Sorter

Mødedato

Begrænsning af bogbranchens fastprisdispensation

Resumé

I medfør af konkurrencelovens § 27, stk. 2, 2. og 3. pkt. blev det Forlæggerforeningen og Boghandlerforeningen meddelt, at Konkurrencerådet fremadrettet foretager en delvis tilbagekaldelse af den gældende fastprisdispensation. Fastpris-dispensationen til bogbranchen indskrænkes på 8 punkter beskrevet i afgørelsen. Begrænsningen af dispensationen havde virkning fra og med den 1. juli 2006.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
dispensation hjemkaldt
Mødedato

Danske Banks samarbejdsaftale med home II

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt at en aftale mellem Danske Bank A/S og home a/s, faldt udenfor konkurrencelovens kapitel 2 da begge tilhørte samme koncern. Samarbejdsaftale omfattet gensidig henvisning af kunder ved køb og salg af fast ejendom på privatkundeområdet, herunder anbefalinger vedrørende finansiering af købesum og udstedelse af sælgerpantebreve. Se også Rådsmødet den 26. september 2001.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
kl § 5
Mødedato

Scan-Hide A.m.b.a.'s vedtægter er ikke omfattet af konkurrence-lovens kapitel 2

Resumé

Konkurrencestyrelsen har meddelt Scan-Hide A.m.b.a., at selskabets vedtægter ikke er omfattet af konkurrencelovens kapitel 2, dvs. §§ 6-10. Scan-Hide’s aktiviteter består i at indtransportere, tilskæ-re, salte, sortere, aftage, forælde og videresælge andelshavernes leverancer af huder fra køer, tyre, kvier og kalve. Udmeldelse af selskabet kan for andelshaverne ske til et årsregnskabs udløb med mindst 1 års forudgående skriftligt varsel, i praksis et maksimalt udmeldelsesvarsel på 24 måneder. Det relevante marked er indkøb, sortering og forædling af ferske og saltede huder inden for EU og eventuelt også Østeuropa. Scan-Hide har en markedsandel på ikke over 2 pct. på dette marked. Scan-Hide’s vedtægter opfylder forudsætninger for at anses som en aftale inden for samme virk-somhed eller koncern, jf. konkurrencelovens § 5, samt bekendtgørelse nr. 1029 af 17. december 1997, § 2, nr. 3. Af bekendtgørelsen fremgår, at hvis en andelsvirksomhed påfylder visse betingel-ser, herunder at selskabet ikke har en dominerende stilling, er vedtægterne at betragte som en aftale inden for samme virksomhed eller koncern, såfremt det maksimale udmeldelsesvarsel ikke overstiger 24 måneder. Idet vedtægterne er omfattet af konkurrencelovens § 5, er de undtaget lovens kapitel 5, dvs. §§ 6-10.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
kl § 5
Afgørelser
Mødedato

Danske Banks samarbejdsaftale med home I

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt at en indgået aftale mellem Danske Bank A/S og home a/s, begge en del af Danske Bank-koncernen, om henvisning af erhvervskunder til homes erhvervsfranchisetagere var en koncernintern aftale, omfattet af kl. § 5. Som følge heraf faldt den udenfor konkurrencelovens kapitel 2 om forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler. Såfremt aftalen har virkning over for de selvstændige franchisetagere, reguleres disses rettigheder og pligter ikke af den anmeldte aftale, men derimod af franchiseaftalen mellem home a/s og den enkelte franchisetager. Se også Rådsmødet den 29. maj 2002

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
kl § 5
Mødedato

Danægs vedtægter er ikke omfattet af konkurrencelovens forbudsbestemmelser

Resumé

Styrelsen har meddelt Danæg, at såfremt det fremlafgte ændringsforslag vedtages, falder vedtægterne ind under bestemmelserne i bekendtgørelse 1029, og er dermed i henhold til konkurrencelovens § 5 undtaget fra konkurrencelovens kap. 2. Dette er grundet, at selskabets vedtægter alene er indgået mellem medlemmerne og selve andelsvirksomheden, de vedrører medlemmernes udtrædelsesvilkår, hæftelse mv., og de har ikke mærkbar virkning for andre. Danæg indtager således en dominerende stilling på det relevante marked, men efter afkortelse af udmeldelsesfristen falder bestemmelserne ind under bekendtgørelsens regler.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
kl § 5
Mødedato

Orientering om koordinering af tilbudsgivning i el-branchen

Resumé

Konkurrencestyrelsen orienterede Konkurrencerådet om, at styrelsen på baggrund af medieomtale havde foretaget en række kontrolbesøg hos en række virksomheder indenfor el-branchen, idet der var en formodning om, at der foregik en koordinering af tilbudsgivning på el-arbejder. Denne koordinering kunne ske, da medlemmerne af Elinstallatørernes Landsforening (ELFO) havde adgang til informationerne om bud fra andre medlemmer via ELFO's meldeordning. Det fremgik af det fremskaffede matierale, at virksomhederne tilsyneladende overvågede tilbudsgivningen og sikrede, at opgaverne blev fordelt ligeligt. Desuden fremgik det, at medlemmer var af den opfattelse, at prisen ikke skulle udsættes for unødigt pres. Styrelsen ville herefter forsætte med at strukturerer det indsamlede materiale og videresende det til anklagemyndigheden. Konkurrencestyrelsen var af den opfattelse, at der var basis for en straffesag.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
Orientering
Reference