Sorter

Mødedato

HK Privat

Resumé

KFST havde igangsat en undersøgelse af brugen af jobklausuler og brancheforeningers anbefaling heraf. En fagforening ønskede aktindsigt heri, og havde fremsat anmodning herom, hvilket styrelsen ikke ville imødekomme. Dokumenterne var interne og fagforeningen var ikke part i sagen. HK Privat påklagede dette til ankenævnet, hvorefter Styrelsen valgte, at revurdere sin afgørelse således at der jf. reglerne om egenacces kunne indrømmes aktindsigt i enkelte passager af strateginotatet, svarende til ca. ½-1 side ud af 17 sider. Ankenævnet stadfæstet dette ved kendelse af 8/2-2013.

Myndighed
Ankenævn
Regel
Aktindsigt
Udfald
Indrømmet
Mødedato

Højesterets dom af 14.06.1965 (UfR 1965.634H)

Resumé

Monopoltilsynet havde pålagt et fagforbund og arbejdsgiverorganisation at bringe konkurrencebegrænsende aftale i kollektiv overenskomst til ophør. Disse fastlagde bl.a. at leverancer af uniformer til navnlig stat og kommuner ikke kunne ske som konfektion, men skulle ske som en særlig form for skrædderiarbejde. Dette blev indbragt for domstolene, der ikke fandt anledning til at underkende monopoltilsynets vurdering, herunder om monopolloven fandt anvendelse på et spørgsmål reguleret ved overenskomst. Sagen vedrørte den tidligere monopollov og dennes regulering af løn og arbejdsforhold, men kan overføres til konkurrencelovens §3, der ligesom den tidligere monopollov fritager kollektive overenskomster fra konkurrenceloven. Sagen er gengivet i UfR 1965.634H

Myndighed
Dom
Regel
kl § 3
Udfald
KL gælder