Sorter

Mødedato

Orifarm Generics Holding A/S' overtagelse af Takeda Pharmaceuticals International AG

Resumé

Transaktionen omfattede Orifarm Generics Holdings overtagelse af rettighederne til en række lægemidler, kosttilskud og naturmedicinpræparater, samt to fabrikker fra Takeda Pharmaceuticals International. I forbindelse med godkendelsen har Orifarm blandt andet forpligtet sig til at frasælge en række produkter og rettigheder. Et af disse tilsagn omfattede frasalget af lægemidlet Klarigen, som en going concern til en egnet køber. 7. juni 2021 godkendte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen at Macure Pharma ApS opfyldte køberkriterierne i tilsagnenes pkt. 38 og kan forventes at tilsikre den ønskede (jf. pkt. 39 og 1392), varige strukturændring på markedet.

Mødedato

Aktindsigt i Falck II

Resumé

Konkurrencerådet havde i 2019 fastslået, at Falck havde misbrugt sin dominerende stilling bl.a. via forskellige former for mediekampagner. En person omtalt i Rådets afgørelse (dog ikke ved navn, se pkt. 210-220) ønskede aktindsigt i den underliggende misbrugssag, hvilket KFST afviste. Der kunne heller ikke indrømmes egenacces, jf. offentlighedsloven, idet dette alene kunne indrømmes virksomheder og ikke personer. Ej heller kunne der indrømmes aktindsigt efter reglerne om meroffentlighed. Konkurrenceankenævnet tiltrådte KFST's vurdering.

Myndighed
Ankenævn
Regel
Aktindsigt
Udfald
afvist
Mødedato

M.J. Eriksson Holding A/S’ erhvervelse af fælleskontrol over LM Byg A/S sammen med eksisterende kontrollerende ejer KVALITET.DK ApS

Resumé

Transaktionen indebærer, at M.J. Eriksson Holding A/S og KVALITET.DK ApS opnår fælleskontrol over LM Byg A/S og BNS A/S. M.J. Eriksson Holding A/S og KVALITET.DK ApS har i forvejen fælleskontrol over Pihl & Søn A/S. M.J. Eriksson Holding A/S erhverver med transaktionen en ejerandel på 16,5 % i den samlede LM Byg-koncern (pt. bestående af LM Byg A/S, BNS A/S og Pihl & Søn A/S) og opnår en række rettigheder gennem en ejeraftale indgået mellem parterne. M.J. Eriksson Holding A/S er gennem sine datterselskaber aktiv på markedet for byggeri og anlægsaktiviteter i Danmark og Sverige. M.J. Eriksson Holding A/S har særligt aktiviteter inden for anlægsarbejder, hvilket vil sige jord-, afvandings-, funderings- og kloakarbejder, samt infrastrukturprojekter som veje, jernbaner, forsyningsledninger, klimasikring og havneudvidelser. M.J. Eriksson Holding A/S udfører derudover betonarbejder i Jylland i forbindelse med anlægsprojekter, eksempelvis støbning af fundamenter. M.J. Eriksson Holding A/S har desuden begrænset udlejning af entreprenørmateriel, primært i form af kraner. M.J. Eriksson Holding A/S ejer derudover 45 % af KW Betonteknik A/S, der udfører betonarbejder på Sjælland. KVALITET.DK ApS ejer 90% af og har pt. enekontrol over LM Byg A/S og BNS A/S, mens KVALITET.DK ApS ejer 68,34% af Pihl & Søn A/S, der er underlagt fælleskontrol med M.J. Eriksson Holding A/S. Alle tre selskaber er aktive på markedet for byggeri og anlægsaktiviteter i Danmark med fokus på nybyggeri; LM Byg A/S udfører nybyggeri, Pihl & Søn A/S og BNS A/S fungerer begge som styringsentreprenører. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Intact Financial Corporations erhvervelse af enekontrol over RSA Insurance Group plc’s forretning i Danmark

Resumé

Transaktionen indebærer blandt andet, at Intact erhverver enekontrol over RSA’s danske forretning, som er placeret i selskabet Codan A/S. Parterne har oplyst, at Intact og Tryg A/S har indgået en aftale om, at Tryg erhverver enekontrol over RSA’s aktiviteter i Norge og Sverige. Da disse aktiviteter inden fusionen ligger i det danske selskab Codan A/S sammen med RSA’s aktiviteter i Danmark, har parterne endvidere oplyst, at der umiddelbart efter closing vil blive gennemført en opsplitning af Codan A/S i de danske aktiviteter og de norske og svenske aktiviteter. Med aftalen mellem Intact og Tryg ejer Intact og Tryg hver halvdelen af de danske aktiviteter i Codan A/S. Trygs ejerandel udløser dog kun 49,8 pct. af stemmerettighederne i de danske aktiviteter i Codan A/S. Intact Financial Corporation er et canadisk selskab, der er aktivt på markedet for skadesforsikring i Canada og USA. Intact Financial Corporation har ikke nogen forsikringsaktiviteter i EØS, herunder Danmark. RSA er et internationalt forsikringsselskab noteret på London Stock Exchange, aktivt på markedet for skadesforsikring hovedsageligt i Storbritannien, Irland, Canada, Mellemøsten og Skandinavien. Aktiviteterne i Skandinavien er placeret under det danske selskab Codan A/S. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

By & Havn I/S’ og PFA DK Boliger Høj A/S’ oprettelse af et JV - Stejlepladsen

Resumé

Transaktionen medfører, at der oprettes et selvstændigt fungerende joint venture på varigt grundlag, der vil være underlagt PFA DK Boliger Høj A/S', og By & Havn I/S’ fælles kontrol. By & Havn I/S’ formål er bl.a. at forestå udvikling af interessentskabets arealer, samt forestå havnedrift i Københavns Havn. PFA DK Boliger Høj A/S’ formål er bl.a. at investere, eje og drive boligejendomme med tilhørende erhverv i Danmark, herunder foretage køb, salg og projektudvikling i forbindelse hermed. Joint venturet skal eje, drive, udvikle og delvist sælge ejendomme/arealer på Stejlepladsen (beliggende på matr.nr. 409, 482 og 566, Kongens Enghave, København) i Sydhavn, København. Det er hensigten, at arealerne beliggende på Stejlepladsen skal etableres som en fokuseret boligbydel med private lejeboliger, almene boliger, parkering og institutioner og/eller offentlige formål. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Mødedato

By & Havn I/S’ og PFA DK Boliger Høj A/S’ oprettelse af et JV - Vejlands Kvarter P/S

Resumé

Transaktionen medfører, at der oprettes et selvstændigt fungerende joint venture på varigt grundlag, der vil være underlagt PensionDanmark Ejendomme Holding K/S’ og By & Havn I/S’ fælles kontrol. By & Havn I/S’ formål er bl.a. at forestå udvikling af interessentskabets arealer samt forestå havnedrift i Københavns Havn. PensionDanmark Ejendomme Holding K/S’ formål er at besidde kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder, som investerer i danske ejendomme. Vejlands Kvarter P/S vil eje, udvikle, drive mv. Vejlands Kvarter (matr.nr. 409, Eksercerpladsen, København) på Amager. Der er både tale om (i) arealer, der skal anvendes til bolig og erhverv, (ii) arealer, der skal anvendes til almene boliger, (iii) arealer, der skal anvendes til offentlige formål, og (iv) arealer, der skal anvendes til parkeringsformål samt fællesarealer- og anlæg, herunder infrastruktur. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Mødedato

Enemærke & Petersen A/S’ erhvervelse af Raunstrup A/S

Resumé

Transaktionen medfører, at Enemærke & Petersen a/s erhverver 100% af aktiekapitalen i Raunstrup A/S. Dermed opnår Enemærke & Petersen a/s enekontrol over Raunstrup A/S. Enemærke & Petersen a/s er en dansk entreprenørvirksomhed, der beskæftiger sig med renovering af bl.a. almene boliger, skoler, hospitaler, daginstitutioner og andels- og ejerforeninger, samt nybyggeri af bl.a. offentlige institutioner og erhverv samt mindre entrepriser. Enemærke & Petersen a/s indgår i MT Højgaard koncernen. Koncernen er en nordisk bygge- og anlægskoncern bestående af moderselskabet MT Højgaard Holding A/S og datterselskaberne MT Højgaard Danmark A/S, Ajos A/S, Scandi Byg A/S, Enemærke & Petersen a/s, MT Højgaard International A/S og MT Højgaard Projektudvikling A/S samt en række datterselskaber til disse datterselskaber. Koncernen udfører projekter i Danmark og har endvidere fokuserede aktiviteter i udvalgte lande. Raunstrup A/S er en entreprenør- og tømrervirksomhed, som udfører totalentrepriser, hovedentrepriser og fagentrepriser. Raunstrup A/S er desuden aktiv inden for bygnings- og skadeservice. Raunstrup A/S er primært aktiv i Jylland. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

STARK Danmark A/S’ erhvervelse af enekontrol over Jens Schultz A/S

Resumé

Konkurrencerådet har godkendt Stark Danmark A/S’ overtagelse af Jens Schultz A/S, som driver fire byggemarkeder på Sydfyn, Langeland og Ærø. Indledningsvist var Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen betænkelig ved fusionen, fordi den muligvis ville skade kunderne, men de nærmere undersøgelser har medført, at fusionen nu kan godkendes.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Francisco Partners’ erhvervelse af enekontrol over CDK Global Holdings (UK) Limited og CDK Global (Thailand) Limited

Resumé

Transaktionen medfører, at Francisco Partners gennem datterselskabet Concorde Bidco ltd. ved en aktieoverdragelse overtager 100 pct. af aktierne i CDK Global Holdings (UK) Limited (eksklusiv selskaberne CDK Global (India) Private Limited, CDK Global (Canada) Limited samt PFW Systems Corporation) og CDK Global (Thailand) Limited. Francisco Partners, der har hovedkvarter i San Francisco, Californien, USA, er en private equity fond, der fokuserer på investeringer i teknologi og teknologibaserede virksomheder. CDK er en global udbyder af IT-løsninger til motorkøretøjsbranchen og tilstødende brancher. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Postlane Capital Partners LLCs overtagelse af 100% af aktiekapitalen i Dansk Shell

Resumé

Transaktionen indebærer, at Postlane gennem sit danske datterselskab PLESG Denmark Co ApS erhverver 100 pct. af aktierne i Dansk Shell, hvormed Postlane opnår enekontrol over Dansk Shell. Dansk Shell, der er et datterselskab til Royal Dutch Shell plc, er aktiv inden for raffinering af råolie og salg af raffinerede olieprodukter. Postlane er et privatejet investeringsselskab, der primært investerer i råvarecentrerede industrier i Nordamerika. Postlane er ikke aktiv inden for raffinering eller salg af olieprodukter i hverken Danmark eller EEA. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt