Sorter

Mødedato

Ny viden om SMV’ers rammevilkår ved udbud

Resumé

Som et led i debatten om konsortiedannelse i konkurrencen om offentlige opgaver, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdet analysen ”Konsortier og udbud – kortlægning af ordregiveres valg af egnetheds- og udvælgelseskriterier”. Analysen giver viden om, i hvilken grad offentlige ordregivere lægger vægt på virksomhedernes omsætning og størrelse, når de sender opgaver i udbud. På den måde udgør analysen et faktuelt grundlag i debaĥen om de udfordringer, virksomheder oplever i forbindelse med konsortiedannelser ved offentlige udbud. Analysen, viser blandt andet, at i: a) 66 pct. af de begrænsede udbud sĕller ordregiver krav om referencer som egnethedskriterium, b) 28 pct. af de begrænsede udbud sĕller ordregiver krav om omsætning som egnethedskriterium, c) 77 pct. af de begrænsede udbud lægger ordregiver vægt på referencer som udvælgelseskriterium , samt d) 19 pct. af ordregiverne lægger vægt på omsætning som et kriterium i forbindelse med udvælgelsen af de virksomheder, der skal byde på opgaven. Endelig anvendes e) omsætning som udvælgelseskriterium i samme omfang, når der er tale om udbud af rammeaftaler som i andre udbud.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Udbud
Udfald
Vejledning
Mødedato

Offentlige aktiviteter på kommercielle markeder

Resumé

Den daværende Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen ønskede en analyse af offentlige myndigheders aktiviteter på kommercielle markeder, herunder en vurdering af eventuelle konkurrenceforvridninger. Analysen forelå klar i maj 2016 og påpeget på udvalgte områder en række problemer, herunder konkurrencemæssige fordele knyttet til det offentlige ejerskab. Det kan fx være i form af lempeligere skatteregler eller favorable finansieringsmuligheder. Desuden kan krydssubsidiering fra en offentlig opgave til en kommerciel ydelse betyde, at prisen ikke dækker omkostningerne ved at producere ydelsen. Forhold, der skaber en konkurrenceforvridning, og ekskludering af potentielt mere effektive private aktører, med et tilknyttet samfundsøkonomisk tab. En række offentlige aktiviteter kan siges at være i konkurrence med eksisterende eller potentielle private udbydere. I analysen fokuseres primært på 1) Indtægtsdækket virksomhed (IDV), som kan udføres af statslige institutioner med hjemmel i finansloven og af statsfinansierede, selvejende institutioner med hjemmel i anden lov, og 2) Kommunal erhvervsvirksomhed med hjemmel i skreven lov eller de såkaldte kommunalfuldmagtsregler. Det er vanskeligt at opgøre det samlede omfang af disse aktiviteter, men rapporten opgør de statslige aktørers indtægtsdækket virksomhed til omkring 2,4 mia. kr. årligt. Disse aktiviteter finder overvejende sted på kommercielle markeder og primært inden for områderne videnservice og uddannelse. Der findes ikke tilsvarende kommunal opgørelser, og reelt synes kommunerne ikke at have noget overblik. Analysen fokuserer på tre områder: 1) Prissætningen af IDV og kommunal erhvervsvirksomhed, 2) Håndhævelsen af reglerne om IDV og kommunal erhvervsvirksomhed og 3) Adgangen til at udføre IDV og kommunal erhvervsvirksomhed. I forhold til prissætning påpeges det at de danske regler ikke på alle områder lever op til OECD’s anbefalinger. Fx korrigeres der ikke konsekvent for de fordele, som kan være et resultat af offentligt ejerskab. Fx er danske myndigheder o.l. ikke forpligtet til at indregne en kommerciel fortjeneste i prisen på deres kommercielle ydelser. Analysen finder samtidig, at der er store forskelle på, hvor stor fortjeneste de statslige aktører i praksis indregner, når de fastlægger deres priser. Konkurrencerådet anbefaler, at de danske regler, der skal sikre mod konkurrenceforvridning, præciseres, og særligt at der udarbejdes bindende regler, som implementerer OECD’s anbefalinger på området, og som sikrer, at priserne i højere grad fastsættes efter såkaldt konkurrenceneutrale principper. Derudover anbefales et mere klart håndhævelsessystemn, idet det i dag forudsætter et (kompliceret) samarbejde mellem forskellige myndigheder, herunder Statsforvaltningen, ressortministerier og KFST. Klagesystemet opfattes som uigennemskueligt og ineffektivt, hvilket i sig selv medfører at virksomheder undlader at klaeg. Desuden anbefales at konkurrencemyndighedens markedsvurdering, herunder vurdering af prissætningen, er bindende for den relevante myndighed, når det er relevant for at tage stilling til aktivitetens legalitet. Konkurrencerådet anbefaler også at der nedsættes et udvalg, som opstiller klarere kriterier for, hvilke aktiviteter statslige aktører skal have adgang til at udføre som indtægtsdækket virksomhed.

Mødedato

Vertical restraints: roundtable discussion and business survey

Resumé

The Competition and Markets Authority (CMA) commissioned Accent and Oxera to undertake a qualitative survey to explore businesses’ incentives to use vertical restraints and the impact of the internet on these incentives. Prior to the business survey the CMA organised a roundtable discussion with legal advisers, economic consultants and representatives of business organisations to discuss the same research questions.

Mødedato

Samlet indsats skal bidrage til bedre udbud

Resumé

I forbindelse med ikrafttrædelsen af ny udbudslov gik KFST sammen med en række organisationer mhp. at udarbejde vejledning om bedre og billigere offentlige indkøb. En vejledningsindsats målrettet offentlige indkøbere og private virksomheder. Dette omfattede bl.a. oprettelsen af en hjemmeside www.bedreudbud.dk, hvor offentlige ordregivere og virksomheder kan stille spørgsmål til KFST eksperter og finde eksempler og film om brug af loven. Endvidere vil der løbende blive lagt vejledninger ud om de konkrete muligheder i loven. Derudover var det intentionen at udgive udbudsloven i en forkortet og mere letlæselig version samtidig med at eksperter fra KFST ville rejse rundt i landet og holde møder med offentlige myndigheder og lokale virksomheder for at svare på spørgsmål om udbudsloven. Endelig blev der oprettet et nyhedsbrev, som der kunne tegnes abbonement på via hjemmesiden.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Udbud
Udfald
Vejledning
Mødedato

Vordingborg Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen

Resumé

Ved Konkurrencestyrelsen undersøgelse af priserne for frivalgspriserne i ældreplejen i Vordingborg Kommune for årene 2007 og 2008 fandt styrelsen, at beregningsreglerne for 2007 ikke var overholdt. Da der ikke havde været private leverandører for året 2007, valgte styrelsen at se bort fra året 2007. Vedrørende priserne for 2008, oplyste kommunen overfor styrelsen, at det var en fejl, at der var blevet frastrukket elevomkostninger i omkostningafgørelsen og dette ville blive rettet ved den endelige opgørelse af regnskabet for 2008. Styrelsen havde desuden bemærket, at prisen praktisk hjælp og personlig pleje var den samme, hvilket ikke var normalt. Kommunen oplyste, at dette var en konsekvens af, at kommunen havde truffet besluning om, at hjemmehjælpspersonalet skulle deltage på møder og kurser. Styrelsen fandt ikke anledning til at undersøge forholdet yderligere. Styrelsen skønnede herefter, at der ikke var grundlag til at skønne eller fastslå, at Vordingborg Kommune havde prissat for lavt i henhold til servicelovens frivalgsregler.

Myndighed
Rådet
Regel
off. reg.
Udfald
intet problem
Mødedato

Nordfyns Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt, at Nordfyns Kommunes beregning af prisen for praktisk og personlig hjælp ikke var fastsat i overensstemmelse med servicelovens fritvalgsordning på ældreområdet. Koomunen svaret 12/12-2008 hvorefter Konkurrencestyrelsen konkluderet at der ikke var grundlag for at foretage sig yderligere efter konkurrencelovens § 11b i anledning af Nordfyns Kommunes prisfastsættelse af fritvalgsydelser efter serviceloven.

Mødedato

Lemvig Kommunes beregning af priser for praktisk hjælp og personlig pleje

Resumé

Ved undersøgelsen af afregningsprisen for praktisk hjælp og personlig pleje i Lemvig Kommune fandt styrelsen, at kommune ikke havde beregnet prisen i overensstemmelse med vejledningen herfor, idet beregningerne kun havde taget udgangspunkt i 2 ud af 3 hjemmehjælpsgrupper i distriktet. Dog fandt styrelsen, at der ikke var belæg for at skønne eller fastslå, at prisen ville være lavere såfremt beregningsreglerne i vejledningen blev overholdt, hvorfor styrelsen ikke kunne skride ind. Konkurrencestyrelsen valgte i stedet, at anmode Statsforvaltningen Midtjylland om at avende sine beføjelse overfor Lemvig Kommune og sikre, at kommunens beregningsgrundlag var i overensstemmelse med servicelovens vejledning, at kommunes priser for praktisk og personlig hjælp blev beregnet på grundlag af den kommunale leverandørvirksomheds samlede omkostninger for levering af hver ydelseskategori i hele kommunen og at kommune efterbetaler de private leverandører, hvis prisen for kommunens levering af fritvalgsydelser på ældreområdet som følge af manglende overholdelse af Velfærdsministeriets beregningsregler har været for lav.

Myndighed
Rådet
Regel
off. reg.
Udfald
afvist
Mødedato

Prisen for praktisk hjælp i Roskilde og Odsherred Kommune

Resumé

Foranledet af en henvendelse tog Konkurrencestyrelsen stilling til, om der skulle være overenstemmelse mellem de reelle omkostning ved praktisk hjælp i Roskilde og Odsherred Kommune og den betaling kommunerne foretog. Styrelsen fandt på det opgivede grundlag ikke at der var overenstemmelse, hvorefter sagen blev lukket.

Myndighed
Rådet
Regel
off. reg.
Udfald
intet problem
Mødedato

Vordingborg Kommunes frit valgs priser for madservice

Resumé

Konkurrencestyrelsen afviste en klage fra en privat leverandør over Vordingborg Kommunes afregningspriser for madservice som fritvalgsydelse i 2005 og 2006. Styrelsen vuderede på baggrund af Vordingborg Kommunes redegørelse og dokumentation for den kommunale beregning af priserne for madservice med og uden udbringning til eget hjem, at der ikke var tegn på, at direkte eller indirekte omkostninger var udeladt eller underprissat i kommunens mad-regnskab og udbringningsregnskab.

Myndighed
Rådet
Regel
off. reg.
Udfald
intet problem