Sorter

Mødedato

DONG får ophævet tilsagn fra Elsam/Nesa-fusion

Resumé

På anmodning fra DONG Energy A/S valgte Konkurrencerådet, at tilbagekalde den tilsagnsløsning der havde dannet baggrund for fusionen af Elsam og Nesa i 2004. Konkurrencerådet vurderede, at markedet havde ændret karakter sådan at tilsagnsløsningen ikke længere var relevant da ophævelsen heraf, ikke længere ville have konkurrencebegrænsende virkning.

Mødedato

Undervisningsministeriet opfylder rådets betingelser i TUR-sagen

Resumé

Konkurrencerådet fandt, at Undervisningsministeriet havde opfyldt betingelserne i rådets afgørelse i sagen om konkurrenceforvridende indirekte støtte til Transporterhvervets Uddannelsesråds forlag ved, at gøre materiale tilgængeligt for alle inden for 3 måneder. Undersningsministeriet havde derfor fuldt rådets påbud.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11a
Udfald
opfølgning
Mødedato

Arbejdsmarkedets Feriefond

Resumé

Beskæftigelsesministeren meddelte Konkurrencerådets som svar på tidligere henstilling, at Beskæftigelsesministeriet havde taget Konkurrencerådets afgørelse til efterretning, og at ministeriet på baggrund af Konkurrencerådets konklusioner og anbefalinger iværksatte en revidering af vedtægterne for Arbejdsmarkedets Feriefond.

Myndighed
Rådet
Regel
off. reg.
Udfald
opfølgning
Mødedato

Danske Bank sælger aktier i Værdipapircentralen A/S

Resumé

Sagen vedrører Danske Banks salg af 11,22 pct. af sine aktier i Værdipapircentralen A/S til Nationalbanken. Danske Bank ejer herefter 15 pct. af aktierne i Værdipapircentralen. Aktiesalget er sket som led i Danske Banks opfyldelse af de tilsagn, som banken afgav over for Konkurrencerådet godkendelse af fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark den 8. november 2000, hvor banken bl.a. afgav tilsagn om at nedbringe sin ejerandel i infrastrukturen på de finansielle markeder.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
opfølgning
Mødedato

Opfyldelsen af Arla Foods tilsagn

Resumé

Sagen vedrører henholdsvis fusionerne mellem MD Foods og Kløver Mælk i marts 1999 og mellem MD Foods og Arla e.k i april 2000, hvoraf MD Foods indgik aftaler med Konkurrencestyrelsen om tilsagn, der skulle opveje de konkurrencemæssigt skadelige virkninger af fusionen. Tilsagnene i aftalerne omfattede: 1. Frasalg af mejerikapacitet 2. Ingen konkurrenceklausuler ved salg af mejeriejendom 3. Vedtægtsændringer 4. Adgang til MD Foods distributionsapparat 5. Engroskøb og -salg 6. Salg af standardprodukter til konkurrenter 7. Mindretalsbeskyttelse. Konkurrencestyrelsen vurderede, at Grøndal Mejeri og Allested Mejeri begge opfylder kravene til kapacitet som det fremgår af aftalen mellem Arla Foods og Konkurrencestyrelsen. Uhrenholt er aktiv på mejerimarkedet og opfylder således kravet om at være en konkurrent – dog især i udlandet. Løgismose er en innovativ virksomhed, der allerede nu har markeret sig med en række nicheprodukter. Virksomheden har kontakt til store dele af dansk detailhandel som de også fremover vil kunne bygge på. Løgismose må således ligeledes anses for en seriøs køber og konkurrent til Arla Foods - især inden for det voksende økologiske marked samt specialprodukter.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
opfølgning
Mødedato

Højesterets dom af 14.06.1965 (UfR 1965.634H)

Resumé

Monopoltilsynet havde pålagt et fagforbund og arbejdsgiverorganisation at bringe konkurrencebegrænsende aftale i kollektiv overenskomst til ophør. Disse fastlagde bl.a. at leverancer af uniformer til navnlig stat og kommuner ikke kunne ske som konfektion, men skulle ske som en særlig form for skrædderiarbejde. Dette blev indbragt for domstolene, der ikke fandt anledning til at underkende monopoltilsynets vurdering, herunder om monopolloven fandt anvendelse på et spørgsmål reguleret ved overenskomst. Sagen vedrørte den tidligere monopollov og dennes regulering af løn og arbejdsforhold, men kan overføres til konkurrencelovens §3, der ligesom den tidligere monopollov fritager kollektive overenskomster fra konkurrenceloven. Sagen er gengivet i UfR 1965.634H

Myndighed
Dom
Regel
kl § 3
Udfald
KL gælder