Sorter

Mødedato

Aftale om redningsforsikring i udlandet

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte Forsikring & Pension fritagelse efter KL 8, stk. 1, af en anmeldt aftale om redningsforsikring i udlandet. Der blev i fritagelsen lagt vægt på, at aftalen ikke var ekslusiv, at udtræden af aftalen kunne ske med rimeligt varsel og at aftalen styrkede efektiviteten på markedet. Desuden var der stadig fri konkurrence mellem de deltagende selskaber.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
fritagelse jf. § 8
Mødedato

Klage over Roskilde Kommunes opkrævning af særbidrag

Resumé

Stryhns Leverpostej A/S har fremsendt en klage over Roskilde Kommunes opkrævning af særbidrag på særligt forurenet spildevand. Det anføres, at opkrævningen medfører en forskelsbehandling, idet ikke alle kommuner opkræver særbidrag. Som sagen ligger oplyst er den uensartede behandling af virksomheder i forskellige kommuner en direkte følge af forskelle i spildevandets sammensætning og det offentlige spildevandsanlæg. Kommunen handler inden for rammerne af den gældende of-fentlige regulering og kommunens beslutning om at pålægge særbidraget er nødvendigt for at kom-munen kan opnå fuldomkostningsdækning i overensstemmelse med lov om betalingsregler for spil-devandsanlæg mv. På denne baggrund finder Konkurrencestyrelsen ikke anledning til at foretage videre i sagen.

Myndighed
Rådet
Regel
off. reg.
Udfald
KL gælder ikke
Mødedato

Autotaks kalkulationssystem

Resumé

I pågældende sag har Konkurrencestyrelsen foretaget en vurdering af Autolaks. Autotaks var et edb-kalkulationssystem, der blev brugt af forsikringsselskabers taksatorer og autoværksteder til hjælp til kalkulation af priser på reparation og lakering af forsikringsdækkede autoskader. Autotaks’ data og opbygning stammede fra det schweiziske Audatex system, hvortil F&P (forsikringselskabernes og pensionskassernes erhvervsorganisation) havde fået licens. Slutteligt meddeltes det F&P, at deres formidling af Autotaks kalkulationssystemet, herunder AT-lak, ikke var omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
ikke indgreb
Mødedato

FAI euro LAK kalkulationssystem

Resumé

Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) anmeldte den 22. april 1998 kalkulationssystemet FAI euro LAK til Konkurrencestyrelsen med henblik på en fritagelse. Kalkulationssystemet fik ved rådsafgørelse af 16. december 1998 en fritagelse i medfør af konkurrencelovens § 8, stk. 1. Fritagelsen blev givet for perioden indtil 1. maj 2001. Styrelsen meddelte i sagen at det anmeldte kalkulationssystem, FAI euro LAK fik givet en erklæring om ikke indgreb i medfør af konkurrencelovens § 9.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
ikke indgreb
Mødedato

Håndhævelse af bindende priser

Resumé

Styrelsen har indskærpet over for en leverandør af skibselektronik, at det er i strid medkonkurrence-lovens § 6, stk. 1, at firmaet har forsøgt at påvirke prisfastsættelsen i det efterfølgende omsætning-sled. Det skete på baggrund af en klage fra en forhandler over, at leverandøren havde forsøgt at få denne til at ophøre med at tilbyde leverandørens varer på forhandlerens hjemmeside til "dumping-priser". Flere af leverandørens kunder havde henvendt sig til leverandøren herom. Leverandøren havde truet med at nedsætte forhandlerens rabat, hvis forhandleren ikke hurtigst muligt bragte "dumpningen" til ophør.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
Problem
Mødedato

Ikke-indgrebserklæring overfor konkurrenceklausul

Resumé

Lind & Cadovius anmeldte som repræsentant for A/S Em. Z. Svitzer 12. december 2000 en over-dragelsesaftale vedrørende A/S Em. Z. Svitzers overtagelse af 2 bugserbåde med tilhørende kunde-kreds fra Stevns Charter & Towage A/S. Ved anmeldelsen anmodes om ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens § 9, subsidiært fritagelse efter konkurrencelovens § 8, stk. 1. Den anmeldte aftale indeholder blandt andet en konkurrenceklausul, som i perioden 1. december 2000 til 1. de-cember 2002 opstiller begrænsninger for sælgers erhvervsmuligheder i Danmark og Sverige. Kon-kurrencestyrelsen finder ikke, at aftalen er omfattet af nogen gruppefritagelser. Konkurrencestyrel-sen finder, at der med nogen rimelighed kan argumenteres for, at aktionsradius for en danskhavne-bugseringsbåd også kan omfatte Sydsverige, men at en udstrækning af konkurrenceklausulen til at omfatte hele Sverige er for vidtgående, blandt andet fordi Stevns Charter & Towage A/S ikke tidli-gere har virket eller kunne anses som konkurrent til andre virksomheder i hele Sverige. Efter Kon-kurrenceankenævnets praksis er konkurrenceklausuler dog kun omfattet af forbuddet i konkurrence-lovens § 6, stk. 1, hvis klausulen har en mærkbar påvirkning på markedet. Afgørende er det i den forbindelse, at Stevns Charter & Towage A/S ikke er så store, at klausulen medfører en fastlåsning eller udelukkelse af en vigtig konkurrent. Konkurrencestyrelsen finder derfor ikke, at klausulen har eller har haft en mærkbar påvirkning på markedet, hvorfor den ikke er omfattet af forbuddet i kon-kurrencelovens § 6, stk. 1. Konkurrencestyrelsen finder ikke, at aftalen i øvrigt indeholder bestem-melser, som er omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1. Konkurrencestyrelsen har derfor meddelt ikke-indgrebserklæring, jf. konkurrencelovens § 9, for så vidt angår hele den anmeldte aftale.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
ikke indgreb
Mødedato

Kongskilde Industries A/S og Cormall Agro Holding A/S

Resumé

Kongskilde Industries A/S anmeldte den 30. juni 1998 en overenskomst indgået mellem Cormall Agro Holding A/S (sælger) og Kongskilde Industries A/S (køber) om salg af en række udenlandske virksomheder og anmodede i den forbindelse om en erklæring om ikke-indgreb, jf. konkurrencelovens § 9. Overdragelsesaftalen indeholdte en konkurrenceklausul på 10 år. Konkurrencestyrelsen vurderede efterfølgende, at konkurrenceklausulen ikke havde sådanne mærkbare virkninger på det danske marked, at den udgjorde en konkurrencebegrænsning omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1. Kongskilde Industries A/S blev derfor blevet meddelt en erklæring om ikke-indgreb, jf. konkurrencelovens § 9.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
ikke indgreb
Mødedato

Udsendelse af spørgeskema til leverandører ikke i strid med konkurrenceloven

Resumé

Styrelsen havde i sagen meddelt Byggevareleverandørforeningen, at den ikke havde fundet Brødrene Bendtzen/Aalborg Tømmerhandels udsendelse af et spørgeskema til potentielle leverandører i strid med konkurrencelovens forbudsbestemmelser. Styrelsen lagde ved afgørelsen til grund, at således køber som sælger befandt sig i en situation, hvor de overvejede samhandel og betingelserne herfor for det kommende år (2002). Der var ikke nogle spørgsmål, som styrelsen bedømte som værende et forsøg på eller opfordring til konkurrencelovstridig adfærd. Endelig stod det leverandøren frit for, om denne ønskede at svare på spørgsmålene.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
sag lukket
Mødedato

Vurdering af fremgangsmåden ved tilbudsgivning på malerentreprise

Resumé

Ved brev af 1. november 2000 anmodede Byggedirektoratet om en vurdering af tilbudsgivernes fremgangsmåde i forbindelse med tilbudsgivningen på en konkret malerentreprise. Konkurrencestyrelsen har efterfølgende konstateret, at samtlige 7 tilbudsgivere har baseret deres individuelle tilbud på en opmåling/beregning fra det samme opmåler- og beregner-kontor. Styrelsen vurderede således, at selv om anvendelsen af samme beregnerkontor havde medført, at de 7 tilbud besad visse fællestræk, kunne det ikke fastslås, at der var sket en ulovlig priskoordinering. Dette var grundet, at priserne i de 7 endelige tilbud afveg fra den pris, der fremgik af tilbudsudregningen. Det måtte således vurderes, at den ens tilbudsudregning fra beregnerkontoret ikke havde haft til følge at konkurrencen begrænses.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
sag lukket
Mødedato

Anmeldelse af aftale for fællesområdet

Resumé

I sagen var der indgået en Antenne, satellit- og kabel-TV Branchens fællesorganisation og Forenede Danske Fællesantenneanlæg. Som et led i dereguleringen af fællesantenneområdet ophævedes med udgangen af 1998 de af Telestyrelsenudarbejdede og administrerede tekniske regler for fællesantenneanlæg samt et tilhørende centraltkomponentregister. Disse bestemmelser indeholdt bl.a. et register over godkendte komponenter til anvendelse ved etablering og drift af fællesantenneanlæg. Reglerne skulle sikre et højt kvalitetsniveau og opretholdelse af en beskyelse af bruger- og ejerinteresser. I forbindelse med ophævelsen udsendteTelestyrelsen en vejledning "Fællesantennanlæg, vejledende tekniske retningslinier". Det centrale element i den anmeldte aale er videreførelse i brancheregi af et fælles komponentregister, ldokumentaon for komponenternes tekniske egenskaber. Styrelsen havde ikke indvendinger overfor dette og meddelt en ikke-indgreb-serklæring i medfør af konkurrencelovens § 9.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
ikke indgreb