Sorter

Mødedato

Fusion ApS - dom

Resumé

Virsomheden Fusion, der produceret sportstøj, havde fra primo 2017 til ultimo 2017 krævet, at dets forhandlere overholdt mindstepriser på virksomhedens produkter. Dette var bl.a. kommet til udtryk i to e-mails til en forhandler, der ikke opretholdte bestemte mindstepriser, og derfor blev truet med opsigelse af forhandleraftalen. Fusion ApS blev dømt til at betale en bøde på 500.000 kroner, og en ledende medarbejder blev dømt til at betale 50.000 kroner for sin medvirken til overtrædelsen. Som et formildende element indgik, at der alene var tale om et enkeltstående forhold.

Mødedato

Banker kan godt have ens renter uden at overtræde konkurrencereglerne

Resumé

Efter en del diskussioner i pressen af bankernes rentepolitik fandt konkurrencerådet anledning til at påpege, at der ikke var tegn på fraværet af konkurrence. Forbrugerrådet havde fx fremført dette. Derudover nævnte Konkurrencerådet, at diskusioner mellem banker (og andre) om renterne er i strid med konkurrencelovens § 6, hvilket må antages at være rettet mod forskellige politikere, der har opfordret bankerne til ikke at anvende negative renter overfor forbrugere.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
Pressemeddelse
Mødedato

Rønne Havn A/S v Danske Færger

Resumé

Sagen, der blev anlagt den 7. juni 2018, vedrørte det aftaleretlige grundlag for opkrævning af havneafgifter, herunder om Rønne Havn har misbrugt sin dominerende stilling ved opkrævning af afgifterne. [RESUME].

Myndighed
Dom
Regel
kl § 11
Mødedato

H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S’s erhvervelse af Uniscrap A/S

Resumé

Ved den anmeldte fusions gennemførsel erhverver H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S 100% af aktierne i Uniscrap A/S fra Scholz Recycling GmbH. Uniscrap A/S er en miljøvirksomhed inden for genvinding af jern- og metalskrot. Uniscrap A/S driver fire modtagepladser i Danmark – Taulov, Hasselager, Aalborg og Thisted. Derudover har Uniscrap A/S en ’deep sea’-terminal på havnen i Fredericia. Uniscrap A/S er en del af Scholz Recycling GmbH, der hører under Chiho Environmental Group – koncernen er repræsenteret globalt, og forretningen består af miljøvirksomheder inden for genvinding af jern- og metalskrot. H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S modtager jern- og metalskrot fra virksomheder, offentlige institutioner, autoophuggere og andre skrothandlere. Jern- og metalskrot udspringer eksempelvis fra elektronik, kabler, køretøjer, køleskabe og hårde hvidevarer. H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S er fordelt over hele landet med 5 pladser i Midt- og Nordjylland, 3 pladser på Fyn og 2 pladser på Sjælland. Derudover har H.J. Hansen 1 plads i Malmø. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Velliv, Pension & Livsforsikring A/S’ og IP Ejendomme 2013 P/S’ erhvervelse af fælleskontrol med Project Vortex Partnerselskab

Resumé

Ved transaktionen erhverver Velliv, Pension & Livsforsikring A/S og IP Ejendomme 2013 P/S hver en kontrollerende ejerandel på 50 pct. af ejerandelene i Project Vortex Partnerselskab og opnår dermed fælleskontrol over Project Vortex Partnerselskab. Project Vortex Partnerselskab har til formål som holdingselskab direkte eller indirekte at eje kapitalandele eller andre finansielle instrumenter i virksomheder, der udlejer, ejer og driver en eller flere ejendomme i Danmark og dermed beslægtet virksomhed. Selskabet ejer en ejendomsportefølje bestående af bebyggelserne Risskov Husene, Himmelbyen og Strandhaverne, der primært består af boligejendomme. Velliv driver livsforsikrings- og pensionsvirksomhed og anden virksomhed, som er tilladt i henhold til lov om finansiel virksomhed. Velliv er et dansk aktieselskab, som er 100 procent ejet af Velliv Foreningen F.M.B.A. Velliv besidder investeringsejendomme, som ejes gennem kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder. Investeringsejendommene er primært danske bolig- og erhvervsejendomme. IP ejendomme er et dansk aktieselskab, som er 100 procent ejet af Industriens Pensionsforsikring A/S. Industriens Pensionsforsikring A/S ejes 100 procent af Industripension Holding A/S, som ejes af Fagligt Fælles Forbund, DI og Dansk Metalarbejderforbund. IP ejendommes strategi er at generere afkast af selskabets kapital gennem investeringer i og udlejning af danske kvalitetsejendomme med en attraktiv beliggenhed. Investeringerne gennemføres enten som direkte investeringer eller gennem tilknyttede associerede virksomheder. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Mødedato

Union Nine A/S’ erhvervelse af enekontrol over WhiteAway Group A/S

Resumé

Transaktionen omfatter Union Nine A/S' erhvervelse af enekontrol med WhiteAway Group A/S. WhiteAway Group A/S er aktiv inden for salg af hårde hvidevarer og husholdningsapparater, energi- og klimaprodukter, samt produkter til personlig pleje i Danmark, Norge og Sverige. Union Nine A/S indgår i Heartland-koncernen. Heartland A/S er et holding- og investeringsselskab med aktiviteter inden for blandt andet tøj og accessories, detailhandel med produkter og personlig pleje, detailhandel med fødevarer, samt teknologi, bæredygtighed og vedvarende energi. Øvrige selskaber, der indgår i Heartland-koncernen, er blandt andre BESTSELLER UNITED A/S, nemlig.com A/S og Normal A/S. KFST godkendte fusionen, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Analyse af konkurrencesituationen på detailmarkedet for el

Resumé

Der er ikke tegn på, at koncernforbundne elselskaber har særlige konkurrencefordele på detailmarkedet for el. Det viser en analyse, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet som et bidrag til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets overordnede konkurrenceanalyse af elmarkedet.

Mødedato

Lerøy Seafood Group ASA's erhvervelse af enekontrol med Seafood Danmark A/S

Resumé

Transaktionen indebærer, at Lerøy erhverver yderligere aktier og derved opnår enekontrol over Seafood Danmark. Lerøy er en Norsk virksomhed, der via datterselskaber driver virksomhed inden for fiskeindustrien, herunder opdræt af laksefisk, fangst af hvidfisk, samt primær forarbejdning af lakse- og hvidfisk samt skaldyr og pelagisk fisk. Lerøy sælger sine produkter over hele verden, dog hovedsageligt i Europa. Seafood Danmark er en dansk virksomhed inden for fiskeindustrien. Seafood Danmarks aktiviteter består i forarbejdning og salg af fisk og skaldyr, særligt lakse- og hvidfisk. Seafood Danmark er hovedsageligt aktiv inden for sekundær forarbejdning af lakse- og hvidfisk, men også i mindre grad inden for primær forarbejdning. Desuden er Seafood Danmark aktiv inden for specialiseret engrossalg af premium forarbejdede fisk til kunder i Danmark. Seafood Danmark sælger sine produkter i Europa og hovedsageligt i Danmark. Fusionen gav anledning til horisontale overlap indenfor a) markedet for sekundær forarbejdet norsk laksefisk i Danmark samt b) markedet for sekundær forarbejdet hvidfisk i Danmark. Endvidere gav fusionen anledning til en vertikal forbindelse på markedet for primær forarbejdet norsk laksefisk i EØS. På ingen af markederne fandt KFST dog konkurrenceproblemer, hvorfor fusionen blev godkendt, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Polaris Private Equity IV K/S’ erhvervelse af enekontrol over Egons A/S, Larsenbus ApS, Papuga Bus A/S og Papuga A/S

Resumé

Polaris er en kapitalfond, som ved fusionen overtager fire busselskaber, heraf den største, næststørste og fjerdestørste inden for turistbuskørsel i Danmark. Efter fusionen vil det samlede busselskab ejet af Polaris være den klart største aktør på markedet for turistbuskørsel. Det dækker blandt andet over buskørsel for virksomheder, rejsebureauer, offentlige myndigheder og togoperatører. Konkurrencerådet har på baggrund af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelser vurderet, at den nye, store aktør på markedet ikke vil få tilstrækkeligt styrke til eksempelvis at gennemføre vedvarende prisstigninger. Det vurderes således, at fusionen samlet set ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt. Det skyldes en række særlige forhold ved markedet for turistbuskørsel. Blandt andet gælder, at: a) kunder har gode muligheder for at købe turistbuskørsel fra konkurrenter til det fusionerede busselskab b) der er lave ekspansions- og adgangsbarrierer på markedet, og c) konkurrenter til det fusionerede busselskab har både mulighed for og vilje til at udvide deres aktiviteter. De fire busselskaber, som fremover har samme ejer, er ikke tætte konkurrenter i forvejen. Blandt andet viser historikken, at de meget sjældent har budt på de samme opgaver. Det kan også ses som udtryk for, at selskaberne har fokuseret på forskellige kundetyper og/eller geografiske områder. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog første udkast til anmeldelse af fusionen 26. august 2020. Udkastet indeholdt også information om vertikale forbindelser som følge af Polaris’ ejerskab af Molslinjen. Disse vertikale forbindelser blev dog fjernet ved Polaris’ frasalg af Molslinjen, som blev godkendt af EU-Kommissionen den 4. februar 2021.

Mødedato

Laurie 30 FIII Holding GmbH og Laurie 30 SC FIII Holding GmbH’s erhvervelse af enekontrol over Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S

Resumé

Transaktionen indebærer, at Laurie Fonden gennem en aktieoverdragelsesaftale og et til formålet oprettet selskab, Laurie Acquisition ApS, erhverver 100 pct. af aktiekapitalen i Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S fra
selskabets nuværende ejere. Transaktionen fører videre til, at Laurie Fonden på basis af aftale vil eje 69,5 pct. af Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S, og den resterende aktiekapital vil blive ejet af en række af sidstnævnte selskabs nuværende ejere m.v., der reinvesterer i selskabet. Laurie Fonden erhverver dermed enekontrol over Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S. Laurie Fonden er en investeringsfond, som forvaltes og kontrolleres af
den tyskbaseret private equity-virksomhed, Findos Investor GmbH. Findos Investor GmbH investerer gennem en række investeringsfonde, ”Findos fondene”, i mellemstore europæiske virksomheder med en omsætning på EUR 25-200 millioner. Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S ejes af VL Holding 1 ApS, som ultimativt ejes af en gruppe partnere i førstnævnte selskab. Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S er en dansk virksomhed, der beskæftiger sig med salg af en bred vifte af arkitektydelser til private, institutionelle og offentlige kunder i Norden inden for forskellige industrisegmenter såsom bolig, erhverv, transport, life science, sundhed, uddannelse og kultur. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt