Sorter

Mødedato

TV2 Sport - dispensation til at indgå distributionsaftaler før Konkurrencerådet har godkendt fusionen

Resumé

Sagen vedrørte en anmodning fra TV2/Danmark A/S og MTG A/S (herefter parterne) om delvist at dispensere fra forbuddet mod at gennemføre etableringen af TV2 Sport, førend rådets godkendelse forelå. Baggrunden for anmodningen skyldtes, at forhandlingerne var tidskrævende, og at det derfor ville være en stor økonomisk byrde først at påbegynde forhandlingerne efter den endelige godkendelse. Dispensationen blev meddelt på vilkår af, at de skridt, som parterne måtte foretage i overensstemmelse med dispensationen, skete på parternes egen risiko, og at dispensationen på ingen måde præjudicerer Konkurrencerådets afgørelse, herunder Konkurrencerådets stillingtagen til parternes tilsagn. Dispensationen blev givet i medfør af konkurrencelovens § 12 c, stk. 6, jf. stk. 5.

Mødedato

Begrænsning af bogbranchens fastprisdispensation

Resumé

I medfør af konkurrencelovens § 27, stk. 2, 2. og 3. pkt. blev det Forlæggerforeningen og Boghandlerforeningen meddelt, at Konkurrencerådet fremadrettet foretager en delvis tilbagekaldelse af den gældende fastprisdispensation. Fastpris-dispensationen til bogbranchen indskrænkes på 8 punkter beskrevet i afgørelsen. Begrænsningen af dispensationen havde virkning fra og med den 1. juli 2006.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
dispensation hjemkaldt