Sorter

Mødedato

Blue Equity II K/S og Alssund Holding ApS' erhvervelse af fælleskontrol over DTK Group ApS

Resumé

Ved transaktionen erhverver Blue Equity II gennem datterselskabet Blue Equity Holding III ApS ("Blue Equity Holding") 100 pct. af anparterne i DTK Group ApS fra selskabets nuværende ejere, Alsund Holding ApS og Susanne og Peter Provstgaard Holding ApS. DTK Group ApS udbyder transport-, lager- og logistikydelser. Inden for transport udbyder DTK Group ApS freight forwarding (herunder ”Less tran Truckload” (LTL) og ”Full Truckload” (FTL) transport) samt temperaturkontrollerede transporter af levnedsmidler. DTK Group ApS udbyder transport i Europa. Blue Equity II er en private equity fond, der er ejet af institutionelle investorer og rådgives af Blue Equity Management A/S. Blue Equity Management A/S rådgiver to aktive fonde, som investerer i danske virksomheder inden for forskellige forretningsområder. Blue Equitys fonde ejer således en række porteføljeselskaber. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Minimumspriser på Hilfrs platform

Resumé

Platformene Happy Helper og Hilfr har givet Konkurrencerådet tilsagn om at fjerne minimumspriser for virksomheder, der sælger rengøringsydelser via platformene. Sagerne er de første i Danmark, som søger at afgrænse, hvornår selvstændigt erhvervsdrivende, som sælger ydelser på digitale platforme, er omfattet af konkurrenceloven.

Mødedato

Minimumspriser på Happy Helpers platform

Resumé

Platformene Happy Helper og Hilfr har givet Konkurrencerådet tilsagn om at fjerne minimumspriser for virksomheder, der sælger rengøringsydelser via platformene. Sagerne er de første i Danmark, som søger at afgrænse, hvornår selvstændigt erhvervsdrivende, som sælger ydelser på digitale platforme, er omfattet af konkurrenceloven.

Mødedato

OK’s overtagelse af Ørsted Varmeservice og naturgaskunder i Ørsted Privatsalg El & Gas

Resumé

Konkurrencerådet har godkendt OK's køb af Ørsted Varmeservice samt 107.000 naturgaskundeaftaler. Samtidig har rådet godkendt, at salget af gaskundeaftalerne opfylder det tilsagn, som SEAS-NVE afgav som led i Konkurrencerådets nylige godkendelse af SEAS-NVE's køb af dele af Ørsted

Mødedato

Velfungerende markeder 37 - Potentiale for en mere effektiv forsyningssektor gennem bedre regulering

Resumé

En bedre regulering af forsyningssektoren vil kunne bidrage til, at slutpriserne ikke bliver for høje, og at sektoren samtidig har råd til at investere i fremtiden. Det vurderer Konkurrencerådet i artiklen "Potentiale for en mere effektiv forsyningssektor gennem bedre regulering."

Mødedato

Mastercard køb af Nets A/S' konto-til-konto infrastruktur samt digitale regningsbetalinger

Resumé

Den 12. september 2019 modtog KFST et udkast til en anmeldelse af astercard/Europay U.K. Limited overtager Nets’ konto-til-konto centrale infrastrukturtjenester samt digitale regningsbetalinger Siden har styrelsen været i løbende dialog med parterne og gennemført en række indledende undersøgelser, der blandt andet viste, at fusionen kunne påvirke markeder både i Danmark og i andre EU-lande samt samhandlen mellem landene. Den 21. februar 2020 modtog KFST en fuldstændig anmeldelse, og indledte herefter en vurdering af hvorvidt fusionen skulle henvises til EU-kommissionen. Det skete den 3. april 2020. EU-Kommissionen godkendt fusionen 17 AUG mod tilsagn.

Mødedato

Marius Pedersen A/S’ erhvervelse af enekontrollen over FKSSlamson A/S og Perma ApS

Resumé

Ved den anmeldte fusions gennemførelse erhverver Marius Pedersen A/S ved en aktie- og anpartsoverdragelse alle kapitalandele i hhv. FKSSlamson A/S og Perma ApS. Marius Pedersen A/S driver virksomhed indenfor affalds- og ressourceindustrien, herunder overordnet i) en række serviceydelser i forbindelse med håndtering af affald og genanvendelse, herunder slamsugning, ii) produktion i forbindelse med forbehandling og sortering af affald, iii) handel med genanvendelige ressourcer og affald samt iv) drift af en mindre entreprenørafdeling. FKSSlamson A/S driver virksomhed indenfor kloakservice, herunder overordnet i) slamsugning & spuling, ii) TV-inspektion af kloakledninger, iii) industriservice, herunder industrispuling, tørstof-sugning, trykprøvning af tanke, iv) tømning af KSA-anlæg (Kombineret Slamsugerog Afvandingsanlæg) og v) No-dig ledningsvedligeholdelse. Perma ApS driver virksomhed med udlejning af primært erhvervsejendomme, primært til FKSSlamsom A/S. KFST godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c,
stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Vejledning om tilsagn i fusioner

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet vejledning til virksomheder og deres rådgivere, som kan få behov for at afgive tilsagn i en fusionssag. Hvert år behandler konkurrencemyndighederne cirka 50 fusionssager. Heraf bliver en mindre andel løst med tilsagn. Vejledningen er godkendt af det uafhængige Konkurrenceråd.

Mødedato

Danske virksomheders salg via digitale platforme

Resumé

Incentive har på vegne af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gennemført en undersøgelse af danskevirksomheders oplevelser med at sælge varer og servicer via digitale platforme. Undersøgelsen fokuserer på,hvordan virksomhederne benytter platformene, og hvilke fordele og ulemper de oplever ved at benytteplatformene som salgskanal. Digitale platforme er såkaldte tosidede markeder, som bringer kunder og virksomheder tættere sammen.Værdien for virksomhederne af at være på digitale platforme er afhængig af, hvor mange potentielle kunderder benytter platformen, ligesom værdien for forbrugerne afhænger af, hvor mange virksomheder der benytterplatformen. Platformene gør det nemmere for virksomhederne at nå ud til et bredere kundesegment, samtidigtmed at de sænker forbrugernes søgeomkostninger ved at gøre det nemmere at finde relevante produkter. Medmange udbydere samlet et sted kan platformene være med til at skærpe konkurrencen mellemvirksomhederne. Omvendt kan netværkseffekter og skalafordele også føre til, at de enkelte platforme opnårstor markedsmagt, hvilket bl.a. kan give udfordringer for de virksomheder, der benytter platformene somsalgskanal.Undersøgelsen bygger på 293 telefoninterviews med virksomheder, der benytter digitale platforme til at sælgederes produkter.

Mødedato

Norlys Energy Trading

Resumé

Ved transaktionen etableres Norlys Energy Trading A/S som et selvstændigt fungerende joint venture mellem Norlys Holding og Eurowind Energy. Norlys Energy Trading skal handle dels fysisk energi, dels finansielle kontrakter og certifikater i tilknytning til el- og gasmarkedet. Det forventes, at de handelsaktiviteter, som Norlys-koncernen og Eurowind Energy-koncernen hidtil selv har håndteret internt eller købt eksternt vedrørende fysisk og finansiel handel i relation til el- og gasmarkedet, efter fusionen vil blive varetaget af Norlys Energy Trading for henholdsvis Norlys-koncernen og Eurowind Energy-koncernen. Fusionen gav ikke anledning til problemer og blev godkendt jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt