Sorter

Mødedato

Velliv, Pension & Livsforsikring A/S’ og IP Ejendomme 2013 P/S’ erhvervelse af fælleskontrol med Project Vortex Partnerselskab

Resumé

Ved transaktionen erhverver Velliv, Pension & Livsforsikring A/S (”Vel liv”) og IP Ejendomme 2013 P/S (”IP Ejendomme”) hver en kontrollerende ejerandel på 50 pct. af ejerandelene i Project Vortex Partnerselskab og opnår dermed fælleskontrol over Project Vortex Partnerselskab. Project Vortex Partnerselskab har til formål som holdingselskab direkte eller indirekte at eje kapitalandele eller andre finansielle instrumenter i virksomheder, der udlejer, ejer og driver en eller flere ejendomme i Danmark og dermed beslægtet virksomhed. Selskabet ejer en ejendomsportefølje bestående af bebyggelserne Risskov Husene, Himmelbyen og Strandhaverne, der primært består af boligejendomme. Velliv driver livsforsikrings- og pensionsvirksomhed og anden virksomhed, som er tilladt i henhold til lov om finansiel virksomhed. Velliv er et dansk aktieselskab, som er et 100 procent ejet datterselskab af Velliv Foreningen F.M.B.A. Velliv besidder investeringsejendomme, som ejes gennem kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder. Investeringsejendommene er primært danske bolig- og erhvervsejendomme. IP ejendomme er et dansk aktieselskab, som er et 100 procent ejet datterselskab af Industriens Pensionsforsikring A/S. Industriens Pensionsforsikring A/S ejes 100 procent af Industripension Holding A/S, som ejes af Fagligt Fælles Forbund, DI og Dansk Metalarbejderforbund. IP Ejendommes strategi er at generere afkast af selskabets kapital gennem investeringer i og udlejning af danske kvalitetsejendomme med en attraktiv beliggenhed. Investeringerne gennemføres enten som direkte investeringer eller gennem tilknyttede associerede virksomheder. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Mødedato

Union Nine A/S’ erhvervelse af enekontrol over WhiteAway Group A/S

Resumé

Transaktionen omfatter Union Nine A/S erhvervelse af enekontrol med WhiteAway Group A/S. WhiteAway Group A/S er aktiv inden for salg af hårde hvidevarer og husholdningsapparater, energi- og klimaprodukter, samt produkter til personlig pleje i Danmark, Norge og Sverige. Union Nine A/S indgår i Heartland-koncernen. Heartland A/S er et holding- og investeringsselskab med aktiviteter inden for blandt andet tøj og accessories, detailhandel med produkter og personlig pleje, detailhandel med fødevarer samt teknologi, bæredygtighed og vedvarende energi. Øvrige selskaber, der indgår i Heartland-koncernen, er blandt andre BESTSELLER UNITED A/S, nemlig.com A/S og Normal A/S. KFST godkendte fusionen jf. konkurrencelovens § 12c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Analyse af konkurrencesituationen på detailmarkedet for el

Resumé

Der er ikke tegn på, at koncernforbundne elselskaber har særlige konkurrencefordele på detailmarkedet for el. Det viser en analyse, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet som et bidrag til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets overordnede konkurrenceanalyse af elmarkedet.

Mødedato

Lerøy Seafood Group ASA's erhvervelse af enekontrol med Seafood Danmark A/S

Resumé

Transaktionen indebærer, at Lerøy erhverver yderligere aktkier og derved opnår enekontrol over Seafood Danmark. Lerøy er en Norsk virksomhed, der via datterselskaber driver virksomhed inden for fiskeindustrien, herunder opdræt af laksefisk, fangst af hvidfisk, samt primær forarbejdning af lakse- og hvidfisk samt skaldyr og pelagisk fisk. Lerøy sælger sine produkter over hele verden, dog hovedsageligt i Europa. Seafood Danmark er en dansk virksomhed inden for fiskeindustrien. Seafood Danmarks aktiviteter består i forarbejdning og salg af fisk og skaldyr, særligt lakse- og hvidfisk. Seafood Danmark er hovedsageligt aktiv inden for sekundær forarbejdning af lakse- og hvidfisk, men også i mindre grad inden for primær forarbejdning. Desuden er Seafood Danmark aktiv inden for specialiseret engrossalg af premium forarbejdede fisk til kunder i Danmark. Seafood Danmark sælger sine produkter i Europa og hovedsageligt i Danmark. Fusionen gav anledning til horisontale overlap indenfor a) Markedet for sekundær forarbejdet norsk laksefisk i Danmark samt b) Markedet for sekundær forarbejdet hvidfisk i Danmark. Endvidere gav fusionen anledning til en vertikal forbindelse på markedet for primær forarbejdet norsk laksefisk i EØS. På ingen af markederne fandt KFST dog konkurrenceproblemer, hvorfor den blev godkendt jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Polaris Private Equity IV K/S’ erhvervelse af enekontrol over Egons A/S, Larsenbus ApS, Papuga Bus A/S og Papuga A/S

Resumé

Polaris er en kapitalfond, som ved fusionen overtager fire busselskaber, heraf den største, næststørste og fjerdestørste inden for turistbuskørsel i Danmark. Efter fusionen vil det samlede busselskab ejet af Polaris være den klart største aktør på markedet for turistbuskørsel. Det dækker blandt andet over buskørsel for virksomheder, rejsebureauer, offentlige myndigheder og togoperatører. Konkurrencerådet har på baggrund af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelser vurderet, at den nye, store aktør på markedet ikke vil få tilstrækkeligt styrke til eksempelvis at gennemføre vedvarende prisstigninger. Det vurderes således, at fusionen samlet set ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt. Det skyldes en række særlige forhold ved markedet for turistbuskørsel. Blandt andet gælder, at: a) Kunder har gode muligheder for at købe turistbuskørsel fra konkurrenter til det fusionerede busselskab b) Der er lave ekspansions- og adgangsbarrierer på markedet. c) Konkurrenter til det fusionerede busselskab har både mulighed for og vilje til at udvide deres aktiviteter. De fire busselskaber, som fremover har samme ejer, er ikke tætte konkurrenter i forvejen. Blandt andet viser historikken, at de meget sjældent har budt på de samme opgaver. Det kan også ses som udtryk for, at selskaberne har fokuseret på forskellige kundetyper og/eller geografiske områder. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog første udkast til anmeldelse af fusionen 26. august 2020. Udkastet indeholdt også information om vertikale forbindelser som følge af Polaris’ ejerskab af Molslinjen. Disse vertikale forbindelser blev dog fjernet ved Polaris’ frasalg af Molslinjen, som blev godkendt af EU-Kommissionen 4. februar 2021.

Mødedato

Laurie 30 FIII Holding GmbH og Laurie 30 SC FIII Holding GmbH’s erhvervelse af enekontrol over Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S

Resumé

Transaktionen indebærer, at Laurie Fonden gennem en aktieoverdragelsesaftale og et til formålet oprettet selskab, Laurie Acquisition ApS, erhverver 100 pct. af aktiekapitalen i Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S fra
selskabets nuværende ejere. Transaktionen fører videre til, at Laurie Fonden på basis af aftale vil eje 69,5 pct. af Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S, og den resterende aktiekapital vil blive ejet af en række af sidstnævnte selskabs nuværende ejere m.v., der reinvesterer i selskabet. Laurie Fonden erhverver dermed enekontrol over Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S. Laurie Fonden er en investeringsfond, som forvaltes og kontrolleres af
den tyskbaseret private equity-virksomhed, Findos Investor GmbH. Findos Investor GmbH investerer gennem en række investeringsfonde, ”Findos fondene”, i mellemstore europæiske virksomheder med en omsætning på EUR 25-200 millioner. Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S ejes af VL Holding 1 ApS, som ultimativt ejes af en gruppe partnere i førstnævnte selskab. Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S er en dansk virksomhed, der beskæftiger sig med salg af en bred vifte af arkitektydelser til private, institutionelle og offentlige kunder i Norden inden for forskellige industrisegmenter såsom bolig, erhverv, transport, life science, sundhed, uddannelse og kultur. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Arbejdernes Landsbanks erhvervelse af enekontrol med Vestjysk Bank A/S

