Sorter

Mødedato

ATP erhvervelse af Danica Ejendomsselskab ApS' butikscenterportefølje

Resumé

ATP erhverver ved fusionen halvdelen af Danica Ejendomsselskabs ejerandele i 16 butikscentre i Danmark, herunder Friis Shoppingcenter i Aalborg. Fusionen vedrører udlejning af butikslejemål i butikscentre og i begrænset omfang udlejning af kontorlejemål i butikscentre. ATP er oprettet ved lov og har til formål at udbetale lønmodtagere m.fl. tillægspension. ATP er Danmarks største pensions- og sikringsselskab, og ATP administrerer bl.a. en række sikringsordninger og offentlige ydelser. ATP har ejerinteresser i bl.a. Aalborg Storcenter. Danica Ejendomsselskab investerer i, udvikler og bygger ejendomme, som benyttes til butikscentre, kontorer og boliger. Danica Ejendomsselskab er en del af Danske Bank-koncernen. Da fusionen ikke gav anledning til indsigelser, godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Mødedato

Loomis’ aftale med pengeinstitutter om køb af værdihåndteringsydelser

Resumé

I forbindelse med fusionen mellem Loomis og Bankernes Kontantservice i 2016 blev der indgået en tillægslausul, der pålagde en række pengeinstuer i tre år og fem måneder, efter fusionen, at forstætte med at købe værdihåndteringsydelser hos Loomi. Kort efter fusionen modtog KFST en henvendelse fra Nokas Værdihåndtering A/S (Nokas), der er den eneste større konkurrent til Loomis. Nokas mente, at de sælgende pengeinstitutter havde forpligtet sig til fremover at dække deres behov for værdihåndteringsydelser hos Loomis. Styrelsen var tilbøjelig til at se klausulen, som en de facto eksklusiitetsv forpligtelse. Klausulen rummer ikke direkte et krav om eksklusivitet eller mindstekøb, men den virker sådan i praksis. Styrelsen afgrænset markedet foreløbigt til markedet for værdihåndtering i Danmark. Værdihåndtering omfatter både fysisk transport af kontanter, sortering, optælling og pakning af kontanter samt kontrol af kontanternes beskaffenhed mv. Kunderne, der efterspørger værdihåndtering, er primært pengeinstitutter og større detailhandelsvirksomheder. Endvidere var styrelsen tilbøjelig til at se en konkurrencebegrænsning, omend det forblev åben. Ligeledes forblev det åben om Loomis var dominerende og bestemmelsen derved uforenelig med både konkurrencelovens §§ 6 og 11/Artikel 101 og 102. Styrelsen var dog af den opfattelse af klausulen ikke var accessorisk. Aftalen blev lukke med tilsagn om Loomis frafald klausulen. Et "offer" for adfærden anlagde seperat retssag med krav om erstatning og opnået 30/8-2021 kendelse om konkurrencelovens § 11 var overtrådt.

Mødedato

Status for offentlig konkurrence 2017

Resumé

I rapporten gøres der status for konkurrenceudsættelsen af offentlig opgaver. Det påvises at værdien af de opgaver, som det var muligt for det offentlige at konkurrenceudsætte udgjorde godt 400 mia. kroner i 2016 eller ca. 20 pct. af BNP’en. Heraf blev der skabt konkurrence om opgaver for godt 103 mia. kr, svarende til 25,8 pct. Den samlede konkurrenceudsættelse i staten, regionerne og kommunerne er dermed stort set uændret i forhold til 2015, hvor konkurrenceudsættelsesgraden var 25,6 pct. Dette dækker dog over en vis begrænset stigning i konkurrenceudsættelsen i kommuner og regioner og en mindre tilbagegang hos staten. Rapporten påviser også store forskelle på de forskellige kommuners konkurrenceudsættelse. Gribskov Kommune har fx en konkurrenceudsættelsesgrad på mere end 50 pct., og Gribskov var dermed den kommune i Danmark, der konkurrenceudsætter flest opgaver i 2016. Omvendt er konkurrenceudsættelsesgraden kun omkring 20 pct. i de kommuner, der konkurrenceudsætter færrest opgaver. De ret store forskelle indikerer et yderligere potentiale i en række kommuner, navnlig indenfor for det sociale område og beskæftigelsesområdet, men også inden for de tekniske opgaver, hvor der fortsat er forskelle i konkurrenceudsættelsen. I mange kommuner kan prioritering og professionalisering af arbejdet med konkurrenceudsættelse bidrage til at høste et potentiale. I regionerne er der et potentiale i at konkurrenceudsætte flere opgaver på sundhedsområdet, som er regionernes primære ansvarsområde. Der er således forskelle i konkurrenceudsættelsesgraden på sundhedsområdet, som indikerer, at der fx i hovedstadsområdet kan være mulighed for at konkurrenceudsætte flere opgaver.

