Sorter

Mødedato

CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A og stifteres erhvervelse af fælles kontrol over Razer Inc.

Resumé

CVC erhverver gennem et datterselskab, CVC Holdco, sammen med de to stiftere af Razer fælles kontrol over et til formålet oprettet fælles selskab, TopCo, og dermed over Razer. Efter fusionen vil CVC HoldCo (ultimativt CVC) indirekte eje ca. 32,13 pct. af aktierne i Razer, og stifterne vil hver eje andele i Razer på henholdsvis 38,74 pct. (Mr. Tan) og 29,13 pct. (Mr. Lin). Razers primære aktiviteter er design, fremstilling, distribution og udvikling af IT hardware til gaming, herunder bærbare computere, hovedtelefoner og ydre computer enheder (mus, keyboards, joysticks m.v.). Razer udvikler også IT-systemer, -software og -services. CVC Networks består af CVC inklusive datterselskaber, og CVC Capital Partners Advisory Group Holding Foundation inklusive datterselskaber, hvis aktiviteter består i at rådgive og styre investeringer på vegne af bestemte investeringsfonde (CVC Fondene). CVC Fondene ejer kontrollerende ejerandele i et antal virksomheder inden for forskellige brancher, herunder kemikalieindustrien, forsyning, fremstilling, detailhandel og distribution, primært i Europa, USA, Asien og Stillehavsområdet. Da fusionen ikke gav anledninger til bekymringer blev den godkendt efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Coop Danmark A/S’ og PensionDanmark Ejendomme Holding K/S’ oprettelse af et selvstændigt fungerende joint venture

Resumé

Transaktionen omfatter, at Coop Danmark A/S’ og PensionDanmark Ejendomme Holding K/S’ danner et selvstændigt fungerende joint ventureCoops formål er at drive detail- og grossisthandel hovedsageligt i Danmark, samt at drive ejendoms- og industrivirksomhed og anden virksomhed, der er forenelig hermed og understøtter formålet – herunder boligudlejning og erhvervsudlejning. PensionDanmarks formål er at besidde kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder, som investerer i danske ejendomme – herunder erhvervsejendomme og nyopførsler. PensionDanmark ejer en portefølje af ejendomme placeret rundt omkring i Danmark. Det selvstændigt fungerende joint venture vil udvikle, opføre, eje og drive en ny bydel beliggende på en del af matr.nr. 15ae samt matr.nr. 15ah og 15ag, Herstedvester By, Herstedvester, benævnt Coop Byen. Coop Byen skal etableres som en fokuseret bydel med private lejeboliger, en offentlig daginstitution, parkering og øvrige offentlige formål. Da fusionen ikke gav anledninger til bekymringer blev den godkendt efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

AP Ejendomme A/S erhvervelse af enekontrol over CL Denmark ApS

Resumé

Med transaktionen erhverver AP Ejendomme samtlige kapitalandele i BoStad og opnår dermed enekontrol over BoStad. AP Ejendomme er ejet og kontrolleret af AP Pension livsforsikringsaktieselskab (”AP Pension”), som er ejet og kontrolleret af Foreningen AP Pension f.m.b.a. AP Pension udvikler, driver og udlejer, via AP Ejendomme, boliger og erhvervsbyggeri i hele Danmark, som foreningens egne kunder har fortrinsret til at leje sig ind i. Derudover udbyder AP Pension bl.a. forskellige livsforsikrings- og pensionsprodukter. BoStad udvikler, driver og udlejer boliger og i mindre grad erhvervsbyggeri. BoStads aktiviteter er spredt over hele Danmark, dog med fokus på udlejning af ejendomme til beboelse i vækstbyer uden for København og Aarhus. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Vejledning om kontrolundersøgelser (2022)

Resumé

Formålet med en kontrolundersøgelse er, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indsamler oplysninger, som sætter styrelsen i stand til at undersøge, om en virksomhed har overtrådt konkurrencereglerne. Virksomheder, som kontrolundersøges, kan i vejledningen om kontrolundersøgelser bl.a. finde oplysning om den praktiske gennemførelse af en kontrolundersøgelse, om virksomhedens rettigheder og pligter samt om styrelsens datasikring af elektronisk materiale og efterfølgende søgninger heri. Der findes også oplysninger om muligheden for kontrolundersøgelse i private hjem i vejledningen.

Mødedato

Vejledning om straflempelse (2022)

Resumé

Leniencyprogrammet giver mulighed for at få sanktionen nedsat eller helt at slippe for bøder og/eller fængselsstraf for at have deltaget i et kartel. For virksomheder hedder ordningen bødelempelse, og for fysiske personer kaldes det sanktionslempelse (sanktionslempelse omfatter både fængsels- og bødestraf). Samlet kaldes ordningen for leniency. I vejledningen om leniency kan virksomheder og fysiske personer finde oplysninger om muligheden for at enten helt at slippe for bøder og/eller fængselsstraf eller få sanktionen nedsat, hvis man har deltaget i et kartel. I vejledningen findes bl.a. oplysning om ansøgningsprocessen og de krav, som stilles for at få leniency.

Mødedato

Team Energies erhvervelse af 25,1 pct. af aktierne i og fælleskontrol over GP JOULE Connect

Resumé

Med transaktionen erhverver Team fælleskontrol over det selvstændigt fungerende JV GP JOULE Connect GmbH (”Connect”). Forud for transaktionen er Connect ejet af Utility og Minol Brunata, men med transaktionen opnås der fælleskontrol mellem Team, Utility og Minol Brunata. Connects primære aktiviteter omfatter indkøb og anlæg af lade-infrastruktur til elbiler samt udvikling og drift af i) ladenetværk, ii) digitale løsninger til fx delebilsservices, iii) applikationer og platforme og iv) forsyning af vedvarende energi. Team er et tysk datterselskab til DLG a.m.b.a. Team er bl.a. aktiv inden for salg af naturgas og fyringsolie til kunder i Tyskland, salg af brændstof fra tankstationer i Tyskland og salg af byggematerialer fra byggemarkeder i Tyskland. DLG a.m.b.a. er et dansk andelsselskab, der primært forhandler produkter til danske og udenlandske landmænd. Utility udbyder integrerede løsninger til produktion af energi fra solceller, vindmøller og biomasse. Utility har desuden aktiviteter relateret til produktion af varme, hydrogen og e-mobility. Utility indgår i GP JOULE Group. GP JOULE Group udvikler projekter inden for solenergi, vindenergi og biomasse for bl.a. kommuner og projektudviklere. Minol Brunata tilbyder bl.a. services relateret til fakturering af energiudgifter og rådgivning af ejendomsselskaber om digitale løsninger (herunder e-mobility). Minol Brunata indgår i Minol-Zeller Group, som bl.a. har datterselskaber beskæftiget med udvikling og salg af forbrugsmålere samt relaterede services. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7

Mødedato

Ghost Bar ApS - bøde på 57.000 kr. - markedsdeling - diskotekskartel

Resumé

Fire diskoteker har erkendt, at de også har deltaget i det kartel, som 18 diskoteker og deres fælles indkøbsselskab NOX Network fik bøder for kort før jul. I kartellet havde diskotekerne aftalt ikke at åbne filialer i hinandens byer eller inden for en radius af 20 kilometer fra hinanden. Ghost Bar ApS har accepteret en bøde på 57.000 kr. Overtrædelsen har fundet sted i perioden i perioden fra 2. februar 2016 til den 3. august 2019.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
Bøde
Mødedato

Wolters Kluwers aftaler om levering af software til personlig skatteberegning

Resumé

Sagen vedrørte Wolters Kluwer Danmark A/S’, og dennes adfærd på markedet for software til personlig skatteberegning. Mere konkret havde Wolters Kluwer anvendt vilkår om flerårig uopsigelighed og/eller vilkår om, at en rabat var betinget af en flerårig aftale i perioden fra 2015 og frem til og med i hvert fald 2020 i aftalerne med virksomhedens kunder. På baggrund af en klage fra Revimaster Bernt Ranfelt ApS undersøgte KFSYT aftalernes og deres effekt. De pågældende programmer er software, der kan håndtere personlige skatteberegninger og anvendes til forskellige skatteberegninger hos private og profesionelle, herunder skatterådgivere. Efter en gennemgang af et antal leveringsaftaler konkluderet KFST, at Wolters Kluwer i størstedelen af aftalerne anvendte vilkår om uopsigelighed på op til 3 år og 4 måneder og/eller vilkår om, at en rabat var betinget af en flerårig aftale. Efter KFST opfattelse kunne dette afskærme markedet. Endvidere fandt KFST at Wolter Kluwer havde en markedsandel på ca. 85 %. KFST var derfor tilbøjelig til at se et misbrug jf. § 11, stk. 1 og Artikel 102. Wolters Kluwer var ikke enig i styrelsen vurderinger, men tilbød at afgive tilsagn i sagen, herunder at fjerne de pågældende vilkår i virksomhedens nuværende og fremtidige aftaler i tilsagnets løbetid indtil 31. august 2027.