Mødedato: 25-10-2022

Nye Visioner v/Søren Dybdal

Resumé

Overtrædelsen består i, at Nye Visioner v/Søren Dybdal har indgået i horisontale aftaler om priser og opdeling af kunder i regi af NYE Visioner i perioden perioden fra juni 2013 til april 2021. Det er styrelsens vurdering, at den omhandlede adfærd er egnet til at påvirke samhandelen mellem medlemsstater mærkbart. Det skyldes, at der er tale om horisontale aftaler, som i) dækker hele en medlemsstats område (Danmark), ii) omfatter ydelser (træningsforløb/kurser), der kan handles og rent faktisk bliver handlet over grænserne, og iii) vedrører priser og opdeling af kunder, hvilket falder under definitionen af et kartel, jf. konkurrencelovens § 5 b, nr. 6. Sagen er derfor behandlet efter både konkurrenceloven og EUF-traktaten. Konkurrencerådet tilkendegav, at sagen jf. konkurrencelovens § 23 j kunne afgøres uden yderligere forfølgning, modedtagelse af bøde på 90.000 kr. Der er ved fastsættelsen af bødens størrelse lagt vægt på overtrædelsens grovhed og varighed samt på den juridiske persons koncernomsætning og den maksimale størrelse af en bøde, jf. konkurrencelovens § 23 b, stk. 1 og 4. Overtrædelsens grovhed skal kategoriseres som alvorlig eller meget alvorlig. Idet den nærmere kategorisering ikke har betydning for bødens størrelse i den konkrete sag, er der ikke taget endeligt stilling hertil. Som skærpende omstændighed ved fastsættelse af bødens størrelse er der i medfør af konkurrencelovens § 23 b, stk. 2, nr. 2, lagt vægt på, at Nye Visioner v/Søren Dybdal har spillet en ledende rolle ved at stifte og drive samarbejdet i NYE Visioner. Derudover er der lagt vægt på, at Nye Visioner v/ Søren Dybdal har tilskyndet til overtrædelsen ved årligt at udsende reviderede priser på NYE Visioners ydelser, med mulighed for input fra partnervirksomhederne. Endelig er der lagt vægt på, at Nye Visioner v/Søren Dybdal har erkendt overtrædelsen og medvirket til sagens opklaring, jf. konkurrencelovens § 23 b, stk. 3, nr. 4.