Sorter

Mødedato

ASG Hamlet Holding ApS’ erhvervelse af enekontrol over KPC Holding A/S

Resumé

KonkuTransaktionen medfører, at ASG Hamlet erhverver enekontrol over KPC Holding. KPC Holding er en dansk entreprenørvirksomhed, der tilbyder ydelser inden for udvikling og opførelse af ejendomme i Danmark. KPC Holding leverer nøglefærdige byggeprojekter til professionelle private kunder og offentlige kunder, hvor der ofte er tale om store byggeprojekter, fx hospitaler, hoteller og store lejlighedskomplekser. ASG Hamlet er et dansk holdingselskab kontrolleret af Activum SG Fund VI L.P. Activum SG Fund VI L.P. er en fond, der investerer i nichemuligheder i den europæiske ejendomssektor. ASG Hamlet er i Danmark, via sine aktiviteter i datterselskabet CASA ApS, aktiv inden for udvikling og opførelse af ejendomme i Danmark. Fusionen blev godkendt efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Flodbyen Randers P/S som et selvstændigt fungerende joint venture

Resumé

Transaktionen omfatter dannelsen af AP Ejendomme P/S' og Randers Kommunes etablering af det selvstændigt fungerende joint venture Flodbyen Randers P/S. Det selvstændigt fungerende joint venture Flodbyen Randers P/S vil efter fusionen være ejet i fællesskab af AP Ejendomme P/S og Randers Kommune. Randers Kommune vil på tidspunktet for indgåelse af aftalen eje 49 pct. af Flodbyen Randers P/S og AP Ejendomme vil eje 51 pct. af Flodbyen Randers P/S. Flodbyen Randers P/S skal forestå arealudviklingen af ca. 245.000 m2 med en forventet samlet byggeret på 170.000 etagemeter i forbindelse med et byudviklingsprojekt i Randers Kommune ved navn ”Flodbyen Randers – Byen til Vandet”. Randers Kommune driver sædvanlige kommunale aktiviteter. Randers Kommune ejer derudover selskaberne Vandmiljø Randers A/S og Randers Havn. Randers Kommune udlejer i begrænset omfang kommunale bygninger og ejer endvidere en række ældreboliger, hvor udlejning og administration håndteres af tredjepart. AP Ejendomme er ejet og kontrolleret af AP Pension livsforsikringsaktieselskab som er ejet og kontrolleret af Foreningen AP Pension f.m.b.a. AP Pension udbyder livsforsikrings- og pensionsprodukter. Som led i sine investeringsaktiviteter udvikler, driver og udlejer AP Pension via datterselskabet AP Ejendomme, boliger og erhvervsbyggeri i hele Danmark, som foreningens egne kunder har fortrinsret til at leje sig ind i. Fusionen blev godkendt efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Mødedato

Alm. Brand A/S' erhvervelse af enekontrol over Codan Forsikring A/S' danske aktiviteter

Resumé

Transaktionen omfattede at Alm. Brand køb af Codan. Året inden havde Canadiske Intact Financial Cooperation købt Codan (Danmark), med Tryg som mindretalsaktionær. Med transaktionen overtog Alm. Brand det fulde ejerskab af Codan Forsikring A/S. Alm. Brand vil efter opkøbet få en andel på 20-30 procent af markedet for skadesforsikringer til erhvervskunder i Danmark, men efter omfattende analyser konkluderet Konkurrencerådet at dette ikke ramte den effektive konkurrence. Undersøgelsen har omfattet erhvervskunder, konkurrerende skadesforsikringsselskaber og forsikringsmæglere, og påviste, at Alm. Brand primært havde små- og mellemstore erhvervskunder, mens Codan primært havde større erhvervskunder. Generelt er erhvervskunderne mere prisfølsomme og gør ofte brug af forsikringsmæglere, som også medvirker til at gøre markedet mere dynamisk. Konkurrence og Forbrugerstyrelsen har desuden set på forskellige undersegmenter på markedet for forsikringer til erhvervskunder, men heller ikke her er viste resultaterne, at konkurrencen blev ramt. Hvad angik markedet for salg af skadesforsikring til privatkunder i Danmark ville Alm. Brand efter fusionen opnå en markedsandel på 10-20 procent.

Mødedato

Novo Holdings A/S’ erhvervelse af enekontrol over Dades A/S

Resumé

Ved transaktionen opnår Novo Holdings enekontrol over Dades, idet Novo Holdings bliver Novo Holdings majoritetsaktionær med kontrol over i alt 53,55 % af aktierne. Novo Holdings er et investerings- og holdingselskab, som ejes 100 % af Novo Nordisk Fonden. Novo Holdings understøtter Novo Nordisk Fondens strategiske og kommercielle målsætninger ved at foretage langsigtede investeringer inden for Life Science og andre områder, herunder fast ejendom. Novo Holdings har til formål at investere fondens formue bedst muligt, og dermed sikre fonden et tilfredsstillende økonomisk afkast. Dades er et ejendomsselskab, som fokuserer på drift, køb og udvikling af attraktive erhvervs- og boligejendomme samt butikscentre i særligt Storkøbenhavn og øvrige større byer i Danmark. Dades ejer 67 kontorejendomme og 11 butikscentre, hvoraf hovedparten er beliggende i Storkøbenhavn. Selskabets omsætning udgøres af lejeindtægter. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

CataCap II K/S’ erhvervelse af enekontrol over DAFA Group A/S og tilhørende selskaber samt Ejendomsselskabet Holmstrupgårdsvej 8-16 ApS

Resumé

Fusionen indebærer, at CataCap erhverver enekontrol over DAFA Group og tilhørende selskaber samt Ejendomsselskabet Holmstrupgårdsvej 8-16 ApS, jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2. Kontrollen erhverves ved køb af majoriteten af aktiekapitalen i DAFA Group. De to øvrige investorer, Bluester Capital SAS og Schroders Capital Management (Switzerland) AG bliver ikke-kontrollerende minoritetsaktionærer. CataCap II K/S er en kapitalfond, der investerer i mindre og mellemstore primært danske virksomheder inden for flere forskellige brancher. CataCap har aktuelt investeringer i Luxplus (e-handelsplatform inden for skønhedssundheds- og personlige plejeprodukter), Group Online (hjemmesideudvikling og online markedsføring), AerFin og TP Aerospace (aktiviteter inden for flybranchen), Rekom (nattelivskoncern), Lyngsoe Systems (automatiserings- og logistikløsninger) samt Nordmark Maskinfabrik A/S og Nordmark Production A/S (konstruktion og produktion af store, tunge og komplekse metalemner). DAFA Group producerer og markedsfører en række forskellige produkter i gummi og skummaterialer. Virksomhedens hoveforretningsområder er "building solutions", som omfatter materialer til tætning af vinduer, døre, fundamenter, tage, samlinger m.v. i forbindelse med byggeri og "industrial solutions", som omfatter en række – ofte specialudviklede – løsninger til brug for beskyttelse, emballering, tætning og dæmpning af vibrationer og lyd. Eksempelvis leverer DAFA Group beskyttelsesmateriale til transport af vindmøllevinger. Det tilhørende selskab, Ejendomsselskabet Holmstrupgårdsvej 8-16 ApS, har udelukkende til opgave at udleje faciliteter til driftsselskaberne. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

David Kempner Capital Management L.P.’s erhvervelse af enekontrol over Nynas AB

Resumé

Transaktionen omfatter, at Davidson Kempner Capital Management L.P. ("Davidson Kempner") erhverver enekontrol over Nynas AB ("Nynas). Nynas er en svensk producent af naftenske baseolier og bitumen. Nynas' danske aktiviteter består primært i salget af naftenske base- og procesolier, transformerolier og bitumen. Davidson Kempner er et globalt investeringsselskab, der primært beskæftiger sig med rådgivning af private investeringsfonde. I Danmark har Davidson Kempner fælleskontrol over Nature Energy Biogas A/S. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Kingspan Holding Netherlands B.V. og Troldtekt A/S

Resumé

Transaktionen indebærer, at Kingspan overtager 100 pct. af aktiekapitalen i Troldtekt. Med transaktionen erhverver Kingspan dermed enekontrol over Troldtekt, jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2. Troldtekt er en dansk producent af træbaserede akustikplader til lofts- og vægbeklædning. Deres produkter anvendes i flere forskellige sammenhænge inden for byggesektoren, primært i industribygninger, private boliger, kontorer, restauranter, sportscentre og kultursteder samt offentlige bygninger. Herudover er Troldtekt aktiv inden for salg af rammer/gitre til nedsænket loft. Troldtekt er desuden aktiv i Sverige og Tyskland gennem deres datterselskaber Troldtekt AB og Troldtekt Deutschland GmbH. Kingspan er et 100 pct. ejet datterselskab af Kingspan Group plc. Kingspan Groups hovedaktiviteter omfatter fremstilling af isolerede sandwichpaneler, isoleringsplader, lys- og luftløsninger, vand- og energiteknologi samt data- og gulvteknologi. Kingspan Group har produktions- og distributionsaktiviteter i hele verden og er i øjeblikket aktiv i mere end 70 lande. Kingspan ejer i Danmark Kingspan A/S og Kingspan Insulation ApS, der bl.a. er aktiv med sandwichpaneler og isolering, samt LOGSTOR A/S, der er aktiv med produktion af præisolerede rørsystemer, bl.a. til fjernvarme. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

K.W. Bruun Import A/S’ overtagelse af enekontrol over FCA Denmark A/S

Resumé

Transaktionen indebærer, at K.W. Bruun Import overtager 100 pct. af aktierne i FCA Denmark. Med transaktionen erhverver K.W. Bruun Import dermed enekontrol over FCA Denmark. [RESUME]. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Compagnie de Saint-Gobain’s erhvervelse af GCP Applied Technologies

Resumé

Ved transaktionen erhverver Saint-Gobain via et datterselskab indirekte ejerskab over 100 pct. af aktiekapitalen i GCP. Saint-Gobain erhverver herved enekontrol over GCP. GCP er et amerikansk selskab med aktiviteter inden for produktion og salg af produkter og teknologier til byggeindustrien. GCP opererer via to forretningsdivisioner: Specialty Construction Chemicals (”SCC”) og Specialty Building Materials (”SBM”). Divisionen SCC producerer bl.a. kemiske blandinger (admixtures til beton og cement). SBM producerer bl.a. fugemasser og membraner, der anvendes i byggerier til at beskytte mod vand-, luft- og dampdiffusion og mod brandskade. GCP har aktiviteter vedrørende både SCC og SBM i Danmark og har registreret varemærkerne DARACEM, RECOVER og BETEC i Danmark. Saint-Gobain er et fransk multinationalt selskab med hovedkvarter i Paris. Saint-Gobain er aktiv inden for produktion og salg af produkter til byggeindustrien med en række aktiviteter inden for fire overordnede forretningsområder, herunder henholdsvis innovative materialer, byggeprodukter, detaildistribution af byggeprodukter samt glasløsninger. SaintGobain har i 2021 erhvervet selskabet Chryso, som primært har aktiviteter vedrørende produktion af kemiske blandinger (admixtures til beton og cement), samt endvidere produktion af en række byggeprodukter inden for bl.a. bindemidler, vandtætning og fugemasse. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt