Sorter

Mødedato

Copy-Dan Undervisningskopier, standardaftale

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte Copy-Dan Undervisningskopier en erklæring efter konkurrencelovens § 9 for organisationens standardaftale for kopiering til undervisningsinstitutioner, idet disse ikke indeholdte bestemmelser, der var omfattet af konkurrencelovens § 6. Copy-Dan Undervisningskopier har tidligere ved afgørelse af 23. februar 2000 fået meddelt fritagelse i henhold til konkurrencelovens § 8, stk. 1, for to standardaftaler vedrørende samme forhold.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
ikke indgreb
Mødedato

Overenskomst for UBOD og aftale mellem UBOD og Copy-Dan Kabel-TV II

Resumé

Sagen vedrørte en overenskomst for UBOD og aftale mellem UBOD og Copy-Dan Kabel-TV. UBOD var en sammenslutning af radiofonier. Overenskomsten koordinerede radiofoniernes rettigheder med hensyn til kabeldistribution, og aftalen mellem UBOD og Copy-Dan Kabel TV koordinerede administrationen af rettigheder i forbindelse med udsendelse af radio- og TVprogrammer via kabel. Der var i sagen tale om en genanmeldelse, idet den fritagelse, som Konkurrencerådet ved afgørelse af 15. december 1999 gav de to aftaler udløb den 31. december 2002. Styrelsen kunne i medfør af konkurrencelovens § 9 erklære, at de anmeldte aftaler ikke faldt ind under forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1. Dette hvile dog på at konkurrenceloven slet ikke fandt anvendelse.

Mødedato

Pladsen til Kassen

Resumé

Bryggeriforeningen/Danske Læskedrik Fabrikanter iværksatte i 2000 et projekt til forbedring af indbæringsvejene for øl og sodavand til handelens lagerrum. Projektet gik ud på at sikre, at indbæringsvejene levede op til arbejdsmiljølovens krav til løft og transport af tunge ting, fx med hensyn til læsseplads, gangarealer, gulvbelægning og trapper. Bryggeriforeningen/Danske Læskedrik Fabrikanter anmeldte aftalen om projektet, som kaldes ”Pladsen til Kassen” med henblik på at få en § 9-erklæring eller en fritagelse efter § 8. Der blev meddelt Bryggeriforeningen/Danske Læskedrik Fabrikanter en ikke-indgrebserklæring i henhold til konkurrencelovens § 9 for samarbejdsaftalen om projektet Pladsen til Kassen, da denne ikke indeholdte forhold i strid med konkurrencelovens § 6, stk. 1.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
ikke indgreb
Mødedato

Reguleringen af indsamling af emballage til øl og sodavand

Resumé

Siden etableringen af Dansk Retursystem A/S i 2000 havde KFST modtaget en del klager. Da KFST samtidig netop havde vurderet en aftalt, anmeldt af Dansk Retursystem A/S (se Restaftale for Dansk Retursystem, Konkurrencerådet 17/12-2003), fandt styrelsen det naturligt, at sammenfatte eventuelle kritikpunkter, der vedrørte lovgivningsmæssige forhold. Jf. konkurrencelovens § 2 finder konkurrenceloven ikke anvendelse for sådanne. Flere af henvendelserne til KFST vedrørte at mindre importører og udbydere fandt reglerne bureaukratiske og ufleksible, eller at konkurrenter (navnlig (Carlsberg, Bryggerigruppen m.fl.) var involveret i Dansk Retursystem A/S direkte. Dansk Retursystems eneret ville udløbe i 2008, og styrelsen ønskede derfor i god tid at påpege problemerne. Det omfattede bl.a. at driften burde sendes i udbud, at der blev etableret en fælles EU-ordning for pant og returnering af emballage samt at bryggerierne ikke fik til opgave at indsamle pant fra restaurationssektoren (horeca), hvis de ikke allerede var leverendør hertil. Endelig burde der sket nogle administrative letter i forhold til indberetning og adgangen til at sælge flasker udenfor Dansk Retursystem A/S. Miljøministeret svaret på henvendelsen 28/4-2004, idet denne var positiv overfor nogle af forslagene, mens andre blev afvist.

Mødedato

Restaftale for Dansk Retursystem

Resumé

Dansk Retursystem A/S havde eneret til at administrere pant- og retursystemet for returemballage til øl- og sodavand, og selskabet havde derigennem væsentlig indflydelse på konkurrencevilkårene for udbyderne og for handelsleddene. Dansk Retursystem er ejet af de største udbydere, som har indflydelse i selskabet i forhold til deres markedsandele. Handelsleddenes interesser var aftalt varetaget gennem en særskilt aftale – ”Restaftalen”. Denne aftale var indgået mellem på den ene side de største udbydere og på den anden side repræsentanter fra dagligvarehandelen. Horeca-siden var ikke deltager. Aftalen er indgået i 2000, men justeret i 2003 efter Miljøstyrelsen havde gennemført de nye regler om pant og returhåndtering. Disse regler gik væsentligt længere end forudset af aftaleparterne, og derved blev aftalens område en del beskåret – deraf navnet ”Restaftalen”. Bryggeriforeningen og De Samvirkende Købmænd anmeldte aftalen med henblik på en erklæring efter konkurrencelovens § 9 eller § 8, stk. 1. Styrelsen fandt, at der kunne meddeles en sådan erklæring efter § 9. Dette skyldtes, at aftalens bestemmelser ikke omfattede alvorlige konkurrencebegrænsninger som aftaler om priser eller markedsdeling og heller ikke andre regler om regulering af konkurrencemæssig adfærd, der var omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1. Reglerne i aftalen er af organisatorisk og selskabsretlig karakter inkl. bestemmelser om vetoret, stemmeretsregler mv. Der var således ikke lagt op til nogen adfærdsmæssig regulering, der kunne være omfattet af § 6, stk. 1.

Mødedato

Frit valg af leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt, at Aalborg Kommune ikke kunne dokumentere, at prisen for fritvalgsydelserne personlig pleje og praktisk hjælp var fastsat i overensstemmelse med loven. Kommunen havde ikke kunne dokumentere, at der reelt var blevet anvendt de timer, som beregningen lagde til grund, hvorfor der skete en overførsel af offentlige midler til den kommunale virksomhed, som var konkurrenceforvridende. Desuden anvendte Aalborg Kommune personer i job med løntilskud. Styrelsen fandt, at såfremt kommunen anvendte sådan arbejdskraft, skulle kommunen ved beregningen af timeprisen kun indregne den andel af personer med løntilskud, som en privat virksomhed havde mulighed for at ansætte, og kommunen måtte desuden kun indregne størrelsen af det løntilskud, som en privat virksomhed ville kunne opnå. Styrelsen udstedte derfor påbud til Aalborg Kommune om straks at rette op på forholdene. Konkurrencestyrelsen valgte, at denne sag skulle danne baggrund for fremtidige sager om prisfastsættelse af fritvalgsydelser. Kommunen tilkendegav efterfølgende, at den ville opfylde påbuddet ved at indregne den faktisk anvendte tid dokumenteret gennem en stikprøveundersøgelse, dvs. både på personlig pleje og praktisk hjælp. Styrelsen fulgte op herpå i 2005 og kunne konstatere, at indhentede oplysninger og stikprøver ikke længere indikerede konkurrenceforvridende støtte i strid med konkurrencelovens § 11 a. Konkurrencerådet ville derfor ikke gå videre med sagen. Parallelt hermed rettede rådet i 2004 henvendelse til socialministeren samt økonomi- og erhvervsministeren, jf. konkurrencelovens § 2, stk. 5, og påpegede problemerne med at beregne en konkret pris. Ministeriet vendte tilbage 22/6-2005 med meddelelse om, at serviceloven ville blive ændret.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11a
Udfald
Påbud
Mødedato

Kirudan A/S og Maersk Medical A/S II

Resumé

Kirudan A/S, der bl.a. solgte hospitals- og sygeplejeartikler, havde i 2000 klaget til KFST over konkurrenten Maersk Medical A/S (senere ændret navn til Unomedical A/S). Tidligere havde Kirudan fungeret som grossist for Maersk Medicals produkter, men var blevet opsagt i forhold til salget til hospitalssektoren, da Maersk selv ønsket at stå for videresalget. Derimod kunne Kirudan fortsætte som grossist overfor primærsektoren (bl.a. den kommunale hjemmepleje, speciallægepraksis, klinikker mv.). Jf. klagen mente Kirudan at være offer for en konstruktiv leveringsnægtelse, leveringsnægtelse samt urimelige priser. KFST havde dog afvist klagen (rådsmøde 29-11-2000), hvilket var blevet underkendt af Konkurrenceankenævnet (kendelse af 15. november 2001). KFST skulle derfor genbehandle sagen. Udover de oprindelige påstande skulle styrelsen nu også vurdere Maersk Medical A/S’ brug af tilbud om "pakkeløsninger/bonus-/rabatordninger” over for sine kunder. KFST mente dog ikke, at der forelå nogen dominerende markedspositioner og afviste klagen igen. Konkurrenceankenævnet stadfæstede Konkurrencerådets afgørelse ved kendelse af 28/1-2005.

Mødedato

Klage over Københavns Fondsbørs

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte i medfør af konkurrencelovens § 14, stk. 1, 3. pkt., Lokale Pengeinstitutter, at organisationens klage over Københavns Fondsbørs’ prissætning for en række forskellige ydelser ikke gav styrelsen anledning til at foretage en nærmere undersøgelse af sagen. Organisationen, Lokale Pengeinstitutter, anmodede styrelsen om at undersøge, om fondsbørsens prissætning for ydelserne videreformidling af realtidskurser, 15 minutters forsinkede kurser, indberetning af fondshandler og aktienotering udgjorde en overtrædelse af forbudsbestemmelserne i konkurrencelovens § 11. Styrelsen vurderede, at prisniveau og –struktur for videreformidling af 15 minutters forsinkede kurser ikke gav tilstrækkelig anledning til undersøgelse. Med hensyn til prisniveauet for noteringsafgiften var det styrelsens vurdering, at noteringsafgiften indgik som en mindre del af de noterede aktieselskabers omkostningsgrundlag. Samtidig fandtes det, at der er andre måder at tilvejebringe kapital på end ved at være noteret på fondsbørsen.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11
Udfald
sag lukket
Mødedato

Klage over Københavns Kommunes affaldshåndtering

Resumé

Konkurrencestyrelsen havde modtaget en klage fra Gundsø Vognmandsforretning over, at Miljøkontrollen i Københavns Kommune afviste at forny en aftale om transport af "Forbrændingsegnet affald, ikke forbrændingsegnet affald, have- og parkaffald samt bygge- og anlægsaffald fra erhvervsvirksomheder i Københavns kommune". Afvisningen var en konsekvens af Københavns Kommunes kriterier og krav om i) økonomisk sikkerhedsstillelse på 100.000 kr. samt ii) en veldefineret kundekreds, der betyder, at transportører skal transportere mindst 1000 t affald fra erhvervsvirksomheder årligt. Københavns Kommune oplyste, at kravene ikke var en følge af offentlig regulering, og styrelsen fandt derfor, at kravene var urimelige og konkurrencebegrænsende. Københavns Kommune gav herefter udtryk for villighed til at opgive dem.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11
Udfald
Problem
Mødedato

Agentaftale mellem ASP-Holmblad A/S og Duni A/S

Resumé

Sagen vedrørte en agentaftale mellem ASP-Holmblad A/S og Duni A/S. I aftalen blev Duni A/S udpeget som ASP-Holmblad A/S’ eksklusive agent for markedsføring og salg af ASP-Holmblad A/S’ produktsortiment. Parterne ønskede styrelsens umiddelbare tilkendegivelse af aftalens konkurrenceretlige aspekter, og styrelsen vurdering skete på det foreliggende grundlag, da der ikke var foretaget en egentlig anmeldelse af aftalen. Styrelsen fandt, at der var tale om en egentlig agentaftale, og at aftalen derfor faldt uden for konkurrencelovens § 6, jf. principperne i Kommissionens retningslinier for vertikale begrænsninger, pkt. 12-20.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
intet problem