Sorter

Mødedato

Jysk Fynske Medier P/S’ erhvervelse af Midtjyske Medier

Resumé

Transaktionen indebar, at Jysk Fynske Medier P/S erhvervede Midtjyske Medier samt et trykkeri i Vonsild fra Berlingske Media A/S-koncernen. Begge havde aktiviteter inden for produktion af redaktionelt stof og avisdistribution til regionale dagblade og lokale ugeaviser med tilknyttede internetsider, tematillæg, avisdistribution, avistrykkeri samt lokalradio. Herudover var JFM aktiv inden for en række aktiviteter i form af grafisk virksomhed, web- og reklamebureau, bannerannonceringsservice, reklamefilmproduktion, printbrokervirksomhed, udvikling af apps til smartphones, vejvisere (lokale telefonbøger), deal sites, brugtbørs og rabatklub samt i begrænset omfang ejendomsudlejning, mens MM yderligere var aktiv inden for produktion af profilaviser, samt forbrugerguide til kultur og byliv (AOA.dk). Parterne fandt, at fusionen berørte ni markeder, hvoraf der var horisontale overlap på a) markedet for distribution af adresserede aviser i Jylland og b) markedet for rotationstryk på avispapir i Danmark. Det sidste gav dog ikke anledning til bemærkninger grundet parternes begrænsede kombinerede markedsandel. I modsætning hertil eksisterede der en betydelig koncentration i det første, idet JFM via sit distributionsselskab (DAO) tegnede sig for 70-80 pct heraf. MM havde dog hidtil været ekstern kunde hos JFM, hvorfor fusionen formelt ville medføre et fald i markedsandelene, når dennes omsætning herefter blev koncernintern. Ved sin vurdering fandt KFST det derfor mest korrekt at medtage internomsætning som potentiel konkurrence, hvilket ville medføre en nettostyrkelse af JFM. DAO var dog som led i Konkurrencerådets afgørelse af 28. februar 2007, Dansk Avis Omdeling, forpligtet til ikke at diskriminere eller afskærme markedet, hvorfor risikoen herfor kunne afvises. Ej heller fandt KFST, at fusionen ville fjerne et konkurrencepres på JFM pga. en de facto opdeling af markedet i forskellige lokale eller (mindre) regionale områder svarende til avisernes udgivelsesområder som følge af den vertikale integration mellem mediehusene og distributionsvirksomhederne. Udover de horisontale overlap var der en vertikal forbindelse. For det første mellem hhv. udgivelse og annoncesalg i regionale dagblade og hhv. markedet for rotationstryk på avispapir, markedet for distribution af adresserede aviser, markedet for distribution af aviser og blade til løssalgsforhandlere samt markedet for grafisk produktion samt udgivelse og annoncesalg i lokale ugeaviser. For det andet mellem hhv. markedet for rotationstryk på avispapir, markedet for distribution af adresseløse forsendelser samt markedet for grafisk produktion. De vertikale forbindelser gav dog ikke anledning til reservationer grundet parternes begrænsede markedsandele. Samlet vurderede KFST derfor, at fusionen ikke ville hæmme den effektive konkurrence betydeligt, hvorfor den blev godkendt efter konkurrencelovens § 12 c, stk. 2, 1. pkt., jf. stk. 1.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Effektivisering af vandsektoren har sparet danskerne for 1,1 milliard kroner

Resumé

Drikke- og spildevandsselskaber er naturlige monopoler med hver deres forsyningsområde. Selskaberne er derfor ikke udsat for det direkte konkurrencepres, som i mange andre sektorer bidrager til udvikling, effektivitet og lavere priser. På den baggrund er mange af selskaberne i sektoren reguleret af vandsektorloven. Reguleringen indebærer blandt andet, at Forsyningssekretariatet hvert år stiller effektiviseringskrav til selskabernes driftsomkostninger for på den måde at skabe et konkurrencepres selskaberne imellem. Kravene tilskynder vandselskaberne til at være på tæerne og er til gavn for forbrugere og virksomheder. Når der stilles effektiviseringskrav til selskaberne bidrager det til, at prisen på vand år for år bliver lavere end den ellers ville have været, da selskaberne må opkræve mindre til at dække driftsomkostningerne. Effektiviseringskravene indgår i prislofterne, som Forsyningssekretariatet hvert år fastsætter, til de omkring 330 kommunalt- eller privatejede drikke- og spildevandsselskaber omfattet af vandsektorloven. Prislofterne sætter en øvre grænse for, hvor meget selskaberne må opkræve til at dække omkostninger til drift, investeringer og en række øvrige omkostninger, fx til klimatilpasning, miljø- og servicemål, afgifter, skatter m.v. Forsyningssekretariatet har fastlagt prislofter siden 2011. KFST har vurderet at der i 2016 kan spares yderligere 126 millioner kroner på vand. Siden 2011 har danskerne opnået varige besparelser på 1,1 milliarder kroner i følge KFST analyse.

