Sorter

Mødedato

MD Foods og Kløver Mælks aftaler om P-amba og M-amba

Resumé

Konkurrencerådet fandt en række bestemmelser i nogler aftaler mellem MD Foods amba og Kløver Mælk A.m.b.a. problematiske. Bestemmelserne vedrørte bl.a. eksklusiv købs- og leveringspligt og ensartning af deres andelshaveres betalingsforhold. Konkurrencerådet påbud de problematiske aftaler ophævet, idet nogle kunne opnå individuel fritagelse. Sagen blev indbragt for Konkurrenceankenævnet. Dels med påstand om underkendelse og dels påstand om frist forlængelse i forhold til opfyldelse af påbudet. Konkurrenceankenævnet stadfæstede Konkurrencerådets afslag af 7. oktober 1998 på fristforlængelse, men endte med at hjemviste sagen til fortsat behandling i Konkurrencerådet. Specifikt mhp. stillingtagen til, om aftalekomplekset som helhed var omfattet af § 6, stk. 1, og der i givet fald skulle meddeles fritagelse efter § 8, stk. 1, og, hvis for hvilket tidsrum og på hvilke vilkår, eller om skulle meddeles påbud for hele aftalekomplekset eller dele heraf.

Mødedato

Prioritering af anmeldelser af aftaler indgået inden 1. januar 1998

Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af konkurrenceloven var der givet særlige bestemmelser om aftaler, indgået inden lovens ikræfttædelse, dvs. 1/1-1998. En særlig frist frem til den 1. juli 1998 var endvidere optaget jf. hvilken aftaler, der mentes omfattet heraf, skulle anmeldes til konkurrencestyrelsen. Konkurrencestyrelsen oplyste i forbindelse hermed, at have modtaget 845 anmeldelser indeholdende 1070 aftaler, hvilket dikteret en prioritering af aftalerne og en vis forsinkelse inden disse var behandlet. I notatet opstilles nogle principper for hvordan denne prioritering vil ske.

Myndighed
Rådet
Regel
Vejledning
Udfald
Vejledning
Mødedato

Prisfastsættelsesprincipper i forsyningsmonopoler

Resumé

Efter anmodning fra Konkurrencerådet, havde styrelsen udarbejdet et generelt notat om principperne for prisfastsættelsen i forsyningsmonopoler. Infrastrukturdelen af forsyningsmonopoler er som hovedregel naturlige monopoler, dvs. at én virksomhed producerer mere effektivt end to eller flere virksomheder. Infrastrukturdelen kan derfor ikke liberaliseres, og priserne for brugen af (adgangen til) infrastrukturen må reguleres. Derimod kan ydelserne ved brugen af infrastrukturen, fx jernbanegodstransport, samt vedligeholdelse af infrastrukturen konkurrenceudsættes. En hensigtsmæssig regulering af det naturlige monopol skal ske ud fra nogle principper, der i størst mulig omfang lever op til konkurrencelovens intentioner om en effektiv anvendelse af samfundets ressourcer på både kort og lang sigt. I notatet peges på to overordnede hensyn, som reguleringen bør sikre: (1) Virksomheden skal have et incitament til en effektiv ressourceanvendelse herunder til, at den eksisterende infrastruktur udnyttes bedst muligt. (2) Virksomheden skal i de tilfælde, hvor infrastrukturen ikke er fuldt udbygget have et incitament til investeringer i innovationer og udbygninger af kapitalapparatet. På denne baggrund foretages en vurdering og anbefaling af principper, som bør lægges til grund for prisfastsættelsen i forsyningsmonopoler.

Myndighed
Rådet
Regel
Vejledning
Udfald
Vejledning
Mødedato

Salgs-, leverings- og reklamationsbestemmelser ved salg af værktøj og værktøjsmaskiner

Resumé

Ved vurderingen af Foreningen af Grossister i Værktøj og Værktøjsmaskiner (VOV)s anmeldte standard salgs-, leverings- og reklamationsbestemmelser, lagde Konkurrencerådet vægt på følgende fire betingelser: Aftalen må ikke 1) indeholde bestemmelser om fælles priser, rabatter eller betalingsbetingelser eller 2) indeholde bestemmelser der væsentligt forringer købers stilling i forhold til, hvad der ellers gælder. 3) Anvendelsen af aftalen skal være frivillig og 4) det må ikke være forbundet med nogen stafsanktion ikke at anvende aftalen. De de ikke var opfyldt i den konkrete sag, fandt Konkurrencerådet at der forelå en konkurrencebegrænsning. I forbindelse hermed lagde rådet vægt på at, aftalen indeholdte bestemmelser om prisreguleringsforbehold, betaling (morarenter), forsinkelse, afhjælpning af mangler og produktansvar, og derfor faldt udenfor ovenstående betingelser. Rådet fandt heller ikke at betingelserne for individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1, var opfyldt. Ankenævnet stadfæstet dette ved kendelse af 18/3-99.

