Sorter

Mødedato

Aftale om leje af Kastrup Strandpark 9 (Hellers Yachtværft)

Resumé

Konkurrencerådet fandt, at Tårnby Kommunes udlejning af lokaler til Hellers Yachtværft ApS var under markedspris, hvorfor der var tale om ulovlig statsstøtte efter KL § 11a. Konkurrencerådet pålagde Tårnby Kommune at ændre lejekontrakten således, at udlejning skete til markedspris. Endvidere påbød rådet, at Hellers Yachtværft skulle betale kr. 80.000,00 tilbage til Tårnby Kommune, idet de var ulovligt modtaget statsstøtte. Konkurrenceankenævnet tillagde ikke klage opsættende virkning (kendelse af 31/8-2010), men hjemvist af ankenævnets (kendelse af 10/2-2011), mhp fornyet fastlæggelse af det tilbagebetalingspligtige beløb. og opretholdt Konkurrencerådet afgørelse (kendelse af 13/1-2012). På baggrund af hjemvisning af sagen hævede konkurrencerådet tilbagebetalingsbeløbet fra kr. 80.000,00 til kr. 800.000,00 ved afgørelse af 22/6-2011. Efter en konkret vurdering, hvor Sø & Handelsretten forkastede en af de indhentet vurderinger fandt Sø & Handelsretten det ikke godtgjort at den opkrævet pris ikke skulle være markedsbaseret.