Sorter

Mødedato

Kendelse af 4. april 2017 - Jorton A/S mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Resumé

Jorton A/S, mistænkt for at være medlem af det "fynske byggekartel" var gjort til genstand for en kontrolundersøgelse 6. april 2016. Den 12 april 2016 anmoede virksomheden om aktindsigt i den eller de rejste sager efter reglerne om egen og partsaccess, hvilket blev imødekommet den 12. april 2016. 26. oktober 2016 blev Jorton A/S endvidere politianmeldt af KFST. Dagen efter anmodet Jorton om aktindsigt i de øvrige sager relateret til "Det Fynske Byggekartel", hvilket KFST afviste. Herefter blev spørgsmålet om aktindsigt indbragt for Konkurrenceankenævnet, der afviste dele af anmodningen og hjemvist andre til fornyet behandling og afgørelse.

Myndighed
Ankenævn
Regel
Aktindsigt
Udfald
Hjemvist
Mødedato

Højesterets dom af 14.06.1965 (UfR 1965.634H)

Resumé

Monopoltilsynet havde pålagt et fagforbund og arbejdsgiverorganisation at bringe konkurrencebegrænsende aftale i kollektiv overenskomst til ophør. Disse fastlagde bl.a. at leverancer af uniformer til navnlig stat og kommuner ikke kunne ske som konfektion, men skulle ske som en særlig form for skrædderiarbejde. Dette blev indbragt for domstolene, der ikke fandt anledning til at underkende monopoltilsynets vurdering, herunder om monopolloven fandt anvendelse på et spørgsmål reguleret ved overenskomst. Sagen vedrørte den tidligere monopollov og dennes regulering af løn og arbejdsforhold, men kan overføres til konkurrencelovens §3, der ligesom den tidligere monopollov fritager kollektive overenskomster fra konkurrenceloven. Sagen er gengivet i UfR 1965.634H

Myndighed
Dom
Regel
kl § 3
Udfald
KL gælder