Sorter

Mødedato

Merger Remedies

Resumé

The following principles should guide competition authorities when they devise remedies in merger cases: i) remedies are to be considered only if a threat to competition has been identified; ii) remedies should be the least restrictive means to effectively eliminate competition concerns; iii) remedies should address only competition concerns, and should not be used for industrial planning or other non-competition purposes; and iv) flexibility and creativity are key in devising remedies. Competition authorities in general strongly prefer structural remedies in the form of divestitures even though they might consider behavioural remedies, alone or in conjunction with divestiture remedies, appropriate in certain cases to address competitive concerns raised by a merger. Where several competition authorities consider remedies in the same transaction, coordination and cooperation among them is important to ensure consistency between remedial solutions. Despite differences in substantive tests and procedures, such cooperation and coordination with respect to remedies has been successful in an increasing number of transnational mergers.

Myndighed
OECD
Regel
Fusion
Udfald
Rapport
Mødedato

Aftale mellem DR, TV2 m.fl. om fælles forhandling med henholdsvis KODA og Gramex

Resumé

Sagen vedrørte en anmeldelse af en samarbejdsaftale mellem størstedelen af danske radio og tv-stationer (DR, TV2/Danmark, Foreningen af TV2-Regioner, DDF, KOMM og Talpa). Aftalen indebar at radio- og tv-stationerne gik sammen om at forhandle med henholdsvis KODA og Gramex om at ændre ét af de eksisterende principper, der lå til grund for fastsættelse af det beløb, radio- og tv-stationerne skulle betale for retten til offentlig fremførelse af beskyttet musik. Forhandlingerne med KODA angik betalingen til rettighedshavere til musikværker. Forhandlingerne med Gramex angik betalingen til udøvende kunstnere og fonogramproducenter. Radio- og tv-stationer betaler i dag vederlag bl.a. på baggrund af antallet af lyttere og seere i stationernes dækningsområde og ønsker i stedet kun at betale for de faktiske lyttere og seere. Der er tale om en horisontal aftale, hvor formålet med aftalen er at opnå et mere ligeværdigt styrkeforhold i forhandlingerne mellem radio- og tv-stationerne på den ene side og henholdsvis KODA og Gramex på den anden side om en eventuel ændring af dette princip. Konkurrencerådets vurdering af sagen omhandler udelukkende spørgsmålet om, hvorvidt det er i overensstemmelse med konkurrenceloven, at radio- og tv-stationerne forhandler samlet. Der tages ikke stilling til indholdet af betalingsprincipperne. I det omfang forhandlingerne begrænses til alene at omfatte en ændring af betalingsprincippet: dækningsområde til betalingsprincippet: faktisk antal lyttere, udgør aftalens bestemmelser ikke en konkurrencebegrænsning omfattet af KL § 6, og der kan derfor meddeles en erklæring om ikke-indgreb efter KL § 9, stk. 1.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
ikke indgreb
Mødedato

Klage over konkurrenceklausul

Resumé

Konkurrencestyrelsen afviste i medfør af konkurrencelovens § 14, stk. 1, 3. pkt. at foretage videre i anledning af en klage fra Bøg Madsen A/S over en konkurrenceklausul i en aktieoverdragelsesaftale mellem Bøg Madsen A/S (Bøg Madsen) og Garta a.m.b.a. (Garta – i dag en del af DLG). Konkurrenceklausulen forpligtede Bøg Madsen til i en periode på tre år fra den 9. oktober 2002 ikke at drive eller være økonomisk interesseret i virksomheder i Danmark, Sverige, Norge, Finland (Norden), Tyskland og de baltiske lande, der konkurrerede med de overdragne selskabers virksomhed. Konkurrenceklausulen indeholdte efter sin ordlyd en klar begrænsning af Bøg Madsens konkurrencemuligheder, men de foreløbige undersøgelser tillod ikke en afgørelse af, hvorvidt disse følger var mærkbare for konkurrencen i Danmark, og derfor ville være i strid med forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1. Det var Konkurrencestyrelsens vurdering, at de ressourcer, der skulle anvendes på en sådan markedsundersøgelse, ikke stod i forhold til den effekt resultatet af undersøgelsen kunne få.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
sag lukket
Mødedato

Elgas Handel A/S indtræder i Elektra Energihandel A/S

Resumé

Sagen vedrørte Elgas Handel A/S' indtræden i Elektra Energihandel A/S. Elektra Energihandel A/S (Elektra) anmeldte ved skrivelse den 4. oktober 2004, at der den 27. september 2004 blev indgået aftaler om henholdsvis Sydkraft Energy Trading AB’s (Sydkraft) udtræden (transaktion 1) og Elgas Handel A/S’ (Elgas) indtræden (transaktion 2) i Elektras ejerkreds. Elgas er et energiselskab bestående af fem aktionærer. Elektra er Danmarks fjerdestørste elhandelsselskab og har tre hovedforretningsområder: Salg af el til store kunder, porteføljeforvaltning for ejere og store erhvervskunder og handel i egen sag. SEAS SE er forsyningspligtselskab og NVE er det finansielle moderselskab i NVE-koncernen, der opererer inden for tre overordnede markedsområder: Energi, naturvarme og bredbånd. EnergiDanmark er et el-handelsselskab. Transaktion 1 var ikke en anmeldelsespligtig fusion i konkurrencelovens forstand, eftersom der kun var tale om en reduktion i antallet af aktionærer. Ved transaktion 2 indtrådte Elgas som ejer i Elektra og opnåede sammen med NVE og SEAS SE fælles kontrol over Elektra. Ved fusionen skete der ikke nogen væsentlig ændring i relation til hverken Elektras aktiviteter på det marked, hvor Elektra optrådte, eller på de markeder, hvor SEAS, NVE og Elgas optrådte. Fusionen vurderes således ikke at ville medføre skabelse eller styrkelse af en dominerende stilling på de relevante markeder, der bevirkede at den effektive konkurrence i Danmark hæmmes betydeligt. Fusionen blev derfor godkendt, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 2.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Afregningen af private leverandører i Københavns Kommunes Fritvalgsordning for indkøb

Resumé

Konkurrencestyrelsen afviste at behandle en klage over fastsættelsen af priser for fritvalgsydelser i hjemmeplejen. Styrelsen fremførte, at der ikke var kommunale leverandører, hvorfor der ikke var tale om konkurrenceforvridning. Styrelsen henviste til, at spørgsmålet om, hvorvidt kommunen havde overholdt reglerne for beregning af priskrav, henlå under Statsamtsmanden for Københavns Amt.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11a
Udfald
sag lukket
Mødedato

Prisaftaler mellem Wewers Belægningssten A/S og A/S Ikast Betonvarefabrik

Resumé

Ved Konkurrencestyrelsen kontrol besøg, blev der fundet dokumenter der, efter styrelsens opfattelse, beviste en samordnet praksis imellem Wewers Belægningssten A/S (WB) og A/S Ikast Betonfabrik (IBF). Det fremgik af dokumenterne at de to selskaber udvekslede prislister med henblik på, at hæve priserne på fælles produkterne. WB var delvist eget af IBF, men da IBF ikke havde en kontrollerende andel af virksomhedens ejerandele fandt koncernreglen i KL § 5 ikke anvendelse. IBF og WB havde derfor overtråd KL § 6, stk. 3, og blev påbudt straks at bringe overtrædelserne til ophør. Opretholdt af ankenævnet.

Mødedato

Klage over Herning Køretekniske anlæg og Herning Kørelærerforening

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte en køreskole i Herning, at styrelsen ikke fandt anledning til at gennemføre en undersøgelse i henhold til konkurrencelovens §§ 6 og 11 vedrørende Herning Køretekniske Anlæg og Herning Kørerlærerforening. Køreskolen havde klaget over, at Herning Køretekniske Anlæg havde afvist køreskolen fra at anvende anlægget til teoriundervisning. Køreskolen mente, at afvisningen var begrundet i, at køreskolen benyttede priser, der var for lave i forhold til de konkurrerende køreskoler i Herning og omegn. Køreskolen mente på den baggrund også, at kørerlærerne i Herning Kørelærerforening havde aftalt minimumspriser. Konkurrencestyrelsen vurderede foreløbigt det relevante marked til at være lokaler, hvori der kunne gennemføres teoriundervisning. Henset til, at der var 33 medlemmer af Herning Kørerlærerforening, som hver især gennemførte teoriundervisning i egne eller lejede lokaler, fandt Konkurrencestyrelsen ikke, at der var grundlag for at undersøge nærmere, om Herning Kørertekniske Anlæg besad en dominerende stilling på det relevante marked. Styrelsen henviste til, at konkurrencen på det relevante marked næppe var påvirket mærkbart. Styrelsen afviste derfor at gennemføre en nærmere undersøgelse af klagen for så vidt angik Herning Kørertekniske Anlæg.

Myndighed
Rådet
Regel
kl §§ 6/11
Udfald
sag lukket
Mødedato

Klage over afregning af private leverandører i fritvalgsordninger på ældreområdet

Resumé

Med henvisning til, at Socialministeriet, Skatteministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet i øjeblikket forbereder en revision af reglerne netop med henblik på at undgå konkurrenceforvridning mellem kommunale og private leverandører, afviste Konkurrencestyrelsen at behandle en klage over reglerne om momskompensation til private virksomheder, der leverer serviceydelser på bl.a. ældreområdet i medfør af reglerne om frit valg.

Myndighed
Rådet
Regel
off. reg.
Udfald
sag lukket
Mødedato

Regelsæt for brug af Lurmærkerne (Lurpak III)

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte Mejeriforeningen, at regelsæt for brug af Lurmærkerne ikke indeholdte bestemmelser, der faldt ind under forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1, og der kunne derfor meddeles en erklæring om ikke-indgreb i medfør af § 9. Konkurrencestyrelsen vurderede at aftaler, der alene gik ud på at anvende et fælles kvalitetseller garantimærke for at kendetegne varer af en bestemt kvalitet, og som alle konkurrenter kunne deltage i på lige vilkår, som hovedregel faldt uden for forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1.

Mødedato

TDC's køb af Song Networks A/S

Resumé

Sagen vedrørte TDCs køb af Song Networks A/S. Ifølge det indsendte materiale er Songs årlige omsætning i Danmark på 298,8 mio. DKK. Omsætningen overstiger altså ikke tærskelværdien på 300 mio. DKK i konkurrencelovens § 12, stk. 1, nr. 1. Styrelsen har meddelt parterne, at konkurrencelovens fusionsregler på det foreliggende grundlag ikke finder anvendelse på TDC’s køb af Song Networks A/S. Styrelsen har yderligere over for parterne gjort opmærksom på, at det er parternes ansvar at anmelde en fusion, der overstiger tærskelværdierne i konkurrencelovens § 12.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
% anmeldelse