Mødedato

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Resumé

Konkurrencerådet vurderede, at betingelser for at opnå en ikke indgrebserklæring efter KL § 9 var til stedet i henhold til en aftale, indgået mellem Post Danmark og ARTE, om et joint venture-selskab, BILLETnet A/S. Aftalen indeholdte en konkurrenceklausul, hvorefter parterne ikke måtte konkurrere på det marked hvor JV-selskabet opererede. Rådet fandt, at det var en nødvendig foranstaltning i henhold til selskabets etablering og drift.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
ikke indgreb
Mødedato

Danske Vognmænds omkostningsindeks og priskalkulation

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte Danske Vognmænd, at det omkostindeks og priskalkulationsprogram, som var fremsendt, ikke var i strid med konkurrenceloven, sådan som det var fremlagt. Programmet indeholdte ikke nogen vejledning om, hvilke beregningsforudsætninger den enkelte vognmand skulle anvende og styrelsen så derfor ikke nogen risiko for en uniformering af priser og vilkår.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
ikke indgreb
Mødedato

Forsøgsordning med kommunal ældretandpleje i Ballerup Kommune

Resumé

På baggrund af en henvendelse fra Praktiserende Tandlæger, rettede Konkurrencestyrelsen henvendelses til Sundhedsministeriet, med henblik på at gøre opmærksom på, at det ikke var nutidigt at tillade Københavns Kommune med at forsætte en forsøgsordning siden 1987, omhandlende vederlagsfri tandpleje for ældre ved kommunens kommunale tandklinikker. Styrelsen gjorde opmærksom på, at en forsøgsordning ikke burde udstrække sig længere, end forsøgets mål tilsigter.

Myndighed
Rådet
Regel
off. reg.
Udfald
Problem
Mødedato

Ikke-indgrebserklæring - rejsebureauernes foreningsvedtægter

Resumé

Konkurrencestyrelsen imødekom Danmarks Rejsebyreau Forenings anmodning om en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens § 9. Styrelsen noteret dog at såfremt foreningen måtte indføre konkurrencebegrænsninger, fx i form af kollegiale vedtægter, generalforsamlings- ellerbestyrelsesbeslutninger, vil disse sammenholdt med vedtægterne kunne være omfattet afforbudet i konkurrencelovens § 6.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
ikke indgreb
Mødedato

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Resumé

Ved brev af 4. maj 1998 havde Erhvervs- og Selskabsstyrelsen anmodet Konkurrencerådet om kommentarer til en lovændring af lov om omsætning af fast ejendom. Rådet påpegede, at lov om omsætning af fast ejendom var en forbrugerbeskyttelseslov, hvorfor formålet med de fleste af de foreslået bestemmelser var at øge forbrugerne gennemsigtighed omkring de enkelte faser i en ejendomshandel, hvilket bl.a. omfattede flere oplysninger fx i annoncer og i forhold til honorar. Derudover påpeget Rådet, at det var uklart i lovforslaget om en ejendomsmægler kunne undlade at annoncere en ejendom online.

Myndighed
Rådet
Regel
off. reg.
Udfald
Høring
Mødedato

Klagesag i autobranchen

Resumé

Konkurrencestyrelse fandt ikke, at der forelå en konkurrencebegrænsende adfærd fra Pradan Autoimport A/S' side i henhold til at skulle have hindret forhandlere i at købe paralletimporterede reservedele fra klager. Styrelsen afviste sagen, idet klageren ikke havde kunne fremlægge dokumentation for den påståede adfærd. Konkurrenceankenævnet ophævede Konkurrencerådets afgørelse af 28. maj 1998 og hjemviste sagen til fornyet behandling. Konkurrenceankenævnet fandt, at rådets afgørelse var truffet på et utilstrækkeligt grundlag. Konkurrencerådet genbehandlet herefter sagen i 2000 (21/6-2000) og nået nu frem til at adfærden var uforenelig med konkurrencelovens § 11.