Sorter

Mødedato

JV (Axione) mellem Bouygues Energies&Services og Mirova

Resumé

Transaktionen omfatter etableringen af det selvstændigt fungerende JV, Axione, mellem Bouygues Energies&Services og Mirova. Mirova Société Anonyme erhverver ved transaktionen knap halvdelen af aktierne i Axione der i dag er et helejet datterselskab under Bouygues Energies&Services. Efter oprettelsen af joint venturet vil Bouygues Energies&Services og Mirova have fælles kontrol over Axione. Bouygues Energies&Service er del af Bouygues-gruppen, der er et fransk børsnoteret selskab. Bouygues-gruppen er bl.a. aktiv inden for entrepriser, fast ejendom, veje, medier og telekommunikation. Mirova Société Anonyme er del af Groupe BPCE. Koncernen er primært aktiv inden for bankvirksomhed, men har også aktiviteter inden for bl.a. fast ejendom. Axione er aktiv i Frankrig og Gabon inden for telekommunikation, herunder etablering og drift af fibernetværk, samt trådløse netværk til mobiltelefoni. Axione har ikke aktiviteter i Danmark. KFST havde ikke reservationer overfor fusionen og godkendte den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Maj Invest Equity 5 K/S' erhvervelse af enekontrol over Good Food Group A/S og Emballagegruppen A/S

Resumé

Transaktionen omfatter at Maj Invest Equity 5 K/S' erhverver enekontrol over Good Food Group A/S og Emballagegruppen A/S. Købet sker sammen med tre pensionskasser. Maj Invest Equity 5 blev etableret i 2016 og indgår i gruppen af fonde under Maj Invest Equity A/S. Maj Invest Equity 5 fokuserer på investeringer i danske small- og mid-cap-virksomheder og kontrollerer 5 porteføljeselskaber inden for teknologi, service og produktion: Itadel A/S, Icotera A/S, Aclass A/S, VRGH II Aps og Roll-o-Matic A/S. Good Food og Emballagegruppen er internationale fødevare- og emballagevirksomheder med fabrikker i fem lande og kunder i mere end 75 lande. Good Food producerer et bredt sortiment af fødevarer, herunder marmelader, nødder, saucer og dressinger, som markedsføres både under egne brands (herunder bl.a. Svansø, Skælskør Frugtplantage, Vendelbo, Danica, Dana og Christians Grød) og som private labels. Good Food leverer primært fødevarer til dagligvarebranchen, men også til restaurant-, hotel- og cateringbranchen (horeca) og til fødevareindustrien. Fødevarerne produceres/sælges af følgende fem virksomheder: Scandic Food, Danica Foods, Streamline Foods, Jan Import og Dalby Mølle. Emballagegruppen producerer kartonnage, etiketter og tryksager til både food og non-food produkter. Emballagegruppen sælger sine produkter koncerninternt såvel som til tredjemand. Produkterne produceres af følgende tre virksomheder: Emballagegruppen (binavn Dan Labels), Strandbygaard og Digitalhuset Vejle. KFST havde ikke reservationer overfor fusionen og godkendte den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Mødedato

Processer i konkurrencesager II

Resumé

Vejledningen vedrører processer i konkurrencesager og hvordan KFST behandler sager efter konkurrencelovens § 6 og § 11, artikel 101 og 102 og konkurrencelovens § 11 a. Vejledningen giver information om hvordan der klages til KFST. Derudover giver vejledningen information om, hvilke sagsbehandlingsskridt, der typisk vil være i en konkurrencesag, hvis en virksomhed bliver inddraget i en sådan, og hvilke muligheder der kan være for at få sagen afsluttet hurtigere. Vejledningen beskriver processen i en konkurrencesag fra start til slut – lige fra den indledende screening af en sag til indhentning af oplysninger, analyse, høring af parterne og forelæggelse for Konkurrencerådet. Vejledningen er endvidere en opdatering af Processer i konkurrencesager I fra 2013.

Mødedato

Bygma A/S og Fridolf A/S og Fridolf Ejendomme ApS

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Bygma A/S og Fridolf A/S og Fridolf Ejendomme ApS. Fusionen finder sted ved, at Bygma A/S (herefter Bygma), som er 100 pct. ejet af Bygma Gruppen A/S, erhverver 100 pct. af aktierne i Fridolf A/S og Fridolf Ejendomme ApS. Bygma Gruppen A/S er moderselskab i Bygma koncernen, som blandt andet består af Bygma A/S, Scandinova A/S, Profile A/S m.fl. Bygma Gruppen A/S er ultimativt ejet af familien Christiansen. Koncernens hovedaktivitet er drift af trælastforretninger i Danmark, Sverige, Island og Færøerne. Fridolf Holding ApS ejer datterselskaberne Fridolf A/S, Bjergmark A/S, Fridolf Ejendomme ApS og BNV ApS. Fridolf Holding ApS er ultimativt ejet af Jens Fridolf. De overdragne selskabers aktiviteter er drift af trælastforretninger og udlejningsvirksomhed. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Styrket samarbejde om konkurrencesager i Norden

Resumé

Danmark har nu tiltrådt en ny nordisk aftale om samarbejde mellem konkurrencemyndigheder. Formålet med aftalen er at styrke samarbejdet om efterforskning af konkurrencesager. Aftalen giver de nordiske konkurrencemyndigheder mulighed for at indhente oplysninger og udføre kontrolundersøgelser for hinanden. Hidtil har det kun været muligt, hvis det andet nordiske land var medlem af EU, og sagen havde samhandelspåvirkning. Også konkurrencemyndighederne i Sverige og Finland har tiltrådt aftalen. Aftalen afløser en tidligere aftale mellem Danmark, Sverige, Norge og Island om udveksling af fortrolige oplysninger. Denne aftale er fortsat gældende med Norge og Island, som endnu ikke har tiltrådt den nye aftale. Efterfølgende har alle lande tiltrådt aftalen (AUG 2020).

Myndighed
Styrelsen
Regel
Pressemeddelse
Udfald
Pressemeddelse
Mødedato

Clear Channel Danmark A/S og AFA JCDecaux A/S

Resumé

Konkurrencerådet fandt at de to outdoor-medieudbydere Clear Channel Danmark A/S og AFA JCDecaux A/S havde indgået en ulovlig aftale og/eller samordnet praksis om fælles rabatsatser for salg af reklameplads i outdoor-medier. Outdoor-medier omfatter eksempelvis billboards og reklamestandere i bybilledet og ved busstoppesteder, supermarkeder, butikscentre, tog og lufthavne. Clear Channel og AFA JCDecaux havde i 2010 aftalt fælles rabatsatser for medieprovision, sikkerhedsstillelse og informationsgodtgørelse, og anvendt disse i hvert fald frem til 21. april 2015. I perioden 14. oktober 2009 til 31. december 2010 havde virksomhederne desuden aftalt en fælles kontantrabat. Salg af reklameplads i outdoor-medier i Danmark beløber sig årligt til omkring 405 millioner kroner. Konkurrencerådet påbød adfæden indstillet og anmeldte sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. Stadfæstet af ankenævnet 6. november 2019.

Mødedato

Indskærpelse om ikke at hindre uafhængige reparatørers adgang til markedet

Resumé

På baggrund af klagen var styrelsen blevet opmærksom på der muligvis skete begrænsning i uafhængige reparatørers adgang til markedet. En medarbejder hos en motorkøretøjs-producenten havde fx oplyst en autoriseret reparatør om, at det ikke var tilladt at sælge eller videresælge reservedele til tredjemand samtidig med at en uafhængig reparatør havde oplevet problemer med at få adgang til tekniske informationer og diagnoseværktøjer til brug for reparation og vedligeholdelse af motor-køretøjsproducentens biler. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fandt dog ikke at der var tilstrækkelig information til at åbne en egentlig sag og valgte i stedet at indskærpe, at det kunne udgøre en overtrædelse af konkurrencelovens § 6 og TEUF artikel 101, hvis der som led i et selektivt distributionssystem iværksættes regler, retningslinjer eller andre tiltag, der hindrede eller besværliggjorde uafhængige reparatørers adgang til markedet. Det skal således som udgangspunkt være op til den enkelte autoriserede reparatør at bestemme, om denne vil sælge reservedele til uafhængige reparatører til brug for disses reparations- eller vedligeholdelsesarbejde. For at undgå, at uafhængige reparatørers adgang til markedet hindres eller besværliggøres, skal tekniske informationer, herunder diagnoseværktøjer, reparationsvejledninger mv., som under en hvilken som helst form stilles til rådighed for medlemmerne af det autoriserede reparationsnetværk til brug for reparation og vedligeholdelse, som udgangspunkt også stilles til rådighed for uafhængige reparatører uden forskelsbehandling.

Myndighed
Styrelsen
Regel
kl § 6
Udfald
Indskærpelse
Mødedato

Eurowind Energy Holding A/S og Eniig Holding A/S

Resumé

Ved transaktionen indsættes EEH, som et nyt selskab mellem Eurowind Energy A/S (herefter EWE) og dets nuværende ejere, og EEH og Eniig indskyder deres respektive datterselskaber EWE og Eniig Renewables A/S til et selvstændigt fungerende joint venture, som efter fusionen vil have Eurowind Energy A/S’ navn. EEH og Eniig vil have fælles kontrol over joint venturet. Ved oprettelsen af joint venturet vil EEH og Eniig hver især indskyde alle deres aktiviteter og opgaver, der relaterer sig til udvikling, administration, produktion og salg af el, som genereres via vind- eller solparker. EWE-gruppens (som består af Eurowind Energy Holding A/S og datterselskabet EWE) hovedaktiviteter er ejerskab, drift, administration samt køb, salg og udvikling af vindmølle- og solcelleparker i Europa. Eniig-gruppen, som bl.a. består af Eniig, er ultimativt ejet af Eniig a.m.b.a. Eniig-gruppens hovedaktiviteter er at drive produktions-, distributions- og forsyningsvirksomhed inden for el, varme, fibernet og al virksomhed relateret hertil. Ud over kerneydelser som elforsyning, fiberbredbånd, elhandel og produktion af vedvarende energi tilbyder Eniig gruppen accessoriske ydelser, herunder energirådgivning. KFST havde ikke reservationer overfor fusionen og godkendte den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Mødedato

Jorton A/S og H. Skjøde Knudsen A/S

Resumé

Entreprenørvirksomhederne H. Skjøde Knudsen A/S og Jorton A/S samt tre ledende medarbejdere var tiltale for budkoordinering på tre byggeentrepriser i perioden fra januar 2012 til august 2013. På baggrund af bevisførelsen fandt byretten dog ikke at det var bevidst, at der var indgået en aftale om at koordinere indholdet af deres tilbud. Virksomhederne havde alene lånt hinandens tilbud mhp. at kunne indlevere et skintilbud. Formålet hermed var at kunne forblive relevante for fremtidige udbud, hvorved retten fastslog at "lånepriser" ikke udgjorde et kartel. Da der ikke i øvrigt var fremlagt beviser der indikeret, at adfærden havde haft til følge at konkurrencen blev begrænset blev de tiltalte frifindet. Derudover var en af de tiltalte medarbejdere en lavere rangerende medarbejder (murerformand), der ikke havde nogen ledende stilling. Retten frifandt henviste i sin frifindelse hertil, og indikeret derved at der ikke burde være rejst tiltale mod en ikke-leder. Landsretten derimod dømte alle de tiltalte ved dom af 7/1-2020 for at have indgået en aftalt eller samordnet praksis, der havde til formål, at begrænse konkurrencen. Derimod fandt landsretten ikke at parterne havde deltaget i et kartel.