Sorter

Mødedato

HusCompagniet A/S og eurodan-huse A/S

Resumé

Transaktionen indebærer, at HusCompagniet A/S erhverver 100 pct. af aktierne og tilhørende stemmerettigheder i eurodan-huse A/S. Både HusCompagniet og eurodan-huse er byggevirksomheder, hvis hovedaktiviteter består i at designe, bygge og sælge nøglefærdige typehuse, herunder parcel- og rækkehuse, til primært private kunder. HusCompagniet er ejet af kapitalfonden EQT, og det var hensigten, at HusCompagniet med fusionen overtog 100 procent af aktierne i eurodan-huse. KFST gennemførte omfattende markedsundersøgelser, hvor blandt andet kunder, leverandører og konkurrenter blev hørt, suppleret med en række økonomiske analyser. Disse pegede dog på, at fusionen ville begrænse konkurrencen, hvorefter parterne valgte at opgive den.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Opgivet
Mødedato

JP/Politikens Hus A/S køb af Dagbladet Børsen A/S

Resumé

JP/Polikens Hus A/S forsøgte at købe Dagbladet Børsen. Danmarks største privatejede mediehus, JP/Politiken, udgiver blandt andet de tre landsdækkende dagblade Ekstra Bladet, Jyllands‐Posten og Politiken. Børsen udgiver blandt andet Dagbladet Børsen, Dagens Medicin og magasinet Penge og Privatøkonomi. Begge parter er også aktive inden for eksempelvis avisdistribution, medieovervågning og avistryk. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyser pegede på, at fusionen ville have hæmmet konkurrencen betydeligt på markederne for: a) dansksprogede, landsdækkende, betalte, daglige nyheder på print (inkl. e‐avis/pdf‐avis) i Danmark, b) dansksprogede, landsdækkende, betalte, daglige nyheder online i Danmark, c) annoncering i landsdækkende, daglige, dansksprogede udgivelser på print i Danmark, d) rettigheder til nyhedsartikler mv. i Danmark, e) medieovervågning i Danmark, f) adgang til søgning i nyhedsarkivdatabaser i Danmark, g) distribution af adresserede aviser på Sjælland mv., og h) distribution af adresserede aviser i Midt‐ og Sydjylland. KFST modtog en fuldstændig anmeldelse af fusionen den 26. juli 2016. Dermed skulle Konkurrencerådet tage stilling til fusionen senest den 4. januar 2017. Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsens analyser viste, at en fusion med Dagbladet Børsen ville have styrket JP/Politikkens position på markederne, og at denne position potentielt ville kunne anvendes til at hæve priserne eller reducere udbuddet til skade for abonnenter og annoncører. Under behandlingen af sagen har konkurrencemyndighederne foretaget nogle af de mest omfattende undersøgelser og beregninger i en dansk fusionssag nogensinde, blandt andet med henblik på at foretage en præcis afgrænsning af de relevante markeder. Arbejdet med markedsafgrænsning tog blandt andet afsæt i, at Facebook og Google ikke selv producerer nyhedsindhold, men alene udstiller andres bearbejdede nyheder. JP/Politikens Hus og Børsen fik udkast til afgørelse om fusionen i høring den 24. november 2016. På baggrund heraf fremsatte parterne nogle tilsagn, der dog ikke synes at have været tilstrækkelige. JP/Politiken opgav herefter købet. Konkurrencerådet indstillede derfor behandlingen af fusionsanmeldelsen.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Opgivet
Mødedato

Autohuset Vestergaards erhvervelse af Bilforum Nordsjælland

Resumé

Transaktionen omfattede Autohuset Vestergaards erhvervelse af Bilforum Nordsjælland. Autohuset Vestergaard driver primært virksomhed med køb, salg, udlejning, leasing og service af såvel nye som brugte personvogne, varevogne, lastbiler af mærket Volvo og busser. Autohuset Vestergaard driver derudover i mindre omfang virksomhed i form af opbygning af lastbiler og varevogne og salg og opbygning af handicapbusser/biler og service til lystbåde. Bilforum Nordsjælland udøver detailsalg af fabriksnye personbiler, detailsalg af brugte personbiler samt reparation og service af personbiler af mærket Volvo. Bilforum Nordsjælland importerer ikke nye personbiler. Efter at have anmeldt fusionen fandt parterne dog, at denne ikke var anmeldelsespligtig. Fusionen blev herefter trukket tilbage.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Opgivet
Mødedato

Danish Crown og Tican

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Leverandørselskabet Danish Crown Amba (”Danish Crown”) og Andelsselskabet Tican Amba (”Tican”). Transaktionen indebar, at Tican overførte alle sine aktiviteter til Danish Crown, og at Ticans andelshavere blev andelshavere i Danish Crown. Både Kommissionen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fandt, at fusionen skulle henvises til behandling i Danmark, hvorfor dette skete. Sagen endte dog med at blive opgivet i november 2015. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udsendte officielt en meddelelse herom den 11. december 2015.

Mødedato

Euro Cater-koncernens overtagelse af visse aktiver fra METRO

Resumé

Sagen vedrører Euro Cater-koncernens overtagelse af visse aktiver fra METRO Cash & Carry Danmark ApS. Euro Cater er aktive indenfor engrossalg af foodservice-produkter og non-food-produkter til primært professionelle kunder (bl.a. restauranter, hoteller, kantiner, plejehjem, hospitaler og daginstitutioner) i Danmark via Dansk Cater-koncernen og i Sverige via Svensk Cater. De overtagne aktiver bestod af METROs varehuse i Aarhus og Glostrup samt aktiver tilhørende forretningerne, som fx varelager, tekniske anlæg, maskiner og medarbejdere mv. METRO-aktiverne ejes i dag af METRO-koncernen, der er en international koncern med ca. 2.200 butikker fordelt på 29 lande i Europa og Asien. METRO-koncernen er ejet af Metro AG og driver virksomhed inden for 4 forskellige grene. Udover engrossalg gennem Metro Cash & Carry, driver METRO-koncernen virksomhed med salg af elektronik til forbrugere (Saturn), hypermarked/supermarked (Real) og storcenteret Galeria Kaufhof. METRO har før gennemførelsen af den anmeldte fusion varehuse i København, Glostrup, Aarhus, Kolding og Aalborg i Danmark. METRO har besluttet sig for at afvikle de varehuse, der ikke overtages af Euro Cater. Den anmeldte fusion indebar et horisontalt overlap på markedet for engrossalg af food-service-produkter til professionelle kunder i Danmark. Efter Konkurrence- & Forbrugerstyrelsens opfattelse ville fusionen kunne hæmme den effektive konkurrence betydeligt, hvorfor denne meldte parterne ultimo november, at fusionen ikke ville kunne godkendes uden omfattende yderligere undersøgelser. Herefter opgav parterne fusionen. Efterfølgende fandt Konkurrence- & Forbrugerstyrelsen, at "... Metro havde undladt at give helt centrale oplysninger om en anden mulig køber", hvilket styrelsen fandt ulovligt, hvorefter sagen blev anmeldt til politiet. Parallelt hermed endte selve fusionen med at blive droppet.

Mødedato

Behandling af joint venture om digital signatur

Resumé

Sagen vedrørte et joint venture mellem TDC og PBS. Joint venturet blev oprettet med henblik på afgivelse af tilbud i forbindelse med IT- og Telestyrelsens udbud af opgaverne om levering af digitale signatur-tjenester til det offentlige for en 5-årig periode. Opgaven omhandlede en videreudvikling af den eksisterende løsning, som TDC havde opbygget, da TDC fik tildelt opgaven efter et udbud for perioden 2003-2008. I maj 2008 oplyste parterne, at TDC ville trække sig ud af joint venturet. Selskabet til videreudvikling af den digitale signatur var herefter 100 pct. ejet af PBS. Ændringen indebar, at konkurrencelovens fusionsregler ikke længere fandt anvendelse.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Opgivet
Mødedato

Carlsberg eventuelle overtagelse af Albani

Resumé

Calsberg afgav i 2000 et tilbud på køb af konkurrenten Albani Bryggerierne. Fusionen blev dog aldrig realiseret, men styrelsen havde udarbejdet en omfattende rapport, der afdækkede de konkurrencemæssige problemer ved transaktionen. Udover styrelsens daværende vurdering af bryggeribranchen, beskrives de tilsagn, som Carlsberg var villige til at acceptere, hvis fusionen havde fundet sted. Rapporten kommer også ind på de adgangsbarrierer, der følger af den omfattede offentlige regulering af øl- og læskedriksmarkedet.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Opgivet
Mødedato

Lufthavnsafgifterne i Københavns Lufthavne

Resumé

Københavns Lufthavne A/S varslede i september 1998 en række forhøjelser af lufthavnsafgifterne, hvilket fik en række flyselskaber til at klage til KFST. Da kompetencen til at godkende takstforhøjelserne lå hos ministeriet afgav KFST en udtalelse om rimeligheden takstforhøjelserne. Styrelsen fandt konkret forhøjelserne rimelige, men anbefalet ændre luftfartslovens § 71 således, at både principperne for fastsættelse af takster for lufthavnsselskabers anvendelse af danske lufthavne og myndighedsopgaverne herom overgik til regulering efter den almindelige konkurrenceregulering. Ved brev af 20. januar 1999 afviste Trafikministeriet styrelsens synspunkter.

Myndighed
Rådet
Regel
off. reg.
Udfald
Henvendelse
Mødedato

Renholdningsselskabet af 1898 og I/S Amagerforbrænding ctr. Konkurrencerådet

Resumé

I 1996 og 1997 var en række restaurationer i Nyhavn ramt af en arbejdskonflikt, der bl.a. medførte, at de ikke kunne få afhentet affald. Disse klagede herefter til KFST, idet renovationsselskabet 1898 på den ene side havde eneret til at afhente affald og på den anden side nægtede at afhente hos de konfliktramte restaurationer. Konkurrencerådet fandt, at dette udgjorde en ulovlig leveringsnægtelse, der ikke var fritaget, jf. konkurrencelovens § 3, om løn og arbejdsforhold. Konkurrenceankenævnet kunne dog ikke tiltræde dette og ophævede afgørelsen ved kendelse af 22/12-1997. Ankenævnet lagde vægt på, at sympatikonflikter måtte antages at være omfattet af konkurrencelovens § 3.

Myndighed
Ankenævn
Regel
kl § 3
Udfald
Omfattet af kl. § 3