Sorter

Mødedato

Polaris Private Equity IV K/S’ erhvervelse af enekontrol over Link Logistics Holding A/S

Resumé

Sagen vedrører Polaris Private Equity IV K/S’ erhvervelse af enekontrol over Link Logistics Holding A/S. Polaris er en private equity fond, der er ejet af institutionelle investorer og rådgives af Polaris Management A/S. Polaris Management A/S rådgiver tre aktive fonde, som hovedsagligt investerer i danske og svenske virksomheder inden for forskellige forretningsområder. Link Logistics A/S udbyder transport og logistik ydelser, som kan inddeles i følgende: kurér forsendelser (nationalt og internationalt), transport af lægemidler, lagerdrift, godstransport og særlige transportopgaver, eksempelvis transport af farligt gods (ADR), oversize gods og SLV sikkerhedsgodkendt kørsel. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte herefter fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Konkurrencerådet analyserer konkurrencen på pensionsmarkedet

Resumé

Konkurrencerådet gennemførte i 2019 en analyse af markedet for ikke-lovpligge pensioner. Dette består af pensioner, som er knyet til et ansæelsesforhold samt individuelle, frivillige pensioner. Pensionsformuen for de to typerpensioner udgør 2.900 milliarder kroner. Heraf er cirka halvdelen udskudte skattebetalinger. Analysen viser, at konkurrencen blandt pensionsselskaberne kan være bedre, og at der kan være storegevinster at hente. Hvis prisen for at administrere og forvalte pensionsformuen falder fra 0,9 procent l 0,8 procent, så stiger opsparernes formue med 2,5 milliarder kroner årligt, som forrentes. Heraf vil cirkahalvdelen være indtægter l staten i form af udskudte skaeindtægter. Analysen peger på en række konkrete områder, hvor konkurrencen er udfordret og giver konkret 22 anbefalinger. I 2008 analyserede Konkurrencestyrelsen markedet for administration af pensioner, og dengang blev det konkluderet, at konkurrencen på det marked ikke var effektiv.

Mødedato

A/S Motortramps erhvervelse af fælleskontrol over Lion Danmark I ApS samt dets helejede datterselskaber, herunder Lomax A/S

Resumé

Sagen vedrører A/S Motortramps erhvervelse af fælleskontrol over Lion Danmark I ApS samt dets helejede datterselskaber, herunder Lomax A/S. A/S Motortramp er et investeringsselskab med fokus på shippingvirksomhed. A/S Motortramp ejer endvidere Skovselskabet af 13. december 2017 A/S, der har aktiviteter inden for skovbrug. Lomax er en dansk distributør af kontorprodukter til erhvervskunder med fokus inden for e-handel. Lomax har et bredt produktudbud af kontorprodukter fordelt på kategorierne traditionelle kontorartikler, kontormaskiner samt kontormøbler. Både MST Finance & Consult ApS og Togu ApS har ud over en række ejendomsinvesteringer ejerinteresser i virksomheder med aktiviteter inden for transport- og logistikløsninger inden for reservedelslogistik, restaurationsdrift, farmaceutisk produktion, salg af cloudløsninger og software til brug for print via mobile enheder. Togu ApS har herudover del i kontrollen over DSV Miljø-koncernen, der har aktiviteter inden for affaldshåndtering, transport- og logistikløsninger til byggesektoren, salg af råvarer til byggesektoren samt spildevandsbehandling. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Nykredit Realkredit A/S’ erhvervelse af LR Realkredit A/S

Resumé

Sagen vedrørte Nykredit Realkredit A/S’ erhvervelse af LR Realkredit A/S. Nykredit Realkredit yder realkreditlån til privatkunder samt erhvervskunder. Herunder yder Nykredit Realkredit bl.a. realkreditlån til ejerboliger og fritidshuse, andelsboliger, støttet byggeri til beboelse (herefter ”støttet byggeri”), landbrug, industri og håndværk, kontor og forretning samt ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål. Nykredit Realkredit er en del af Nykredit-koncernen. Nykredit-koncernen har navnlig aktiviteter inden for realkreditvirksomhed (igennem Totalkredit A/S og Nykredit Realkredit), bankvirksomhed (igennem Nykredit Bank A/S samt datterselskaberne Nykredit Portefølje Administration A/S og Nykredit Leasing A/S), samt ejendomsmægling (igennem Nykredit Mægler A/S). Nykredit Realkredit er 100 pct. ejet af Nykredit A/S, der er kontrolleret af Forenet Kredit f.m.b.a. LR Realkredit er Danmarks mindste realkreditinstitut. LR Realkredit yder realkreditlån til erhvervskunder inden for begrænsede kategorier, navnlig andelsboliger, støttet byggeri, byfornyelsesprojekter, domicilejendomme samt ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål. Transaktionen finder sted ved, at Nykredit Realkredit erhverver 100 pct. af ejerandelene og stemmerne i LR Realkredit.5 Den anmeldte fusion medfører et kontrolskifte og udgør en fusion jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte Nykredit Realkredits erhvervelse af LR Realkredit, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, 1. pkt.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Velfungerende markeder 33 - Digitale platforme

Resumé

Digitale platforme har eksisteret i mange år, og flere af forretningsmodellerne bag er velkendte. Den Blå Avis blev fx stiftet som papiravis i 1981, gik online i 1995 og blev i 2008 overtaget af amerikanske eBay. Platformen fungerer dog på nogenlunde samme måde i dag som i 1981 – nu møder køber og sælger blot hinanden digitalt. Men digitale platforme spiller alligevel en anden og større rolle i dag end tidligere. KFST har gennemført en overordnet kortlægning af, hvilke platforme, der opererer i Danmark. Kortlægningen viser, at der i 2018 var næsten 200 digitale platforme, som formidlede køb, salg og udlejning af varer og tjenesteydelser i Danmark. Hertil kommer de platforme, der ikke formidler køb og salg som deres primære aktivitet. Det er eksempelvis Google, Facebook, Instagram og YouTube. Det store udbud af digitale platforme medfører fordele for forbrugere og virksomheder, men indebærer også nye problemstillinger blandt andet for konkurrencen og dermed for forbrugerne. Samtidig kan platformene også medføre udfordringer for de virksomheder, der sælger ydelser via platformene. KFST har på den baggrund styrket sin kapacitet på det digitale område ved bl.a. at oprette Center for Digitale Platforme samt udgivet en publikation om digital platforme. Sigtet er, at styrke håndhævelsen af konkurrencereglerne over for de digitale platforme, og gennemføre analyser af, hvordan platformenes adfærd påvirker konkurrencen, vækstvilkårene for mindre virksomheder og forbrugernes muligheder for at navigere sikkert på de digitale markeder

Myndighed
Styrelsen
Regel
Vejledning
Udfald
Vejledning
Mødedato

Bravida Danmark A/S’ erhvervelse af enekontrol over ICS Industrial Cooling Systems A/S

Resumé

Sagen vedrørte Bravida Danmark A/S’ erhvervelse af enekontrol over ICS Industrial Cooling Systems A/S. Ved gennemførelsen af fusionen erhverver Bravida 100 pct. af kapitalandelene i ICS. Bravida Danmark er datterselskab af Bravida-koncernen. Bravida koncernen leverer tekniske installations- og serviceydelser i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Bravida Danmark udfører aktiviteter inden for el, varme, ventilation og sanitetsteknik, herunder installation og service af standardiserede kølesystemer. Endvidere beskæftiger koncernen sig med aktiviteter inden for brand & sikring, automation, tele/data, opgaver inden for fjernvarme og jordarbejde samt trafik- og el-infrastruktur. ICS er en installations- og servicevirksomhed, som via egen design & engineering-virksomhed primært har aktiviteter inden for kundetilpassede industrielle køleanlæg og varmepumpeanlæg. ICS tilbyder desuden serviceydelser til sådanne anlæg. I tillæg hertil tilbyder virksomheden industrielle ammoniakløsninger og semiindustrielle freonløsninger. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

CataCap’s erhvervelse af enekontrol over DanaWeb International A/S

Resumé

Sagen vedrørte CataCap’s erhvervelse af enekontrol over DanaWeb International A/S. Fusionen finder sted ved at CataCap indirekte overtager en kontrollerende ejerandel i DanaWeb International A/S (herefter ”DanaWeb”). Overdragelsen gennemføres som en aktieoverdragelse. Erhvervelsen foretages af selskabet CC X Holding II A/S, der er et datterselskab til CataCap, som erhverver 100 pct. af ejerandelene i DanaWeb. CataCap er en dansk kapitalfond, som investerer i mindre og mellemstore danske virksomheder inden for flere forskellige brancher. CataCap har navnlig investeringer i REKOM (nattelivskoncern), LanguageWire (oversættelsesbureau), CASA (udviklings- og entreprenørskab), SkyBrands (home-tekstiler med licenseret print), TP Aerospace og AerFin (aktiviteter inden for flybranchen), GSV Materieudlejning, Lyngsoe Systems (automatiserings- og logistikløsninger) og HB-Care (personbefordring). CataCap har ikke aktiviteter inden for samme område som DanaWeb. DanaWeb er leverandør af hjemmesider og online marketing. DanaWeb leverer navnligt 1) design, udvikling, vedligeholdelse og (gennem tredjeparter) hosting af hjemmesider, 2) webshops og 3) markedsføring på internettet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

DK-CAMP A/S - bødeforlæg

Resumé

Konkurrencerådet afgjorde i maj 2017, at Landsforeningen af privatdrevne campingpladser i Danmark, DKCAMP, havde overtrådt konkurrenceloven. Foreningen har nu accepteret at betale en bøde på 300.000 kroner for overtrædelsen. Bødens størrelse er blandt andet fastsat med vægt på foreningens omsætning og betalingsevne.

Mødedato

Polaris Private Equity IV K/S’ erhvervelse af SSG Partners A/S

Resumé

Sagen vedrørte Polaris Private Equity IV K/S’ erhvervelse af enekontrol over SSG Partners A/S. Transaktionen vil foregå gennem et Polaris IV-holdingselskab, HoldCo 1 af 28.04.2017 A/S, som vil eje 80-90 pct. af aktiekapitalen i BidCo af 28.04.2017 A/S, der erhverver 100 pct. aktiekapitalen i SSG fra selskabets nuværende ejere. Polaris IV erhverver dermed enekontrol med SSG. Den resterende del af aktiekapitalen i BidCo vil blive ejet af medinvestorer og management, herunder blandt andet tidligere ejere af SSG. SSG er leverandør af tjenesteydelser indenfor (i) skadeservice, der omfatter håndtering af skader, der stammer fra brand, vandlækage, storm m.v. og (ii) tilknyttede ydelser, der omfatter såkaldte industriservices og ejendomsservices. Industriservices omfatter specialrengøring (fx rengøring af produktionsmaskiner), tank- og silorens m.v. Ejendomsservices omfatter administration af fast ejendom, herunder viceværtydelser, vinduespolering, trapperengøring og vedligeholdelse. Polaris IV er en del af Polaris Private Equity (”Polaris”), som er ejet af institutionelle investorer og rådgives af Polaris Management A/S. Polaris' fonde ejer en række porteføljeselskaber, herunder blandt andet Alliance Plus A/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Fyffes erhvervelse af enekontrol over InterWeichert

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Fyffes Limited (”Fyffes”) og Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG (”InterWeichert”). Transaktionen indebærer, at Fyffes erhverver de resterende kapitalandele i InterWeichert, hvorved Fyffes erhverver enekontrol over InterWeichert. Forud for transaktionen havde Fyffes fælles kontrol over InterWeichert sammen med sælgerne. InterWeichert er aktiv inden for import og salg af bananer, ananas og andet eksotisk frugt og grønt. InterWeichert udfører disse aktiviteter i flere europæiske lande herunder Danmark. Fyffes konernen har aktiviteter inden for produktion, indkøb, forsendelse, import, modning, distribution og markedsføring af bananer, ananas, meloner og svampe. I Danmark er Fyffes kun aktiv inden for import og salg af bananer og ananas. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt