Sorter

Mødedato

TV 2 erstatningssag - Discovery

Resumé

Konkurrencerådet havde i 2005 fundet at TV2 havde anvendt konkurrencebegrænsende rabatter. Dette blev i 2011 opretholdt ved Højesteret. TV stationerne Discovery og TV3 rejste herefter krav om erstatning. Discovery havde krævet 650 mio. kr. med tillæg af procesrenter i erstatning – samlet over en mia. kr. Sagen blev dog forligt mod betaling af DKK 127,5 mio, samt at hver part bar egne sagsomkostninger.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 11
Udfald
erstatning
Afgørelser
Mødedato

Breeders of Denmark mod Landbrug og Fødevarer Videnscenter for Svineproduktion

Resumé

Sagen vedrører det erstatningsretlige opgør mellem Breeders of Denmark A/S og Landbrug & Fødevarer/Videnscenter for Svineproduktion vedrørende administrationen af DanAvl-systemet i perioden 2001 til 2006. Endvidere knyttede den sig til en række aftaler, der i forskellige grader var fordømt af konkurrencerådet, og hvorvidt der skulle betales erstatning herfor. Sø & Handelsretten havde ved tidligere kendelse fastslået, at Landbrug & Fødevarer havde handlet i strid med konkurrencelovens § 6, hvilket også var fastslået af Konkurrencerådet i 2006. Sagen vedrørte derfor reelt alene, hvilke poster, der kunne kræves erstattet. Sø & Handelsretten fastslog, at udover direkte og indirekte tab, kunne sagsøger få erstattet sine omkostninger ved at føre sagen for Konkurrencerådet, samt få refunderet en uberettiget pålagt bod. Spørgsmålet om erstatningsgrundlag var tidligere udskilt til selvstændig behandling og blev statueret ved kendelse fra Sø & Handelsretten af 13/11-2011.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 11
Udfald
erstatning
Mødedato

Gentofte Kommune vs. N.H Hansen & Søn

Resumé

Sagen drejede sig overordnet om hvorvidt Gentofte Kommune kunne opnå erstatning for påstået overpris betalt i forbindelse med to entrepriser, Skovshoved Havn og Dyssegårdskolen. Sagsøgte (N.H. Hansen & Søn) havde vedtaget bødeforlæg for at have overtrådt konkurrencereglerne ved begge entrepriser, men mente ikke at være erstatningspligtig herfor. I forhold til Skovshoved entreprisen henviste N.H. Hansen & Søn til at man ikke vundet denne, og som følge heraf heller ikke påført Gentofte Kommune nogen overpris. Gentofte Kommune ønskede dog erstatning for omkostningerne ved at genudbyde opgaven. I forhold til Dyssegårdsskolen entreprisen henviste N.H. Hansen & Søn til at vedtagelsen af et bødeforlæg ikke var det samme som at anerkende "skyld" og ertatningsansvar, hvilket man afviste. Sø & Handelsretten fandt, at der havde fundet priskoordinering sted i forbindelse med udbud af to kommunale byggeprojekter i strid med konkurrencelovens § 6, stk. 1 jf. stk. 3 samt markedsføringslovens § 1. Der fandtes dog alene at være ført tilstrækkeligt bevis for det opgjorte tab vedr. det ene udbud (Dyssegårdskolen), og der blev tilkendt erstatning herfor på DKK 248.900. Sagen var en udløber af "Det Store Byggekartel" og tager ikke stilling til N.H. Hansen & Søn synspunkt om at man kan vedtagelsen af et bødeforlæg ikke er det samme som at man anerkender at have overtrådt konkurrencereglerne og pådraget sig et ansvar. N.H. Hansen & Søn havde i øvrigt opnået tiltalefrafald for sin deltagelse i "Det Store Byggekartel" og illustrerer delvis kobling mellem tiltalefrald og ertsatning. Sagen er gengivet i UfR 2017.710S

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
erstatning
Mødedato

Cheminova A/S vs. AKZO (dom - erstatning)

Resumé

Ved Kommission beslutning af 19. januar 2005 blev seks selskaber under Akzo koncernen pålagt bøder for at have deltaget i et kartel i strid med Artikel 101. I forlængelse heraf anlagde Cheminova sag med krav om erstatning. Akzo Nobel havde under sagen anerkendt ansvarsgrundlaget, herunder kausalitet og adækvans, men valgte at bestride at Cheminova havde lidt noget tab. Sagen for S' & Handelsretten vedrører derfor alene opgørelsen af tabet knyttet til karteller. På baggrund af en omfattende syn og skønsrapport blev Cheminova tilkendt DKK 10.710.000 i erstatning. Forud for sagens materielle behandling var der pågået en del procesuelle diskussioner, herunder om sagen kunne behandles i Danmark. Dette blev positivt afgjort ved Sø & Handelsrettens dom af 7/11-08, gengivet i UfR 2009.1265S. Sagsøgte, AKZO, havde forsøgt at få dette afvist.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
erstatning
Mødedato

GT Linien A/S under konkurs mod DSB (dom om erstatning)

Resumé

Rederiet GT-Linjen var gået konkurs i 1987, og et krav på betaling af havneafgifter for 3,9 millioner var anmeldt som et simpelt krav i konkursboet. Efterfølgende blev det ved Højesterets dom af 20. april 2005 fastslået, at de opkrævede afgifter havde været i strid med bl.a. artikel 102 TFEU, og en erstatning på DKK 10 millioner blev tilkendt til konkursboet svarende til den uberettigede betaling for perioden januar 1985 til februar 1987. Rederiet havde dog tillige et forældet krav for perioden fra juni 1982 til januar 1985, hvilket konkursboet efter rederiet ønskede at benytte til modregning i det anmeldte konkurskrav. Højesteret afviste, at der kunne ske modregning.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 11
Udfald
erstatning
Mødedato

Forbruger-Kontakts vs. Post Danmarks (dom om erstatning)

Resumé

På baggrund af konkurrencerådets afgørelse af 29. september 2004 om Post Danmarks diskriminerende prisdumpninger, rejste ofret herfor (Forbruger Kontakt) krav om erstatning. Landsretten tilkendte sagsøger en skønsmæssig erstatning på DKK 75 millioner med udgangspunkt i bevisførelsen. Efter Post Danmark blev frikendt for det underliggende misbrug, blev sagen dog lukket ved, at sagsøger tog bekræftende til genmæle i forhold til sagsøgtes frifindelsespåstand.

Mødedato

Københavns Kommune mod Peter Dahl A/S (erstatning for el-kartellet)

Resumé

Københavns Kommune havde som offer for, det som normalt omtales som EL-kartellet, rejst krav om erstatning svarende til en skønsmæssig opgørelse af den realiseret ekstra avance på en byggeopgave. Sagsøger havde fremlagt økonomiske beregninger fra Konkurrencestyrelsen, der indikerede en ekstra pris på 20 % af licitationsprisen. Retten accepterede ikke disse beregninger og tilkendte i stedet DKK 50.000 i erstatning baseret på et skøn.

Mødedato

GT-Linien (erstatning)

Resumé

Sagsøger GT Linien havde været offer for en række havneafgifter, der af EU-Domstolen var bedømt som diskriminerende og i strid med artikel 102 TFEU. Allerede som følge heraf skulle der ske tilbagebetaling, idet der i øvrigt ikke var sket overvæltning heraf. Tabet blev på baggrund af rekonstrurerede regnskaber skønsmæssigt fastsat til DKK 10 millioner. Højesteret mente endvidere ikke, at der var sket noget skyldnerskifte og fastholdt erstatningsansvaret hos den oprindelige skyldner.