Sorter

Mødedato

Axcel VI’s erhvervelse af enekontrol over Moment A/S og TeamVikaren

Resumé

Ved transaktionen erhverver Axcel VI enekontrol over Moment. Det er samtidig en gensidig betingelse, at Moment erhverver enekontrol over TeamVikaren. Axcel VI er en af flere Axcel-fonde, der er private equity-fonde med fokus på investering i mellemstore virksomheder i Norden. Der er i dag tre aktive Axcel-fonde, som har kontrollerende ejerandele i fjorten porteføljevirksomheder, som har aktiviteter i en række forskellige brancher. Investeringsrådgiveren for Axcel-fondene er Axcel Management A/S, der er beliggende i Danmark og Sverige, og forvalter aktiver til en værdi af over DKK 5,5 mia. Moment er et dansk vikarbureau, der også har begrænsede aktiviteter inden for rekruttering. Opgaverne ligger inden for logistik og produktion, kontor
og administration, bygge og anlæg samt øvrige områder, herunder finans. Moment har i november 2020 erhvervet Protemp, som er et dansk vikarbureau med opgaver primært inden for industrien. Moment er aktiv i alle fem regioner, men har størstedelen af sine aktiviteter i Østdanmark. Moment vil som led i transaktionen erhverve TeamVikaren. TeamVikaren er et dansk vikar- og rekrutteringsbureau. Opgaverne ligger inden for logistik og produktion, kontor og administration samt bygge og anlæg. TeamVikaren er aktiv i alle fem regioner, men har størstedelen af sine aktiviteter i Vestdanmark. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Ejner Hessel A/S’ erhvervelse af enekontrol over aktiver, aktiviteter og rettigheder vedrørende Via Biler A/S’ afdelinger i Kastrup, Valby og Brøndby

Resumé

Fusionen gennemføres ved, at Ejner Hessel erhverver en del af Via Bilers samlede drevne automobilvirksomhed gennem indgåelsen af en aktivoverdragelsesaftale, hvorefter Ejner Hessel overtager de aktiver, aktiviteter, medarbejdere og rettigheder, der hidrører fra de ovenfor nævnte afdelinger.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

DSV’s køb af Prime Cargo

Resumé

Transaktionen indebærer, at DSV Air & Sea Holding A/S (”DSV”) erhverver 100 pct. af aktierne i Prime Cargo A/S og Prime Cargo (H.K.) Ltd (samlet ”Prime Cargo”), hvormed DSV erhverver enekontrol over Prime Cargo.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Volkswagen AG’s køb af Navistar Int. Corp.

Resumé

Transaktionen omfatter at TRATON SE køberg Navistar Int. Corp. TRATON er kontrolleret af Volkswagen AG og udgør Volkswagenkoncernens lastbils- og busvirksomhed. TRATON producerer og sælger erhvervskøretøjer, herunder varevogne, mellemstore lastbiler, tunge lastbiler og busser, via sine mærker MAN, Scania og Volkswagen Caminhões e Ônibus. TRATON tilbyder også digitale tjenester via mærket RIO. Volkswagen-koncernen er aktiv på verdensplan blandt andet inden for udvikling, fremstilling, markedsføring og salg af personbiler, lette erhvervskøretøjer, lastbiler, busser, turistbusser, chassis til busser, dieselmotorer, motorcykler, reservedele og tilbehør samt inden for distribution af køretøjer. Navistar er et børsnoteret selskab (New York Stock Exchange), som producerer mellemstore og tunge lastbiler, bybusser og dieselmotorer til bl.a.
erhvervskøretøjer og personbiler, erhvervs- og passagerskibe og landbrugsmaskiner i Nord- og Sydamerika. Navistar tilbyder også lastbil- og motorreservedele og finansieringstjenester. Navistar er ikke aktiv i Danmark og har yderst begrænsede aktiviteter i Europa. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Velliv og IP Ejendommes erhvervelse af fælleskontrol med Project North Partnerselskab

Resumé

Ved transaktionen erhverver Velliv, Pension & Livsforsikring A/S (”Velliv”) og IP Ejendomme 2013 P/S (”IP Ejendomme”) hver en kontrollerende ejerandel på 50 pct. af ejerandelene i Project North Partnerselskab
og opnår dermed fælleskontrol over Project North Partnerselskab. Project North Partnerselskab har til formål at udvikle, eje og udleje ejendommen beliggende på matr.nr. 3x, Alexandriagade 8, 2150 Nordhavn. Ejendommen omfatter et kontordomicil, der udlejes til Accura Advokatpartnerselskab, samt to mindre butiksarealer, der skal udlejes til eksterne brugere. Velliv driver pensions- og livsforsikringsvirksomhed og anden virksomhed, som er tilladt i henhold til lov om finansiel virksomhed. Velliv er et 100 pct. ejet datterselskab af Velliv Foreningen F.M.B.A., som har 350.000 kunder, som alle er medlemmer af Velliv, og Velliv er således et kundeejet pensionsselskab. Velliv investerer pensionsmidler i en række forskellige aktiver, herunder bl.a. obligationer, noterede og unoterede aktier, infrastruktur samt investeringsejendomme og har i denne sammenhæng bl.a. aktiviteter inden for udlejning af kontorejendomme. IP Ejendomme er et 100 pct. ejet datterselskab af Industriens Pensionsforsikring A/S (”IP Pension”) og indgår i Industripension Holding A/S-koncernen. IP Pension investerer i bl.a. obligationer, aktier, infrastruktur, ejendomme, unoterede selskaber, vedvarende energi og mange andre typer aktiver. IP Pension har over 400.000 medlemmer og cirka 8.000 virksomheder, der indbetaler til pensionsordningen. IP Ejendomme investerer pensionsmidler i investeringsejendomme og har bl.a. aktiviteter inden for udlejning af danske ejendomme, herunder udlejning af kontorejendomme. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Waterland Private Equitys køb af EnviDan

Resumé

Transaktionen indebærer, at StandbyCo IX ApS erhverver enekontrol over EnviDan A/S gennem erhvervelse af 100 pct. af aktierne i EnviHold A/S. EnviHold A/S er 100 pct. ejer af EnviDan A/S, en ingeniørvirksomhed som
leverer rådgivning inden for udvikling, salg, planlægning og gennemførelse af projekter og løsninger inden for spildevand, afløbsteknologi, tilpasninger til klimaforandringer, natur og vandmiljø, vandforsyning, fjernvarme og biogas. EnviDan A/S leverer ydelser til kommercielle og offentlige kunder. EnviDan har aktiviteter i både Danmark, Sverige og Norge. StandbyCo IX ApS ejes og kontrolleres af Waterland Private Equity, en uafhængig private equity-investeringsgruppe med 47 portefølje selskaber, primært i Holland, Belgien og Tyskland, specielt inden for forretningstjenester som ældrepleje, outsourcing og effektivitet, fritid og luksus og bæredygtighed.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

fusion mellem Den Jyske Sparekasse A/S og Vestjysk Bank A/S

Resumé

Ved transaktionen sker en sammensmeltning af Den Jyske Sparekasse A/S og Vestjysk Bank A/S med Vestjysk Bank A/S som den fortsættende enhed. Den Jyske Sparekasse er et sparekasseaktieselskab, der driver virksomhed som pengeinstitut i henhold til lov om finansiel virksomhed. Den Jyske Sparekasse er primært aktiv inden for detailbankmarkedet og det finansielle bankmarked. Den Jyske Sparekasse formidler endvidere produkter og tjenesteydelser på vegne af en række samarbejdspartnere inden for realkredit, investering, pension og forsikringer. Den Jyske Sparekasse har 20 afdelinger primært i Syd-, Midt- og Nordjylland. Vestjysk Bank er et aktieselskab, der driver virksomhed som pengeinstitut i henhold til lov om finansiel virksomhed. Vestjysk Bank er primært aktiv inden for detailbankmarkedet og det finansielle bankmarked. Vestjysk Bank formidler produkter og tjenesteydelser på vegne af en række samarbejdspartnere inden for realkredit, investering, pension og forsikringer. Vestjysk Bank har 15 afdelinger primært i Midt- og Vestjylland. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Kirk Kapital A/S’ erhvervelse af fælleskontrol over Dansk Træemballage A/S

Resumé

Ved den anmeldte fusions gennemførelse erhverver Kirk Kapital A/S 40 pct. af aktierne i Dansk Træemballage A/S fra Dansk Træemballage Holding A/S. Kontrollen med Dansk Træemballage A/S overgår fra Dansk
Træemballage Holding A/S’ enekontrol til fælleskontrol mellem Dansk Træemballage Holding A/S og Kirk Kapital A/S. Kirk Kapital A/S har aktiviteter inden for industri-, udviklings-, handels-, ejendomsadministrations-, finansierings- og investeringsvirksomhed. Kirk Kapital A/S ejer aktier i de danske porteføljeselskaber Allianceplus Holding A/S, Exxit 59 A/S, Ferrosan Medical Devices Holding A/S, KOMPAN A/S, Globeteam A/S, Scanmetals A/S, TP Aerospace Holding A/S, Titan Storage Solutions A/S samt ejer 40 pct. af aktierne i porteføljeselskabet Beck Pack Systems A/S, der producerer specialemballage til hvidfiskindustrien. Dansk Træemballage Holding A/S har aktiviteter inden for aktiebesiddelse. Dansk Træemballage A/S har aktiviteter inden for handel og produktion af især træemballage og træpiller samt savværksvirksomhed i øvrigt. KFST godkendte fusionen jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Finansministeriets erhvervelse af Evida Holding A/S

Resumé

Finansministeriet erhverver ved transaktionen enekontrollen over Evida fra Energinet. Evida ejer og driver det nationale gasdistributionsnet inden for rammerne af naturgasforsyningsloven. Evida har endvidere begrænsede aktiviteter vedrørende køb og salg af gas til ba-lanceformål med henblik på opretholdelse af den fysiske balance i distri-butionsnettet. Evida består af de tidligere regionale gasdistributionsselska-ber; (i) Dong Gas Distribution A/S, (ii) NGF Nature Energy Distribution A/S og (iii) HMN GasNet P/S samt Aalborg Forsynings naturgasnet. Evida kontrollerer datterselskabet Dansk Gasteknisk Center A/S, der er en rådgivnings- og udviklingsvirksomhed inden for energi og miljø med fokus på energigasser. Finansmisteriet overtager som led i transaktionen ligele-des kontrollen med Dansk Gasteknisk Center A/S, mens 13,9 pct. af akti-erne i Dansk Gasteknisk Center A/S fortsat vil være ejet af Energinet. Finansministeriets arbejde består i at bistå regeringen med udarbejdelsen af det årlige finanslovsforslag og den efterfølgende vedtagelse af finanslo-ven i Folketinget. Herudover er Finansministeriets hovedansvarsområder: (i) Økonomisk politik, (ii) Effektiv regulering, produktivitet og vækst, (iii) EU og international økonomisk politik, (iv) Offentlige finanser, (v) Kom-muner og regioner og (vi) Statens selskaber. Finansministeriet kontrollerer Ørsted A/S, der bl.a. er aktiv inden for om-råder i naturgassektoren i Danmark, herunder: (i) Salg af naturgas til slut-kunder (erhvervskunder) (ii) Engroshandel med naturgas, og (iii) Ejerskab og operatør af opstrømsledningerne i Nordsøen. KFST godkendte fusionen jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

PFA DK Boliger Lav A/S’ og OK-Fondens oprettelse af det selvstændigt fungerende joint venture OKFPFA P/S

Resumé

Ved transaktionen etableres OKFPFA P/S som et selvstændigt fungerende joint venture mellem PFA DK Boliger Lav A/S og OK-Fonden. PFA DK Boliger Lav A/S og OK-Fonden vil hver opnå fælleskontrol over joint venturet, således at både PFA DK Boliger Lav A/S og OK-Fonden selvstændigt kan afvise initiering af nye projekter i joint venturet. Joint venturets aktivitetsområder bliver investering i samt opførsel og udlejning af ejendomme i Danmark med henblik på friplejehjemsdrift og investering i samt opførsel og udlejning af seniorboliger i Danmark. PFA DK Boliger Lav A/S er en del af PFA-koncernen, der har sine primære aktiviteter inden for liv- og pensionsforsikringer, og som erhverver, opfører og administrerer fast ejendom. PFA DK Boliger Lav A/S har til formål at erhverve, opføre og eje fast ejendom. OK-Fonden er en non-profit erhvervsdrivende fond, der bl.a. driver, administrerer og investerer i boliger primært rettet mod seniorsegmentet. OKFonden driver ét hospice, 11 psykiatriske bo- og behandlingssteder, 2 socialøkonomiske virksomheder og 16 plejecentre i Danmark. Derudover administrerer OK-Fonden 1.300 boliger, blandt andet 480 boliger fordelt på 29 seniorbofællesskaber. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Afgørelser