Sorter

Mødedato

fusion mellem Den Jyske Sparekasse A/S og Vestjysk Bank A/S

Resumé

Ved transaktionen sker en sammensmeltning af Den Jyske Sparekasse A/S og Vestjysk Bank A/S med Vestjysk Bank A/S som den fortsættende enhed. Den Jyske Sparekasse er et sparekasseaktieselskab, der driver virksomhed som pengeinstitut i henhold til lov om finansiel virksomhed. Den Jyske Sparekasse er primært aktiv inden for detailbankmarkedet og det finansielle bankmarked. Den Jyske Sparekasse formidler endvidere produkter og tjenesteydelser på vegne af en række samarbejdspartnere inden for realkredit, investering, pension og forsikringer. Den Jyske Sparekasse har 20 afdelinger primært i Syd-, Midt- og Nordjylland. Vestjysk Bank er et aktieselskab, der driver virksomhed som pengeinstitut i henhold til lov om finansiel virksomhed. Vestjysk Bank er primært aktiv inden for detailbankmarkedet og det finansielle bankmarked. Vestjysk Bank formidler produkter og tjenesteydelser på vegne af en række samarbejdspartnere inden for realkredit, investering, pension og forsikringer. Vestjysk Bank har 15 afdelinger primært i Midt- og Vestjylland. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Indskærpelse om ikke at fastsætte handelsbetingelser for branchemedlemmer

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen havde modtaget en klage over en brancheforening beslutning om at medlemmerne skulle undlade at anvende såkaldte "no-cure no-pay". KFST gennemførte herefter en kontrolundersøgelse 12. november 2019 hos brancheforeningen, samt udvalgte medlemmer. Materialet indhentet her viste at brancheforeningens medlemmer i 2018 havde diskuteret et no-cure no-pay princip, men foreningen fremførte efterfølgende at beslutningen ikke var blevet vedtaget. KFST lukkede herefter sagen, men indskærpede at hvis en brancheforening vedtager retningslinjer eller iværksætter andre tiltag, som normerer de enkelte branchemedlemmers forretningsbetingelser, herunder prispolitikken, kan det udgøre en overtrædelse af konkurrencelovens § 6.

Myndighed
Styrelsen
Regel
kl § 6
Udfald
Problem
Mødedato

Kirk Kapital A/S’ erhvervelse af fælleskontrol over Dansk Træemballage A/S

Resumé

Ved den anmeldte fusions gennemførelse erhverver Kirk Kapital A/S 40 pct. af aktierne i Dansk Træemballage A/S fra Dansk Træemballage Holding A/S. Kontrollen med Dansk Træemballage A/S overgår fra Dansk
Træemballage Holding A/S’ enekontrol til fælleskontrol mellem Dansk Træemballage Holding A/S og Kirk Kapital A/S. Kirk Kapital A/S har aktiviteter inden for industri-, udviklings-, handels-, ejendomsadministrations-, finansierings- og investeringsvirksomhed. Kirk Kapital A/S ejer aktier i de danske porteføljeselskaber Allianceplus Holding A/S, Exxit 59 A/S, Ferrosan Medical Devices Holding A/S, KOMPAN A/S, Globeteam A/S, Scanmetals A/S, TP Aerospace Holding A/S, Titan Storage Solutions A/S samt ejer 40 pct. af aktierne i porteføljeselskabet Beck Pack Systems A/S, der producerer specialemballage til hvidfiskindustrien. Dansk Træemballage Holding A/S har aktiviteter inden for aktiebesiddelse. Dansk Træemballage A/S har aktiviteter inden for handel og produktion af især træemballage og træpiller samt savværksvirksomhed i øvrigt. KFST godkendte fusionen jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Velfungerende markeder 44 - Krydsejerskab i Danmark

Resumé

I denne artikel beskrives for første gang omfanget af krydsejerskab i Danmark for ca. 651.000 virksomheder. I mange danske brancher har krydsejerskab stort set ingen betydning, men der er nogle brancher, hvor graden af krydsejerskab kombineret med graden af koncentration har et omfang, som kan påvirke konkurrencen på markedet negativt.

Mødedato

Finansministeriets erhvervelse af Evida Holding A/S

Resumé

Finansministeriet erhverver ved transaktionen enekontrollen over Evida fra Energinet. Evida ejer og driver det nationale gasdistributionsnet inden for rammerne af naturgasforsyningsloven. Evida har endvidere begrænsede aktiviteter vedrørende køb og salg af gas til ba-lanceformål med henblik på opretholdelse af den fysiske balance i distri-butionsnettet. Evida består af de tidligere regionale gasdistributionsselska-ber; (i) Dong Gas Distribution A/S, (ii) NGF Nature Energy Distribution A/S og (iii) HMN GasNet P/S samt Aalborg Forsynings naturgasnet. Evida kontrollerer datterselskabet Dansk Gasteknisk Center A/S, der er en rådgivnings- og udviklingsvirksomhed inden for energi og miljø med fokus på energigasser. Finansmisteriet overtager som led i transaktionen ligele-des kontrollen med Dansk Gasteknisk Center A/S, mens 13,9 pct. af akti-erne i Dansk Gasteknisk Center A/S fortsat vil være ejet af Energinet. Finansministeriets arbejde består i at bistå regeringen med udarbejdelsen af det årlige finanslovsforslag og den efterfølgende vedtagelse af finanslo-ven i Folketinget. Herudover er Finansministeriets hovedansvarsområder: (i) Økonomisk politik, (ii) Effektiv regulering, produktivitet og vækst, (iii) EU og international økonomisk politik, (iv) Offentlige finanser, (v) Kom-muner og regioner og (vi) Statens selskaber. Finansministeriet kontrollerer Ørsted A/S, der bl.a. er aktiv inden for om-råder i naturgassektoren i Danmark, herunder: (i) Salg af naturgas til slut-kunder (erhvervskunder) (ii) Engroshandel med naturgas, og (iii) Ejerskab og operatør af opstrømsledningerne i Nordsøen. KFST godkendte fusionen jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Velfungerende markeder 39 - Digitale platformes indsamling af brugerdata

Resumé

I en ny artikel præsenterer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen resultaterne fra to analyser om, at mange digitale platforme indsamler store mængder data om deres brugere. For virksomhederne er disse data ofte meget værdifulde. De kan bl.a. bruges til at målrette indhold til den enkelte bruger og udvikle helt nye produkter og tjenester, som er til gavn for forbrugerne.

Mødedato

DR mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Resumé

DR havde anmodt om aktindsigt i KFST' dialog med markedsaktører omkring priser på varer i relation til corona-krisen. Styrelsen havde afvist anmodningen om aktindsigt med henvisning til, at DR ikke har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. forvaltningslovens § 9, stk. 1 samt at offentlighedsloven ikke finder anvendelse i sager efter konkurrenceloven, jf. konkurrencelovens § 13, stk. 1. Endvidere var der ikke grundlag for at give aktindsigt ud fra princippet om meroffentlighed. DR klagede den 15. september 2020 over Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afslag på aktindsigt til ankenævnet. KFST revurderede den 24. september 2020 aktindsigtsanmodningen, men fastholdt sin vurdering og konklusion. Konkurrenceankenævnet stadfæstet afgørelsen.

Myndighed
Ankenævn
Regel
Aktindsigt
Udfald
Afvisning
Mødedato

Sydbank A/S’ erhvervelse af Alm. Brand Bank A/S

Resumé

Fusionen indebærer, at Sydbank A/S erhverver 100 pct. af aktierne i Alm. Brand Bank A/S, hvormed Sydbank A/S erhverver enekontrol over Alm. Brand Bank A/S. Sydbank A/S er primært aktiv inden for bankvirksomhed og er aktiv inden for detailbankmarkedet, engrosbankmarkedet og det finansielle bankmarked. Sydbank A/S er endvidere aktiv inden for erhvervsleasing af henholdsvis produktionsudstyr, landbrugsmaskiner, edb-udstyr, entreprenørmateriel, lastbiler samt firma- og varevogne. Sydbank A/S formidler produkter og tjenesteydelser på vegne af en række samarbejdspartnere, primært inden for realkredit, investering, pension og forsikringer.
Alm. Brand Bank A/S er en del af koncernen Alm. Brand A/S. Alm. Brand Bank A/S er aktiv inden for bankvirksomhed på detailbankmarkedet og det finansielle bankmarked. Alm. Brand Bank A/S er endvidere via datterselskabet Alm. Brand Leasing A/S aktiv inden for privat- og erhvervsleasing af motorkøretøjer. Alm. Brand Bank A/S formidler produkter og tjenesteydelser inden for realkredit og investering på vegne af en række samarbejdspartnere, samt pensions- og forsikringsløsninger for Alm. Brand Forsikring A/S og Alm. Brand Liv og Pension A/S. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt