Sorter

Mødedato

Triton Groups erhvervelse af enekontrol over Clinigen Group Plc

Resumé

Transaktionen omfatter at Triley Bidco Limited's ("Triley Ltd") erhverver af enekontrol over Clinigen Group Plc ("Clinigen"). Triley Ltd er et til formålet nyligt stiftet selskab, der indirekte kontrolleres af fonde, der styres eller rådgives af Triton Fund V L.P (”Triton Fund V”). Triton Fund V udgør en del af Triton-gruppen. Triton-gruppen har offentliggjort et overtagelsestilbud om at erhverve 100 pct. af aktiekapitalen i Clinigen. Triton-gruppen vil dermed erhverve enekontrol over Clinigen. Clinigen er en lægemiddelvirksomhed med to forretningsområder, som er henholdsvis lægemiddeltjenester og -produkter. Clinigen er aktiv indenfor bl.a. kontraktudvikling og sælger endvidere sine egne og tredjeparters lægemidler til brug for enten medicinsk anvendelse eller til brug for kliniske tests. Selskabets aktiviteter inkluderer at levere godkendte lægemidler, som endnu ikke er tilgængelige i et specifikt land, og selskabet har en portefølje af egne lægemidler inden for en række forskellige områder. I Danmark solgte Clinigen i 2020 fra porteføljen af egne lægemidler produkter beregnet til behandling af jetlag og kræftmedicin. Triton-gruppen er et privatejet investeringsselskab, der styrer en række uafhængige investeringsfonde og selskaber. Blandt Triton-gruppens porteføljeselskaber har porteføljeselskabet, Pharmanovia, samme type aktiviteter som Clinigens aktiviteter. Pharmanovia er et britisk baseret lægemiddelselskab, som er specialiseret inden for de sene aktiviteter for så vidt angår udvikling, co-udvikling og licensering og opkøb af receptpligtige mærker af lægemidler. Pharmanovia sælger lægemidler inden for en lang række områder. I Danmark solgte Pharmanovia i 2020 lægemidler inden for følgende områder: intestinale antiinfammatoriske midler, non-steroide antiinflammatoriske gigtmidler, modgift, antimetabolitter, midler til påvirkning af knoglestruktur og mineralisering, antipropulsiver og midler mod forstoppelse. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Axcel VI’s erhvervelse af enekontrol med Picca Automation A/S

Resumé

Transaktionen indebærer, at fonden Axcel VI, igennem AX VI INV6 Holding ApS, erhverver enekontrol over Picca Automation A/S. Picca Automation A/S er aktiv med salg af automations- og kontrolsystemer, blandt andet med rådgivning, design, installation, programmering og integrering af automations- og kontrolsystemer. Picca Automation A/S er især specialiseret inden for softwaresystemerne PLC (Programmable Logic Controller), HMI (Human Machine Interface), og SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), samt leverer MES (Manufacturing Executive System). Picca Automation A/S sælger blandt andet til kunder inden for føde- og drikkevareindustrierne, herunder slagterier. AX VI INV6 Holding ApS er indirekte kontrolleret af fonden Axcel VI, der forvaltes af Axcel Management A/S (Axcel). Axcel foretager primært investeringer i mellemstore nordiske virksomheder inden for en række forskellige brancher. Axcel har på nuværende tidspunkt 18 porteføljeselskaber, herunder Frontmatec Group ApS med tilhørende datterselskaber. Datterselskabet, Frontmatec Skive A/S, er aktiv med salg af automations- og kontrolsystemer blandt andet med levering af softwaredelen til automations- og kontrolsystemer. Frontmatec Skive A/S er specialiseret inden for softwaresystemerne PLC, HMI, SCADA og MES. Datterselskaberne. Frontmatec Kolding A/S, Frontmatec Smørum A/S, Frontmatec Tandslet A/S og Frontmatec Hygiene GmbH er aktive med salg af automatiske produktionsmaskiner til slagteriindustrien samt dertilhørende anlæg. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

3i Infrastructure plc’s erhvervelse af enekontrol over ERRV Luxembourg Holdings S.À. R.L

Resumé

Transaktionen omfatter, at 3i Infrastructure plc's erhverr enekontrol over ERRV Luxembourg Holdings S.À. R.L.3i Infrastructure plc. 3i Infrastructure plc er et britisk børsnoteret selskab, som administreres af dets investeringsforvalter, 3i Investments plc. 3i Investments plc er et helejet datterselskab af den britiske børsnoterede koncern, 3i Group plc. 3i Group plc er en internationalt investeringsvirksomhed. 3i Infrastructure plc fokuserer på investeringer i forsynings-, transport- telekommunikation-, og social infrastruktursektorerne. ERRV Luxembourg Holdings S.À. R.L. er holdingselskab for ESVAGT A/S (inklusive dets datterselskaber), der har hovedkvarter i Esbjerg. De to hovedaktiviteter for ESVAGT A/S er: (i) offshore beredskabs- og redningstjenester til søs, herunder levering af standby / beredskabs- og redningsfartøjer, og (ii) overførsel af personale til levering af vedligeholdelsesaktiviteter for havvindmølleparker. Som en del heraf udfører ESVAGT A/S også supplerende aktiviteter, herunder olieudslipsberedskab, tankskibsassistance, udførelse af rigflytninger og forsyningsopgaver samt overførsel af last og mandskab til offshore olie- og gasrigge. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.
7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A og stifteres erhvervelse af fælles kontrol over Razer Inc.

Resumé

CVC erhverver gennem et datterselskab, CVC Holdco, sammen med de to stiftere af Razer fælles kontrol over et til formålet oprettet fælles selskab, TopCo, og dermed over Razer. Efter fusionen vil CVC HoldCo (ultimativt CVC) indirekte eje ca. 32,13 pct. af aktierne i Razer, og stifterne vil hver eje andele i Razer på henholdsvis 38,74 pct. (Mr. Tan) og 29,13 pct. (Mr. Lin). Razers primære aktiviteter er design, fremstilling, distribution og udvikling af IT hardware til gaming, herunder bærbare computere, hovedtelefoner og ydre computer enheder (mus, keyboards, joysticks m.v.). Razer udvikler også IT-systemer, -software og -services. CVC Networks består af CVC inklusive datterselskaber, og CVC Capital Partners Advisory Group Holding Foundation inklusive datterselskaber, hvis aktiviteter består i at rådgive og styre investeringer på vegne af bestemte investeringsfonde (CVC Fondene). CVC Fondene ejer kontrollerende ejerandele i et antal virksomheder inden for forskellige brancher, herunder kemikalieindustrien, forsyning, fremstilling, detailhandel og distribution, primært i Europa, USA, Asien og Stillehavsområdet. Da fusionen ikke gav anledninger til bekymringer blev den godkendt efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Coop Danmark A/S’ og PensionDanmark Ejendomme Holding K/S’ oprettelse af et selvstændigt fungerende joint venture

Resumé

Transaktionen omfatter, at Coop Danmark A/S’ og PensionDanmark Ejendomme Holding K/S’ danner et selvstændigt fungerende joint ventureCoops formål er at drive detail- og grossisthandel hovedsageligt i Danmark, samt at drive ejendoms- og industrivirksomhed og anden virksomhed, der er forenelig hermed og understøtter formålet – herunder boligudlejning og erhvervsudlejning. PensionDanmarks formål er at besidde kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder, som investerer i danske ejendomme – herunder erhvervsejendomme og nyopførsler. PensionDanmark ejer en portefølje af ejendomme placeret rundt omkring i Danmark. Det selvstændigt fungerende joint venture vil udvikle, opføre, eje og drive en ny bydel beliggende på en del af matr.nr. 15ae samt matr.nr. 15ah og 15ag, Herstedvester By, Herstedvester, benævnt Coop Byen. Coop Byen skal etableres som en fokuseret bydel med private lejeboliger, en offentlig daginstitution, parkering og øvrige offentlige formål. Da fusionen ikke gav anledninger til bekymringer blev den godkendt efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

AP Ejendomme A/S erhvervelse af enekontrol over CL Denmark ApS

Resumé

Med transaktionen erhverver AP Ejendomme samtlige kapitalandele i BoStad og opnår dermed enekontrol over BoStad. AP Ejendomme er ejet og kontrolleret af AP Pension livsforsikringsaktieselskab (”AP Pension”), som er ejet og kontrolleret af Foreningen AP Pension f.m.b.a. AP Pension udvikler, driver og udlejer, via AP Ejendomme, boliger og erhvervsbyggeri i hele Danmark, som foreningens egne kunder har fortrinsret til at leje sig ind i. Derudover udbyder AP Pension bl.a. forskellige livsforsikrings- og pensionsprodukter. BoStad udvikler, driver og udlejer boliger og i mindre grad erhvervsbyggeri. BoStads aktiviteter er spredt over hele Danmark, dog med fokus på udlejning af ejendomme til beboelse i vækstbyer uden for København og Aarhus. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Vejledning om kontrolundersøgelser (2022)

Resumé

Formålet med en kontrolundersøgelse er, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indsamler oplysninger, som sætter styrelsen i stand til at undersøge, om en virksomhed har overtrådt konkurrencereglerne. Virksomheder, som kontrolundersøges, kan i vejledningen om kontrolundersøgelser bl.a. finde oplysning om den praktiske gennemførelse af en kontrolundersøgelse, om virksomhedens rettigheder og pligter samt om styrelsens datasikring af elektronisk materiale og efterfølgende søgninger heri. Der findes også oplysninger om muligheden for kontrolundersøgelse i private hjem i vejledningen.

Mødedato

Vejledning om straflempelse (2022)

Resumé

Leniencyprogrammet giver mulighed for at få sanktionen nedsat eller helt at slippe for bøder og/eller fængselsstraf for at have deltaget i et kartel. For virksomheder hedder ordningen bødelempelse, og for fysiske personer kaldes det sanktionslempelse (sanktionslempelse omfatter både fængsels- og bødestraf). Samlet kaldes ordningen for leniency. I vejledningen om leniency kan virksomheder og fysiske personer finde oplysninger om muligheden for at enten helt at slippe for bøder og/eller fængselsstraf eller få sanktionen nedsat, hvis man har deltaget i et kartel. I vejledningen findes bl.a. oplysning om ansøgningsprocessen og de krav, som stilles for at få leniency.

Mødedato

Team Energies erhvervelse af 25,1 pct. af aktierne i og fælleskontrol over GP JOULE Connect

Resumé

Med transaktionen erhverver Team fælleskontrol over det selvstændigt fungerende JV GP JOULE Connect GmbH (”Connect”). Forud for transaktionen er Connect ejet af Utility og Minol Brunata, men med transaktionen opnås der fælleskontrol mellem Team, Utility og Minol Brunata. Connects primære aktiviteter omfatter indkøb og anlæg af lade-infrastruktur til elbiler samt udvikling og drift af i) ladenetværk, ii) digitale løsninger til fx delebilsservices, iii) applikationer og platforme og iv) forsyning af vedvarende energi. Team er et tysk datterselskab til DLG a.m.b.a. Team er bl.a. aktiv inden for salg af naturgas og fyringsolie til kunder i Tyskland, salg af brændstof fra tankstationer i Tyskland og salg af byggematerialer fra byggemarkeder i Tyskland. DLG a.m.b.a. er et dansk andelsselskab, der primært forhandler produkter til danske og udenlandske landmænd. Utility udbyder integrerede løsninger til produktion af energi fra solceller, vindmøller og biomasse. Utility har desuden aktiviteter relateret til produktion af varme, hydrogen og e-mobility. Utility indgår i GP JOULE Group. GP JOULE Group udvikler projekter inden for solenergi, vindenergi og biomasse for bl.a. kommuner og projektudviklere. Minol Brunata tilbyder bl.a. services relateret til fakturering af energiudgifter og rådgivning af ejendomsselskaber om digitale løsninger (herunder e-mobility). Minol Brunata indgår i Minol-Zeller Group, som bl.a. har datterselskaber beskæftiget med udvikling og salg af forbrugsmålere samt relaterede services. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7