Sorter

Mødedato

Håndhævelse af bindende priser

Resumé

Konurrencestyrelsen meddelte på baggrund af en klage fra en forhandler, at en leverandør straks skulle ophøre med, at forsøge at påvirke prisen på et lavere omsætningsled, ved at true med at fjerne rabatordninger.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
Problem
Mødedato

Kongskilde Industries A/S og Cormall Agro Holding A/S

Resumé

Kongskilde Industries A/S anmeldte den 30. juni 1998 en overenskomst indgået mellem Cormall Agro Holding A/S (sælger) og Kongskilde Industries A/S (køber) om salg af en række udenlandske virksomheder og anmodede i den forbindelse om en erklæring om ikke-indgreb, jf. konkurrencelovens § 9. Overdragelsesaftalen indeholdte en konkurrenceklausul på 10 år. Konkurrencestyrelsen vurderede efterfølgende, at konkurrenceklausulen ikke havde sådanne mærkbare virkninger på det danske marked, at den udgjorde en konkurrencebegrænsning omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1. Kongskilde Industries A/S blev derfor blevet meddelt en erklæring om ikke-indgreb, jf. konkurrencelovens § 9.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
ikke indgreb
Mødedato

Rukos markedsadfærd

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt, på baggrund af klage fra en forhandler, at Ruko A/S havde misbrugt sin dominerende stilling på markedet for låse, låsecylinderer og låsesystemer, jf. KL § 11, stk. 1.. Misbruget bestod i, at Rukos rabatsystem indebar rabatdiskrimination ved at anvende et prograssivt rabatordning baseret på forhandlernes samlede indkøb i forskellige produktgrupper. Ruko forhindrede endvidere industrikunders videresalg af Rukos produkter ved mærke produkter solgt direkte til kunderne, og opkøbe disse, hvor det opdages at de er i cirkulation. Til sidst fandt styrelsen, at Rukos tilbud om vederlagsfrit at udskifte konkurrenters låse til Rokus også udgjorde et misbrug af dominerende stilling. Konkurrencerådet udstedte påbud til Ruko om at ophøre med den beskrevne adfærd.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11
Udfald
Påbud
Mødedato

Udsendelse af spørgeskema til leverandører ikke i strid med konkurrenceloven

Resumé

Styrelsen havde i sagen meddelt Byggevareleverandørforeningen, at den ikke havde fundet Brødrene Bendtzen/Aalborg Tømmerhandels udsendelse af et spørgeskema til potentielle leverandører i strid med konkurrencelovens forbudsbestemmelser. Styrelsen lagde ved afgørelsen til grund, at således køber som sælger befandt sig i en situation, hvor de overvejede samhandel og betingelserne herfor for det kommende år (2002). Der var ikke nogle spørgsmål, som styrelsen bedømte som værende et forsøg på eller opfordring til konkurrencelovstridig adfærd. Endelig stod det leverandøren frit for, om denne ønskede at svare på spørgsmålene.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
sag lukket
Mødedato

Vurdering af fremgangsmåden ved tilbudsgivning på malerentreprise

Resumé

Ved brev af 1. november 2000 anmodede Byggedirektoratet om en vurdering af tilbudsgivernes fremgangsmåde i forbindelse med tilbudsgivningen på en konkret malerentreprise. Konkurrencestyrelsen har efterfølgende konstateret, at samtlige 7 tilbudsgivere har baseret deres individuelle tilbud på en opmåling/beregning fra det samme opmåler- og beregner-kontor. Styrelsen vurderede således, at selv om anvendelsen af samme beregnerkontor havde medført, at de 7 tilbud besad visse fællestræk, kunne det ikke fastslås, at der var sket en ulovlig priskoordinering. Dette var grundet, at priserne i de 7 endelige tilbud afveg fra den pris, der fremgik af tilbudsudregningen. Det måtte således vurderes, at den ens tilbudsudregning fra beregnerkontoret ikke havde haft til følge at konkurrencen begrænses.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
sag lukket
Mødedato

Aftale om redningsforsikring i udlandet

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte Forsikring & Pension fritagelse efter KL 8, stk. 1, af en anmeldt aftale om redningsforsikring i udlandet. Der blev i fritagelsen lagt vægt på, at aftalen ikke var ekslusiv, at udtræden af aftalen kunne ske med rimeligt varsel og at aftalen styrkede efektiviteten på markedet. Desuden var der stadig fri konkurrence mellem de deltagende selskaber.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
fritagelse jf. § 8
Mødedato

BYG Data A/S' Malerkalkulationsprogram

Resumé

Konkurrencestyrelsen opfordrede BYG Data A/S til at fjerne de vejledende satser der var indeholdt i deres kalkulationsprogram som hjælpeeksempler, idet brugen af disse satser kunne have en direkte eller direkte virkning på priskonkurrence. Programmet blev solgt til malere og kunne derfor medføre en uniformering af disse priser.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
Problem
Mødedato

Anmeldelse af aftale for fællesområdet

Resumé

I sagen var der indgået en Antenne, satellit- og kabel-TV Branchens fællesorganisation og Forenede Danske Fællesantenneanlæg. Som et led i dereguleringen af fællesantenneområdet ophævedes med udgangen af 1998 de af Telestyrelsenudarbejdede og administrerede tekniske regler for fællesantenneanlæg samt et tilhørende centraltkomponentregister. Disse bestemmelser indeholdt bl.a. et register over godkendte komponenter til anvendelse ved etablering og drift af fællesantenneanlæg. Reglerne skulle sikre et højt kvalitetsniveau og opretholdelse af en beskyelse af bruger- og ejerinteresser. I forbindelse med ophævelsen udsendteTelestyrelsen en vejledning "Fællesantennanlæg, vejledende tekniske retningslinier". Det centrale element i den anmeldte aale er videreførelse i brancheregi af et fælles komponentregister, ldokumentaon for komponenternes tekniske egenskaber. Styrelsen havde ikke indvendinger overfor dette og meddelt en ikke-indgreb-serklæring i medfør af konkurrencelovens § 9.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
ikke indgreb