Sorter

Mødedato

Findan El-anlæg A/S - Tiltalefrafald

Resumé

Tiltalen mod kølemontørvirksomheden Findan El-anlæg blev frafaldet efter reglerne om liency. I sagen havde Findan sammen med en konkurrent opdelt markedet. Findan Virksomheden henvendte sig i november 2017 til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med en ansøgning om straflempelse i forbindelse med en aftale om ulovlig markedsdeling med konkurrenten Sydkystens Automatik P/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der sammen med Konkurrencerådet udgør en uafhængig konkurrencemyndighed, anmeldte sagen til SØIK i januar 2018. Sydkystens Automatik fik i december 2020 en bøde for forholdet på 400.000.

Mødedato

TV2 Sport - dispensation til at indgå distributionsaftaler før Konkurrencerådet har godkendt fusionen

Resumé

Sagen vedrørte en anmodning fra TV2/Danmark A/S og MTG A/S (herefter parterne) om delvist at dispensere fra forbuddet mod at gennemføre etableringen af TV2 Sport, førend rådets godkendelse forelå. Baggrunden for anmodningen skyldtes, at forhandlingerne var tidskrævende, og at det derfor ville være en stor økonomisk byrde først at påbegynde forhandlingerne efter den endelige godkendelse. Dispensationen blev meddelt på vilkår af, at de skridt, som parterne måtte foretage i overensstemmelse med dispensationen, skete på parternes egen risiko, og at dispensationen på ingen måde præjudicerer Konkurrencerådets afgørelse, herunder Konkurrencerådets stillingtagen til parternes tilsagn. Dispensationen blev givet i medfør af konkurrencelovens § 12 c, stk. 6, jf. stk. 5.

Mødedato

Microsofts tilbud om at købe Navision

Resumé

Sagen vedrørte Microsofts tilbud om at købe Navision. I anledning af Microsofts tilbud om at overtage Navision rettede en engelsk konkurrent til Navision, Sage, henvendelse til Konkurrencestyrelsen og anmodede styrelsen om at overveje, om sagen i medfør af fusionsforordningens artikel 22, stk. 3, burde oversendes til EU-kommissionen. Konkurrencestyrelsen meddelte ved brev af 11. juni 2002, at styrelsen ikke fandt grundlag for at indstille til økonomi- og erhvervsministeren at rette henvendelse til Kommissionen i medfør af fusionskontrolforordningen.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
ej til EU