Sorter

Mødedato

Hellman & Friedman LLC’s (AutoScout24 GmbH) erhvervelse af fælleskontrol over Auction Group A/S (Autoproff) sammen med ManCo

Resumé

Med transaktionen vil Auction Group og dennes onlineportal, Autoproff, blive underlagt fælles kontrol af Autoscout24 og ManCo, hvoraf sidstnævnte er et holdingselskab etableret til formålet. ManCo vil være ejet i fællesskab af Auction Groups tidligere ejere. ManCo vil være kontrolleret af Jesper Ratza Hansen, der direkte eller indirekte kontrollerer følgende andre selskaber: PayProff A/S, PB Cartrading ApS, Car-Lease Scandinavia ApS, MTPL Consult A/S, FARMProff ApS, ProffFeed ApS og JE-RA Ejendomme ApS. Auction Group driver onlineportalen, Autoproff, for business-to-business handel med brugte biler. Auction Group har kontorer i Danmark, Tyskland, Holland og Sverige. Auction Group er inden fusionen fælles ejet af PROffFeed ApS, Familien Jensen Holding 2019 ApS, Bagge Holding ApS samt en række minoritetsaktieejere. Auction Group har også portalen Leadproff, som forbinder medlemmer af Autoproff med privatkunder, som ønsker at bytte eller sælge deres brugte biler. AutoScout24 GmbH (herefter ’Autoscout24’) er et porteføljeselskab, der er indirekte enekontrolleret af investeringsfonde, der rådgives af Hellman & Friedman. AutoScout24 driver en onlineportal for salg og køb af biler og bilfinansiering og leverer derudover annonceplads på sin platform både til bilforhandlere og private sælgere samt tredjeparter. AutoScout24 har ingen aktiviteter i Danmark. Hellman & Friedman er et investeringsselskab, som primært foretager investeringer inden for software og teknologi, finansielle tjenester, detailhandel og andre forretningstjenester. Fusionen blev godkendt efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

ASG Hamlet Holding ApS’ erhvervelse af enekontrol over KPC Holding A/S

Resumé

KonkuTransaktionen medfører, at ASG Hamlet erhverver enekontrol over KPC Holding. KPC Holding er en dansk entreprenørvirksomhed, der tilbyder ydelser inden for udvikling og opførelse af ejendomme i Danmark. KPC Holding leverer nøglefærdige byggeprojekter til professionelle private kunder og offentlige kunder, hvor der ofte er tale om store byggeprojekter, fx hospitaler, hoteller og store lejlighedskomplekser. ASG Hamlet er et dansk holdingselskab kontrolleret af Activum SG Fund VI L.P. Activum SG Fund VI L.P. er en fond, der investerer i nichemuligheder i den europæiske ejendomssektor. ASG Hamlet er i Danmark, via sine aktiviteter i datterselskabet CASA ApS, aktiv inden for udvikling og opførelse af ejendomme i Danmark. Fusionen blev godkendt efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Processer i konkurrencesager III (2022)

Resumé

Vejledningen vedrører processer i konkurrencesager og hvordan KFST behandler sager efter konkurrencelovens § 6 og § 11, artikel 101 og 102 og konkurrencelovens § 11 a. Vejledningen giver information om hvordan der klages til KFST. Derudover giver vejledningen information om, hvilke sagsbehandlingsskridt, der typisk vil være i en konkurrencesag, hvis en virksomhed bliver inddraget i en sådan, og hvilke muligheder der kan være for at få sagen afsluttet hurtigere. Vejledningen beskriver processen i en konkurrencesag fra start til slut – lige fra den indledende screening af en sag til indhentning af oplysninger, analyse, høring af parterne og forelæggelse for Konkurrencerådet. Vejledningen er endvidere en opdatering af Processer i konkurrencesager I fra 2018.

Mødedato

Flodbyen Randers P/S som et selvstændigt fungerende joint venture

Resumé

Transaktionen omfatter dannelsen af AP Ejendomme P/S' og Randers Kommunes etablering af det selvstændigt fungerende joint venture Flodbyen Randers P/S. Det selvstændigt fungerende joint venture Flodbyen Randers P/S vil efter fusionen være ejet i fællesskab af AP Ejendomme P/S og Randers Kommune. Randers Kommune vil på tidspunktet for indgåelse af aftalen eje 49 pct. af Flodbyen Randers P/S og AP Ejendomme vil eje 51 pct. af Flodbyen Randers P/S. Flodbyen Randers P/S skal forestå arealudviklingen af ca. 245.000 m2 med en forventet samlet byggeret på 170.000 etagemeter i forbindelse med et byudviklingsprojekt i Randers Kommune ved navn ”Flodbyen Randers – Byen til Vandet”. Randers Kommune driver sædvanlige kommunale aktiviteter. Randers Kommune ejer derudover selskaberne Vandmiljø Randers A/S og Randers Havn. Randers Kommune udlejer i begrænset omfang kommunale bygninger og ejer endvidere en række ældreboliger, hvor udlejning og administration håndteres af tredjepart. AP Ejendomme er ejet og kontrolleret af AP Pension livsforsikringsaktieselskab som er ejet og kontrolleret af Foreningen AP Pension f.m.b.a. AP Pension udbyder livsforsikrings- og pensionsprodukter. Som led i sine investeringsaktiviteter udvikler, driver og udlejer AP Pension via datterselskabet AP Ejendomme, boliger og erhvervsbyggeri i hele Danmark, som foreningens egne kunder har fortrinsret til at leje sig ind i. Fusionen blev godkendt efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Mødedato

Clearhaus A/S' adgang til Arbejdernes Landsbank A/S' betalingskontotjenester

Resumé

Konkurrencerådet har afgjort, at Arbejdernes Landsbank ulovligt har opsagt betalingsinstituttet Clearhaus som kunde. Desuden er dele af bankens vilkår for at få adgang til dens betalingskontotjenester i strid med betalingsloven. Konkurrencerådet har besluttet at anmelde overtrædelserne til politiet.

Mødedato

Alm. Brand A/S' erhvervelse af enekontrol over Codan Forsikring A/S' danske aktiviteter

Resumé

Transaktionen omfattede at Alm. Brand køb af Codan. Året inden havde Canadiske Intact Financial Cooperation købt Codan (Danmark), med Tryg som mindretalsaktionær. Med transaktionen overtog Alm. Brand det fulde ejerskab af Codan Forsikring A/S. Alm. Brand vil efter opkøbet få en andel på 20-30 procent af markedet for skadesforsikringer til erhvervskunder i Danmark, men efter omfattende analyser konkluderet Konkurrencerådet at dette ikke ramte den effektive konkurrence. Undersøgelsen har omfattet erhvervskunder, konkurrerende skadesforsikringsselskaber og forsikringsmæglere, og påviste, at Alm. Brand primært havde små- og mellemstore erhvervskunder, mens Codan primært havde større erhvervskunder. Generelt er erhvervskunderne mere prisfølsomme og gør ofte brug af forsikringsmæglere, som også medvirker til at gøre markedet mere dynamisk. Konkurrence og Forbrugerstyrelsen har desuden set på forskellige undersegmenter på markedet for forsikringer til erhvervskunder, men heller ikke her er viste resultaterne, at konkurrencen blev ramt. Hvad angik markedet for salg af skadesforsikring til privatkunder i Danmark ville Alm. Brand efter fusionen opnå en markedsandel på 10-20 procent.

Mødedato

Velfungerende markeder 57 - Den økonomiske regulering giver lavere priser på drikkevand

Resumé

Den økonomiske regulering af de danske drikkevandsselskaber har sikret forbrugerne lavere vandpriser. Uden reguleringen ville prisen på drikkevand i de større regulerede selskaber i gennemsnit være 13-17 procent højere, viser en omfattende analyse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.