Sorter

Mødedato

Bogbranchens samhandelsregler mv.

Resumé

Bogbranchen var i forbindelse med indkræfftædelsen af konkurrenceloven indrømmet nogle særlige bestemmelser, der tillod anvendelsen af bindende videresalgspriser. Dette var sket af kulturpolistiske grunde, men Konkurrencerådet valgte i 2000 at tage spørgsmålet op, idet man fandt at den praktiske forvaltning heraf ikke fulgte de politiske forudsætninger. Derudover pådømte rådet nogle betemmelser for antagelse af nye bogforhandlere, der i praksis fungeret som etableringskontrol ved at indrømme eksklusiv distributionsret til bestemte forhandlere. Konkurrenceankenævnet ophævede ved kendelse af 26/10-2000 den del af Konkurrencerådets afgørelse af 26. april 2000, der vedrørte adgangen til at håndhæve faste videresalgspriser for bøger "i forbindelse med udgivelse i andet format, udgave, udstyr/indbinding".

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
fritagelse jf. § 27
Mødedato

Højesterets dom af 14.06.1965 (UfR 1965.634H)

Resumé

Monopoltilsynet havde pålagt et fagforbund og arbejdsgiverorganisation at bringe konkurrencebegrænsende aftale i kollektiv overenskomst til ophør. Disse fastlagde bl.a. at leverancer af uniformer til navnlig stat og kommuner ikke kunne ske som konfektion, men skulle ske som en særlig form for skrædderiarbejde. Dette blev indbragt for domstolene, der ikke fandt anledning til at underkende monopoltilsynets vurdering, herunder om monopolloven fandt anvendelse på et spørgsmål reguleret ved overenskomst. Sagen vedrørte den tidligere monopollov og dennes regulering af løn og arbejdsforhold, men kan overføres til konkurrencelovens §3, der ligesom den tidligere monopollov fritager kollektive overenskomster fra konkurrenceloven. Sagen er gengivet i UfR 1965.634H

Myndighed
Dom
Regel
kl § 3
Udfald
KL gælder