Mødedato

Lowell gruppenserhvervelse af Lindorff Sverige AB og RemCo Management Services AS

Resumé

Lowell Group erhverver gennem Pofidax Oy 100 pct. af aktierne i Lindorff Sverige AB og RemCo Management Services AS fra Lindorff AB, som er ejet af Intrum Justitia AB. Transaktionen indebærer således, at Lowell Group gennem Pofidax Oy erhverver enekontrol med Lindorff Sverige AB og RemCo Management Services AS, herunder Lindorff Danmark A/S og Lindorff A/S, som har aktiviteter i Danmark. Lowell Group er aktiv indenfor gældsinddrivelse og køb af gæld primært i Storbritannien og Tyskland. Lindorff Danmark A/S og Lindorff A/S er aktiv indenfor gældsinddrivelse og køb af gæld i Danmark. Da fusionen ikke gav anledning til indsigelser, godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Mødedato

Polygon A/S' erhvervelse af Dansk Bygningskontrol A/S

Resumé

Transaktionen omfatter Polygon A/S' erhvervelse af enekontrol over Dansk Bygningskontrol A/S. Polygon udbyder tjenesteydelser inden for skadeservice i Danmark og har i alt 9 afdelinger fordelt i Danmark. Skadeserviceydelser omfatter primært rengøring, bevaring og genopretning efter brand-, vand-, klima- og miljøskader. Polygon A/S er ultimativt kontrolleret af Triton-kapitalfondene. Triton er en gruppe af private equity fonde og selskaber, der fokuserer på investeringer i mellemstore virksomheder primært i Europa. Dansk Bygningskontrol udbyder ligeledes tjenesteydelser inden for skadeservice i Danmark og har i alt 12 afdelinger i Danmark. Dansk Bygningskontrol har desuden kontrol over datterselskaberne Fiona Rental A/S, som beskæftiger sig med udlejning af affugtere, pumper og generatorer samt Dansk Bygningskontrol Fugtteknik A/S, der beskæftiger sig med specialaffugtning og nybyggeriudtørring. Fiona Rental A/S og Dansk Bygningskontrol Fugtteknik A/S indgår begge i transaktionen. Da fusionen ikke gav anledning til indsigelser, godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

J. Jensens ApS' overtagelse af Adserballe & Knudsen ApS

Resumé

Sagen vedrører J. Jensens ApS’ overtagelse af Adserballe & Knudsen Holding ApS. Holdingselskabet J. Jensen ApS er moderselskab i en entreprenørkoncern, og moderselskabets formål er at drive finansierings- og konsulentvirksomhed samt eje aktier og anparter i andre selskaber. J. Jensen koncernen beskæftiger sig med alle dele af entreprenørmarkedet, herunder navnlig: nedrivning, nybygning, renovering og anlægsvirksomhed. Koncernen er også aktiv inden for udlejning af erhvervsboliger. Adserballe & Knudsen Holding ApS er ligeledes en entreprenørvirksomhed inden for bygge- og anlægssektoren. Virksomheden arbejder hovedsageligt med totalrenovering og til dels med nybyggeri. Virksomheden har desuden få aktiviteter inden for udlejning af erhvervsboliger. Da fusionen ikke gav anledning til indsigelser, godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Erhvervsinvest IVs erhvervelse af enekontrol over Gasa Group Holding

Resumé

Transaktionen omfattede 505KDSL A/S' (ejet af Erhvervsinvest IV K/S, Vitfoss A/S og Erhvervsinvest Management A/S) erhvervelse af enekontrol over Gasa Group Holding A/S (ejet af Vitfoss A/S). Vitfoss A/S er ejet af Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a. Erhvervsinvest IV K/S er en investeringsfond, der fokuserer på investeringeri i små og mellemstore virksomheder i Danmark. Erhvervsinvest IV K/S er kontrolleret og modtager rådgivning fra Erhvervsinvest Management, som også fungerer som rådgiver for de øvrige Erhvervsinvest-fonde. Gasa Group er distributør af potte- og udplantningsplanter til det europæiske marked. Gasa Group distribuerer produkter til forskellige købersegmenter, herunder engros, detail og planteskoler. Gasa Groups kunder er erhvervsdrivende. Da fusionen ikke gav anledning til indsigelser, godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

fusion mellem forsyningskoncernerne i Esbjerg kommune og Varde kommune

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem forsyningskoncernerne i Esbjerg Kommune og Varde Kommune. Transaktionen gennemføres ved, at aktiverne i Varde Forsyning A/S overføres til Esbjerg Forsyning Holding A/S med sidstnævnte selskab som det fortsættende holdingselskab, der betegnes DIN Forsyning Holding A/S. Efter transaktionen vil DIN Forsyning Holding A/S være ejet af de to kommuner i fællesskab og dermed være underlagt fælles kontrol. Varde Forsyning A/S varetager gennem dets datterselskaber følgende aktiviteter: indvinding og distribution af vand, afledning og rensning af spildevand, produktion af fjernvarme, distribution og transmission af fjernvarme og – i mindre omfang – elproduktion. Derudover varetager Varde Forsyning A/S gennem et datterselskab indsamling og håndtering af affald, herunder drift af genbrugspladser. Esbjerg Forsyning Holding A/S varetager gennem dets datterselskaber følgende aktiviteter: indvinding og distribution af vand, afledning og rensning af spildevand, produktion af fjernvarme, distribution og transmission af fjernvarme og – i mindre omfang – elproduktion. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Konkurrencebegrænsende vedtagelse i Team DS kæden

Resumé

I sagen havde indkøbsforeningen Team DS i hvert fald i knap fem og et halvt år frem til sommeren 2013 koordineret medlemmernes priser på kameraer og tilbehør. Hertil kommer, at foreningen har udvekslet informationer mellem de godt 54 fotohandlere, der er medlemmer, om priser og andre konkurrenceparametre. Forbrugerne kan have betalt højere priser for kameraer og tilbehør på grund af Team DS' overtrædelse. Team DS har fået påbud om omgående at ophøre med den ulovlige adfærd og fremover at afstå fra en lignende adfærd. Konkurrencerådet har i forlængelse af afgørelsen besluttet at anmelde Team DS til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) med henblik på en strafferetlig forfølgelse. I december 2014 havde Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmeldt Team DS til SØIK. Efter drøftelser med SØIK valgte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i sommeren 2015 dog at undersøge sagen yderligere. Undersøgelserne har ført til Konkurrencerådets afgørelse og genanmeldelsen af Team DS til SØIK. Team DS har godt 50 medlemmer, som er selvstændige fotohandlere. Langt de fleste er med i PhotoCare-kæden, mens de resterende medlemmer er frie selvstændige fotohandlere og kapitalkæden Japan Photo. Stadfæstet af ankenævnet 21/12-2018. Team DS accepteret i august 2019 en bøde på 1,3 millioner kroner samt 100.000 til en ledende medarbejder. Ved fastsættelsen af bøden blev der lagt særlig vægt på foreningens betalingsevne og soliditet. Der er desuden foretaget en konkret vurdering af Team DS’s ganske særlige forhold.

Mødedato

AP Pension Livsforsikringsaktieselskabs erhvervelse af Nykredit Livsforsikring A/S

Resumé

Sagen vedrører AP Pension Livsforsikringsaktieselskabs (”AP”) erhvervelse af aktiekapitalen i Nykredit Livsforsikring A/S, (”Nykredit Liv”). Transaktionen indebærer, at AP erhverver aktiekapitalen i Nykredit Liv, herunder de i Nykredit Liv tegnede livs- og pensionsforsikringer samt syge- og ulykkesforsikringer. Gennem transaktionen opnår AP enekontrol med Nykredit Liv. AP er et 100 pct. ejet datterselskab af Foreningen AP Pension f.m.b.a. (”FAPP”). FAPP har som formål at drive livs- og pensionsforsikringsvirksomhed gennem AP og dets datterselskaber. AP udbyder forskellige livsforsikrings- og pensionsprodukter, herunder kapital- og ratepensionsprodukter samt livrenteprodukter i kombination med livsforsikringer, forsikringer mod tab af erhvervsevne, ulykkesforsikringer, dækning ved kritisk sygdom mv. Via datterselskabet AP Pensionsservice A/S tilbyder AP administration af andre pensionsselskaber, og via datterselskabet nærpension A/S formidles livs- og pensionsforsikringer for AP til en række af landets pengeinstitutter og deres kunder. Nykredit Liv er et aktieselskab, som er ejet 100 pct. af Topdanmark Livsforsikring A/S. Nykredit Liv udbyder forskellige former for livs- og pensionsforsikringer samt syge- og ulykkesforsikring til kunder i Nykredit Realkredit A/S og Nykredit Bank A/S. Da fusionen ikke gav anledning til indsigelser, godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt