Sorter

Mødedato

Energinet.dk købs af DONG Storage A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Energinet.dk og DONG Storage A/S. Transaktionen indebærer, at Energinet.dk køber 100 pct. af aktierne i DONG Storage A/S fra DONG Energy A/S. Ved gennemførsel af transaktionen opnår Energinet.dk enekontrol over DONG Storage A/S. Energinet.dk har det overordnede ansvar for det danske el- og naturgassystem, herunder sikringen af balancen mellem forbrug og produktion af hhv. el- og naturgas på både kort og langt sigt. DONG Storage A/S ejer og driver det andet af de to danske gaslagre, nemlig gaslageret i Stenlille nær Sorø. Gaslageret er det største af de to danske gaslagre med en kapacitet på ca. 575 mio. Nm3. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 2.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Store-Hedebyg Entreprise A/S

Resumé

Store-Hedebyg Entreprise A/S har vedtaget en bøde på 500.000 kroner for tilbudskoordinering. Sagen var en del af det storkøbenhavnske byggekartel. Bødeforelægget blev vedtaget ved, at selskabet returnerede dette i underskrevet stand og indenfor 20 dage indbetalte beløbet til Københavns Politi.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
Bøde
Mødedato

Coassurance mellem forsikringsudbydere

Resumé

Forsikring & Pension havde anmodet KFST om dennes umiddelbare vurdering af hvorvidt coassurance, således som det praktiseres i Danmark, faldt udenfor udenfor konsortie begrebet, som beskrevet i KFST vejledning om konsortiesamarbejder. I forbindelse hermed var det KFST umiddelbare opfattelse var, at coassurance, således som det praktiseres i Danmark, faldt udenfor den analyseramme, der beskrives i konsortievejledningen. Dette var navnlig bygget på, at det var oplyst, at coassurance i Danmark er karakteriseret ved, at der ikke er nogen direkte eller indirekte kontakt blandt forsikringsselskaberne, men at der alene pågås bilaterale drøftelser mellem forsikringstageren (igennem en forsikringsmægler) og et eller flere forsikringsselskaber. KFST henledte dog også opmærksomheden på at en aftale om coassurance altid kunne blive underlagt en konkret vurdering samt at man havde visse reservationer overfor ad hoc-coassuranceaftaler, idet gruppefritagelsen specifikt ikke omfatter sådanne aftaler. KFST mente dog at sådanne aftale ville kunne opnå en individuel fritagelse efter omstændigheder.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
Vejledning
Mødedato

Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem HOFOR Spildevand Holding A/S, Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S. Transaktionen indebærer, at der sker en kapitalforhøjelse i HOFOR Spildevand Holding A/S, hvormed Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommune hver især tegner nye aktier i HOFOR Spildevand Holding A/S mod apportindskud af hver kommunes aktier i deres respektive spildevandsselskaber i HOFOR Spildevand Holding A/S. I forbindelse med transaktionen ville de to kommuner desuden skyde deres respektive aktieposter i BIOFOS Holding A/S ind i HOFOR Spildevand Holding A/S. Det var styrelsens vurdering, at der siden styrelsens fusionsgodkendelse af 29. oktober 2012, som omhandlede de oprindelige seks ejerkommuner, ikke var sket ændringer på markederne, hvorfor den nuværende fusionen ikke ville ændre på konkurrencevilkårene på markederne i en sådan grad, at en ny markedsundersøgelse var begrundet. Det blev derfor vurderet, at fusionen ikke ville hæmme konkurrencen på markederne betydeligt. Styrelsen så derfor ikke grund til at gøre indsigelse og godkendte herefter fusionen på baggrund af en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Atea Danmark Holding A/S’ overtagelse af Axcess A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Atea Holding A/S og Axcess A/S. Atea Danmark Holding A/S opnår ved fusionen enekontrol over AT Vision ApS og dermed indirekte kontrol med Axcess Holding ApS, Axcess A/S og Axcess Nordic ApS. Atea Danmark Holding A/S er et af flere datterselskaber til Atea ASA, som er hjemhørende i Norge og børsnoteret på Oslo Børs. Axcess Holding ApS ejes inden fusionen af AT Vision ApS, Damgaard Company A/S, Oyster Invest ApS og medarbejdere. Axcess Holding ApS ejer hele aktiekapitalen i Axcess A/S. Transaktionen indebærer et horisontalt overlap, idet begge parterne er aktive på delmarkederne for netværksløsninger, kommunikationsløsninger og datacenterløsninger. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Spar Nord Banks erhvervelse af enekontrol over Nørresundby Bank

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Spar Nord A/S (Spar Nord) og A/S Nørresundby Bank (Nørresundby Bank). Fusionen indebærer, at Spar Nord via et offentligt overtagelsestilbud erhverver mere end 90 pct. af aktiekapital og stemmer i Nørresundby Bank og får ophævet stemmeretsbegrænsningerne i Nørresundby Banks vedtægter, hvorved Spar Nord opnår enekontrol over Nørresundby Bank. Spar Nord-kæden har i dag et landsdækkende distributionsnetværk bestående af 71 lokale filialer. Nørresundby Bank er lokalt forankret i Aalborg-området med 13 afdelinger i Region Nordjylland. Begge banker er aktive på detailbankmarkedet, engrosbankmarkedet og det finansielle bankmarked. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Jakon A/S

Resumé

Jakon A/S har vedtaget en bøde på 4.500.000 kroner for tilbudskoordinering. Og en ledende medarbejder har vedtaget en bøde på 25.000 kroner. Sagen var en del af det storkøbenhavnske byggekartel. Bødeforelægget blev vedtaget ved, at selskabet returnerede dette i underskrevet stand og indenfor 20 dage indbetalte beløbet til Københavns Politi.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
Bøde
Mødedato

Stort potentiale for mere konkurrence om offentlige opgaver

Resumé

Konkurrence om offentlige opgaver udgør et central element i udviklingen af den offentlige opgaveløsning. Status for offentlig konkurrence 2014 viser en stigende tendens hertil, men også at der fortsat er et betydeligt potentiale for at mere konkurrence om flere offentlige opgaver. De udbudsegnede opgaver i staten, regioner og kommuner udgjorde samlet en værdi på 390 mia. kr. Heraf blev opgaver til en værdi af 100 mia. kr. konkurrenceudsat i 2013 svarende til en konkurrenceudsættelsesgrad for stat, regioner og kommuner på 25,4 pct. set under ét. En stigning på 0,8 procentpoint siden 2011. Staten skabte i 2013 konkurrence om opgaver for 22 mia. kr., svarende til 28,7 pct. af de udbudsegnede opgaver, hvilket er en stigning på knap 3 procentpoint siden 2009. I 2013 sendte regionerne opgaver for 19 mia. kr. i udbud. Det svarer til en konkurrenceudsættelsesgrad på 21,2 pct., som er på niveau med de foregående år. Kommunerne konkurrenceudsatte opgaver for 58 mia. kr. i 2013, hvilket vil sige 26,0 pct. af de udbudsegnede opgaver, hvilket svarer til en stigning på knap 2 procentpoint siden 2009. Derudover løste den offentlige sektor myndighedsopgaver m.v. for 131 mia. kr. og yderligere 116 mia. kr. gik til løsning af opgaver i offentlige virksomheder m.v., for hvilke der ikke opgøres data om konkurrenceudsættelse. Der er betydelige forskelle i konkurrenceudsættelsesgraderne mellem forskellige typer af offentlige myndigheder. Blandt regionerne varierede konkurrenceudsættelsesgraderne i 2013 fra 18,3 pct. i Region Midtjylland til 23,4 pct. i Region Syddanmark. Mens de ti kommuner, der skabte konkurrence om flest opgaver i 2013, i gennemsnit konkurrenceudsatte 33,0 pct. af de udbudsegnede opgaver, var gennemsnittet for de ti kommuner med de laveste konkurrenceudsættelsesgrader på 20,2 pct. Udgifterne til indkøb fra private leverandører og løn til offentlige ansatte var i 2013 på henholdsvis 292 og for 345 mia. kr. og bruges tilsammen til at stille en række ydelser til rådighed for borgerne og til opgaver om myndighedsudøvelse. Klagenævnet for Udbud afsagde i 2012 og 2013 henholdsvis 109 og 80 kendelser. Kendelserne vedrører især offentlige EU-udbud. Omkring en tredjedel af kendelserne giver klager delvist medhold, og knap hver tiende klager får medhold.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Rapport
Udfald
Rapport
Mødedato

Solstra Investments A/S og Hotelinvest Kalvebod A/S

Resumé

Sagen vedrører Solstra Investments A/S’ overtagelse af Hotelinvest Kalvebod A/S. Ved transaktionen erhverver Solstra Investments A/S gennem datterselskabet Bella Solstra A/S alle aktierne i Hotelinvest Kalvebod A/S. Solstra Investments A/S er moderselskab i en koncern af danske selskaber, der forvaltes af Solstra Capital Partners A/S. Hotelinvest Kalvebod A/S, der er 100 pct. ejet af BRE / Copenhagen Hotel Holding A/S, ejer som det eneste ejendommen Kalvebod Brygge 5, hvorfra Hotel Marriott drives. Transaktionen indebærer et horisontalt overlap, idet Solstra Investments A/S ejer og/eller kontrollerer hotellerne Bella Sky Hotel og Crowne Plaza og dermed konkurrerer med Hotel Marriott, der ejes af Hotelinvest Kalvebod A/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Mødedato

Kjell Pedersen Entreprise A/S

Resumé

Kjell Pedersen Entreprise A/S vedtog en bøde på 450.000 kroner for tilbudskoordinering og en tidligere ledende medarbejder vedtog en bøde på 25.000 kroner. Bøderne dækkede at i tiden op til den 27. marts 2009 at have indgået aftaler eller samordnet praksis mellem virksomheder, der direkte eller indirekte havde til formål eller følge at begrænse konkurrencen, idet sigtede forud for indgivelse af tilbud stort eksklusive moms kr. [SLETTET] på bygherre Universitets- og Bygningsstyrelsens udbud af entreprisen "Mørkhøjgård - afhjælpning af indeklimaproblemer" med virksomheden [SLETTET], hvis sag behandles særskilt, udvekslede oplysninger om priser og andre vilkår for entreprisen. Sagen var en del af det storkøbenhavnske byggekartel.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
Bøde