Sorter

Mødedato

Højesterets dom af 14.06.1965 (UfR 1965.634H)

Resumé

Monopoltilsynet havde pålagt et fagforbund og arbejdsgiverorganisation at bringe konkurrencebegrænsende aftale i kollektiv overenskomst til ophør. Disse fastlagde bl.a. at leverancer af uniformer til navnlig stat og kommuner ikke kunne ske som konfektion, men skulle ske som en særlig form for skrædderiarbejde. Dette blev indbragt for domstolene, der ikke fandt anledning til at underkende monopoltilsynets vurdering, herunder om monopolloven fandt anvendelse på et spørgsmål reguleret ved overenskomst. Sagen vedrørte den tidligere monopollov og dennes regulering af løn og arbejdsforhold, men kan overføres til konkurrencelovens §3, der ligesom den tidligere monopollov fritager kollektive overenskomster fra konkurrenceloven. Sagen er gengivet i UfR 1965.634H

Myndighed
Dom
Regel
kl § 3
Udfald
KL gælder
Mødedato

Mestergrisen i Nakkebølle, U1911.18H

Resumé

29 firmaer havde aftalt at firmaet, der vandt en licitation, skulle erlægge et beløb til de øvrige firmaer, dvs. en mestergris, som blev lagt oven i budsummerne. Højesteret fastslog, at bygherreren ikke var forpligtet til at betale mestergrisen og kunne reducere betaling hermed. Høsteret henviser ikke til konkurrenceretten eller konkurrenceretlige betragtninger, men lægger dog sådanne til grund ved at behandle det som retsstridigt at have forhøjet budsummen med et hemmeligt beløb svarende den aftalt mestergris. Sagen er gengivet i U1911.18H

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
Problem