet stadfæstet. Dog kunne der indrømmes aktindsigt i enkelte dokumenter jf. reglerne om meroffentlighed. Det er uklart hvad den underliggende sag vedrører, men der formentlig en egentlig undersøgelse af en iværksat kollektiv boycut. Af kendelsen fremgår dog at undersøgelsen af den specifikke tolk var indstillet.

Mødedato

Tolkesamfundet mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Resumé

KFST havde kontaktet tolkesamfunet og oplyst om at styrelsen var blevet opmærksom på en mulig kollektiv boycut rettet mod EasyTranslate. Tolkesamfundet anmodede herefter om aktindsigt. Styrelsen afviste dette hvilke ankenævnet stadfæstet. Dog kunne der indrømmes aktindsigt i enkelte dokumenter jf. reglerne om meroffentlighed. Det er uklart hvad den underliggende sag vedrører, men der formentlig en egentlig undersøgelse af en iværksat kollektiv boycut. Af kendelsen fremgår dog at undersøgelsen af den specifikke tolk var indstillet.

Myndighed
Ankenævn
Regel
Aktindsigt
Udfald
afvist
Afgørelser
Mødedato

Aktindsigt i Falck II

Resumé

Konkurrencerådet havde i 2019 fastslået, at Falck havde misbrugt sin dominerende stilling bl.a. via forskellige former for mediekampagner. En personer omtalt i Rådets afgørelse (dog ikke ved navn, se pkt. 210-220), ønskede aktindsigt i den underliggende misbrugssag, hvilket KFST afviste. Der kunne heller ikke indrømmes egenaccess jf. offentlighedsloven, idet dette alene kunne indrømmes virksomheder og ikke personer. Ej heller kunne der indrømmes aktindsigt efter reglerne om meroffentlighed. Konkurrenceankenævnet tiltrådte KFST vurdering.

Myndighed
Ankenævn
Regel
Aktindsigt
Udfald
afvist
Mødedato

Selskabet A

Resumé

I sagen havde et selskab (anonymseret til ”Selskabet A”) anmodet om aktindsigt i en række dokumenter indhentet under kontrolundersøgelser hos andre deltagere i en (mulig) overtrædelse af konkurrencelovens § 6. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens havde afvist dette, herunder både efter reglerne om aktindsigt, egenacces og meroffentlighed. Konkurrenceankenævnet stadfæstet dette. Det er uklart hvilken underliggene sag klagen vedrørte.

Myndighed
Ankenævn
Regel
Aktindsigt
Udfald
afvist
Mødedato

Copenhagen Malmö Port AB mod Konkurrencestyrelsen (aktindsigt)

Resumé

Selskabet O.K. Shore Handling Aps, der drev krydstogt relateret tjenester i Københavns Havn, havde anmodet om at leje nogle bygninger ejet af Copenhagen Malmö Port AB’s. Dette havde dog nægtet dette, og som led i sagens behandling hos styrelsen, anmodet O.K. Shore Handling Aps om aktindsigt i nogle dokumementer. Styrelsen mente at selskabet kunne tillægges partsstatus, hvilket CMP indbragte for konkurrenceankenævnet. Dette tiltrådte at O.K. Shore Handling Aps ikke havde partsstatus. Uafhængigt heraf synes KFST at have opgivet den underliggende sag.

Myndighed
Ankenævn
Regel
Aktindsigt
Udfald
afvist
Mødedato

Andelskassen J.A.K mod Konkurrencerådet

Resumé

Andelskassen J.A.K, havde klaget til KFST over nogle uspecificeret forhold. Styrelsen havde dog avist at behandle disse jf. konkurrencelovens § 14 (nu § 15, stk 1), hvilket JAK havde indbragt for ankenævnet. Ankenævnet afviste sagen, idet dette ikke havde kompetence til at efterprøve beslutninger om at afvise klager.

Myndighed
Ankenævn
Regel
kl § 15
Udfald
afvist
Mødedato

MetroXpress Danmark A/S ctr. Konkurrencerådet

Resumé

Sagen vedrørte en ny klage fra MetroXpress, som Konkurrence og Forbrugersturelsen dog havde afvist at behandle den 12. november 2003 under henvisning til konkurrencelovens § 15, stk. 3. Klagen vedrørte formentlig en overtrædelse af konkurrencelovens § 11 fra Urban/Berlingske Officen, som en opfølgning på den tidligere sag. Sagen for ankenævnet vedrørte alene om MetroExpress kunne klage over beslutningen om ikke at behandle klagen, hvilke konkurrenceankenævnet afviste.

Mødedato

Svenn Dræbel mod Konkurrencerådet

Resumé

Sagen vedrørte aktindsigt i en sag om en aftale mellem Carlsberg Danmark A/S og Bent Brandt A/S. Svenn Dræbel havde anmodet om aktindsigt heri, idet denne er leverandør til bryggeriindustrien af såkaldte logo-glas, dvs. drikkeglas indkøbt fra glasproducenter, som påtrykkes mærket for en bestemt øl. Svenn Dræbel havde klager til Konkurrencestyrelsen over, at han var udsat for leveringsnægtelse vedrørende en særlig type 75 cl. ølglas fra en udenlandsk glasproducents side pga. en leveringsaftale indgået mellem denne og Carlsberg Danmark A/S. Derudover mente Svenn Dræbel at Carlsberg i sin aftale med Bent Brandt havde fastsat bindende videresalgspriser for Bent Brandts salg af logo-glas til restauranter og caféer mv. KFST havde afvist aktindsigt i sagerne, idet de ikke mente Svenn Dræbel kunne anses som part. Aftalen mellem Carlsberg og Bent Brandt vedrørte ikke klager som sådan, og klagers potentielle kundeforhold til Carlsberg var således alene som underleverandør af glas til Bent Brandt mhp. sidstnævntes videresalg i overensstemmelse med aftalen herom med Carlsberg. Derudover henviste KFST til at det forhold, at en person ved sin henvendelse til en forvaltningsmyndighed rent faktisk giver myndigheden anledning til at åbne en sag, medfører ikke i sig selv, at denne bliver part i sagen, jf. pkt. 53 og 55 i Justitsministeriets vejledning af 1986 om forvaltningsloven. Konkurrenceankenævnet stadfæstet afvisningen om aktindsigt. Det er uklart hvad der er sket med den underliggende sag.

Myndighed
Ankenævn
Regel
Aktindsigt
Udfald
afvist
Mødedato

Telia A/S og Telia Telecom A/S mod Konkurrencerådet

Resumé

Selskabet Telia havde den 2. oktober 2001 været udsat for en kontrolundersøgelse, og ønskede altindsigt i det fulde grundlaget herfor. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen havde indrømmet aktindsigt i sagen mod Telia, men afvist at udlevere en konkret klage, idet det dog blev bemærket at denne ikke vedrørte Telia. Styrelsen henholdte sig herefter til at klagen dels ikke vedrørte Telia og dels ikke henlå på Telia sagen. Telia indbragte dette for Konkurrenceankenævnet. Ankenævnet afviste at indrømme aktindsigt.

Myndighed
Ankenævn
Regel
Aktindsigt
Udfald
afvist