Post Danmarks direct mail-rabatsystem (direct mail I)

Direct mail I var foranlediget af en klage fra CityMail, Post Danmarks eneste reelle konkurrent indenfor direct mail. Direct mail er en distributionsform for identiske breve, der afsendes i større mængder fra samme afsender med – i Post Danmarks tilfælde – samme...

Forbruger-Kontakts vs. Post Danmarks (dom om erstatning)

På baggrund af konkurrencerådets afgørelse af 29. september 2004 om Post Danmarks diskriminerende prisdumpninger, rejste ofret herfor (Forbruger Kontakt) krav om erstatning. Landsretten tilkendte sagsøger en skønsmæssig erstatning på DKK 75 millioner med udgangspunkt...

Post Danmarks priser og vilkår for magasinpost (magasinpost I)

I Magasinpostsagen I fandt konkurrencerådet, at Post Danmarks kumulerede rabatter for magasinpost udgjorde et misbrug efter konkurrencelovens § 11 og artikel 102. Pris- og rabatsystemet havde en referenceperiode på ét år og medførte et spænd på op til 24 pct. mellem...