Myndighed
Styrelsen
Regel
vand
Udfald
Rapport
Mødedato

Karnov Group Denmark A/S v. J.H. Schultz Information A/S (UfR I)

Resumé

Karnov Group, der ejer rettighederne til UfR, havde nedlagt påstand om fogedforbud overfor Schultz' brug af UfR-referencen i en konkurrerende domsdatabase. Som led i sagen havde sidstnævnte gjort gældende, at et forbud ville være i strid med konkurrencelovens § 11, da Karnovs indtog en dominerende stilling, og nedlæggelsen af et fogedforbud udgjorde et misbrug heraf. Sø- & Handelsretten afviste synspunktet bl.a. ved at henvise til den begrænsede bevisførelse, som havde fundet sted. Sagen synes meget konkret, men viser, at Sø & Handelsretten, selv under en fogedsag, er villige til at overveje et konkurrenceretligt anbringende, men alene anerkende dette efter en omfattende og substantiel bevisførelse. Selve fogedforbuddet blev underkendt af Landsretten, der ikke kan ses at have overvejet det konkurrenceretlige spørgsmål nærmere.

Mødedato

Aurelius SE & Co. KGaA overtagelse af Valora Trade

Resumé

Transaktionen vedrører Aurelius’ overtagelse af Valora Trade. Aurelius var et tysk kommanditselskab med 24 porteføljeselskaber aktive inden for følgende brancher: industri, kemi, business services, forbrugsvarer/mad & drikke og telekommunikation, medier & teknologi. Et af disse porteføljeselskaber, Berentzen, producerer spiritus og andre drikkevarer, herunder Hansen Rom, der sælges i Danmark gennem en distributør. Valora Trade er en uafhængig distributør af forbrugsvarer til dagligvarehandlen og detailforretninger, herunder specialiserede detailforretninger. Valora Trade distribuerer endvidere til horecasektoren og til grænsehandel. Valora Trade er aktiv i Danmark via dels et 100 % ejet datterselskab, Valora Trade Denmark A/S, dels via en kontrollerende ejerandel i Valora Trade Denmark Beverages A/S. Derudover ejer Valora Trade Denmark A/S en ikke-kontrollerende andel af Borup Kemi Holding A/S. De deltagende virksomheder var derfor begge aktive på markedet for salg af rom i Danmark - dog på forskellige niveauer. Valora Trade var aktiv indenfor distribution og salg af rom, mens Berentzen producerer rom, der sælges i Danmark via en distributør. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Advokatrådets udtalelse om salærordninger

Resumé

En advokat havde bedt Advokatrådet udtale sig om lovligheden af afregning ordning baseret på ”no-cure-no pay”, herunder i henhold til konkurrencelovens § 6. Det følger af retsplejelovens § 126, stk. 2 at advokaters salær ikke må være urimelige og af §126, stk. 1 at denne generel skal udvise god skik. Det sidste var af Advokatsamfundet udmøntet i De Advokatetiske reglers pkt. 16.2, der forbød advokater at indgå salær aftaler om vederlæggelse med en andel af et indvundet beløb (pactum de quata litis). Efter advokatrådets opfattelse fulgte forbuddet af retsplejelovens regler, hvorfor konkurrenceloven ikke fandt anvendels jf. konkurrencelovens § 2. Det samme fandt Rådet var gældende i forhold til TEU Artikel 101. Uanset om forbuddet i øvrigt kunne anses for konkurrencebegrænsende faldt det udenfor konkurrencelovens, og det kunne allerede som følge heraf ikke reguleres via denne bestemmelse.

Myndighed
Advokatråd
Regel
kl § 6
Udfald
Ej problem
Mødedato

22 virksomheder har accepteret eller er blevet idømt bøder i ”Det store Byggekartel”

Resumé

22 virksomheder har indtil december 2015 betalt bøder for sammenlagt 30,2 millioner kroner i sagen om "Det store byggekartel". Navne og bødestørrelser fremgår af et skema udarbejdet af KFST.

Mødedato

Botjek-kædens udførelse af tilstandsrapporter, elinstallations-rapporter og energimærker

Resumé

Kædeselskabet Botjek A/S, der er et horisontalt samarbejde for 23 selvstændige bygningssagkyndigvirksomheder, havde vedtaget en geografisk opdeling af markedet eller markederne for tilstandsrapporter, elinstallationsrapporter og energimærker, baseret på postnumrene. Deltagerne var herefter hver tildelt et område. Politikken blev anvendt til at fordele henvendelser via den fælles hjemmeside og telefonnumre, men dannede også grundlag for aktive forsøg på at opdele markedet. Det sidste omfattede bl.a. en række mails fra direktionen til de deltagende virksomheder om ikke at servicere slutkunder i andres områder samt opfølgende indskærpelser overfor konkrete overtrædelser heraf. Nærmere bestemt fandt KFST tre forhold, der samlet gav anledning til konkurrenceretlige betænkeligheder omfattende: (i) at Botjek-partnere ikke uden accept måtte udføre privatbestillinger indenfor andres område (ii) at Botjek-partnere ikke uden accept måtte markedsføre privatbestillinger i andres områder og (iii) at hjemmesidebestillinger altid blev fordelt til den Botjekpartner, som var tildelt området, hvor boligsælgeren boede. KFST fandt endvidere at Botjek A/S udgjorde en sammenslutning af virksomheder, hvorfor aftalen var en horisontal samarbejdsaftale, samt at forsøget på at opdele markedet geografisk var en formålsovertrædelse, der per see måtte anses som konkurrencebegrænsende. Sagen kunne dog lukkes med tilsagn om at Botjek A/S ville ændre politik og tillade fri konkurrence på tværs af områder. Som begrundelse for at lukke sagen ved tilsagn henviste KFST bl.a. til at Botjek meget tidligt i processen tilbød at ændre politik samt at KFST derved kunne undgå både at fastlægge markedet endeligt samt vurdere om aftalen var konkurrencebegræsende og i strid med kl § 6. Afgørelsen fremstår materiel korrekt, men påkalder sig alligevel to bemærkninger. For det første indiker den at det er muligt at indgå tilsagn, også for hvad der ligner en meget klar (ulovlig) markdesdelingsaftale såfremt disse tilbydes tidligt i processen. For det andet kan en isoleret set legal fordelingsnøgle, hvor henvendelser fordeles på baggrund af postnumre, være problematisk i forening med andre elementer.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
Tilsagn
Mødedato

Semler Gruppen A/S’ erhvervelse af Maskincenter Sjælland A/S og Mejlby & Vilsgaard A/S

Resumé

Fusionen indebærer, at Semler Gruppen A/S erhverver enekontrol med Maskincenter Sjælland A/S’ og Mejlby & Vilsgaard A/S’ aktiviteter inden for bl.a. salg af landbrugsmaskiner og reservedele af mærket John Deere samt udførelse af reparations- og servicearbejder. Fusionen mellem Semler Gruppen A/S og henholdsvis Maskincenter Sjælland A/S og Mejlby & Vilsgaard A/S er gensidigt betingede af hinanden, og blev derfor behandlet som én enkelt fusion. Semler Gruppen A/S har ikke hidtil været aktiv inden for salg af landbrugsmaskiner og dertil knyttet salg af reservedele samt reparations- og servicearbejder. Maskincenter Sjælland A/S er primært aktiv på Sjælland, hvor virksomheden har maskincenter i Næstved, Karise og Holbæk. Derudover er virksomheden aktiv på Bornholm via Maskincenter Bornholm i Klemmensker. Mejlby & Vilsgaard A/S er primært aktiv i det sydlige Jylland og i Nordjylland. Virksomheden har maskincentre i Mejlby, Brønderslev, Redsted, Vejrup og Bredebro. Da fusionen ikke gav anledning til konkurrenceproblemer, godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Sågholmen AB erhvervelse af PMC Group AB

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Sågholmen AB og PMC Group AB. Fusionen finder sted ved, at Sågholmen AB erhverver 100 pct. af aktiekapitalen i PMC Group AB og dermed opnår enekontrol over PMC Group AB. Sågholmen AB er et svensk-baseret selskab, som ejer og administrerer fast ejendom og løsøre, herunder relaterede aktiviteter. PMC Group AB er et svensk-baseret moderselskab i PMC koncernen, der leverer produkter og service inden for hydraulik, elektromekanik, pneumatik og smøringsteknik. Derudover leverer PMC Group AB dørsystemer til jernbanekøretøjer. Da fusionen ikke gav anledning til konkurrenceproblemer, godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Nisgaard A/S

Resumé

Ledende medarbejder hos Nisgaard A/S har vedtaget en bøde på 25.000 kroner. Sagen er en del af det storkøbenhavnske byggekartel. I den konkrete sag havde medarbejderen begået to strafbare forhold, der begge vedrørte udvekslingen af oplysninger om priser og andet forud for afgivelse af tilbud.