Resumé

Transaktionen gennemføres ved en aktieoverdragelse til Arbejdernes Landsbank fra AP Pension Livsforsikringsselskab og Nykredit Realkredit A/S, som er aktionærer i Vestjysk Bank A/S. Transaktionen indebærer, at Arbejdernes Landsbank erhverver enekontrol over Vestjysk Bank A/S. Arbejdernes Landsbank har aktiviteter inden for pengeinstitutvirksomhed målrettet private kunder, foreninger og organisationer samt mindre og mellemstore erhverv. Arbejdernes Landsbank formidler produkter og tjenesteydelser på vegne af en række samarbejdspartnere inden for realkredit, investering, pension og forsikringer. Arbejdernes Landsbank er endvidere aktiv på leasingmarkedet gennem datterselskabet AL Finans A/S. Vestjysk Bank A/S har aktiviteter inden for pengeinstitutvirksomhed målrettet private kunder og særligt erhvervskunder med fokus på landbrug, fiskeri, fast ejendom samt mindre og mellemstore erhverv. Vestjysk Bank formidler produkter og tjenesteydelser på vegne af en række samarbejdspartnere inden for realkredit, investering, pension, forsikringer og leasing. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Polaris Private Equity V K/S’ erhvervelse af enekontrol over Sinful ApS

Resumé

Fusionen sker i henhold til en aktieoverdragelsesaftale, hvorved Polaris V erhverver en majoritet på 57,5 pct. af aktiekapitalen i Sinful ApS fra selskabets nuværende ejere. Den resterende aktiekapital forbliver ejet af virksomhedens to ejerledere og ledelse. Polaris V erhverver dermed enekontrol over Sinful ApS. Polaris V er en del af kapitalfonden Polaris Private Equity, som er ejet af institutionelle investorer og rådgives af Polaris Management A/S. Polaris Management A/S rådgiver tre aktive investeringsfonde (Polaris III, Polaris IV og Polaris V), som primært investerer i danske og svenske virksomheder inden for forskellige forretningsområder, bl.a. Alliance+, Link Logistics og Triax. Sinful ApS er en e-handelsvirksomhed, der sælger sexlegetøj udelukkende
via internettet. Virksomheden sælger produkter inden for følgende fire kategorier: sexlegetøj, bedre sex, lingeri og fetish. Sinful ApS sælger produkter fra tredjemand og under egne mærker. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Vejledning om samarbejde i frivillige kæder

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har offentliggjort sin nye vejledning om, hvordan frivillige kædesamarbejder vurderes i forhold til konkurrenceloven. Vejledningen er godkendt af Konkurrencerådet og erstatter "Vejledning til frivillige kæder" fra august 2005

Myndighed
Styrelsen
Regel
Vejledning
Udfald
Vejledning
Mødedato

Capidea Kapital III K/S’ overtagelse af enekontrol med Maki Investment ApS

Resumé

Transaktionen indebærer, at Capidea Kapital III K/S erhverver enekontrol over Maki Investment ApS igennem selskabet CapHold M ApS, der er oprettet særligt til transaktionen. Maki Investment ApS er aktiv inden for produktion og engrossalg af legetøj og spil i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Maki Investment ApS agerer primært som mellemled mellem legetøjsproducenter og forhandlere af legetøj. Herudover ejer og producerer Maki Investment ApS legetøjsmærket KREA. Capidea Kapital III K/S er en ud af tre danskbaserede Capidea kapitalfonde. En anden af disse fonde, Capidea Kapital II K/S, ejer et porteføljeselskab Creativ Company A/S, der via sine datterselskaber AV-Form A/S og Legeakademiet ApS, er aktiv inden for udvikling, indkøb og forhandling af legetøj og hobbyartikler til private og offentlige slutkunder, samt aktiv inden for engrossalg af legetøj og spil til forhandlere.KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt