Sorter

Mødedato

Karo Pharma AB’s erhvervelse af to produktporteføljer fra LEO Pharma A/S

Resumé

Transaktionen indebærer, at Karo Pharma AB erhverver enekontrol over ”Polo”-porteføljen. Karo Pharma AB har tilbage i april 2018 erhvervet enekontrol over ”Zuba”-porteføljen. De to transaktioner mellem Karo Pharma AB og Leo Pharma A/S finder sted inden for to år mellem de samme virksomheder, hvorfor konkurrencelovens § 12, stk. 3, finder anvendelse. Det medfører, at de to transaktioner skal betragtes som én enkelt fusion, der finder sted på tidspunktet for den seneste transaktion. De to produktporteføljer omfatter rettigheder og adgang til udvikling, produktion, distribution og salg af produkter i Danmark inden for bl.a. hjertemedicin, antibiotika og hudplejeprodukter. Karo Pharma AB er en børsnoteret svensk virksomhed, der er kontrolleret af investeringsfonden EQT VIII, som har fokus på aktiviteter inden for sundhedssektoren, TMT (teknologi, medier og telekommunikation) og servicesektoren i Norden. Karo Pharma AB's aktiviteter består primært i at udvikle og markedsføre en række lægemiddelprodukter (receptpligtige og ikke-receptpligtige), hudplejeprodukter og anden medicinsk udstyr til apoteker samt direkte til sundhedssektoren i hovedsageligt Sverige, Norge og Danmark, men også internationalt. Derudover har Karo Pharma også forsknings- og udviklingsprojekter på medicinalområdet. Ifølge det oplyste er der tale om en fusion omfattet af § 3, stk. 1, nr. 3, litra b) og c) i bekendtgørelse nr. 1005 af 15. august 2013 om anmeldelse af fusioner. Det betyder, at der er tale om en fusion hvor fusionsparterne er aktive på det samme marked, men hvor fusionsparterne tilsammen har
en markedsandel på under 15 pct. i Danmark, samt hvor en eller flere fusionsparter er aktive på et produktmarked i et forudgående eller efterfølgende led i forhold til et produktmarked, hvorpå en anden fusionspart opererer, men hvor fusionsparterne hverken enkeltvis eller tilsammen har markedsandele i tidligere eller senere omsætningsled på 25 pct. eller mere i Danmark. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2020

Resumé

I folderen Konkurrence- og Forbugerstyrelsen 2020 giver KFST et kort indblik i arbejdet i 2019. Det omfatter bl.a. korte resumer af udvalgte afgørelser, vejledninger og bidraget til lovarbejdet. Både på konkurrenceområdet samt nogle af de andre resortområder KFST varetager.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Rapport
Udfald
Rapport
Mødedato

NRGi Rådgivning Holding A/S’ erhvervelse af 100 pct. af aktierne i Frandsen El A/S

Resumé

Ved fusionen erhverver NRGi Rådgivning 100 pct. af aktierne i Frandsen El, og NRGi Rådgivning opnår dermed enekontrol over selskabet. NRGi Rådgivning er ejet af andelsselskabet NRGi a.m.b.a. med 215.000 andelshavere. NRGi-koncernen er opdelt i seks hovedforretningsområder bestående af (i) salg og markedsføring af elektricitet, (ii) drift og udbygning af el- og varmeinfrastruktur, (iii) vedvarende energiprojekter, (iv) bygherrerådgivning, (v) energioptimering, energistyring, energimærkningsordninger, tilstandsrapporter etc., og (vi) stærk- og svagstrømsinstallationer. NRGi Rådgivning opererer inden for områderne (iv), (v) og (vi), og ejer EL:CON, som har aktiviteter inden for elinstallation, bygningsautomatik, energioptimering, løsninger til vedvarende energi, sikring, indeklima, automation, termografering, forsyningsanlæg, vejbelysning og trafiksignaler. Frandsen El driver virksomhed med alle former for stærk- og svagstrømsinstallationer og har således aktiviteter inden for elinstallationsområdet, herunder området for brand- og tyverisikring og automation. Herudover er Frandsen El via underentreprenører aktiv inden for bl.a. bygningsautomatik og indeklima. Frandsen El tilbyder disse produkter via hovedkontoret i Glostrup og ellers via deres underafdelinger Herlev Elektrikeren, Robotek El & Teknik, samt Birkerød El. Idet fusionen ikke gav anledning til indsigelser godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Campingrådet - Bøde

Resumé

Konkurrencerådet afgjorde i maj 2017, at Campingrådet havde handlet i strid med konkurrenceloven. Konkursboet efter Campingrådet har nu accepteret at betale en bøde på 400.000 kroner for overtrædelsen. Bødens størrelse er blandt andet fastsat med vægt på overtrædelsens grovhed og varighed samt rådets omsætning forud for konkursen.
Campingrådet, hvoraf en del af medlemmerne var konkurrerende virksomheder, har overtrådt konkurrenceloven i perioden 2011-2016 ved blandt andet på møder at vedtage, at der skulle være en fast pris på det såkaldte CKE-campingpas. Derudover vedtog Campingrådet på samme måde i perioden 2012-2016, at campingpladser skulle forlange, at campister foreviste eller købte et CKE-campingpas, og at konkurrerende campingpas skulle afvises.
Næsten 90 procent af de danske campingpladser var omfattet af de ulovlige vedtagelser. Konkurrencerådets afgørelse blev stadfæstet af Konkurrenceankenævnet i april 2018. Konkurrencerådet anmeldte sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet med henblik på strafferetlig vurdering. I JAN 2020 accepteret Konkursboet eet bødeforlæg på 400.000 kroner.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
Bøde
Mødedato

STARK Danmark A/S’ erhvervelse af enekontrol over dele af SJAKK A/S

Resumé

Transaktionen er en aktivoverdragelse, hvor STARK erhverver varelager, udvalgte anlægsaktiver, kundekartotek, knowhow og oplysninger om ordrebeholdning fra SJAKK’s fire byggemarkeder i Give, Hedensted, Ejstrupholm og Egtved. SJAKK’s samlede medarbejderstab overgår ligeledes til STARK. Som et led i overdragelsen indgår STARK med ejendomsselskabet JT-Juelsminde A/S, der er et søsterselskab til SJAKK, en lejeaftale vedrørende de lejemål, hvor SJAKK’s nuværende byggemarkeder i Give og Hedensted er beliggende. STARK opnår ved transaktionen ikke ejendoms- eller lejeret til SJAKK’s resterende byggemarkedsejendomme i Ejstrupholm og Egtved. Sælgerne af SJAKK har påtaget sig en konkurrenceklausul i forhold til disse bygninger, hvorefter sælgerne ikke må drive trælasthandel fra disse bygninger. Sælgerne er imidlertid frit stillet i forhold til at råde over bygningerne i øvrigt og kan fx udleje dem til en anden byggemarkedskæde. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Sampension Livsforsikring A/S og MP Pensions erhvervelse af fælleskontrol over Bellakvarter A/S

Resumé

Transaktionen omfatter Sampension og MP Pension opnår fælleskontrol over Bidco og Bellakvarter ved en ejeraftale. Den resterende del af aktiekapitalen vil blive ejet af tre andre pensionsselskaber. Sampension er et kundeejet pensionsselskab. MP Pension er en medlemsejet pensionskasse for magistre, gymnasielærere og psykologer. Begge har aktiviteter inden for fast ejendomsområdet i form af udlejningsaktiviteter til både private og erhverv. Bellakvarter er et ejendomsudviklingsselskab, der udvikler et område/et nyt kvarter i Ørestaden beliggende omkring Bella Centeret. Der er tale om et sammenhængende projekt, hvor Bellakvarter udvikler en ny bydel med boliger (både ejerboliger, lejeboliger og alment boligbyggeri), kontorfaciliteter samt tilhørende detail, institutioner og parkering. Bellakvarter foretager løbede frasalg af enkeltprojekter eller -ejendomme. Bellakvarter har endvidere aktiviteter inden for udlejning til bolig og erhverv, samt parkeringsaktiviteter. KFST havde ikke nogle indsigelser og godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Velfungerende marked for de fleste offentlige indkøb

Resumé

Rapporten ”Status for offentlig konkurrence”, som Konkurrence- og For-brugerstyrelsen står bag, viser, at flere offentlige indkøbere bruger fleksible og innovationsfremmende udbudsformer. Rapporten viser en stigning fra 11 pct. i 2015 til 20 procent i 2018. De fleksible udbudsformer styrker kvaliteten i udbuddene gennem udvidede muligheder for dialog mellem ordre- og tilbudsgivere og øger konkurrencen om offentlige indkøb ved at lette adgangen for små- og mellemstore virksomheder. Det giver en mere effektiv udnyttelse af de offentlige midler. Status for offentlig konkurrence 2019 viser også, at konkurrenceudsættelsen af offentlige opgaver har ligget stabilt på ca. 26 pct. siden udbudslovens vedtagelse. Desuden er andelen af offentlige udbud, der kun modtager meget få tilbud, faldet. Og små virksomheder med under 50 ansatte vandt i 2018 knap 46 procent af alle danske EU-udbud, hvilket er en lille stigning siden året før. Det offentlige indkøber hvert år varer og tjenesteydelser for cirka 370 milliarder kroner. Udbudsloven sætter rammen for en stor del af de offentlige indkøb. Udbudsloven er ved at blive evalueret, og evalueringen ventes at være afsluttet i foråret 2020.

Mødedato

Fibia P/S’ erhvervelse af enekontrol med Waoo A/S

Resumé

Den anmeldte fusion omfatter en kontrolændring i Waoo, grundet udløb af en allonge til aktionæraftalen, således at Fibia fremover vil have veto overfor væsentlige beslutninger. Fibia er et fibernetselskab, ejet af SEAS-NVE og NRGi, som driver fibernet på dele af Sjælland, Øerne og i Østjylland. Waoo er et fællesejet markedsførings- og produktselskab, som leverer internet-, TV- og telefoni-produkter under Waoo-brandet til ejerne, som distribuerer produkterne til slutkunder via deres respektive fiberinfrastrukturer. Waoo forestår desuden engrosindkøb af de tv-kanaler, som indgår i Waoo’s TV-pakker. Waoo har ikke selv bredbånds-, TV- eller telefonikunder på detailmarkederne, da de underliggende kundeforhold er ved ejerne af Waoo. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Santander Consumer Bank AB erhvervelse af 100 pct. af aktierne i Forso Nordic AB

Resumé

Transaktionen omfatter Santander Consumer Bank AB's køb af Forso Nordic AB. SCB er en del af Santander Group,mens Forso Nordic hidtil har været ejet af Ford koncernen. Begge driver endvidere forskellige former for låneformidling. Begge parter er aktive inden for finansiering af motorkøretøjer både i form af lånefinansiering og gennem leasing. Begge parter yder desuden lån til bilforhandlere som virksomhedslån. For så vidt angår Forso ydes disse lån kun til Ford-forhandlere. Herudover har begge parter aktiviteter inden for forsikring af motorkøretøjer. For så vidt angår forsikring af motorkøretøjer har parterne anført, at SCB’s aktiviteter primært vedrører distribution af tredjeparters forsikringsprodukter, og at Forso ikke udfører sådanne aktiviteter. Parternes aktiviteter inden for forsikring er desuden begrænsede, og uanset hvordan forsikringsmarkedet afgrænses, vil parterne ikke have markedsandele på over 10 pct. Det samme gjorde sig gældende for parternes aktivieter indenfor aktiviteter inden for henholdsvis finansiel leasing og operationel leasing til motorkøretøjer, samt lån til SMV’er til brug for indkøb af motorkøretøjer, reservedele m.v. Indenfor et eventuelt snævert marked for lånefinansiering af motorkøretøjer i Danmark (eksklusiv leasing) kunne deres markedsandele udgøre 20-30 %, men der ville være et betydeligt antal konkurrenter. KFST godkendte herefter fusionen, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 2, 1. pkt., jf. stk. 1.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Temporary Space Nordics AB’s erhvervelse af G.S.V. Materieludlejning A/S' pavillonforretning

Resumé

Transaktionen er en aktivoverdragelse, hvor TSN overtager de aktiviteter i G.S.V. Materieludlejning A/S der knytter sig til salg og udlejning af pavilloner. Aktiviteterne indskydes i LinkCo og TSN erhverver enekontrol over LinkCo. TSN beskæftiger sig primært med udlejning af pavilloner til bl.a. beboelse, børnehaver, skoler, plejecentre, kantiner og kontor. Desuden har selskabet i mindre omfang aktiviteter inden for salg af pavilloner. Selskabet er aktiv i Danmark, Sverige, Norge og Finland. TSN beskæftiger sig ligeledes primært med udlejning af pavilloner til bl.a. beboelse, børnehaver, skoler, plejecentre, kantiner og kontor, og i mindre omfang med salg af pavilloner. Selskabet er primært aktiv i Dan-mark. KFST tog udgangspunkt i det overordnede marked for salg og udlejning af modulære bygninger, der omfattede både pavilloner og moduler, og lod det stå åbent om der skulle ses en samlet marked for salg og udlejning af pavilloner, et samlet marked for pavilloner og moduler eller om det skal segmenteres efter brugsform eller anskaffelsesform. Endvidere fandt styrelsen at markedet var nationalt. PÅ et samlet marked ville parternes markedsandele være 10-20 procent, og ved opdeling kunne de evt. 20-30 procent på pavilioner til udledning i Danmark. Endvidere ville ændringen i HHI ikke overstige EU-Kommissionens screeningstest jf. de horisontale retningslinjer. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte herefter fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt