Sorter

Mødedato

Højesterets dom af 14.06.1965 - Dansk Beklædningsarbejderforbund mod Monopoltilsynet

Resumé

Monopoltilsynet havde pålagt et fagforbund og arbejdsgiverorganisation at bringe en konkurrencebegrænsende aftale i kollektiv overenskomst til ophør. Disse fastlagde bl.a., at leverancer af uniformer til navnlig stat og kommuner ikke kunne ske som konfektion, men skulle ske som en særlig form for skrædderiarbejde. Dette blev indbragt for domstolene, der ikke fandt anledning til at underkende monopoltilsynets vurdering, herunder om monopolloven fandt anvendelse på et spørgsmål reguleret ved overenskomst. Sagen vedrørte den tidligere monopollov og dennes regulering af løn og arbejdsforhold, men kan overføres til konkurrencelovens § 3, der ligesom den tidligere monopollov fritager kollektive overenskomster fra konkurrenceloven. Sagen er gengivet i UfR 1965.634H

Myndighed
Dom
Regel
kl § 3
Udfald
KL gælder