Sorter

Mødedato

CityMail Danmark A/S mod Konkurrencestyrelsen

Resumé

Sagen vedrørte aktindsigt i en underliggende sag om vilkårene for adgangen til Post Danmarks postkasser (sag /4/0120-0100-0204). I denne havde CityMail gjort gældende at de opstillet vilkår udgjorde et misbrug af dominerende stilling. KFST havde herefter i efteråret 2006 rettet henvendelse til transport- og energiministeren for at afklare om de opstillet vilkår faldt idenfor kl. § 2. Post Danmark havde ved brev af 22/9-2006 fremsat en række bemærkninger til henvendelse, hvilke CityMail ønskede aktindsigt i. Post Danmark tilkendegav i forbindelse hermed, at Post Danmark ikke kunne anerkende, at CityMail blev tillagt partsstatus, men ikke ville modsætte sig at at CityMail fik aktindsigt i det pågældende brev. KFST imødekom herefter CityMails anmodning om aktindsigt uden derved at tage stilling til, om CityMail havde krav herpå efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven. Den 1. november 2006 fremkom CityMail med en ny anmodning om aktindsigt – denne gang i et brev af 21. september 2006 fra Post Danmarks advokat, advokat Søren Zinck, til Konkurrencestyrelsen indeholdende bemærkninger til CityMails klage af 21. juni 2006. Ved Konkurrencestyrelsens afgørelse af 8. december 2006 meddelte styrelsen afslag på aktindsigt efter forvaltningsloven, men gav CityMail egenacces efter offentlighedsloven i de dele af brevet, der indeholder oplysninger, der direkte vedrører CityMail. CityMail indbragte spørgsmålet for konkurrenceankenævnet, idet man gjorde gældende at man burde tillægges partsstatus. Dette blev ikke imødekommet. Det er uklart hvad der er sket med den underliggende sag.

Myndighed
Rådet
Regel
Aktindsigt
Udfald
stadfæstet
Mødedato

Forbruger-Kontakt Distribution a-s mod Konkurrencestyrelsen

Resumé

Forbruger-Kontakt Distribution a-s (herefter Forbruger-Kontakt) indgav den 22. september 2005 en klage til Konkurrencestyrelsen over Post Danmark A/S’ pris- og rabatsystem for magasinpost, som Forbruger-Kontakt mente udgjorde misbrug af dominerende stilling på markedet for distribution af adresserede forsendelser i Danmark. I forbindelse med sagens behandling anmodede FK om partsstatus og aktindsigt. Dette blev ikke imødekommet. Spørgsmålet blev indbragt og opretholdt af ankenævnet.

Myndighed
Rådet
Regel
Aktindsigt
Udfald
stadfæstet
Mødedato

Offentliggørelse af notat om Realkredit Danmarks formidlingshonorarer

Resumé

Realkredit Danmark A/S (RD) anmeldte den 3. september 2002 to alternative tillægsaftaler til eksisterende aftaler med lokale ejendomsmæglere om formidling af realkreditlån mv. til privatmarkedet. RD anmodede om en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens § 9, subsidiært om individuel fritagelse efter konkurrencelovens § 8, stk. 1, såfremt en erklæring om ikke-indgreb ikke kunne meddeles. Der blev i sagen meddelt en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens § 9. Stadfæstet af ankenævn.

Mødedato

Højesterets dom af 14.06.1965 (UfR 1965.634H)

Resumé

Monopoltilsynet havde pålagt et fagforbund og arbejdsgiverorganisation at bringe konkurrencebegrænsende aftale i kollektiv overenskomst til ophør. Disse fastlagde bl.a. at leverancer af uniformer til navnlig stat og kommuner ikke kunne ske som konfektion, men skulle ske som en særlig form for skrædderiarbejde. Dette blev indbragt for domstolene, der ikke fandt anledning til at underkende monopoltilsynets vurdering, herunder om monopolloven fandt anvendelse på et spørgsmål reguleret ved overenskomst. Sagen vedrørte den tidligere monopollov og dennes regulering af løn og arbejdsforhold, men kan overføres til konkurrencelovens §3, der ligesom den tidligere monopollov fritager kollektive overenskomster fra konkurrenceloven. Sagen er gengivet i UfR 1965.634H

Myndighed
Dom
Regel
kl § 3
Udfald
KL gælder