Sorter

Mødedato

TV2 Sport - dispensation til at indgå distributionsaftaler før Konkurrencerådet har godkendt fusionen

Resumé

Sagen vedrørte en anmodning fra TV2/Danmark A/S og MTG A/S (herefter parterne) om delvist at dispensere fra forbudet mod at gennemføre etableringen af TV2 Sport førend rådets godkendelse forelå. Baggrunden for anmodningen skyldtes, at forhandlingerne var tidskrævende, og det derfor ville være en stor økonomisk byrde, først at påbegynde forhandlingerne efter den endelige godkendelse. Dispensationen blev meddelt på vilkår af, at de skridt, som parterne måtte foretage i overensstemmelse med dispensationen, skete på parternes egen risiko, og at dispensationen på ingen måde præjudicerer Konkurrencerådets afgørelse, herunder Konkurrencerådets stillingtagen til parternes tilsagn. Dispensationen blev givet i medfør af Konkurrencelovens § 12 c, stk. 6, jf. stk. 5

Mødedato

Højesterets dom af 14.06.1965 (UfR 1965.634H)

Resumé

Monopoltilsynet havde pålagt et fagforbund og arbejdsgiverorganisation at bringe konkurrencebegrænsende aftale i kollektiv overenskomst til ophør. Disse fastlagde bl.a. at leverancer af uniformer til navnlig stat og kommuner ikke kunne ske som konfektion, men skulle ske som en særlig form for skrædderiarbejde. Dette blev indbragt for domstolene, der ikke fandt anledning til at underkende monopoltilsynets vurdering, herunder om monopolloven fandt anvendelse på et spørgsmål reguleret ved overenskomst. Sagen vedrørte den tidligere monopollov og dennes regulering af løn og arbejdsforhold, men kan overføres til konkurrencelovens §3, der ligesom den tidligere monopollov fritager kollektive overenskomster fra konkurrenceloven. Sagen er gengivet i UfR 1965.634H

Myndighed
Dom
Regel
kl § 3
Udfald
KL gælder