Sorter

Mødedato

Tilbagekaldelse af Konkurrencestyrelsens fusionsgodkendelse af 25. januar 2010 vedr. Danish Agro Am.b.a’s overtagelse af S.A.B. Landbrugets Andel

Resumé

Konkurrencestyrelsen havde 25. januar 2010 godkendt Danish Agro A.m.b.A. 's overtagelse af S.A.B. Landbrugets Andel uden tilsagn. I vurderingen af fusionen indgik det, at der var tilstrækkelige modvægte fra potentielle konkurrenter, herunder virksomheden Aarhusegnens Andel A.m.b.A. (i det følgende AAA), der havde været i stand til at entrere nye markeder og vundet ikke-betydelige markedsandele. Senere samme dag modtog styrelsen dog udkast til en fusion, der omfattede AAA og jf. hvilken AAA var nødlidende og stod overfor en mulig konkurs. Det fremgik af bl.a. af det fremsendte materiale, at der den 13. januar 2010 var indgået en rammeaftale med et konsortium bestående afDLG og DA om, at disse skulle overtage AAA og herefter opsplitte selskabet mellem sig. Af materialet fremgik endvidere at Danish Agro A.m.b.A rådgivere var orienteret og indvolveret. Efter § 12 f, nr. l, l. led, kan Konkurrencerådet tilbagekalde godkendelsen af en fusion, når "Konkurrencerådets afgørelse i væsentligt omfang bygger på urigtige eller vildledende oplysninger, som kan tilskrives en eller flere af de deltagende virksomheder". Det var styrelsens opfattelse at dette var tilfældet, hvorfor godkendelsen af 25/1-2010 blev tilbagekaldt. Fusionen blev herefter genanmeldt og godkendt 26/2-2010.

Mødedato

Højesterets dom af 14.06.1965 (UfR 1965.634H)

Resumé

Monopoltilsynet havde pålagt et fagforbund og arbejdsgiverorganisation at bringe konkurrencebegrænsende aftale i kollektiv overenskomst til ophør. Disse fastlagde bl.a. at leverancer af uniformer til navnlig stat og kommuner ikke kunne ske som konfektion, men skulle ske som en særlig form for skrædderiarbejde. Dette blev indbragt for domstolene, der ikke fandt anledning til at underkende monopoltilsynets vurdering, herunder om monopolloven fandt anvendelse på et spørgsmål reguleret ved overenskomst. Sagen vedrørte den tidligere monopollov og dennes regulering af løn og arbejdsforhold, men kan overføres til konkurrencelovens §3, der ligesom den tidligere monopollov fritager kollektive overenskomster fra konkurrenceloven. Sagen er gengivet i UfR 1965.634H

Myndighed
Dom
Regel
kl § 3
Udfald
KL gælder