Sorter

Mødedato

Danske Banks samarbejdsaftale med home II

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt at en aftale mellem Danske Bank A/S og home a/s, faldt udenfor konkurrencelovens kapitel 2 da begge tilhørte samme koncern. Samarbejdsaftale omfattet gensidig henvisning af kunder ved køb og salg af fast ejendom på privatkundeområdet, herunder anbefalinger vedrørende finansiering af købesum og udstedelse af sælgerpantebreve. Se også Rådsmødet den 26. september 2001.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
kl § 5
Mødedato

Danske Banks samarbejdsaftale med home I

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt at en indgået aftale mellem Danske Bank A/S og home a/s, begge en del af Danske Bank-koncernen, om henvisning af erhvervskunder til homes erhvervsfranchisetagere var en koncernintern aftale, omfattet af kl. § 5. Som følge heraf faldt den udenfor konkurrencelovens kapitel 2 om forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler. Såfremt aftalen har virkning over for de selvstændige franchisetagere, reguleres disses rettigheder og pligter ikke af den anmeldte aftale, men derimod af franchiseaftalen mellem home a/s og den enkelte franchisetager. Se også Rådsmødet den 29. maj 2002

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
kl § 5
Mødedato

Danægs vedtægter er ikke omfattet af konkurrencelovens forbudsbestemmelser

Resumé

Styrelsen har meddelt Danæg, at såfremt det fremlafgte ændringsforslag vedtages, falder vedtægterne ind under bestemmelserne i bekendtgørelse 1029, og er dermed i henhold til konkurrencelovens § 5 undtaget fra konkurrencelovens kap. 2. Dette er grundet, at selskabets vedtægter alene er indgået mellem medlemmerne og selve andelsvirksomheden, de vedrører medlemmernes udtrædelsesvilkår, hæftelse mv., og de har ikke mærkbar virkning for andre. Danæg indtager således en dominerende stilling på det relevante marked, men efter afkortelse af udmeldelsesfristen falder bestemmelserne ind under bekendtgørelsens regler.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
kl § 5