Sorter

Mødedato

Konkurrencereglerne beskytter også i krisetider

Resumé

Meddelelsen skitserer, hvordan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen overordnet vil håndhæve konkurrenceloven under sundhedskrisen. Der kan være områder, hvor de problemer, der opstår på grund af COVID-19 ikke kan løses på andre måder end ved fælles tiltag, fordi det ellers vil gå ud over forbrugere og forsyningssikkerhed. De samarbejder der kan være brug for, fx for at sikre et stabilt udbud af kritiske værnemidler eller begrænse smitterisikoen vil oftest ikke være problematiske i forhold til konkurrencereglerne, enten fordi de slet ikke begrænser konkurrencen, eller fordi effektivitetsgevinsterne for forbrugerne overstiger begrænsningen i konkurrencen. Styrelsen vil i prioriteringen mellem sager have for øje, om der foreligger denne slags beskyttelseshensyn og modsat være på vagt overfor samarbejder den nuværende alvorlige situation ved fx at koordinere priser, aftale begrænsninger af produktion eller lignende.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Vejledning
Udfald
Vejledning
Mødedato

Frister for fusionskontrol afbrydes

Resumé

Erhvervsministeren har udstedt en bekendtgørelse, som indebærer, at fristerne for fusionskontrol afbrydes i 14 dage. Fristerne blev den 30/3-2020 forlænget til og med 13/4-2020. Det første skete ved BEK nr 225 af 17/03/2020 og det andet ved BEK nr 302 af 26/03/2020. 15 APR blev det annonceret at fristerne ville blive suspenderet frem til 10 Maj. Dette skete ved BEK nr 409 af 14/4-2020 og 12 MAJ skete der ved BEK 587 af 7/5-2020 forlængelse til 18 MAJ. Den 18 MAJ blev det meddelt at suspenderingen ville blive forlænget til 8 JUN jf. BEK 609 af 13/05/2020 og den 8 juni skete der ny forlængelse jf. BEK nr 786 af 03/06/2020.

Mødedato

Velfungerende markeder 34 - Adgang til konkurrencefølsomme oplysninger via offentlige kilder

Resumé

Udveksling af konkurrencefølsomme oplysninger mellem virksomheder kan hæmme den effektive konkurrence til skade for forbrugerne. Konkurrenceskadelig information kan fx komme fra offentlige myndigheder. Artiklen handler konkret om Fødevarestyrelsens VetStat-register, som indeholder oplysninger om salg af veterinærmedicin i Danmark. VetStat er et vigtigt værktøj til at afsløre uhensigtsmæssig eller ulovlig anvendelse af antibiotika i danske husdyrbesætninger. Men samtidig kan virksomheder imidlertid få adgang til konkurrencefølsomme oplysninger via aktindsigt i registeret. Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at det kan have medført højere priser på veterinærmedicin til skade for blandt andet landmænd og forbrugere.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Vejledning
Udfald
Vejledning
Mødedato

Søndergaard Nedrivning A/S

Resumé

Søndergaard Nedrivning A/S og tre medarbejdere fra virksomheden har fået tiltalefrafald i sagskomplekset om nedrivningskarteller. Dermed er sagskomplekset afsluttet. I alt har seks virksomheder og 12 personer betalt bøder for cirka 18 millioner kroner i sagerne. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) har givet tiltalefrafald til Søndergaard Nedrivning og tre medarbejdere i sagskomplekset om nedrivningskarteller. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foretog en række uanmeldte kontrolbesøg hos virksomheder i nedrivningsbranche i efteråret 2015 og Søndergaard Nedrivning A/S søgte om straflempelse efter konkurrencelovens § 23 a. Søndergaard Nedrivning blev i forbindelse med sagskomplekset tiltalt for 55 forhold af tilbudskoordinering med konkurrerende virksomheder. Selskabet har under sagen aktivt medvirket til opklaringen af de ulovlige forhold og i øvrigt opfyldt kriterierne for at opnå tiltalefrafald. Tiltalefrafaldet sætter punktum for hele sagskomplekset. I alt er der udstedt bøder for ca. 18 millioner kroner fordelt på seks virksomheder og 12 personer. Sagskompleksets højeste bøde på 5,9 millioner kroner blev vedtaget i en sag med 12 forhold af tilbudskoordinering.

Mødedato

Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co., Ltd. og Total Solar INTL SAS’ erhvervelse af fælleskontrol over Maxeon Solar Technologies, Pte. Ltd

Resumé

Transkationen omfatter Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co., Ltd. og Total Solar INTL SAS' erhvervelse af fælleskontrol over Maxeon Solar Technologies, Pte. Ltd.. SunPower Corporation (”SunPower”) er et børsnoteret selskab, hvori TSI har en ejerandel på 55,66 pct. (senest opgjort pr. 31. december 2018). Den ultimative ejer af TSI og SunPower er Total SA (”Total”). Som led i en intern reorganisering opsplittes SunPower i to uafhængige og børsnoterede selskaber: SunPower og Maxeon Solar Technologies, Pte. Ltd. (”Maxeon”). SunPower er eneejer af Maxeon forud for fusionen. Den anmeldte fusion består i en samtidig erhvervelse af aktier i Maxeon fra det kinesiske selskab, TZS’ side, hvilket vil resultere i, at TZS og TSI opnår fælles kontrol over Maxeon. Maxeon vil efter fusionen operere som et selvstændigt fungerende joint venture i konkurrenceretlig forstand. Både TZS og TSI (gennem SunPower) er aktive inden for den fotovoltaiske sektor (produktion, udvikling og salg af solceller og solcellemoduler m.v.), men ingen af parterne har aktiviteter inden for denne sektor i Danmark. På koncernniveau er Total aktiv i det meste af verden inden for områderne vedvarende energi og strømforsyning. I Danmark har Total primært aktiviteter inden for olieefterforskning og -produktion samt markedsføring og salg af olieprodukter, fx smøremiddel, asfalt, flybrændstof m.v. Maxeon er etableret i Singapore og vil udvikle, producere, sælge, importere og eksportere produkter og ydelser relateret til solceller og solcellemoduler. Maxeon har visse, begrænsede aktiviteter i Danmark. Idet fusionen ikke gav anledning til indsigelser, godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Mødedato

Digital Disruption in Banking and its Impacton Competition

Resumé

The report, by Professor Xavier Vives (IESE Business School) surveys technological disruption in banking, examining its impact on competition and its potential to increase efficiency and customer welfare. It analyzes the possible strategies of the players involved—incumbents and FinTech and BigTech firms—and the role of regulation. The industry is facing radical transformation and restructuring, as well as a move toward a customer-centric platform-based model. Competition will increase as new players enter the industry, but the long-term impact is more open. Regulation will decisively influence to what extent BigTech will enter the industry and who the dominant players will be. The challenge for regulators will be to keep a level playing field that strikes the right balance between fostering innovation and preserving financial stability. Consumer protection concerns rise to the forefront. This is a revised version of the paper prepared for an OECD Competition Committee roundtable held on 5 June 2019.

Myndighed
OECD
Regel
Rapport
Udfald
Rapport
Mødedato

Merger Control in Dynamic Markets

Resumé

The competition dynamics observed in rapidly-evolving sectors, such as high-technology, consumer services and online retail, is challenging the role of competition authorities in merger control, where enforcement decisions depend on an effects-based analysis of the likely future effects of the merger. As these sectors are typically characterised by high entry and exit rates, as well as innovation that continuously disrupts existing business models, it is increasingly harder for authorities to predict how markets will evolve in order to support merger decisions. This is made worse by the fact that many of the merger tools currently available tend to focus on the recent-past or current state of the market, instead of forwardly looking at how the market might evolve post-merger. This paper discusses the role of merger control in dynamic markets and identifies the main practical proposals that have been made to adapt the different stages of the review process to take into account market dynamics over time: (1) the competitive assessment of the merger, (2) the analysis of efficiency effects and (3) the design of remedies.

Myndighed
OECD
Regel
Fusion
Udfald
Rapport
Mødedato

Karo Pharma AB’s erhvervelse af to produktporteføljer fra LEO Pharma A/S

Resumé

Transaktionen indebærer, at Karo Pharma AB erhverver enekontrol over ”Polo”-porteføljen. Karo Pharma AB har tilbage i april 2018 erhvervet enekontrol over ”Zuba”-porteføljen. De to transaktioner mellem Karo Pharma AB og Leo Pharma A/S finder sted inden for to år mellem de samme virksomheder, hvorfor konkurrencelovens § 12, stk. 3, finder anvendelse. Det medfører, at de to transaktioner skal betragtes som én enkelt fusion, der finder sted på tidspunktet for den seneste transaktion. De to produktporteføljer omfatter rettigheder og adgang til udvikling, produktion, distribution og salg af produkter i Danmark inden for bl.a. hjertemedicin, antibiotika og hudplejeprodukter. Karo Pharma AB er en børsnoteret svensk virksomhed, der er kontrolleret af investeringsfonden EQT VIII, som har fokus på aktiviteter inden for sundhedssektoren, TMT (teknologi, medier og telekommunikation) og servicesektoren i Norden. Karo Pharma AB's aktiviteter består primært i at udvikle og markedsføre en række lægemiddelprodukter (receptpligtige og ikke-receptpligtige), hudplejeprodukter og anden medicinsk udstyr til apoteker samt direkte til sundhedssektoren i hovedsageligt Sverige, Norge og Danmark, men også internationalt. Derudover har Karo Pharma også forsknings- og udviklingsprojekter på medicinalområdet. Ifølge det oplyste er der tale om en fusion omfattet af § 3, stk. 1, nr. 3, litra b) og c) i bekendtgørelse nr. 1005 af 15. august 2013 om anmeldelse af fusioner. Det betyder, at der er tale om en fusion hvor fusionsparterne er aktive på det samme marked, men hvor fusionsparterne tilsammen har
en markedsandel på under 15 pct. i Danmark, samt hvor en eller flere fusionsparter er aktive på et produktmarked i et forudgående eller efterfølgende led i forhold til et produktmarked, hvorpå en anden fusionspart opererer, men hvor fusionsparterne hverken enkeltvis eller tilsammen har markedsandele i tidligere eller senere omsætningsled på 25 pct. eller mere i Danmark. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Journalist A og Økonomisk Ugebrev mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Resumé

Journalist A og Økonomisk Ugebrev havde anmodet om aktindsigt hvem KFST havde sendt sin analyse af pensionssektoren til samt disses høringssvar. Analysen var en sektorundersøgelse jf. konkurrencelovens § 15d og KFST havde afvist akindsigt, herunder meroffentlighed. Dette blev indbragt for Konkurrenceankenævnet, der afviste klagen. Sektorundersøgelser efter konkurrencelovens § 15d var udenfor nævnets kompetence jf. konkurrencelovens § 19, stk. 1.

Myndighed
Ankenævn
Regel
Aktindsigt
Udfald
Afvisning
Mødedato

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2020

Resumé

I folderen Konkurrence- og Forbugerstyrelsen 2020 giver KFST et kort indblik i arbejdet i 2019. Det omfatter bl.a. korte resumer af udvalgte afgørelser, vejledninger og bidraget til lovarbejdet. Både på konkurrenceområdet samt nogle af de andre resortområder KFST varetager.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Rapport
Udfald
Rapport