Sorter

Mødedato

Konkurrenceklausul i aftale om virksomhedsoverdragelse begrænser ikke konkurrencen

Resumé

Konkurrencestyrelsen behandlede en klage over en konkurrenceklausul pålagt sælger i forbindelse med, at han overdrog sin virksomhed inden for engrossalg af lak og maling mv. Klausulen pålagde sælger, at undlade at beskæftige sig med handel med lak og maling i en periode på 5 år efter udløbet af den ansættelse på 5 år som direktør i det overtagne firma år, som blev aftalt, da virksomheden blev solgt. Styrelsen vurderede, at konkurrenceklausulen ikke havde sådanne mærkbare virkninger på konkurrencen på det danske marked for engrossalg af lak og malling, eller en del heraf, at den udgjorde en konkurrencebegrænsning omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
intet problem
Mødedato

Fotografers adgang til udstedelse af pressekort

Resumé

Økonomi- og erhvervsministeren modtog den 9. maj 2002 en henvendelse vedrørende fotografers adgang til at få udstedt et pressekort gennem Pressefotografforbundet under Dansk Journalistfor-bund. Økonomi- og erhvervsministeren anmodede på den baggrund Konkurrencestyrelsen om at undersøge sagen nærmere. Det er Konkurrencestyrelsens umiddelbare vurdering, at Dansk Journa-listforbunds regler for udstedelse af pressekort til fotografer ikke er i strid med konkurrenceloven. Det fremgår af Rigspolitichefens kundgørelse II nr. 7 af 15. april 1998, at pressekort kan udstedes af Danske Dagblades Forening, Dansk Journalistforbund, Mediegruppen under Grafisk Forbund og Dansk Presse Medarbejder Forbund. Det er altså muligt at få tildelt et pressekort andre steder end igennem Dansk Journalistforbund. Det fremgår endvidere af kundgørelsen, at pressekortene kan udstedes til medlemmer, der har journalistisk eller pressefotografisk arbejde som hovedbeskæftigel-se, samt til personer, der har journalistik eller lignende som en væsentlig beskæftigelse, uden at der er tale om hovederhverv, hvis denne beskæftigelse er relateret til medier og journalistisk reportage. Kravet til optagelse i Dansk Journalistforbund er, at man i de seneste 3 måneder i gennemsnit har haft en indtægt på 12.727 kr. inden for faget som pressefotograf. Det forhold, at alle ikke kan få udstedt et pressekort, udgør i sig selv ikke en konkurrencebegrænsning.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
intet problem
Mødedato

Fyns Amts administration af tolkebistand til læger

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte Fyns Amt, at styrelsen ikke fandt grundlag for at kritisere amtets udmøntning af sin forpligtelse efter sygesikringsloven. Styrelsen havde modtaget en klage over at Fyns amt også lagde vægt på behovet for antallet af lægelige tolke. Styrelsen fandt, at et sådan hensyn godt kunne varetages uden at være konkurrencebegrænsende.

Myndighed
Rådet
Regel
off. reg.
Udfald
intet problem
Mødedato

Klage over Dansk Automobil Sports Union

Resumé

HL Kart Racing klagede ved brev af 11. april 2002 til Konkurrencestyrelsen over, at Dansk Automobil Sports Union (DASU) foreskrev et bestemt dækmærke, som skulle benyttes under løb og træning indenfor kartingsporten. DASU indgik den 19. februar 2002 efter en udbudsrunde en "Supply and Bonus Agreement" med Vega Spa og Racing Motor om levering af dæk til alle løbsklasser på nær Formel Yamaha. Aftalen løb frem til den 31. december 2004. En sådan aftale indebar en konkurrence om markedet, men samtidig en vis begrænsning af konkurrencen på markedet. Det var Konkurrencestyrelsens vurdering, at det af DASU iværksatte udbud levede op til rimelige krav til gennemsigtighed og objektivitet. Endvidere havde DASU overfor Konkurrencestyrelsen oplyst, at det efter 2002 reglementet var tilladt at anvende andre dæktyper under træning. Det lagdes endvidere til grund, at det var tilladt at anvende VEGA dæk "made in Italy" ved løb, som var leveret af andre end Racing Motor, således at en eventuel parallelimport ikke blev forhindret. Ud fra de foreliggende oplysninger fandt styrelsen ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at aftalen mellem DASU og Racing Motor var i strid med konkurrencelovens § 6, stk. 1.

Mødedato

Bilforhandleres salg af biler til udlændinge

Resumé

Styrelsen havde modtaget en henvendelse om, at en dansk bilforhandler tilsyneladende solgte biler til udlændinge til højere priser end, når bilerne skulle sælges til danske forbrugere. Styrelsen fandt det relevant at påpege at der i Danmark var aftalefrihed hvorfor en bilforhandler selv bestemte hvem han vil sælge til og til hvilken pris. Som udgangspunkt var det derfor ikke ulovligt for en enkelt bilforhandler at nægte at sælge en bil til f.eks. en svensk forbruger. I den konkrete sag var der ikke noget, der indikeret at konkurrenceloven blev overtrådt.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
intet problem
Mødedato

Sækko A/S har ikke overtrådt forbudet mod misbrug af dominerende stilling

Resumé

Styrelsen afgjorde i sagen en klage over, at Sækko A/S havde nægtet at levere inkontinensprodukter. Styrelsen fandt ikke, at Sækko A/S i den foreliggende sag havde gjort sig skyldig i misbrug af dominerende markedsstilling, på trods af, at det var styrelsens vurdering, at de besad sådan en stilling. Styrelsen fandt, at klager ikke havde en væsentlig erhvervsmæssig interesse i at få levering af de omhandlede inkontinensprodukter. Styrelsen har bl.a. lagt til grund, at klagers omsætning med Sækko A/S forud for leveringsnægtelsen kun udgjorde et meget lille beløb, ligesom det er lykkedes for klager at kunne opnå forhandling af substituerbare produkter fra en alternativ producent. Hertil kommer, at styrelsen har fundet, at Sækko A/S har givet en tilstrækkelig objektiv, saglig og rimelig begrundelse for leveringsnægtelsen. Klager videresælger inkontinensprodukter, men Sækko handler næsten udelukkende direkte med offentlige institutioner og private personer, der under servicelovens § 97 får bevilliget og betalt inkontinensprodukter af kommunen. Selskabet har opbygget en betydelig know-how omkring udredning og tildeling af det rigtige produkt til den enkelte klient, herunder har selskabet ansat inkontinenssygeplejersker samt oplært adskillige interne medarbejdere, der har særlig viden om inkontinens.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11
Udfald
intet problem
Mødedato

Ford Motor Company A/S rabatsystem

Resumé

I sagen skulle KFST bedømme et forslag til et midlertidigt rabatsystem for de autoriserede forhandleres køb af reservedele hos Ford. Det midlertidige rabatsystem skulle ses i lyset af, at KFST havde fordømt Fords hidtidige, og Ford derfor arbejdede på et nyt. I det midlertidige rabatsystem vil forhandlerne blive afregnet med en rabatsats, der svarer til den gennemsnitlige rabatsats for de to første kvartaler. Herved bliver rabatsatsen uafhængig af forhandlerens faktiske indkøb hos Ford. Styrelsen tog det midlertidige system til efterretning og lukkede sagen, idet det dog blev bemærket, at der kunne være et element af diskrimination i det.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11
Udfald
intet problem
Mødedato

TDC's maksimalpriser for 2003 og 2004 I

Resumé

Telestyrelsen anmodede ved skrivelse af 10. september 2002 Konkurrencestyrelsen om en udtalelse om Tele Danmarks forslag til endelige maksimalpriser for forsyningspligtområdet for 2003 og foreløbige maksimalpriser for 2004. Hertil fandt Konkurrencerådet ikke, at TDCs forslag til endelige maksimalpriser på forsyningspligtområdet for år 2003 og foreløbige maksimalpriser for år 2004 var konkurrenceforvridende eller på anden måde i strid med konkurrenceloven. TDCs prisforslag udgjorde derfor ikke et misbrug af dominerende stilling i strid med konkurrencelovens § 11, stk. 1.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11
Udfald
intet problem
Mødedato

Samarbejdsaftale mellem Nykredit A/S og Jyske Bank A/S angående formidling af realkreditlån til privatkunder

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte Nykredit A/S, at samarbejdsaftalen med Jyske Bank A/S - inklusive den tilhørende aftale om Jyske Banks garanti for lånene - ikke faldt ind under forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens § 6, stk. 1. Der var derfor ikke grundlag for at udstede påbud i medfør af lovens § 6, stk. 4.

Mødedato

Klage over campingsimportørers forhandlerantagelsesbetingelser

Resumé

Caravan Welt Danmark A/S, der importerede campingvogne af mærkerne Knaus, Eifelland og Vimara, klagede i sagen over, at selskabet ikke kunne opnå samhandel med forhandlere, der solgte campingvogne fra Campex Aps og Adria Caravans Aps. Både Campex og Adria benægtede at selskaberne skulle have indgået en aftale om at begrænse Caravan Welt’s adgang til det danske marked. Adria besad en markedsandel på ca. 25 pct. af det danske marked. Adria var således som udgangspunkt omfattet af bekendtgørelse nr. 353 af 15. maj 2000 om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis. Campex havde ikke skriftlige forhandlerantagelsesbetingelser, men selskabet oplyste, at det ikke praktiserede regler om, at deres kunder ikke måtte forhandle Caravan Welt’s mærker sammen med Campex’s mærker. Der forelå ikke i øvrigt i sagen indikationer af noget sådant skulle være tilfældet.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
intet problem