Sorter

Mødedato

Klage over Gribskov Kommunes prissætning af personlig pleje

Resumé

På baggrund af en klage over, at Gribskov Kommunes afregningspris var sat for lavt i forhold til omkostninger for praktisk hjælp og pleje til ældre, blev der rettet henvendelse til kommunen, som svarede, at prisen var fastsat på baggrund af et udbud. Styrelsen fandt derfor ikke, at KL § 11 b fandt anvendelse, da kommunen havde opfyldt betingelsen i henhold til at fastsætte prisen efter et konkret udbud.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11b
Udfald
sag lukket
Mødedato

Dansk Industris klage over Frederikssund Brand- og Redningsberedskab

Resumé

På baggrund af en klage fra Dansk Industri over Frederikssund Brand- og Redningsberedskabs fastsættelse af for lave priser for udførelse af svære redningsydelser, spurgte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Forsvarministeriet om udtalelse i sagen. Ministerierne svarede, at fastsættelsen af priser for redningsydelser fulgte beredskabslovens § 18, stk. 2, hvorfor kl § 11 a ikke fandt anvendelse. Styrelsen afviste derfor klagen.

Mødedato

DI Services klage over Hillerød Kommunes praksis for efterbetaling efter fritvalgsordningen

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal herved vende tilbage i sagen vedrørende DI Services klage over Hillerød Kommunes praksis for efterbetaling af frit valg-leverandører, som styrelsen modtog den 26. juni 2009, og som styrelsen ved afgørelse af 3. september 2010 besluttede at indstille behandlingen af. Socialministeriet har med henvisning til styrelsens afgørelse i ovennævnte klagesag henvendt sig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og har præciseret overfor styrelsen, at kommunernes forpligtelse til at efterbetale leverandører ved konstateret underprissætning efter servicelovens § 91, stk. 9 kan gøres gældende længere tilbage i tiden end 1 år og tidligst fra 2005, hvor frit leverandørvalg blev indført 2. Som følge heraf finder den l-årige forældelsesfrist i konkurrencelovens § 11 b, stk. 3 ikke anvendelse på efterbetalingskrav i henhold til serviceloven, idet bestemmelsen viger for sektorspecifik regulering. På baggrund af Socialministeriets præcisering af servicelovens § 91, stk. 9 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fundet det nødvendigt at genoptage behandlingen af DI Services klage over Hillerød Kommunes efterbetalingspraksis. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag, at efterbetalingskrav kan gøres gældende for underprissatte ydelser i årene 2005 (fra og med den 20. maj 2005), 2006 og 2007, idet disse krav ikke, som først antaget, var forældede på det tidspunkt, hvor DI Service klagede til styrelsen. Da efterbetalingskrav blev rejst overfor styrelsen inden krav blev forældet, skal Hillerød Kommune derfor gennemføre efterbetaling til de leverandører, som har leveret underprissatte ydelser i denne periode. Såfremt Hillerød Kommune bekræfter, at man vil gennemføre ovennævnte efterbetaling, vil Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ikke foretage sig videre i sagen eller indbringe sagen for Konkurrencerådet med henblik på at udstede et påbud efter konkurrencelovens § Il b, stk. 2, nr. 3.

Mødedato

Herlev Kommunes priser for praktisk hjælp og personlig pleje

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt, at Herlev Kommune havde handlet regelstridigt ved, ikke at havde haft indberegnet elevudgifter i beregningen af timeprisen for fritvalgsydelserne i 2009, til trods for at den kommunale leverandør havde afholdt udgiften, hvorved kommunen havde handlet i strid med Socialministeriets vejledende udtalelse af 14. december 2006. Desuden kunne styrelsen konstatere, at kommunen ikke havde anvendt samme princip for indregning af elevudgifter som for indregning af elevernes leverede tid. Styrelsen besluttede, at såfremt Herlev Kommunen ændrede beregningsmodellen for beregning af praktisk hjælp og personlig pleje i 2009, ville sagen ikke forfølges videre.

Mødedato

Klage over overdragelse af medierettigheder til dansk ligafodbold

Resumé

Ved Telenors salg af rettighederne til at vise superligakampe til TV4/Cmore klagede TV2 Sport og MTG, der var de to andre rettighedshavere til visning af superligakampe. MTG og TV2 Sport gjorde gældende, at TV4/Cmore skulle opfylde de samme betingelser, som Telenor skulle have haft gjort ifølge udbuddet. Konkurrencerådet fandt, at videreoverdragelsen ikke havde tilsidesat hensigten med aftalen af 31/10-2007. Desuden konstaterede rådet, at overdragelsen i øvrigt ikke havde skadet konkurrencen på området. Telenors overdragelse af rettighederne TV4/Cmore var derfor gyldig.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 16
Udfald
sag lukket
Mødedato

Thisted Kommunes redegørelse om kommunens frit valgspriser

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt, at Thisted Kommune ikke havde overholdt reglerne servicelovens fritvalgsordning for prisfastsættelsen af serviceydelserne for årene 2007 og 2008. Da kommunen havde til hensigt, at offentliggøre a conto priserne for 2010 ultimo 2009 i overensstemmelse med fritvalgsreglerne, valgte styrelsen ikke at foretage sig yderligere i sagen.

Myndighed
Rådet
Regel
off. reg.
Udfald
sag lukket
Mødedato

KMD/SAP

Resumé

KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD’s it-ydelser til den kommunale sektor i Danmark gradvist flyttes over på SAP’s standardplatform. Samtidig leverer KMD knowhow til SAP til udvikling af SAP’s standardplatform til den offentlige sektor. Der er tale om langvarige aftaler, som vil løbe mindst [10 år] og sandsynligvis væsentligt længere. Parterne anmeldte i 2005 aftalekomplekset til Konkurrencestyrelsen og anmodede om en erklæring om, at aftalerne ikke var i strid med EF-traktatens artikel 101 og 102. Da aftalerne har samhandelspåvirkning, afviste styrelsen at behandle anmeldelsen, jf. konkurrencelovens § 8, stk. 5. Samtidig indledte styrelsen en undersøgelse af egen drift. Grunden til dette var på den ene side samarbejdets varighed og forpligtende karakter. Samarbejdet berører it- leverancer for [et meget stort beløb] og må tillægges væsentlig betydning for it-leverancerne til det kommunale område. Dertil kommer på den anden side, at styrelsen gennem årene har modtaget flere klager og forespørgsler om KMD’s priser og vilkår. Konkurrencerådet havde en række betænkeligheder ved aftalen, men fandt dog ikke tilstrækkeligt grundlag til at gribe ind, og lukkede derfor sagen.

Myndighed
Rådet
Regel
kl §§ 6/11
Udfald
sag lukket
Afgørelser
Mødedato

Frit valg Ølstykke Kommune efterregulerer fritvalgspriser

Resumé

På baggrund af en klage over manglende efterbetaling for fritvalgsydelser til en privatleverandør henvendte Konkurrencestyrelsen sig til Ølstykke Kommune. I første omgang indsendte kommunen en reguleret prisliste baseret på omkostningerne i årets første 11 måneder og den leverede tid, som kommunen havde visiteret til de berettigede borgere i perioden. Dette var dog ikke i overenstemmelse med Konkurrencerådets krav om dokumentation for den faktisk leverede tid, hvorfor kommunen gennemførte en stikprøveundersøgelse i 2006. Herefter foretog kommunen en ny prisberegning for 2005 samt for 1. og 2. halvår af 2006. Efter ændringen af prisfastsættelsen fandt styrelsen ikke anledning til at undersøge sagen yderligere.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11a
Udfald
sag lukket
Mødedato

Hjørring Kommunes priser for praktisk hjælp

Resumé

Ved gennemgangen af beregningen af timeprisen for praktisk og personlig hjælp i forbindelse med fritvalgsydelser i Hjørring Kommune fandt Konkurrencestyrelsen, at en fastsat fordelingsnøgle for lønomkostninger ikke var dokumenteret. Hjørring Kommune foretog herefter en ny beregning af timeprisen uden brug af fordelingsnølgen, som viste en højere pris for praktisk hjælp. Kommunen var herefter forpligtet til at efterregulere de private leverandører med forskelsbeløbet. Styrelsen fandt herefter ikke anledning til at undersøge sagen nærmere.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11a
Udfald
sag lukket